ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Hari Stotram In Punjai

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਜਗਜ੍ਜਾਲਪਾਲਂ ਕਨਤ੍ਕਂਠਮਾਲਂ
ਸ਼ਰਚ੍ਚਂਦ੍ਰਫਾਲਂ ਮਹਾਦੈਤ੍ਯਕਾਲਮ੍ ।
ਨਭੋਨੀਲਕਾਯਂ ਦੁਰਾਵਾਰਮਾਯਂ
ਸੁਪਦ੍ਮਾਸਹਾਯਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 1 ॥

ਸਦਾਂਭੋਧਿਵਾਸਂ ਗਲਤ੍ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਸਂ
ਜਗਤ੍ਸਨ੍ਨਿਵਾਸਂ ਸ਼ਤਾਦਿਤ੍ਯਭਾਸਮ੍ ।
ਗਦਾਚਕ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਂ ਲਸਤ੍ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਂ
ਹਸਚ੍ਚਾਰੁਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 2 ॥

ਰਮਾਕਂਠਹਾਰਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਵ੍ਰਾਤਸਾਰਂ
ਜਲਾਂਤਰ੍ਵਿਹਾਰਂ ਧਰਾਭਾਰਹਾਰਮ੍ ।
ਚਿਦਾਨਂਦਰੂਪਂ ਮਨੋਜ੍ਞਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਾਨੇਕਰੂਪਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 3 ॥

ਜਰਾਜਨ੍ਮਹੀਨਂ ਪਰਾਨਂਦਪੀਨਂ
ਸਮਾਧਾਨਲੀਨਂ ਸਦੈਵਾਨਵੀਨਮ੍ ।
ਜਗਜ੍ਜਨ੍ਮਹੇਤੁਂ ਸੁਰਾਨੀਕਕੇਤੁਂ
ਤ੍ਰਿਲੋਕੈਕਸੇਤੁਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 4 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਮ੍ਨਾਯਗਾਨਂ ਖਗਾਧੀਸ਼ਯਾਨਂ
ਵਿਮੁਕ੍ਤੇਰ੍ਨਿਦਾਨਂ ਹਰਾਰਾਤਿਮਾਨਮ੍ ।
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਾਨੁਕੂਲਂ ਜਗਦ੍ਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਮੂਲਂ
ਨਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਤਸ਼ੂਲਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 5 ॥

ਸਮਸ੍ਤਾਮਰੇਸ਼ਂ ਦ੍ਵਿਰੇਫਾਭਕੇਸ਼ਂ
ਜਗਦ੍ਬਿਂਬਲੇਸ਼ਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਾਕਾਸ਼ਵੇਸ਼ਮ੍ ।
ਸਦਾ ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਂ ਵਿਮੁਕ੍ਤਾਖਿਲੇਹਂ
ਸੁਵੈਕੁਂਠਗੇਹਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 6 ॥

ਸੁਰਾਲੀਬਲਿਸ਼੍ਠਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀਵਰਿਸ਼੍ਠਂ
ਗੁਰੂਣਾਂ ਗਰਿਸ਼੍ਠਂ ਸ੍ਵਰੂਪੈਕਨਿਸ਼੍ਠਮ੍ ।
ਸਦਾ ਯੁਦ੍ਧਧੀਰਂ ਮਹਾਵੀਰਵੀਰਂ
ਭਵਾਂਭੋਧਿਤੀਰਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 7 ॥

ਰਮਾਵਾਮਭਾਗਂ ਤਲਾਲਗ੍ਨਨਾਗਂ
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਧੀਨਯਾਗਂ ਗਤਾਰਾਗਰਾਗਮ੍ ।
ਮੁਨੀਂਦ੍ਰੈਸ੍ਸੁਗੀਤਂ ਸੁਰੈਸ੍ਸਂਪਰੀਤਂ
ਗੁਣੌਘੈਰਤੀਤਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 8 ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿ ।
ਇਦਂ ਯਸ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਮਾਧਾਯ ਚਿਤ੍ਤਂ
ਪਠੇਦਸ਼੍ਟਕਂ ਕਂਠਹਾਰਂ ਮੁਰਾਰੇਃ ।
ਸ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਵਿਸ਼ੋਕਂ ਧ੍ਰੁਵਂ ਯਾਤਿ ਲੋਕਂ
ਜਰਾਜਨ੍ਮਸ਼ੋਕਂ ਪੁਨਰ੍ਵਿਂਦਤੇ ਨੋ ॥ 9 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *