శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | Shiv Shadakshara Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

॥ఓం ఓం॥
ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః ।
కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ॥ 1 ॥

॥ఓం నం॥
నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః ।
నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ॥ 2 ॥

॥ఓం మం॥
మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరమ్ ।
మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ॥ 3 ॥

॥ఓం శిం॥
శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణమ్ ।
మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమోనమః ॥ 4 ॥

॥ఓం వాం॥
వాహనం వృషభోయస్య వాసుకిః కంఠభూషణమ్ ।
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమోనమః ॥ 5 ॥

॥ఓం యం॥
యకారే సంస్థితో దేవో యకారం పరమం శుభమ్ ।
యం నిత్యం పరమానందం యకారాయ నమోనమః ॥ 6 ॥

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ ।
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి హ్యపమృత్యుభయం కుతః ॥

శివశివేతి శివేతి శివేతి వా
భవభవేతి భవేతి భవేతి వా ।
హరహరేతి హరేతి హరేతి వా
భుజమనశ్శివమేవ నిరంతరమ్ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదపూజ్యకృత శివషడక్షరీస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *