ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Rajarajeshwari Ashtakam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਅਂਬਾ ਸ਼ਾਂਭਵਿ ਚਂਦ੍ਰਮੌਲ਼ਿਰਬਲਾ਽ਪਰ੍ਣਾ ਉਮਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ
ਕਾਲ਼ੀ ਹੈਮਵਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਤ੍ਰਿਨਯਨੀ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਭੈਰਵੀ
ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਨਵਯੌਵਨਾ ਸ਼ੁਭਕਰੀ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਦਾ
ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 1 ॥

ਅਂਬਾ ਮੋਹਿਨਿ ਦੇਵਤਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੀ ਆਨਂਦਸਂਦਾਯਿਨੀ
ਵਾਣੀ ਪਲ੍ਲਵਪਾਣਿ ਵੇਣੁਮੁਰਲ਼ੀਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾ ਲੋਲਿਨੀ
ਕਲ਼੍ਯਾਣੀ ਉਡੁਰਾਜਬਿਂਬਵਦਨਾ ਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਂਹਾਰਿਣੀ
ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 2 ॥

ਅਂਬਾ ਨੂਪੁਰਰਤ੍ਨਕਂਕਣਧਰੀ ਕੇਯੂਰਹਾਰਾਵਲ਼ੀ
ਜਾਤੀਚਂਪਕਵੈਜਯਂਤਿਲਹਰੀ ਗ੍ਰੈਵੇਯਕੈਰਾਜਿਤਾ
ਵੀਣਾਵੇਣੁਵਿਨੋਦਮਂਡਿਤਕਰਾ ਵੀਰਾਸਨੇਸਂਸ੍ਥਿਤਾ
ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 3 ॥

ਅਂਬਾ ਰੌਦ੍ਰਿਣਿ ਭਦ੍ਰਕਾਲ਼ੀ ਬਗਲਾ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂਤਕੀ ਸੁਰਨੁਤਾ ਦੇਦੀਪ੍ਯਮਾਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ
ਚਾਮੁਂਡਾ ਸ਼੍ਰਿਤਰਕ੍ਸ਼ਪੋਸ਼ਜਨਨੀ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਪਲ੍ਲਵੀ
ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 4 ॥

ਅਂਬਾ ਸ਼ੂਲ ਧਨੁਃ ਕੁਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ਧਰੀ ਅਰ੍ਧੇਂਦੁਬਿਂਬਾਧਰੀ
ਵਾਰਾਹੀ ਮਧੁਕੈਟਭਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਵਾਣੀਰਮਾਸੇਵਿਤਾ
ਮਲ੍ਲਦ੍ਯਾਸੁਰਮੂਕਦੈਤ੍ਯਮਥਨੀ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਅਂਬਿਕਾ
ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 5 ॥

ਅਂਬਾ ਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਵਿਨਾਸ਼ਪਾਲਨਕਰੀ ਆਰ੍ਯਾ ਵਿਸਂਸ਼ੋਭਿਤਾ
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਵਾਕ੍ਸ਼ਰਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਰਸਃ ਪੂਰ੍ਣਾਨੁਸਂਧੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾ
ਓਂਕਾਰੀ ਵਿਨੁਤਾਸੁਤਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾ ਉਦ੍ਦਂਡਦੈਤ੍ਯਾਪਹਾ
ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 6 ॥

ਅਂਬਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ ਆਗਮਾਦਿਵਿਨੁਤਾ ਆਰ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵਤਾ
ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਪਿਪੀਲਿਕਾਂਤਜਨਨੀ ਯਾ ਵੈ ਜਗਨ੍ਮੋਹਿਨੀ
ਯਾ ਪਂਚਪ੍ਰਣਵਾਦਿਰੇਫਜਨਨੀ ਯਾ ਚਿਤ੍ਕਲ਼ਾਮਾਲਿਨੀ
ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 7 ॥

ਅਂਬਾਪਾਲਿਤ ਭਕ੍ਤਰਾਜਦਨਿਸ਼ਂ ਅਂਬਾਸ਼੍ਟਕਂ ਯਃ ਪਠੇਤ੍
ਅਂਬਾਲੋਕਕਟਾਕ੍ਸ਼ਵੀਕ੍ਸ਼ ਲਲਿਤਂ ਚੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮਵ੍ਯਾਹਤਮ੍
ਅਂਬਾ ਪਾਵਨਮਂਤ੍ਰਰਾਜਪਠਨਾਦਂਤੇ ਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾ
ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *