ભાગ્ય સૂક્તમ્ | Bhagya Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં પ્રા॒તર॒ગ્નિં પ્રા॒તરિંદ્રગ્​મ્॑ હવામહે પ્રા॒તર્મિ॒ત્રા વરુ॑ણા પ્રા॒તર॒શ્વિના᳚ ।
પ્રા॒તર્ભગં॑ પૂ॒ષણં॒ બ્રહ્મ॑ણ॒સ્પતિં॑ પ્રા॒તઃ સોમ॑મુ॒ત રુ॒દ્રગ્​મ્ હુ॑વેમ ॥ 1 ॥

પ્રા॒ત॒ર્જિતં॒ ભ॑ગમુ॒ગ્રગ્​મ્ હુ॑વેમ વ॒યં પુ॒ત્રમદિ॑તે॒ર્યો વિ॑ધ॒ર્તા ।
આ॒દ્ધ્રશ્ચિ॒દ્યં મન્ય॑માનસ્તુ॒રશ્ચિ॒દ્રાજા॑ ચિ॒દ્યં ભગં॑ ભ॒ક્ષીત્યાહ॑ ॥ 2 ॥

ભગ॒ પ્રણે॑ત॒ર્ભગ॒ સત્ય॑રાધો॒ ભગે॒માં ધિય॒મુદ॑વ॒દદ॑ન્નઃ ।
ભગ॒પ્રણો॑ જનય॒ ગોભિ॒રશ્વૈ॒ર્ભગ॒પ્રનૃભિ॑ર્નૃ॒વંત॑સ્સ્યામ ॥ 3 ॥

ઉ॒તેદાનીં॒ ભગ॑વંતસ્સ્યામો॒ત પ્રપિ॒ત્વ ઉ॒ત મધ્યે॒ અહ્ના᳚મ્ ।
ઉ॒તોદિ॑તા મઘવં॒થ્​સૂર્ય॑સ્ય વ॒યં દે॒વાનાગ્​મ્॑ સુમ॒તૌ સ્યા॑મ ॥ 4 ॥

ભગ॑ એ॒વ ભગ॑વાગ્​મ્ અસ્તુ દેવા॒સ્તેન॑ વ॒યં ભગ॑વંતસ્સ્યામ ।
તં ત્વા॑ ભગ॒ સર્વ॒ ઇજ્જો॑હવીમિ॒ સનો॑ ભગ પુર એ॒તા ભ॑વેહ ॥ 5 ॥

સમ॑ધ્વ॒રાયો॒ષસો॑ઽનમંત દધિ॒ક્રાવે॑વ॒ શુચયે॑ પ॒દાય॑ ।
અ॒ર્વા॒ચી॒નં-વઁ॑સુ॒વિદં॒ ભગ॑ન્નો॒ રથ॑મિ॒વાઽશ્વા॑વા॒જિન॒ આવ॑હંતુ ॥ 6 ॥

અશ્વા॑વતી॒ર્ગોમ॑તીર્ન ઉ॒ષાસો॑ વી॒રવ॑તી॒સ્સદ॑મુચ્છંતુ ભ॒દ્રાઃ ।
ઘૃ॒તં દુહા॑ના વિ॒શ્વતઃ॒ પ્રપી॑ના યૂ॒યં પા॑ત સ્વ॒સ્તિભિ॒સ્સદા॑ નઃ ॥ 7 ॥

યો મા᳚ઽગ્ને ભા॒ગિનગ્​મ્॑ સં॒તમથા॑ભા॒ગં॑ ચિકી॑ઋષતિ ।
અભા॒ગમ॑ગ્ને॒ તં કુ॑રુ॒ મામ॑ગ્ને ભા॒ગિનં॑ કુરુ ॥ 8 ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *