ਮਨ੍ਯੁ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ | Manyu Suktam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਰੁਰੁਇਗ੍ਵੇਦ ਸਂਹਿਤਾ; ਮਂਡਲਂ 10; ਸੂਕ੍ਤਂ 83,84

ਯਸ੍ਤੇ᳚ ਮ॒ਨ੍ਯੋ਽ਵਿ॑ਧਦ੍ ਵਜ੍ਰ ਸਾਯਕ॒ ਸਹ॒ ਓਜਃ॑ ਪੁਸ਼੍ਯਤਿ॒ ਵਿਸ਼੍ਵ॑ਮਾਨੁ॒ਸ਼ਕ੍ ।
ਸਾ॒ਹ੍ਯਾਮ॒ ਦਾਸ॒ਮਾਰ੍ਯਂ॒ ਤ੍ਵਯਾ᳚ ਯੁ॒ਜਾ ਸਹ॑ਸ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇਨ॒ ਸਹ॑ਸਾ॒ ਸਹ॑ਸ੍ਵਤਾ ॥ 1 ॥

ਮ॒ਨ੍ਯੁਰਿਂਦ੍ਰੋ᳚ ਮ॒ਨ੍ਯੁਰੇ॒ਵਾਸ॑ ਦੇ॒ਵੋ ਮ॒ਨ੍ਯੁਰ੍ ਹੋਤਾ॒ ਵਰੁ॑ਣੋ ਜਾ॒ਤਵੇ᳚ਦਾਃ ।
ਮ॒ਨ੍ਯੁਂ-ਵਿਁਸ਼॑ ਈਲ਼ਤੇ॒ ਮਾਨੁ॑ਸ਼ੀ॒ਰ੍ਯਾਃ ਪਾ॒ਹਿ ਨੋ᳚ ਮਨ੍ਯੋ॒ ਤਪ॑ਸਾ ਸ॒ਜੋਸ਼ਾਃ᳚ ॥ 2 ॥

ਅ॒ਭੀ᳚ਹਿ ਮਨ੍ਯੋ ਤ॒ਵਸ॒ਸ੍ਤਵੀ᳚ਯਾ॒ਨ੍ ਤਪ॑ਸਾ ਯੁ॒ਜਾ ਵਿ ਜ॑ਹਿ ਸ਼ਤ੍ਰੂ᳚ਨ੍ ।
ਅ॒ਮਿ॒ਤ੍ਰ॒ਹਾ ਵ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ੍ਰ॒ਹਾ ਦ॑ਸ੍ਯੁ॒ਹਾ ਚ॒ ਵਿਸ਼੍ਵਾ॒ ਵਸੂ॒ਨ੍ਯਾ ਭ॑ਰਾ॒ ਤ੍ਵਂ ਨਃ॑ ॥ 3 ॥

ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਮ᳚ਨ੍ਯੋ ਅ॒ਭਿਭੂ᳚ਤ੍ਯੋਜਾਃ ਸ੍ਵਯਂ॒ਭੂਰ੍ਭਾਮੋ᳚ ਅਭਿਮਾਤਿਸ਼ਾ॒ਹਃ ।
ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਚ॑ਰ੍-ਸ਼ਣਿਃ॒ ਸਹੁ॑ਰਿਃ॒ ਸਹਾ᳚ਵਾਨ॒ਸ੍ਮਾਸ੍ਵੋਜਃ॒ ਪ੍ਰੁਰੁਇਤ॑ਨਾਸੁ ਧੇਹਿ ॥ 4 ॥

ਅ॒ਭਾ॒ਗਃ ਸਨ੍ਨਪ॒ ਪਰੇ᳚ਤੋ ਅਸ੍ਮਿ॒ ਤਵ॒ ਕ੍ਰਤ੍ਵਾ᳚ ਤਵਿ॒ਸ਼ਸ੍ਯ॑ ਪ੍ਰਚੇਤਃ ।
ਤਂ ਤ੍ਵਾ᳚ ਮਨ੍ਯੋ ਅਕ੍ਰ॒ਤੁਰ੍ਜਿ॑ਹੀਲ਼ਾ॒ਹਂ ਸ੍ਵਾਤ॒ਨੂਰ੍ਬ॑ਲ॒ਦੇਯਾ᳚ਯ॒ ਮੇਹਿ॑ ॥ 5 ॥

ਅ॒ਯਂ ਤੇ᳚ ਅ॒ਸ੍ਮ੍ਯੁਪ॒ ਮੇਹ੍ਯ॒ਰ੍ਵਾਙ੍ ਪ੍ਰ॑ਤੀਚੀ॒ਨਃ ਸ॑ਹੁਰੇ ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਯਃ ।
ਮਨ੍ਯੋ᳚ ਵਜ੍ਰਿਨ੍ਨ॒ਭਿ ਮਾਮਾ ਵ॑ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਸ੍ਵਹਨਾ᳚ਵ॒ ਦਸ੍ਯੂ᳚ਨ੍ ਰੁਰੁਇ॒ਤ ਬੋ᳚ਧ੍ਯਾ॒ਪੇਃ ॥ 6 ॥

ਅ॒ਭਿ ਪ੍ਰੇਹਿ॑ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣ॒ਤੋ ਭ॑ਵਾ॒ ਮੇ਽ਧਾ᳚ ਵ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤ੍ਰਾਣਿ॑ ਜਂਘਨਾਵ॒ ਭੂਰਿ॑ ।
ਜੁ॒ਹੋਮਿ॑ ਤੇ ਧ॒ਰੁਣਂ॒ ਮਧ੍ਵੋ॒ ਅਗ੍ਰ॑ਮੁਭਾ ਉ॑ਪਾਂ॒ਸ਼ੁ ਪ੍ਰ॑ਥ॒ਮਾ ਪਿ॑ਬਾਵ ॥ 7 ॥

ਤ੍ਵਯਾ᳚ ਮਨ੍ਯੋ ਸ॒ਰਥ॑ਮਾਰੁ॒ਜਂਤੋ॒ ਹਰ੍​ਸ਼॑ਮਾਣਾਸੋ ਧ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ॒ਤਾ ਮ॑ਰੁਤ੍ਵਃ ।
ਤਿ॒ਗ੍ਮੇਸ਼॑ਵ॒ ਆਯੁ॑ਧਾ ਸਂ॒ਸ਼ਿਸ਼ਾ᳚ਨਾ ਅ॒ਭਿ ਪ੍ਰਯਂ᳚ਤੁ॒ ਨਰੋ᳚ ਅ॒ਗ੍ਨਿਰੂ᳚ਪਾਃ ॥ 8 ॥

ਅ॒ਗ੍ਨਿਰਿ॑ਵ ਮਨ੍ਯੋ ਤ੍ਵਿਸ਼ਿ॒ਤਃ ਸ॑ਹਸ੍ਵ ਸੇਨਾ॒ਨੀਰ੍ਨਃ॑ ਸਹੁਰੇ ਹੂ॒ਤ ਏ᳚ਧਿ ।
ਹ॒ਤ੍ਵਾਯ॒ ਸ਼ਤ੍ਰੂ॒ਨ੍ ਵਿ ਭ॑ਜਸ੍ਵ॒ ਵੇਦ॒ ਓਜੋ॒ ਮਿਮਾ᳚ਨੋ॒ ਵਿਮ੍ਰੁਰੁਇਧੋ᳚ ਨੁਦਸ੍ਵ ॥ 9 ॥

ਸਹ॑ਸ੍ਵ ਮਨ੍ਯੋ ਅ॒ਭਿਮਾ᳚ਤਿਮ॒ਸ੍ਮੇ ਰੁ॒ਜਨ੍ ਮ੍ਰੁਰੁਇ॒ਣਨ੍ ਪ੍ਰ॑ਮ੍ਰੁਰੁਇ॒ਣਨ੍ ਪ੍ਰੇਹਿ॒ ਸ਼ਤ੍ਰੂ᳚ਨ੍ ।
ਉ॒ਗ੍ਰਂ ਤੇ॒ ਪਾਜੋ᳚ ਨ॒ਨ੍ਵਾ ਰੁ॑ਰੁਧ੍ਰੇ ਵ॒ਸ਼ੀ ਵਸ਼ਂ᳚ ਨਯਸ ਏਕਜ॒ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ 10 ॥

ਏਕੋ᳚ ਬਹੂ॒ਨਾਮ॑ਸਿ ਮਨ੍ਯਵੀਲ਼ਿ॒ਤੋ ਵਿਸ਼ਂ᳚​ਵਿਁਸ਼ਂ-ਯੁਁ॒ਧਯੇ॒ ਸਂ ਸ਼ਿ॑ਸ਼ਾਧਿ ।
ਅਕ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ੍ਤਰੁ॒ਕ੍ ਤ੍ਵਯਾ᳚ ਯੁ॒ਜਾ ਵ॒ਯਂ ਦ੍ਯੁ॒ਮਂਤਂ॒ ਘੋਸ਼ਂ᳚-ਵਿਁਜ॒ਯਾਯ॑ ਕ੍ਰੁਰੁਇਣ੍ਮਹੇ ॥ 11 ॥

ਵਿ॒ਜੇ॒ਸ਼॒ਕ੍ਰੁਰੁਇਦਿਂਦ੍ਰ॑ ਇਵਾਨਵਬ੍ਰ॒ਵੋ॒(ਓ)3॑਽ਸ੍ਮਾਕਂ᳚ ਮਨ੍ਯੋ ਅਧਿ॒ਪਾ ਭ॑ਵੇ॒ਹ ।
ਪ੍ਰਿ॒ਯਂ ਤੇ॒ ਨਾਮ॑ ਸਹੁਰੇ ਗ੍ਰੁਰੁਇਣੀਮਸਿ ਵਿ॒ਦ੍ਮਾਤਮੁਤ੍ਸਂ॒-ਯਁਤ॑ ਆਬ॒ਭੂਥ॑ ॥ 12 ॥

ਆਭੂ᳚ਤ੍ਯਾ ਸਹ॒ਜਾ ਵ॑ਜ੍ਰ ਸਾਯਕ॒ ਸਹੋ᳚ ਬਿਭਰ੍​ਸ਼੍ਯਭਿਭੂਤ॒ ਉਤ੍ਤ॑ਰਮ੍ ।
ਕ੍ਰਤ੍ਵਾ᳚ ਨੋ ਮਨ੍ਯੋ ਸ॒ਹਮੇ॒ਦ੍ਯੇ᳚ਧਿ ਮਹਾਧ॒ਨਸ੍ਯ॑ ਪੁਰੁਹੂਤ ਸਂ॒ਸ੍ਰੁਰੁਇਜਿ॑ ॥ 13 ॥

ਸਂਸ੍ਰੁਰੁਇ॑ਸ਼੍ਟਂ॒ ਧਨ॑ਮੁ॒ਭਯਂ᳚ ਸ॒ਮਾਕ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤਮ॒ਸ੍ਮਭ੍ਯਂ᳚ ਦਤ੍ਤਾਂ॒-ਵਁਰੁ॑ਣਸ਼੍ਚ ਮ॒ਨ੍ਯੁਃ ।
ਭਿਯਂ॒ ਦਧਾ᳚ਨਾ॒ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ॑ਯੇਸ਼ੁ॒ ਸ਼ਤ੍ਰ॑ਵਃ॒ ਪਰਾ᳚ਜਿਤਾਸੋ॒ ਅਪ॒ ਨਿਲ॑ਯਂਤਾਮ੍ ॥ 14 ॥

ਧਨ੍ਵ॑ਨਾ॒ਗਾਧਨ੍ਵ॑ ਨਾ॒ਜਿਂਜ॑ਯੇਮ॒ ਧਨ੍ਵ॑ਨਾ ਤੀ॒ਵ੍ਰਾਃ ਸ॒ਮਦੋ᳚ ਜਯੇਮ ।
ਧਨੁਃ ਸ਼ਤ੍ਰੋ᳚ਰਪਕਾ॒ਮਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॑ਣੋਤਿ॒ ਧਨ੍ਵ॑ ਨਾ॒ਸਰ੍ਵਾਃ᳚ ਪ੍ਰ॒ਦਿਸ਼ੋ᳚ ਜਯੇਮ ॥

ਭ॒ਦ੍ਰਂ ਨੋ॒ ਅਪਿ॑ ਵਾਤਯ॒ ਮਨਃ॑ ॥

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾ॑ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿਵੀ ਸ਼ਿ॑ਵਮਂ॒ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਂ॒ ਦ੍ਯੌਰ੍ਨੋ᳚ ਦੇ॒ਵ੍ਯ਽ਭ॑ਯਨ੍ਨੋ ਅਸ੍ਤੁ ।
ਸ਼ਿ॒ਵਾ॒ ਦਿਸ਼ਃ॑ ਪ੍ਰ॒ਦਿਸ਼॑ ਉ॒ਦ੍ਦਿਸ਼ੋ᳚ ਨ॒਽ਆਪੋ᳚ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਤਃ॒ ਪਰਿ॑ਪਾਂਤੁ ਸ॒ਰ੍ਵਤਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *