ഭാഗ്യ സൂക്തമ് | Bhagya Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം പ്രാ॒തര॒ഗ്നിം പ്രാ॒തരിംദ്രഗ്​മ്॑ ഹവാമഹേ പ്രാ॒തര്മി॒ത്രാ വരു॑ണാ പ്രാ॒തര॒ശ്വിനാ᳚ ।
പ്രാ॒തര്ഭഗം॑ പൂ॒ഷണം॒ ബ്രഹ്മ॑ണ॒സ്പതിം॑ പ്രാ॒തഃ സോമ॑മു॒ത രു॒ദ്രഗ്​മ് ഹു॑വേമ ॥ 1 ॥

പ്രാ॒ത॒ര്ജിതം॒ ഭ॑ഗമു॒ഗ്രഗ്​മ് ഹു॑വേമ വ॒യം പു॒ത്രമദി॑തേ॒ര്യോ വി॑ധ॒ര്താ ।
ആ॒ദ്ധ്രശ്ചി॒ദ്യം മന്യ॑മാനസ്തു॒രശ്ചി॒ദ്രാജാ॑ ചി॒ദ്യം ഭഗം॑ ഭ॒ക്ഷീത്യാഹ॑ ॥ 2 ॥

ഭഗ॒ പ്രണേ॑ത॒ര്ഭഗ॒ സത്യ॑രാധോ॒ ഭഗേ॒മാം ധിയ॒മുദ॑വ॒ദദ॑ന്നഃ ।
ഭഗ॒പ്രണോ॑ ജനയ॒ ഗോഭി॒രശ്വൈ॒ര്ഭഗ॒പ്രനൃഭി॑ര്നൃ॒വംത॑സ്സ്യാമ ॥ 3 ॥

ഉ॒തേദാനീം॒ ഭഗ॑വംതസ്സ്യാമോ॒ത പ്രപി॒ത്വ ഉ॒ത മധ്യേ॒ അഹ്നാ᳚മ് ।
ഉ॒തോദി॑താ മഘവം॒ഥ്​സൂര്യ॑സ്യ വ॒യം ദേ॒വാനാഗ്​മ്॑ സുമ॒തൌ സ്യാ॑മ ॥ 4 ॥

ഭഗ॑ ഏ॒വ ഭഗ॑വാഗ്​മ് അസ്തു ദേവാ॒സ്തേന॑ വ॒യം ഭഗ॑വംതസ്സ്യാമ ।
തം ത്വാ॑ ഭഗ॒ സര്വ॒ ഇജ്ജോ॑ഹവീമി॒ സനോ॑ ഭഗ പുര ഏ॒താ ഭ॑വേഹ ॥ 5 ॥

സമ॑ധ്വ॒രായോ॒ഷസോ॑ഽനമംത ദധി॒ക്രാവേ॑വ॒ ശുചയേ॑ പ॒ദായ॑ ।
അ॒ര്വാ॒ചീ॒നം-വഁ ॑സു॒വിദം॒ ഭഗ॑ന്നോ॒ രഥ॑മി॒വാഽശ്വാ॑വാ॒ജിന॒ ആവ॑ഹംതു ॥ 6 ॥

അശ്വാ॑വതീ॒ര്ഗോമ॑തീര്ന ഉ॒ഷാസോ॑ വീ॒രവ॑തീ॒സ്സദ॑മുച്ഛംതു ഭ॒ദ്രാഃ ।
ഘൃ॒തം ദുഹാ॑നാ വി॒ശ്വതഃ॒ പ്രപീ॑നാ യൂ॒യം പാ॑ത സ്വ॒സ്തിഭി॒സ്സദാ॑ നഃ ॥ 7 ॥

യോ മാ᳚ഽഗ്നേ ഭാ॒ഗിനഗ്​മ്॑ സം॒തമഥാ॑ഭാ॒ഗം॑ ചികീ॑ഋഷതി ।
അഭാ॒ഗമ॑ഗ്നേ॒ തം കു॑രു॒ മാമ॑ഗ്നേ ഭാ॒ഗിനം॑ കുരു ॥ 8 ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *