மன்யு ஸூக்தம் | Manyu Suktam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ருக்³வேத³ ஸம்ஹிதா; மண்ட³லம் 1௦; ஸூக்தம் 83,84

யஸ்தே᳚ ம॒ன்யோவி॑த⁴த்³ வஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹ॒ ஓஜ:புஷ்யதி॒ விஶ்வ॑மானு॒ஷக் ।
ஸா॒ஹ்யாம॒ தா³ஸ॒மார்யம்॒ த்வயா᳚ யு॒ஜா ஸஹ॑ஸ்க்ருதேன॒ ஸஹ॑ஸா॒ ஸஹ॑ஸ்வதா ॥ 1 ॥

ம॒ன்யுரின்த்³ரோ᳚ ம॒ன்யுரே॒வாஸ॑ தே॒வோ ம॒ன்யுர் ஹோதா॒ வரு॑ணோ ஜா॒தவே᳚தா³: ।
ம॒ன்யுஂ-விஶ॑ ஈல்த³தே॒ மானு॑ஷீ॒ர்யா: பா॒ஹி நோ᳚ மன்யோ॒ தப॑ஸா ஸ॒ஜோஷா: ॥ 2 ॥

அ॒பீ᳚ஹி மன்யோ த॒வஸ॒ஸ்தவீ᳚யா॒ன் தப॑ஸா யு॒ஜா வி ஜ॑ஹி ஶத்ரூ᳚ன் ।
அ॒மி॒த்ர॒ஹா வ்ரு॑த்ர॒ஹா த॑ஸ்யு॒ஹா ச॒ விஶ்வா॒ வஸூ॒ன்யா ப॑ரா॒ த்வம் ந: ॥ 3 ॥

த்வம் ஹி ம᳚ன்யோ அ॒பி⁴பூ᳚த்யோஜா: ஸ்வய॒ம்பூ⁴ர்பா⁴மோ᳚ அபி⁴மாதிஷா॒ஹ: ।
வி॒ஶ்வச॑ர்-ஷணி: ஸஹு॑ரி: ஸஹா᳚வான॒ஸ்மாஸ்வோஜ: ப்ருத॑னாஸு தே⁴ஹி ॥ 4 ॥

அ॒பா॒க: ஸன்னப॒ பரே᳚தோ அஸ்மி॒ தவ॒ க்ரத்வா᳚ தவி॒ஷஸ்ய॑ ப்ரசேத: ।
தம் த்வா᳚ மன்யோ அக்ர॒துர்ஜி॑ஹீல்தா॒ஹம் ஸ்வாத॒னூர்ப॑ல॒தே³யா᳚ய॒ மேஹி॑ ॥ 5 ॥

அ॒யம் தே᳚ அ॒ஸ்ம்யுப॒ மேஹ்ய॒ர்வாங் ப்ர॑தீசீ॒ன: ஸ॑ஹுரே விஶ்வதா⁴ய: ।
மன்யோ᳚ வஜ்ரின்ன॒பி⁴ மாமா வ॑வ்ருத்ஸ்வஹனா᳚வ॒ த³ஸ்யூ᳚ன் ரு॒த போ᳚த்⁴யா॒பே: ॥ 6 ॥

அ॒பி⁴ ப்ரேஹி॑ த³க்ஷிண॒தோ ப॑வா॒ மேதா᳚ வ்ரு॒த்ராணி॑ ஜங்க⁴னாவ॒ பூ⁴ரி॑ ।
ஜு॒ஹோமி॑ தே த॒ருணம்॒ மத்⁴வோ॒ அக்³ர॑முபா⁴ உ॑பாம்॒ஶு ப்ர॑த॒மா பி॑பா³வ ॥ 7 ॥

த்வயா᳚ மன்யோ ஸ॒ரத॑²மாரு॒ஜன்தோ॒ ஹர்​ஷ॑மாணாஸோ த்⁴ருஷி॒தா ம॑ருத்வ: ।
தி॒க்³மேஷ॑வ॒ ஆயு॑தா⁴ ஸம்॒ஶிஶா᳚னா அ॒பி⁴ ப்ரய᳚ன்து॒ நரோ᳚ அ॒க்³னிரூ᳚பா: ॥ 8 ॥

அ॒க்³னிரி॑வ மன்யோ த்விஷி॒த: ஸ॑ஹஸ்வ ஸேனா॒னீர்ன: ஸஹுரே ஹூ॒த ஏ᳚தி⁴ ।
ஹ॒த்வாய॒ ஶத்ரூ॒ன் வி ப॑ஜஸ்வ॒ வேத॒ ஓஜோ॒ மிமா᳚னோ॒ விம்ருதோ᳚ நுத³ஸ்வ ॥ 9 ॥

ஸஹ॑ஸ்வ மன்யோ அ॒பி⁴மா᳚திம॒ஸ்மே ரு॒ஜன் ம்ரு॒ணன் ப்ர॑ம்ரு॒ணன் ப்ரேஹி॒ ஶத்ரூ᳚ன் ।
உ॒க்³ரம் தே॒ பாஜோ᳚ ந॒ன்வா ரு॑ருத்⁴ரே வ॒ஶீ வஶம்᳚ நயஸ ஏகஜ॒ த்வம் ॥ 1௦ ॥

ஏகோ᳚ ப³ஹூ॒னாம॑ஸி மன்யவீல்தி॒தோ விஶம்᳚விஶஂ-யுத⁴யே॒ ஸம் ஶி॑ஶாதி⁴ ।
அக்ரு॑த்தரு॒க் த்வயா᳚ யு॒ஜா வ॒யம் த்³யு॒மன்தம்॒ கோ⁴ஷம்᳚ விஜ॒யாய॑ க்ருண்மஹே ॥ 11 ॥

வி॒ஜே॒ஷ॒க்ருதி³ன்த்³ர॑ இவானவப்³ர॒வோ॒(ஓ)3॑ஸ்மாகம்᳚ மன்யோ அதி॒பா ப॑வே॒ஹ ।
ப்ரி॒யம் தே॒ நாம॑ ஸஹுரே க்³ருணீமஸி வி॒த்³மாதமுத்ஸம்॒ யத॑ ஆப॒பூ⁴த॑ ॥ 12 ॥

ஆபூ᳚த்யா ஸஹ॒ஜா வ॑ஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹோ᳚ பி³ப⁴ர்​ஷ்யபி⁴பூ⁴த॒ உத்த॑ரம் ।
க்ரத்வா᳚ நோ மன்யோ ஸ॒ஹமே॒த்³யே᳚தி⁴ மஹாத॒னஸ்ய॑ புருஹூத ஸம்॒ஸ்ருஜி॑ ॥ 13 ॥

ஸம்ஸ்ரு॑ஷ்டம்॒ த⁴ன॑மு॒ப⁴யம்᳚ ஸ॒மாக்ரு॑தம॒ஸ்மப்⁴யம்᳚ த³த்தாம்॒ வரு॑ணஶ்ச ம॒ன்யு: ।
பி⁴யம்॒ த³தா᳚னா॒ ஹ்ருத॑யேஷு॒ ஶத்ர॑வ:பரா᳚ஜிதாஸோ॒ அப॒ நில॑யன்தாம் ॥ 14 ॥

த⁴ன்வ॑னா॒கா³த⁴ன்வ॑ நா॒ஜிஞ்ஜ॑யேம॒ த⁴ன்வ॑னா தீ॒வ்ரா: ஸ॒மதோ᳚ ஜயேம ।
த⁴னு: ஶத்ரோ᳚ரபகா॒மம் க்ரு॑ணோதி॒ த⁴ன்வ॑ நா॒ஸர்வா: ப்ர॒தி³ஶோ᳚ ஜயேம ॥

ப॒⁴த்³ரம் நோ॒ அபி॑ வாதய॒ மன: ॥

ஓம் ஶான்தா॑ ப்ருதி²வீ ஶி॑வம॒ன்தரிக்ஷம்॒ த்³யௌர்னோ᳚ தே॒வ்யப॑யன்னோ அஸ்து ।
ஶி॒வா॒ தி³ஶ: ப்ர॒தி³ஶ॑ உ॒த்³தி³ஶோ᳚ ந॒ஆபோ᳚ வி॒ஶ்வத: பரி॑பான்து ஸ॒ர்வத: ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி: ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *