శ్రీ హరి స్తోత్రం | Hari Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

జగజ్జాలపాలం కనత్కంఠమాలం
శరచ్చంద్రఫాలం మహాదైత్యకాలమ్ ।
నభోనీలకాయం దురావారమాయం
సుపద్మాసహాయం భజేఽహం భజేఽహమ్ ॥ 1 ॥

సదాంభోధివాసం గలత్పుష్పహాసం
జగత్సన్నివాసం శతాదిత్యభాసమ్ ।
గదాచక్రశస్త్రం లసత్పీతవస్త్రం
హసచ్చారువక్త్రం భజేఽహం భజేఽహమ్ ॥ 2 ॥

రమాకంఠహారం శ్రుతివ్రాతసారం
జలాంతర్విహారం ధరాభారహారమ్ ।
చిదానందరూపం మనోజ్ఞస్వరూపం
ధృతానేకరూపం భజేఽహం భజేఽహమ్ ॥ 3 ॥

జరాజన్మహీనం పరానందపీనం
సమాధానలీనం సదైవానవీనమ్ ।
జగజ్జన్మహేతుం సురానీకకేతుం
త్రిలోకైకసేతుం భజేఽహం భజేఽహమ్ ॥ 4 ॥

కృతామ్నాయగానం ఖగాధీశయానం
విముక్తేర్నిదానం హరారాతిమానమ్ ।
స్వభక్తానుకూలం జగద్వృక్షమూలం
నిరస్తార్తశూలం భజేఽహం భజేఽహమ్ ॥ 5 ॥

సమస్తామరేశం ద్విరేఫాభకేశం
జగద్బింబలేశం హృదాకాశవేశమ్ ।
సదా దివ్యదేహం విముక్తాఖిలేహం
సువైకుంఠగేహం భజేఽహం భజేఽహమ్ ॥ 6 ॥

సురాలీబలిష్ఠం త్రిలోకీవరిష్ఠం
గురూణాం గరిష్ఠం స్వరూపైకనిష్ఠమ్ ।
సదా యుద్ధధీరం మహావీరవీరం
భవాంభోధితీరం భజేఽహం భజేఽహమ్ ॥ 7 ॥

రమావామభాగం తలాలగ్ననాగం
కృతాధీనయాగం గతారాగరాగమ్ ।
మునీంద్రైస్సుగీతం సురైస్సంపరీతం
గుణౌఘైరతీతం భజేఽహం భజేఽహమ్ ॥ 8 ॥

ఫలశ్రుతి ।
ఇదం యస్తు నిత్యం సమాధాయ చిత్తం
పఠేదష్టకం కంఠహారం మురారేః ।
స విష్ణోర్విశోకం ధ్రువం యాతి లోకం
జరాజన్మశోకం పునర్విందతే నో ॥ 9 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *