મન્યુ સૂક્તમ્ | Manyu Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઋગ્વેદ સંહિતા; મંડલં 10; સૂક્તં 83,84

યસ્તે᳚ મ॒ન્યોઽવિ॑ધદ્ વજ્ર સાયક॒ સહ॒ ઓજઃ॑ પુષ્યતિ॒ વિશ્વ॑માનુ॒ષક્ ।
સા॒હ્યામ॒ દાસ॒માર્યં॒ ત્વયા᳚ યુ॒જા સહ॑સ્કૃતેન॒ સહ॑સા॒ સહ॑સ્વતા ॥ 1 ॥

મ॒ન્યુરિંદ્રો᳚ મ॒ન્યુરે॒વાસ॑ દે॒વો મ॒ન્યુર્ હોતા॒ વરુ॑ણો જા॒તવે᳚દાઃ ।
મ॒ન્યું-વિઁશ॑ ઈળતે॒ માનુ॑ષી॒ર્યાઃ પા॒હિ નો᳚ મન્યો॒ તપ॑સા સ॒જોષાઃ᳚ ॥ 2 ॥

અ॒ભી᳚હિ મન્યો ત॒વસ॒સ્તવી᳚યા॒ન્ તપ॑સા યુ॒જા વિ જ॑હિ શત્રૂ᳚ન્ ।
અ॒મિ॒ત્ર॒હા વૃ॑ત્ર॒હા દ॑સ્યુ॒હા ચ॒ વિશ્વા॒ વસૂ॒ન્યા ભ॑રા॒ ત્વં નઃ॑ ॥ 3 ॥

ત્વં હિ મ᳚ન્યો અ॒ભિભૂ᳚ત્યોજાઃ સ્વયં॒ભૂર્ભામો᳚ અભિમાતિષા॒હઃ ।
વિ॒શ્વચ॑ર્-ષણિઃ॒ સહુ॑રિઃ॒ સહા᳚વાન॒સ્માસ્વોજઃ॒ પૃત॑નાસુ ધેહિ ॥ 4 ॥

અ॒ભા॒ગઃ સન્નપ॒ પરે᳚તો અસ્મિ॒ તવ॒ ક્રત્વા᳚ તવિ॒ષસ્ય॑ પ્રચેતઃ ।
તં ત્વા᳚ મન્યો અક્ર॒તુર્જિ॑હીળા॒હં સ્વાત॒નૂર્બ॑લ॒દેયા᳚ય॒ મેહિ॑ ॥ 5 ॥

અ॒યં તે᳚ અ॒સ્મ્યુપ॒ મેહ્ય॒ર્વાઙ્ પ્ર॑તીચી॒નઃ સ॑હુરે વિશ્વધાયઃ ।
મન્યો᳚ વજ્રિન્ન॒ભિ મામા વ॑વૃત્સ્વહના᳚વ॒ દસ્યૂ᳚ન્ ઋ॒ત બો᳚ધ્યા॒પેઃ ॥ 6 ॥

અ॒ભિ પ્રેહિ॑ દક્ષિણ॒તો ભ॑વા॒ મેઽધા᳚ વૃ॒ત્રાણિ॑ જંઘનાવ॒ ભૂરિ॑ ।
જુ॒હોમિ॑ તે ધ॒રુણં॒ મધ્વો॒ અગ્ર॑મુભા ઉ॑પાં॒શુ પ્ર॑થ॒મા પિ॑બાવ ॥ 7 ॥

ત્વયા᳚ મન્યો સ॒રથ॑મારુ॒જંતો॒ હર્​ષ॑માણાસો ધૃષિ॒તા મ॑રુત્વઃ ।
તિ॒ગ્મેષ॑વ॒ આયુ॑ધા સં॒શિશા᳚ના અ॒ભિ પ્રયં᳚તુ॒ નરો᳚ અ॒ગ્નિરૂ᳚પાઃ ॥ 8 ॥

અ॒ગ્નિરિ॑વ મન્યો ત્વિષિ॒તઃ સ॑હસ્વ સેના॒નીર્નઃ॑ સહુરે હૂ॒ત એ᳚ધિ ।
હ॒ત્વાય॒ શત્રૂ॒ન્ વિ ભ॑જસ્વ॒ વેદ॒ ઓજો॒ મિમા᳚નો॒ વિમૃધો᳚ નુદસ્વ ॥ 9 ॥

સહ॑સ્વ મન્યો અ॒ભિમા᳚તિમ॒સ્મે રુ॒જન્ મૃ॒ણન્ પ્ર॑મૃ॒ણન્ પ્રેહિ॒ શત્રૂ᳚ન્ ।
ઉ॒ગ્રં તે॒ પાજો᳚ ન॒ન્વા રુ॑રુધ્રે વ॒શી વશં᳚ નયસ એકજ॒ ત્વમ્ ॥ 10 ॥

એકો᳚ બહૂ॒નામ॑સિ મન્યવીળિ॒તો વિશં᳚​વિઁશં-યુઁ॒ધયે॒ સં શિ॑શાધિ ।
અકૃ॑ત્તરુ॒ક્ ત્વયા᳚ યુ॒જા વ॒યં દ્યુ॒મંતં॒ ઘોષં᳚-વિઁજ॒યાય॑ કૃણ્મહે ॥ 11 ॥

વિ॒જે॒ષ॒કૃદિંદ્ર॑ ઇવાનવબ્ર॒વો॒(ઓ)3॑ઽસ્માકં᳚ મન્યો અધિ॒પા ભ॑વે॒હ ।
પ્રિ॒યં તે॒ નામ॑ સહુરે ગૃણીમસિ વિ॒દ્માતમુત્સં॒-યઁત॑ આબ॒ભૂથ॑ ॥ 12 ॥

આભૂ᳚ત્યા સહ॒જા વ॑જ્ર સાયક॒ સહો᳚ બિભર્​ષ્યભિભૂત॒ ઉત્ત॑રમ્ ।
ક્રત્વા᳚ નો મન્યો સ॒હમે॒દ્યે᳚ધિ મહાધ॒નસ્ય॑ પુરુહૂત સં॒સૃજિ॑ ॥ 13 ॥

સંસૃ॑ષ્ટં॒ ધન॑મુ॒ભયં᳚ સ॒માકૃ॑તમ॒સ્મભ્યં᳚ દત્તાં॒-વઁરુ॑ણશ્ચ મ॒ન્યુઃ ।
ભિયં॒ દધા᳚ના॒ હૃદ॑યેષુ॒ શત્ર॑વઃ॒ પરા᳚જિતાસો॒ અપ॒ નિલ॑યંતામ્ ॥ 14 ॥

ધન્વ॑ના॒ગાધન્વ॑ ના॒જિંજ॑યેમ॒ ધન્વ॑ના તી॒વ્રાઃ સ॒મદો᳚ જયેમ ।
ધનુઃ શત્રો᳚રપકા॒મં કૃ॑ણોતિ॒ ધન્વ॑ ના॒સર્વાઃ᳚ પ્ર॒દિશો᳚ જયેમ ॥

ભ॒દ્રં નો॒ અપિ॑ વાતય॒ મનઃ॑ ॥

ઓં શાંતા॑ પૃથિવી શિ॑વમં॒તરિક્ષં॒ દ્યૌર્નો᳚ દે॒વ્યઽભ॑યન્નો અસ્તુ ।
શિ॒વા॒ દિશઃ॑ પ્ર॒દિશ॑ ઉ॒દ્દિશો᳚ ન॒ઽઆપો᳚ વિ॒શ્વતઃ॒ પરિ॑પાંતુ સ॒ર્વતઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *