அக்³னி ஸூக்தம் | Agni Suktam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

(ருக்³வேத)3(ரு.வே.1.1.1)

அ॒க்³னிமீ॑ல்தே³ பு॒ரோஹி॑தஂ-யഁ॒ஜ்ஞஸ்ய॑ தே॒³வம்ரு॒த்விஜ॑ம் ।
ஹோதா॑ரம் ரத்ன॒தா⁴த॑மம் ॥ 1

அ॒க்³னி: பூர்வே॑பி॒⁴ர்ருஷி॑பி॒⁴ரீட்³யோ॒ நூத॑னைரு॒த ।
ஸ தே॒³வா।ண் ஏஹ வ॑க்ஷதி ॥ 2

அ॒க்³னினா॑ ர॒யிம॑ஶ்னவ॒த்போஷ॑மே॒வ தி॒³வேதி॑³வே ।
ய॒ஶஸம்॑ வீ॒ரவ॑த்தமம் ॥ 3

அக்³னே॒ யஂ-யഁ॒ஜ்ஞம॑த்⁴வ॒ரஂ-விഁ॒ஶ்வத:॑ பரி॒பூ⁴ரஸி॑ ।
ஸ இத்³தே॒³வேஷு॑ க³ச்ச²தி ॥ 4

அ॒க்³னிர்​ஹோதா॑ க॒விக்ர॑து: ஸ॒த்யஶ்சி॒த்ரஶ்ர॑வஸ்தம: ।
தே॒³வோ தே॒³வேபி॒⁴ரா க॑³மத் ॥ 5

யத॒³ங்க³ தா॒³ஶுஷே॒ த்வமக்³னே॑ ப॒⁴த்³ரம் க॑ரி॒ஷ்யஸி॑ ।
தவேத்தத்ஸ॒த்யம॑ங்கி³ர: ॥ 6

உப॑ த்வாக்³னே தி॒³வேதி॑³வே॒ தோ³ஷா॑வஸ்தர்தி॒⁴யா வ॒யம் ।
நமோ॒ ப⁴ர॑ன்த॒ ஏம॑ஸி ॥ 7

ராஜ॑ன்தமத்⁴வ॒ராணாம்॑ கோ॒³பாம்ரு॒தஸ்ய॒ தீ³தி॑³விம் ।
வர்த॑⁴மானம்॒ ஸ்வே த³மே॑ ॥ 8

ஸ ந:॑ பி॒தேவ॑ ஸூ॒னவேக்³னே॑ ஸூபாய॒னோ ப॑⁴வ ।
ஸச॑ஸ்வா ந: ஸ்வ॒ஸ்தயே॑ ॥ 9

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *