અગ્નિ સૂક્તમ્ | Agni Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ઋગ્વેદ)(ઋ.વે.1.1.1)

અ॒ગ્નિમી॑ળે પુ॒રોહિ॑તં-યઁ॒જ્ઞસ્ય॑ દે॒વમૃ॒ત્વિજ॑મ્ ।
હોતા॑રં રત્ન॒ધાત॑મમ્ ॥ 1

અ॒ગ્નિઃ પૂર્વે॑ભિ॒ર્​ઋષિ॑ભિ॒રીડ્યો॒ નૂત॑નૈરુ॒ત ।
સ દે॒વા।ણ્ એહ વ॑ક્ષતિ ॥ 2

અ॒ગ્નિના॑ ર॒યિમ॑શ્નવ॒ત્પોષ॑મે॒વ દિ॒વેદિ॑વે ।
ય॒શસં॑-વીઁ॒રવ॑ત્તમમ્ ॥ 3

અગ્ને॒ યં-યઁ॒જ્ઞમ॑ધ્વ॒રં-વિઁ॒શ્વતઃ॑ પરિ॒ભૂરસિ॑ ।
સ ઇદ્દે॒વેષુ॑ ગચ્છતિ ॥ 4

અ॒ગ્નિર્​હોતા॑ ક॒વિક્ર॑તુઃ સ॒ત્યશ્ચિ॒ત્રશ્ર॑વસ્તમઃ ।
દે॒વો દે॒વેભિ॒રા ગ॑મત્ ॥ 5

યદં॒ગ દા॒શુષે॒ ત્વમગ્ને॑ ભ॒દ્રં ક॑રિ॒ષ્યસિ॑ ।
તવેત્તત્સ॒ત્યમં॑ગિરઃ ॥ 6

ઉપ॑ ત્વાગ્ને દિ॒વેદિ॑વે॒ દોષા॑વસ્તર્ધિ॒યા વ॒યમ્ ।
નમો॒ ભરં॑ત॒ એમ॑સિ ॥ 7

રાજં॑તમધ્વ॒રાણાં॑ ગો॒પામૃ॒તસ્ય॒ દીદિ॑વિમ્ ।
વર્ધ॑માનં॒ સ્વે દમે॑ ॥ 8

સ નઃ॑ પિ॒તેવ॑ સૂ॒નવેઽગ્ને॑ સૂપાય॒નો ભ॑વ ।
સચ॑સ્વા નઃ સ્વ॒સ્તયે॑ ॥ 9

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *