നവഗ്രഹ സൂക്തമ് | Navagraha Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം ശുക്ലാംബരധരം-വിഁഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജമ്।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്സര്വ വിഘ്നോപശാംതയേ ॥

ഓം ഭൂഃ ഓം ഭുവഃ॑ ഓഗ്​മ്॒ സുവഃ॑ ഓം മഹഃ॑ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ॑ ഓഗ്​മ് സ॒ത്യം ഓം തത്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ധിയോ॒ യോ നഃ॑
പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥ ഓം ആപോ॒ ജ്യോതീ॒രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവ॒രോമ് ॥

മമോപാത്ത-സമസ്ത-ദുരിതക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീപരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം ആദിത്യാദി നവഗ്രഹ ദേവതാ പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥം ആദിത്യാദി നവഗ്രഹ നമസ്കാരാന് കരിഷ്യേ ॥

ഓം ആസ॒ത്യേന॒ രജ॑സാ॒ വര്ത॑മാനോ നിവേ॒ശയ॑ന്ന॒മൃതം॒ മര്ത്യം॑ച । ഹി॒ര॒ണ്യയേ॑ന സവി॒താ രഥേ॒നാഽഽദേ॒വോ യാ॑തി॒ഭുവ॑നാ വി॒പശ്യന്॑ ॥ അ॒ഗ്നിം ദൂ॒തം-വൃഁ ॑ണീമഹേ॒ ഹോതാ॑രം-വിഁ॒ശ്വവേ॑ദസമ് । അ॒സ്യ യ॒ജ്ഞസ്യ॑ സു॒ക്രതുമ്᳚ ॥ യേഷാ॒മീശേ॑ പശു॒പതിഃ॑ പശൂ॒നാം ചതു॑ഷ്പദാമു॒ത ച॑ ദ്വി॒പദാ᳚മ് । നിഷ്ക്രീ॑തോ॒ഽയം-യഁ॒ജ്ഞിയം॑ ഭാ॒ഗമേ॑തു രാ॒യസ്പോഷാ॒ യജ॑മാനസ്യ സംതു ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ആദി॑ത്യായ॒ നമഃ॑ ॥ 1 ॥

ഓം ആപ്യാ॑യസ്വ॒ സമേ॑തു തേ വി॒ശ്വത॑സ്സോമ॒ വൃഷ്ണി॑യമ് । ഭവാ॒ വാജ॑സ്യ സംഗ॒ഥേ ॥ അ॒പ്സുമേ॒ സോമോ॑ അബ്രവീദം॒തര്വിശ്വാ॑നി ഭേഷ॒ജാ । അ॒ഗ്നിംച॑ വി॒ശ്വശം॑ഭുവ॒മാപ॑ശ്ച വി॒ശ്വഭേ॑ഷജീഃ ॥ ഗൌ॒രീ മി॑മായ സലി॒ലാനി॒ തക്ഷ॒ത്യേക॑പദീ ദ്വി॒പദീ॒ സാ ചതു॑ഷ്പദീ । അ॒ഷ്ടാപ॑ദീ॒ നവ॑പദീ ബഭൂ॒വുഷീ॑ സ॒ഹസ്രാ᳚ക്ഷരാ പര॒മേ വ്യോ॑മന്ന് ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ സോമാ॑യ॒ നമഃ॑ ॥ 2 ॥

ഓം അ॒ഗ്നിര്മൂ॒ര്ധാ ദി॒വഃ ക॒കുത്പതിഃ॑ പൃഥി॒വ്യാ അ॒യമ് । അ॒പാഗ്​മ്രേതാഗ്​മ്॑സി ജിന്വതി ॥ സ്യോ॒നാ പൃ॑ഥിവി॒ ഭവാ॑ഽനൃക്ഷ॒രാ നി॒വേശ॑നീ । യച്ഛാ॑ന॒ശ്ശര്മ॑ സ॒പ്രഥാഃ᳚ ॥ ക്ഷേത്ര॑സ്യ॒ പതി॑നാ വ॒യഗ്​മ്ഹി॒തേ നേ॑വ ജയാമസി । ഗാമശ്വം॑ പോഷയി॒ത്.ംവാ സ നോ॑ മൃഡാതീ॒ദൃശേ᳚ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ അംഗാ॑രകായ॒ നമഃ॑ ॥ 3 ॥

ഓം ഉദ്ബു॑ധ്യസ്വാഗ്നേ॒ പ്രതി॑ജാഗൃഹ്യേനമിഷ്ടാപൂ॒ര്തേ സഗ്​മ്സൃ॑ജേഥാമ॒യംച॑ । പുനഃ॑ കൃ॒ണ്വഗ്ഗ്‍സ്ത്വാ॑ പി॒തരം॒-യുഁവാ॑നമ॒ന്വാതാഗ്​മ്॑സീ॒ത്ത്വയി॒ തംതു॑മേ॒തമ് ॥ ഇ॒ദം-വിഁഷ്ണു॒ര്വിച॑ക്രമേ ത്രേ॒ധാ നിദ॑ധേ പ॒ദമ് । സമൂ॑ഢമസ്യപാഗ്​മ് സു॒രേ ॥ വിഷ്ണോ॑ ര॒രാട॑മസി॒ വിഷ്ണോഃ᳚ പൃ॒ഷ്ഠമ॑സി॒ വിഷ്ണോ॒ശ്ശ്നപ്ത്രേ᳚സ്ഥോ॒ വിഷ്ണോ॒സ്സ്യൂര॑സി॒ വിഷ്ണോ᳚ര്ധ്രു॒വമ॑സി വൈഷ്ണ॒വമ॑സി॒ വിഷ്ണ॑വേ ത്വാ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ബുധാ॑യ॒ നമഃ॑ ॥ 4 ॥

ഓം ബൃഹ॑സ്പതേ॒ അതി॒യദ॒ര്യോ അര്​ഹാ᳚ദ്ദ്യു॒മദ്വി॒ഭാതി॒ ക്രതു॑മ॒ജ്ജനേ॑ഷു ।യദ്ദീ॒ദയ॒ച്ചവ॑സര്തപ്രജാത॒ തദ॒സ്മാസു॒ ദ്രവി॑ണംധേഹി ചി॒ത്രമ് ॥ ഇംദ്ര॑മരുത്വ ഇ॒ഹ പാ॑ഹി॒ സോമം॒-യഁഥാ॑ ശാര്യാ॒തേ അപി॑ബസ്സു॒തസ്യ॑ । തവ॒ പ്രണീ॑തീ॒ തവ॑ ശൂര॒ശര്മ॒ന്നാവി॑വാസംതി ക॒വയ॑സ്സുയ॒ജ്ഞാഃ ॥ ബ്രഹ്മ॑ജജ്ഞാ॒നം പ്ര॑ഥ॒മം പു॒രസ്താ॒ദ്വിസീ॑മ॒തസ്സു॒രുചോ॑ വേ॒ന ആ॑വഃ । സബു॒ധ്നിയാ॑ ഉപ॒മാ അ॑സ്യ വി॒ഷ്ഠാസ്സ॒തശ്ച॒ യോനി॒മസ॑തശ്ച॒ വിവഃ॑ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ബൃഹ॒സ്പത॑യേ॒ നമഃ॑ ॥ 5 ॥

ഓം പ്രവ॑ശ്ശു॒ക്രായ॑ ഭാ॒നവേ॑ ഭരധ്വമ് । ഹ॒വ്യം മ॒തിം ചാ॒ഗ്നയേ॒ സുപൂ॑തമ് । യോ ദൈവ്യാ॑നി॒ മാനു॑ഷാ ജ॒നൂഗ്​മ്ഷി॑ അം॒തര്വിശ്വാ॑നി വി॒ദ്മ നാ॒ ജിഗാ॑തി ॥ ഇം॒ദ്രാ॒ണീമാ॒സു നാരി॑ഷു സു॒പത്.ംഈ॑മ॒ഹമ॑ശ്രവമ് । ന ഹ്യ॑സ്യാ അപ॒രംച॒ന ജ॒രസാ॒ മര॑തേ॒ പതിഃ॑ ॥ ഇംദ്രം॑-വോഁ വി॒ശ്വത॒സ്പരി॒ ഹവാ॑മഹേ॒ ജനേ᳚ഭ്യഃ । അ॒സ്മാക॑മസ്തു॒ കേവ॑ലഃ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ശുക്രാ॑യ॒ നമഃ॑ ॥ 6 ॥

ഓം ശന്നോ॑ ദേ॒വീര॒ഭിഷ്ട॑യ॒ ആപോ॑ ഭവംതു പീ॒തയേ᳚ । ശം​യോഁര॒ഭിസ്ര॑വംതു നഃ ॥ പ്രജാ॑പതേ॒ ന ത്വദേ॒താന്യ॒ന്യോ വിശ്വാ॑ ജാ॒താനി॒ പരി॒താ ബ॑ഭൂവ । യത്കാ॑മാസ്തേ ജുഹു॒മസ്തന്നോ॑ അസ്തു വ॒യഗ്ഗ്‍സ്യാ॑മ॒ പത॑യോ രയീ॒ണാമ് ॥ ഇ॒മം-യഁ ॑മപ്രസ്ത॒രമാഹി സീദാഽംഗി॑രോഭിഃ പി॒തൃഭി॑സ്സം​വിഁദാ॒നഃ । ആത്വാ॒ മംത്രാഃ᳚ കവിശ॒സ്താ വ॑ഹംത്വേ॒നാ രാ॑ജന്\, ഹ॒വിഷാ॑ മാദയസ്വ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ശനൈശ്ച॑രായ॒ നമഃ॑ ॥ 7 ॥

ഓം കയാ॑ നശ്ചി॒ത്ര ആഭു॑വദൂ॒തീ സ॒ദാവൃ॑ധ॒സ്സഖാ᳚ । കയാ॒ ശചി॑ഷ്ഠയാ വൃ॒താ ॥ ആഽയംഗൌഃ പൃശ്നി॑രക്രമീ॒ദസ॑നന്മാ॒തരം॒ പുനഃ॑ । പി॒തരം॑ച പ്ര॒യംത്സുവഃ॑ ॥ യത്തേ॑ ദേ॒വീ നിര്‍ഋ॑തിരാബ॒ബംധ॒ ദാമ॑ ഗ്രീ॒വാസ്വ॑വിച॒ര്ത്യമ് । ഇ॒ദംതേ॒ തദ്വിഷ്യാ॒മ്യായു॑ഷോ॒ ന മധ്യാ॒ദഥാ॑ജീ॒വഃ പി॒തുമ॑ദ്ധി॒ പ്രമു॑ക്തഃ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ രാഹ॑വേ॒ നമഃ॑ ॥ 8 ॥

ഓം കേ॒തുംകൃ॒ണ്വന്ന॑കേ॒തവേ॒ പേശോ॑ മര്യാ അപേ॒ശസേ᳚ । സമു॒ഷദ്ഭി॑രജായഥാഃ ॥ ബ്ര॒ഹ്മാ ദേ॒വാനാം᳚ പദ॒വീഃ ക॑വീ॒നാമൃഷി॒ര്വിപ്രാ॑ണാം മഹി॒ഷോ മൃ॒ഗാണാ᳚മ് । ശ്യേ॒നോഗൃധ്രാ॑ണാ॒ഗ്॒സ്വധി॑തി॒ര്വനാ॑നാ॒ഗ്​മ്॒ സോമഃ॑ പ॒വിത്ര॒മത്യേ॑തി॒ രേഭന്॑ ॥ സചി॑ത്ര ചി॒ത്രം ചി॒തയന്᳚തമ॒സ്മേ ചിത്ര॑ക്ഷത്ര ചി॒ത്രത॑മം-വഁയോ॒ധാമ് । ചം॒ദ്രം ര॒യിം പു॑രു॒വീരമ്᳚ ബൃ॒ഹംതം॒ ചംദ്ര॑ചം॒ദ്രാഭി॑ര്ഗൃണ॒തേ യു॑വസ്വ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതേഭ്യഃ കേതു॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ ॥ 9 ॥

॥ ഓം ആദിത്യാദി നവഗ്രഹ ദേവ॑താഭ്യോ॒ നമോ॒ നമഃ॑ ॥
॥ ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *