ஶ்ரீ ராஜ ராஜேஶ்வரீ அஷ்டகம் | Rajarajeshwari Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

அம்பா³ ஶாம்ப⁴வி சன்த்³ரமௌல்தி³ரப³லாபர்ணா உமா பார்வதீ
கால்தீ³ ஹைமவதீ ஶிவா த்ரினயனீ காத்யாயனீ பை⁴ரவீ
ஸாவித்ரீ நவயௌவனா ஶுப⁴கரீ ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீப்ரதா³
சித்³ரூபீ பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 1 ॥

அம்பா³ மோஹினி தே³வதா த்ரிபு⁴வனீ ஆனந்த³ஸன்தா³யினீ
வாணீ பல்லவபாணி வேணுமுரல்தீ³கா³னப்ரியா லோலினீ
கல்த்³யாணீ உடு³ராஜபி³ம்ப³வத³னா தூ⁴ம்ராக்ஷஸம்ஹாரிணீ
சித்³ரூபீ பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 2 ॥

அம்பா³ நூபுரரத்னகங்கணத⁴ரீ கேயூரஹாராவல்தீ³
ஜாதீசம்பகவைஜயன்திலஹரீ க்³ரைவேயகைராஜிதா
வீணாவேணுவினோத³மண்டி³தகரா வீராஸனேஸம்ஸ்தி²தா
சித்³ரூபீ பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 3 ॥

அம்பா³ ரௌத்³ரிணி ப⁴த்³ரகால்தீ³ ப³க³லா ஜ்வாலாமுகீ² வைஷ்ணவீ
ப்³ரஹ்மாணீ த்ரிபுரான்தகீ ஸுரனுதா தே³தீ³ப்யமானோஜ்ஜ்வலா
சாமுண்டா³ ஶ்ரிதரக்ஷபோஷஜனநீ தா³க்ஷாயணீ பல்லவீ
சித்³ரூபீ பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 4 ॥

அம்பா³ ஶூல த⁴னு: குஶாங்குஶத⁴ரீ அர்தே⁴ன்து³பி³ம்பா³த⁴ரீ
வாராஹீ மது⁴கைடப⁴ப்ரஶமனீ வாணீரமாஸேவிதா
மல்லத்³யாஸுரமூகதை³த்யமத²னீ மாஹேஶ்வரீ அம்பி³கா
சித்³ரூபீ பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 5 ॥

அம்பா³ ஸ்ருஷ்டவினாஶபாலனகரீ ஆர்யா விஸம்ஶோபி⁴தா
கா³யத்ரீ ப்ரணவாக்ஷராம்ருதரஸ: பூர்ணானுஸன்தீ⁴க்ருதா
ஓங்காரீ வினுதாஸுதார்சிதபதா³ உத்³த³ண்ட³தை³த்யாபஹா
சித்³ரூபீ பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 6 ॥

அம்பா³ ஶாஶ்வத ஆக³மாதி³வினுதா ஆர்யா மஹாதே³வதா
யா ப்³ரஹ்மாதி³பிபீலிகான்தஜனநீ யா வை ஜக³ன்மோஹினீ
யா பஞ்சப்ரணவாதி³ரேபஜ²னநீ யா சித்கல்தா³மாலினீ
சித்³ரூபீ பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 7 ॥

அம்பா³பாலித ப⁴க்தராஜத³னிஶம் அம்பா³ஷ்டகம் ய: படே²த்
அம்பா³லோககடாக்ஷவீக்ஷ லலிதம் சைஶ்வர்யமவ்யாஹதம்
அம்பா³ பாவனமன்த்ரராஜபட²னாத³ன்தே ச மோக்ஷப்ரதா³
சித்³ரூபீ பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *