ਭਾਗ੍ਯ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ | Bhagya Suktam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਪ੍ਰਾ॒ਤਰ॒ਗ੍ਨਿਂ ਪ੍ਰਾ॒ਤਰਿਂਦ੍ਰਗ੍​ਮ੍॑ ਹਵਾਮਹੇ ਪ੍ਰਾ॒ਤਰ੍ਮਿ॒ਤ੍ਰਾ ਵਰੁ॑ਣਾ ਪ੍ਰਾ॒ਤਰ॒ਸ਼੍ਵਿਨਾ᳚ ।
ਪ੍ਰਾ॒ਤਰ੍ਭਗਂ॑ ਪੂ॒ਸ਼ਣਂ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਣ॒ਸ੍ਪਤਿਂ॑ ਪ੍ਰਾ॒ਤਃ ਸੋਮ॑ਮੁ॒ਤ ਰੁ॒ਦ੍ਰਗ੍​ਮ੍ ਹੁ॑ਵੇਮ ॥ 1 ॥

ਪ੍ਰਾ॒ਤ॒ਰ੍ਜਿਤਂ॒ ਭ॑ਗਮੁ॒ਗ੍ਰਗ੍​ਮ੍ ਹੁ॑ਵੇਮ ਵ॒ਯਂ ਪੁ॒ਤ੍ਰਮਦਿ॑ਤੇ॒ਰ੍ਯੋ ਵਿ॑ਧ॒ਰ੍ਤਾ ।
ਆ॒ਦ੍ਧ੍ਰਸ਼੍ਚਿ॒ਦ੍ਯਂ ਮਨ੍ਯ॑ਮਾਨਸ੍ਤੁ॒ਰਸ਼੍ਚਿ॒ਦ੍ਰਾਜਾ॑ ਚਿ॒ਦ੍ਯਂ ਭਗਂ॑ ਭ॒ਕ੍ਸ਼ੀਤ੍ਯਾਹ॑ ॥ 2 ॥

ਭਗ॒ ਪ੍ਰਣੇ॑ਤ॒ਰ੍ਭਗ॒ ਸਤ੍ਯ॑ਰਾਧੋ॒ ਭਗੇ॒ਮਾਂ ਧਿਯ॒ਮੁਦ॑ਵ॒ਦਦ॑ਨ੍ਨਃ ।
ਭਗ॒ਪ੍ਰਣੋ॑ ਜਨਯ॒ ਗੋਭਿ॒ਰਸ਼੍ਵੈ॒ਰ੍ਭਗ॒ਪ੍ਰਨ੍ਰੁਰੁਇਭਿ॑ਰ੍ਨ੍ਰੁਰੁਇ॒ਵਂਤ॑ਸ੍ਸ੍ਯਾਮ ॥ 3 ॥

ਉ॒ਤੇਦਾਨੀਂ॒ ਭਗ॑ਵਂਤਸ੍ਸ੍ਯਾਮੋ॒ਤ ਪ੍ਰਪਿ॒ਤ੍ਵ ਉ॒ਤ ਮਧ੍ਯੇ॒ ਅਹ੍ਨਾ᳚ਮ੍ ।
ਉ॒ਤੋਦਿ॑ਤਾ ਮਘਵਂ॒ਥ੍​ਸੂਰ੍ਯ॑ਸ੍ਯ ਵ॒ਯਂ ਦੇ॒ਵਾਨਾਗ੍​ਮ੍॑ ਸੁਮ॒ਤੌ ਸ੍ਯਾ॑ਮ ॥ 4 ॥

ਭਗ॑ ਏ॒ਵ ਭਗ॑ਵਾਗ੍​ਮ੍ ਅਸ੍ਤੁ ਦੇਵਾ॒ਸ੍ਤੇਨ॑ ਵ॒ਯਂ ਭਗ॑ਵਂਤਸ੍ਸ੍ਯਾਮ ।
ਤਂ ਤ੍ਵਾ॑ ਭਗ॒ ਸਰ੍ਵ॒ ਇਜ੍ਜੋ॑ਹਵੀਮਿ॒ ਸਨੋ॑ ਭਗ ਪੁਰ ਏ॒ਤਾ ਭ॑ਵੇਹ ॥ 5 ॥

ਸਮ॑ਧ੍ਵ॒ਰਾਯੋ॒ਸ਼ਸੋ॑਽ਨਮਂਤ ਦਧਿ॒ਕ੍ਰਾਵੇ॑ਵ॒ ਸ਼ੁਚਯੇ॑ ਪ॒ਦਾਯ॑ ।
ਅ॒ਰ੍ਵਾ॒ਚੀ॒ਨਂ-ਵਁ॑ਸੁ॒ਵਿਦਂ॒ ਭਗ॑ਨ੍ਨੋ॒ ਰਥ॑ਮਿ॒ਵਾ਽ਸ਼੍ਵਾ॑ਵਾ॒ਜਿਨ॒ ਆਵ॑ਹਂਤੁ ॥ 6 ॥

ਅਸ਼੍ਵਾ॑ਵਤੀ॒ਰ੍ਗੋਮ॑ਤੀਰ੍ਨ ਉ॒ਸ਼ਾਸੋ॑ ਵੀ॒ਰਵ॑ਤੀ॒ਸ੍ਸਦ॑ਮੁਚ੍ਛਂਤੁ ਭ॒ਦ੍ਰਾਃ ।
ਘ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਂ ਦੁਹਾ॑ਨਾ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਤਃ॒ ਪ੍ਰਪੀ॑ਨਾ ਯੂ॒ਯਂ ਪਾ॑ਤ ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿਭਿ॒ਸ੍ਸਦਾ॑ ਨਃ ॥ 7 ॥

ਯੋ ਮਾ᳚਽ਗ੍ਨੇ ਭਾ॒ਗਿਨਗ੍​ਮ੍॑ ਸਂ॒ਤਮਥਾ॑ਭਾ॒ਗਂ॑ ਚਿਕੀ॑ਰੁਰੁਇਸ਼ਤਿ ।
ਅਭਾ॒ਗਮ॑ਗ੍ਨੇ॒ ਤਂ ਕੁ॑ਰੁ॒ ਮਾਮ॑ਗ੍ਨੇ ਭਾ॒ਗਿਨਂ॑ ਕੁਰੁ ॥ 8 ॥

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *