பா⁴க்³ய ஸூக்தம் | Bhagya Suktam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ப்ரா॒தர॒க்³னிம் ப்ரா॒தரின்த்³ரக்³ம்॑ ஹவாமஹே ப்ரா॒தர்மி॒த்ரா வரு॑ணா ப்ரா॒தர॒ஶ்வினா᳚ ।
ப்ரா॒தர்ப⁴க³ம்॑ பூ॒ஷணம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதிம்॑ ப்ரா॒த: ஸோம॑மு॒த ரு॒த்³ரக்³ம் ஹு॑வேம ॥ 1 ॥

ப்ரா॒த॒ர்ஜிதம்॒ ப॑⁴க³மு॒க்³ரக்³ம் ஹு॑வேம வ॒யம் பு॒த்ரமதி॑³தே॒ர்யோ வி॑த॒⁴ர்தா ।
ஆ॒த்³த்⁴ரஶ்சி॒த்³யம் மன்ய॑மானஸ்து॒ரஶ்சி॒த்³ராஜா॑ சி॒த்³யம் ப⁴க³ம்॑ ப॒⁴க்ஷீத்யாஹ॑ ॥ 2 ॥

ப⁴க॒³ ப்ரணே॑த॒ர்ப⁴க॒³ ஸத்ய॑ராதோ॒⁴ ப⁴கே॒³மாம் தி⁴ய॒முத॑³வ॒த³த॑³ன்ன: ।
ப⁴க॒³ப்ரணோ॑ ஜனய॒ கோ³பி॒⁴ரஶ்வை॒ர்ப⁴க॒³ப்ரன்ருபி॑⁴ர்ன்ரு॒வன்த॑ஸ்ஸ்யாம ॥ 3 ॥

உ॒தேதா³னீம்॒ ப⁴க॑³வன்தஸ்ஸ்யாமோ॒த ப்ரபி॒த்வ உ॒த மத்⁴யே॒ அஹ்னா᳚ம் ।
உ॒தோதி॑³தா மக⁴வ॒ன்த்²ஸூர்ய॑ஸ்ய வ॒யம் தே॒³வானாக்³ம்॑ ஸும॒தௌ ஸ்யா॑ம ॥ 4 ॥

ப⁴க॑³ ஏ॒வ ப⁴க॑³வாக்³ம் அஸ்து தே³வா॒ஸ்தேன॑ வ॒யம் ப⁴க॑³வன்தஸ்ஸ்யாம ।
தம் த்வா॑ ப⁴க॒³ ஸர்வ॒ இஜ்ஜோ॑ஹவீமி॒ ஸனோ॑ ப⁴க³ புர ஏ॒தா ப॑⁴வேஹ ॥ 5 ॥

ஸம॑த்⁴வ॒ராயோ॒ஷஸோ॑னமன்த த³தி॒⁴க்ராவே॑வ॒ ஶுசயே॑ ப॒தா³ய॑ ।
அ॒ர்வா॒சீ॒னஂ-வഁ॑ஸு॒வித³ம்॒ ப⁴க॑³ன்னோ॒ ரத॑²மி॒வாஶ்வா॑வா॒ஜின॒ ஆவ॑ஹன்து ॥ 6 ॥

அஶ்வா॑வதீ॒ர்கோ³ம॑தீர்ன உ॒ஷாஸோ॑ வீ॒ரவ॑தீ॒ஸ்ஸத॑³முச்ச²ன்து ப॒⁴த்³ரா: ।
க்⁴ரு॒தம் து³ஹா॑னா வி॒ஶ்வத:॒ ப்ரபீ॑னா யூ॒யம் பா॑த ஸ்வ॒ஸ்திபி॒⁴ஸ்ஸதா॑³ ந: ॥ 7 ॥

யோ மா᳚க்³னே பா॒⁴கி³னக்³ம்॑ ஸ॒ன்தமதா॑²பா॒⁴க³ம்॑ சிகீ॑ருஷதி ।
அபா॒⁴க³ம॑க்³னே॒ தம் கு॑ரு॒ மாம॑க்³னே பா॒⁴கி³னம்॑ குரு ॥ 8 ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *