ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ அஷ்டகம் | Narasimha Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீமத³கலங்க பரிபூர்ண ஶஶிகோடி-
ஶ்ரீத⁴ர மனோஹர ஸடாபடல கான்த।
பாலய க்ருபாலய ப⁴வாம்பு³தி⁴-னிமக்³னம்
தை³த்யவரகால நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 1 ॥

பாத³கமலாவனத பாதகி-ஜனானாம்
பாதகத³வானல பதத்ரிவர-கேதோ।
பா⁴வன பராயண ப⁴வார்திஹரயா மாம்
பாஹி க்ருபயைவ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 2 ॥

துங்க³னக-²பங்க்தி-த³லிதாஸுர-வராஸ்ருக்
பங்க-னவகுங்கும-விபங்கில-மஹோர: ।
பண்டி³தனிதா⁴ன-கமலாலய நமஸ்தே
பங்கஜனிஷண்ண நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 3 ॥

மௌலிஷு விபூ⁴ஷணமிவாமர வராணாம்
யோகி³ஹ்ருத³யேஷு ச ஶிரஸ்ஸுனிக³மானாம் ।
ராஜத³ரவின்த-³ருசிரம் பத³யுக³ம் தே
தே³ஹி மம மூர்த்⁴னி நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 4 ॥

வாரிஜவிலோசன மத³ன்திம-த³ஶாயாம்
க்லேஶ-விவஶீக்ருத-ஸமஸ்த-கரணாயாம் ।
ஏஹி ரமயா ஸஹ ஶரண்ய விஹகா³னாம்
நாத²மதி⁴ருஹ்ய நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 5 ॥

ஹாடக-கிரீட-வரஹார-வனமாலா
தா⁴ரரஶனா-மகரகுண்ட³ல-மணீன்த்³ரை: ।
பூ⁴ஷிதமஶேஷ-னிலயம் தவ வபுர்மே
சேதஸி சகாஸ்து நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 6 ॥

இன்து³ ரவி பாவக விலோசன ரமாயா:
மன்தி³ர மஹாபு⁴ஜ-லஸத்³வர-ரதா²ங்க।³
ஸுன்த³ர சிராய ரமதாம் த்வயி மனோ மே
நன்தி³த ஸுரேஶ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 7 ॥

மாத⁴வ முகுன்த³ மது⁴ஸூத³ன முராரே
வாமன ந்ருஸிம்ஹ ஶரணம் ப⁴வ நதானாம் ।
காமத³ க்⁴ருணின் நிகி²லகாரண நயேயம்
காலமமரேஶ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 8 ॥

அஷ்டகமித³ம் ஸகல-பாதக-ப⁴யக்⁴னம்
காமத³ம் அஶேஷ-து³ரிதாமய-ரிபுக்⁴னம் ।
ய: பட²தி ஸன்ததமஶேஷ-னிலயம் தே
க³ச்ச²தி பத³ம் ஸ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ ॥ 9 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *