ஶ்ரீ ஹரி ஸ்தோத்ரம் | Hari Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஜகஜ³்ஜாலபாலம் கனத்கண்ட²மாலம்
ஶரச்சன்த்³ரபா²லம் மஹாதை³த்யகாலம் ।
நபோ⁴னீலகாயம் து³ராவாரமாயம்
ஸுபத்³மாஸஹாயம் பஜ⁴ேஹம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 1 ॥

ஸதா³ம்போ⁴தி⁴வாஸம் க³லத்புஷ்பஹாஸம்
ஜக³த்ஸன்னிவாஸம் ஶதாதி³த்யபா⁴ஸம் ।
க³தா³சக்ரஶஸ்த்ரம் லஸத்பீதவஸ்த்ரம்
ஹஸச்சாருவக்த்ரம் பஜ⁴ேஹம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 2 ॥

ரமாகண்ட²ஹாரம் ஶ்ருதிவ்ராதஸாரம்
ஜலான்தர்விஹாரம் த⁴ராபா⁴ரஹாரம் ।
சிதா³னந்த³ரூபம் மனோஜ்ஞஸ்வரூபம்
த்⁴ருதானேகரூபம் பஜ⁴ேஹம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 3 ॥

ஜராஜன்மஹீனம் பரானந்த³பீனம்
ஸமாதா⁴னலீனம் ஸதை³வானவீனம் ।
ஜகஜ³்ஜன்மஹேதும் ஸுரானீககேதும்
த்ரிலோகைகஸேதும் பஜ⁴ேஹம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 4 ॥

க்ருதாம்னாயகா³னம் க²கா³தீ⁴ஶயானம்
விமுக்தேர்னிதா³னம் ஹராராதிமானம் ।
ஸ்வப⁴க்தானுகூலம் ஜக³த்³வ்ருக்ஷமூலம்
நிரஸ்தார்தஶூலம் பஜ⁴ேஹம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 5 ॥

ஸமஸ்தாமரேஶம் த்³விரேபா²ப⁴கேஶம்
ஜக³த்³பி³ம்ப³லேஶம் ஹ்ருதா³காஶவேஶம் ।
ஸதா³ தி³வ்யதே³ஹம் விமுக்தாகி²லேஹம்
ஸுவைகுண்ட²கே³ஹம் பஜ⁴ேஹம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 6 ॥

ஸுராலீப³லிஷ்ட²ம் த்ரிலோகீவரிஷ்ட²ம்
கு³ரூணாம் க³ரிஷ்ட²ம் ஸ்வரூபைகனிஷ்ட²ம் ।
ஸதா³ யுத்³த⁴தீ⁴ரம் மஹாவீரவீரம்
ப⁴வாம்போ⁴தி⁴தீரம் பஜ⁴ேஹம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 7 ॥

ரமாவாமபா⁴க³ம் தலாலக்³னநாக³ம்
க்ருதாதீ⁴னயாக³ம் க³தாராக³ராக³ம் ।
முனீன்த்³ரைஸ்ஸுகீ³தம் ஸுரைஸ்ஸம்பரீதம்
கு³ணௌகை⁴ரதீதம் பஜ⁴ேஹம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 8 ॥

ப²லஶ்ருதி ।
இத³ம் யஸ்து நித்யம் ஸமாதா⁴ய சித்தம்
படே²த³ஷ்டகம் கண்ட²ஹாரம் முராரே: ।
ஸ விஷ்ணோர்விஶோகம் த்⁴ருவம் யாதி லோகம்
ஜராஜன்மஶோகம் புனர்வின்த³தே நோ ॥ 9 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *