ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಂ | Manyu Suktam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ; ಮಂಡಲಂ 10; ಸೂಕ್ತಂ 83,84

ಯಸ್ತೇ᳚ ಮ॒ನ್ಯೋಽವಿ॑ಧದ್ ವಜ್ರ ಸಾಯಕ॒ ಸಹ॒ ಓಜಃ॑ ಪುಷ್ಯತಿ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಾನು॒ಷಕ್ ।
ಸಾ॒ಹ್ಯಾಮ॒ ದಾಸ॒ಮಾರ್ಯಂ॒ ತ್ವಯಾ᳚ ಯು॒ಜಾ ಸಹ॑ಸ್ಕೃತೇನ॒ ಸಹ॑ಸಾ॒ ಸಹ॑ಸ್ವತಾ ॥ 1 ॥

ಮ॒ನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ᳚ ಮ॒ನ್ಯುರೇ॒ವಾಸ॑ ದೇ॒ವೋ ಮ॒ನ್ಯುರ್ ಹೋತಾ॒ ವರು॑ಣೋ ಜಾ॒ತವೇ᳚ದಾಃ ।
ಮ॒ನ್ಯುಂ-ವಿಁಶ॑ ಈಳತೇ॒ ಮಾನು॑ಷೀ॒ರ್ಯಾಃ ಪಾ॒ಹಿ ನೋ᳚ ಮನ್ಯೋ॒ ತಪ॑ಸಾ ಸ॒ಜೋಷಾಃ᳚ ॥ 2 ॥

ಅ॒ಭೀ᳚ಹಿ ಮನ್ಯೋ ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ᳚ಯಾ॒ನ್ ತಪ॑ಸಾ ಯು॒ಜಾ ವಿ ಜ॑ಹಿ ಶತ್ರೂ᳚ನ್ ।
ಅ॒ಮಿ॒ತ್ರ॒ಹಾ ವೃ॑ತ್ರ॒ಹಾ ದ॑ಸ್ಯು॒ಹಾ ಚ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ವಸೂ॒ನ್ಯಾ ಭ॑ರಾ॒ ತ್ವಂ ನಃ॑ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ಹಿ ಮ᳚ನ್ಯೋ ಅ॒ಭಿಭೂ᳚ತ್ಯೋಜಾಃ ಸ್ವಯಂ॒ಭೂರ್ಭಾಮೋ᳚ ಅಭಿಮಾತಿಷಾ॒ಹಃ ।
ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ರ್-ಷಣಿಃ॒ ಸಹು॑ರಿಃ॒ ಸಹಾ᳚ವಾನ॒ಸ್ಮಾಸ್ವೋಜಃ॒ ಪೃತ॑ನಾಸು ಧೇಹಿ ॥ 4 ॥

ಅ॒ಭಾ॒ಗಃ ಸನ್ನಪ॒ ಪರೇ᳚ತೋ ಅಸ್ಮಿ॒ ತವ॒ ಕ್ರತ್ವಾ᳚ ತವಿ॒ಷಸ್ಯ॑ ಪ್ರಚೇತಃ ।
ತಂ ತ್ವಾ᳚ ಮನ್ಯೋ ಅಕ್ರ॒ತುರ್ಜಿ॑ಹೀಳಾ॒ಹಂ ಸ್ವಾತ॒ನೂರ್ಬ॑ಲ॒ದೇಯಾ᳚ಯ॒ ಮೇಹಿ॑ ॥ 5 ॥

ಅ॒ಯಂ ತೇ᳚ ಅ॒ಸ್ಮ್ಯುಪ॒ ಮೇಹ್ಯ॒ರ್ವಾಙ್ ಪ್ರ॑ತೀಚೀ॒ನಃ ಸ॑ಹುರೇ ವಿಶ್ವಧಾಯಃ ।
ಮನ್ಯೋ᳚ ವಜ್ರಿನ್ನ॒ಭಿ ಮಾಮಾ ವ॑ವೃತ್ಸ್ವಹನಾ᳚ವ॒ ದಸ್ಯೂ᳚ನ್ ಋ॒ತ ಬೋ᳚ಧ್ಯಾ॒ಪೇಃ ॥ 6 ॥

ಅ॒ಭಿ ಪ್ರೇಹಿ॑ ದಕ್ಷಿಣ॒ತೋ ಭ॑ವಾ॒ ಮೇಽಧಾ᳚ ವೃ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ಜಂಘನಾವ॒ ಭೂರಿ॑ ।
ಜು॒ಹೋಮಿ॑ ತೇ ಧ॒ರುಣಂ॒ ಮಧ್ವೋ॒ ಅಗ್ರ॑ಮುಭಾ ಉ॑ಪಾಂ॒ಶು ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಾ ಪಿ॑ಬಾವ ॥ 7 ॥

ತ್ವಯಾ᳚ ಮನ್ಯೋ ಸ॒ರಥ॑ಮಾರು॒ಜಂತೋ॒ ಹರ್​ಷ॑ಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿ॒ತಾ ಮ॑ರುತ್ವಃ ।
ತಿ॒ಗ್ಮೇಷ॑ವ॒ ಆಯು॑ಧಾ ಸಂ॒ಶಿಶಾ᳚ನಾ ಅ॒ಭಿ ಪ್ರಯಂ᳚ತು॒ ನರೋ᳚ ಅ॒ಗ್ನಿರೂ᳚ಪಾಃ ॥ 8 ॥

ಅ॒ಗ್ನಿರಿ॑ವ ಮನ್ಯೋ ತ್ವಿಷಿ॒ತಃ ಸ॑ಹಸ್ವ ಸೇನಾ॒ನೀರ್ನಃ॑ ಸಹುರೇ ಹೂ॒ತ ಏ᳚ಧಿ ।
ಹ॒ತ್ವಾಯ॒ ಶತ್ರೂ॒ನ್ ವಿ ಭ॑ಜಸ್ವ॒ ವೇದ॒ ಓಜೋ॒ ಮಿಮಾ᳚ನೋ॒ ವಿಮೃಧೋ᳚ ನುದಸ್ವ ॥ 9 ॥

ಸಹ॑ಸ್ವ ಮನ್ಯೋ ಅ॒ಭಿಮಾ᳚ತಿಮ॒ಸ್ಮೇ ರು॒ಜನ್ ಮೃ॒ಣನ್ ಪ್ರ॑ಮೃ॒ಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ॒ ಶತ್ರೂ᳚ನ್ ।
ಉ॒ಗ್ರಂ ತೇ॒ ಪಾಜೋ᳚ ನ॒ನ್ವಾ ರು॑ರುಧ್ರೇ ವ॒ಶೀ ವಶಂ᳚ ನಯಸ ಏಕಜ॒ ತ್ವಮ್ ॥ 10 ॥

ಏಕೋ᳚ ಬಹೂ॒ನಾಮ॑ಸಿ ಮನ್ಯವೀಳಿ॒ತೋ ವಿಶಂ᳚​ವಿಁಶಂ-ಯುಁ॒ಧಯೇ॒ ಸಂ ಶಿ॑ಶಾಧಿ ।
ಅಕೃ॑ತ್ತರು॒ಕ್ ತ್ವಯಾ᳚ ಯು॒ಜಾ ವ॒ಯಂ ದ್ಯು॒ಮಂತಂ॒ ಘೋಷಂ᳚-ವಿಁಜ॒ಯಾಯ॑ ಕೃಣ್ಮಹೇ ॥ 11 ॥

ವಿ॒ಜೇ॒ಷ॒ಕೃದಿಂದ್ರ॑ ಇವಾನವಬ್ರ॒ವೋ॒(ಓ)3॑ಽಸ್ಮಾಕಂ᳚ ಮನ್ಯೋ ಅಧಿ॒ಪಾ ಭ॑ವೇ॒ಹ ।
ಪ್ರಿ॒ಯಂ ತೇ॒ ನಾಮ॑ ಸಹುರೇ ಗೃಣೀಮಸಿ ವಿ॒ದ್ಮಾತಮುತ್ಸಂ॒-ಯಁತ॑ ಆಬ॒ಭೂಥ॑ ॥ 12 ॥

ಆಭೂ᳚ತ್ಯಾ ಸಹ॒ಜಾ ವ॑ಜ್ರ ಸಾಯಕ॒ ಸಹೋ᳚ ಬಿಭರ್​ಷ್ಯಭಿಭೂತ॒ ಉತ್ತ॑ರಮ್ ।
ಕ್ರತ್ವಾ᳚ ನೋ ಮನ್ಯೋ ಸ॒ಹಮೇ॒ದ್ಯೇ᳚ಧಿ ಮಹಾಧ॒ನಸ್ಯ॑ ಪುರುಹೂತ ಸಂ॒ಸೃಜಿ॑ ॥ 13 ॥

ಸಂಸೃ॑ಷ್ಟಂ॒ ಧನ॑ಮು॒ಭಯಂ᳚ ಸ॒ಮಾಕೃ॑ತಮ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ᳚ ದತ್ತಾಂ॒-ವಁರು॑ಣಶ್ಚ ಮ॒ನ್ಯುಃ ।
ಭಿಯಂ॒ ದಧಾ᳚ನಾ॒ ಹೃದ॑ಯೇಷು॒ ಶತ್ರ॑ವಃ॒ ಪರಾ᳚ಜಿತಾಸೋ॒ ಅಪ॒ ನಿಲ॑ಯಂತಾಮ್ ॥ 14 ॥

ಧನ್ವ॑ನಾ॒ಗಾಧನ್ವ॑ ನಾ॒ಜಿಂಜ॑ಯೇಮ॒ ಧನ್ವ॑ನಾ ತೀ॒ವ್ರಾಃ ಸ॒ಮದೋ᳚ ಜಯೇಮ ।
ಧನುಃ ಶತ್ರೋ᳚ರಪಕಾ॒ಮಂ ಕೃ॑ಣೋತಿ॒ ಧನ್ವ॑ ನಾ॒ಸರ್ವಾಃ᳚ ಪ್ರ॒ದಿಶೋ᳚ ಜಯೇಮ ॥

ಭ॒ದ್ರಂ ನೋ॒ ಅಪಿ॑ ವಾತಯ॒ ಮನಃ॑ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಾ॑ ಪೃಥಿವೀ ಶಿ॑ವಮಂ॒ತರಿಕ್ಷಂ॒ ದ್ಯೌರ್ನೋ᳚ ದೇ॒ವ್ಯಽಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ಶಿ॒ವಾ॒ ದಿಶಃ॑ ಪ್ರ॒ದಿಶ॑ ಉ॒ದ್ದಿಶೋ᳚ ನ॒ಽಆಪೋ᳚ ವಿ॒ಶ್ವತಃ॒ ಪರಿ॑ಪಾಂತು ಸ॒ರ್ವತಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *