દાશરથી શતકમ્ | Dasarathi Satakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

શ્રી રઘુરામ ચારુતુલ-સીતાદળધામ શમક્ષમાદિ શૃં
ગાર ગુણાભિરામ ત્રિજ-ગન્નુત શૌર્ય રમાલલામ દુ
ર્વાર કબંધરાક્ષસ વિ-રામ જગજ્જન કલ્મષાર્નવો
ત્તારકનામ! ભદ્રગિરિ-દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 1 ॥

રામવિશાલ વિક્રમ પરાજિત ભાર્ગવરામ સદ્ગુણ
સ્તોમ પરાંગનાવિમુખ સુવ્રત કામ વિનીલ નીરદ
શ્યામ કકુત્ધ્સવંશ કલશાંભુધિસોમ સુરારિદોર્ભલો
દ્ધામ વિરામ ભદ્રગિરિ – દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 2 ॥

અગણિત સત્યભાષ, શરણાગતપોષ, દયાલસજ્ઘરી
વિગત સમસ્તદોષ, પૃથિવીસુરતોષ, ત્રિલોક પૂતકૃ
દ્ગગ નધુનીમરંદ પદકંજ વિશેષ મણિપ્રભા ધગ
દ્ધગિત વિભૂષ ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 3 ॥

રંગદરાતિભંગ, ખગ રાજતુરંગ, વિપત્પરંપરો
ત્તુંગ તમઃપતંગ, પરિ તોષિતરંગ, દયાંતરંગ સ
ત્સંગ ધરાત્મજા હૃદય સારસભૃંગ નિશાચરાબ્જમા
તંગ, શુભાંગ, ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિથી. ॥ 4 ॥

શ્રીદ સનંદનાદિ મુનિસેવિત પાદ દિગંતકીર્તિસં
પાદ સમસ્તભૂત પરિપાલ વિનોદ વિષાદ વલ્લિ કા
ચ્છેદ ધરાધિનાથકુલ સિંધુસુધામયપાદ નૃત્તગી
તાદિ વિનોદ ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 5 ॥

આર્યુલ કેલ્લ મ્રોક્કિવિન તાંગુડનૈ રઘુનાધ ભટ્ટરા
રાર્યુલ કંજલેત્તિ કવિ સત્તમુલન્ વિનુતિંચિ કાર્ય સૌ
કર્ય મેલર્પનોક્ક શતકંબોન ગૂર્ચિ રચિંતુનેડુતા
ત્પર્યમુનન્ ગ્રહિંપુમિદિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 6 ॥

મસકોનિ રેંગુબંડ્લુકુનુ મૌક્તિકમુલ્ વેલવોસિનટ્લુદુ
ર્વ્યસનમુજેંદિ કાવ્યમુ દુરાત્મુલકિચ્ચિતિમોસ મય્યે ના
રસનકુ~ં બૂતવૃત્તિસુક રંબુગ જેકુરુનટ્લુ વાક્સુધા
રસમુલુચિલ્ક બદ્યુમુખ રંગમુનંદુનટિંપ વય્યસં
તસમુ જેંદિ ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 7 ॥

શ્રીરમણીયહાર યતસી કુસુમાભશરીર, ભક્ત મં
દાર, વિકારદૂર, પરતત્ત્વવિહાર ત્રિલોક ચેતનો
દાર, દુરંત પાતક વિતાન વિદૂર, ખરાદિ દૈત્યકાં
તાર કુઠાર ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 8 ॥

દુરિતલતાલવિત્ર, ખર દૂષણકાનનવીતિહોત્ર, ભૂ
ભરણકળાવિચિત્ર, ભવ બંધવિમોચનસૂત્ર, ચારુવિ
સ્ફુરદરવિંદનેત્ર, ઘન પુણ્યચરિત્ર, વિનીલભૂરિકં
ધરસમગાત્ર, ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 9 ॥

કનકવિશાલચેલ ભવકાનન શાતકુઠારધાર સ
જ્જનપરિપાલશીલ દિવિજસ્તુત સદ્ગુણ કાંડકાંડ સં
જનિત પરાક્રમક્રમ વિશારદ શારદ કંદકુંદ ચં
દન ઘનસાર સારયશ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 10 ॥

શ્રી રઘુવંશ તોયધિકિ શીતમયૂખુડવૈન ની પવિ
ત્રોરુપદાબ્જમુલ્ વિકસિતોત્પલ ચંપક વૃત્તમાધુરી
પૂરિતવાક્પ્રસૂનમુલ બૂજલોનર્ચેદ જિત્તગિંપુમી
તારકનામ ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 11 ॥

ગુરુતરમૈન કાવ્યરસ ગુંભનકબ્બુર મંદિમુષ્કરુલ્
સરસુલમાડ્કિ સંતસિલ જૂલુદુરોટુશશાંક ચંદ્રિકાં
કુરમુલ કિંદુ કાંતમણિ કોટિસ્રવિંચિન ભંગિવિંધ્યભૂ
ધરમુન જા઱ુને શિલલુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 12 ॥

તરણિકુલેશ નાનુડુલ દપ્પુલુ ગલ્ગિન નીદુનામ સ
દ્વિરચિતમૈન કાવ્યમુ પવિત્રમુગાદે વિયન્નદીજલં
બરગુચુવંકયૈન મલિનાકૃતિ બા઱િન દન્મહત્વમું
દરમે ગણિંપ નેવ્વરિકિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 13 ॥

દારુણપાત કાબ્ધિકિ સદા બડબાગ્નિ ભવાકુલાર્તિવિ
સ્તારદવાનલાર્ચિકિ સુધારસવૃષ્ટિ દુરંત દુર્મતા
ચારભયંક રાટવિકિ જંડકઠોરકુઠારધાર ની
તારકનામ મેન્નુકોન દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 14 ॥

હરુનકુ નવ્વિભીષણુનક દ્રિજકું દિરુમંત્ર રાજમૈ
કરિકિ સહલ્યકું દ્રુપદકન્યકુ નાર્તિહરિંચુચુટ્ટમૈ
પરગિનયટ્ટિ નીપતિત પાવનનામમુ જિહ્વપૈ નિરં
તરમુ નટિંપજેયુમિક દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 15 ॥

મુપ્પુન ગાલકિંકરુલુ મુંગિટવચ્ચિન વેળ, રોગમુલ્
ગોપ્પરમૈનચો ગફમુ કુત્તુક નિંડિનવેળ, બાંધવુલ્
ગપ્પિનવેળ, મીસ્મરણ ગલ્ગુનો ગલ્ગદો નાટિ કિપ્પુડે
તપ્પકચેતુ મીભજન દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 16 ॥

પરમદયાનિધે પતિતપાવનનામ હરે યટંચુ સુ
સ્ધિરમતુલૈ સદાભજન સેયુ મહાત્મુલ પાદધૂળિ ના
શિરમુનદાલ્તુમીરટકુ જેરકુડંચુ યમુંડુ કિંકરો
ત્કરમુલ કાન બેટ્ટુનટ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 17 ॥

અજુનકુ તંડ્રિવય્યુ સનકાદુલકું બરતત્ત્વમય્યુસ
દ્દ્વિજમુનિકોટિકેલ્લબર દેતવય્યુ દિનેશવંશ ભૂ
ભુજુલકુ મેટિવય્યુબરિ પૂર્ણુડવૈ વેલિગોંદુપક્ષિરા
ડ્ધ્વજમિમુ બ્રસ્તુતિંચેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 18 ॥

પંડિત રક્ષકું ડખિલ પાપવિમોચનુ ડબ્જસંભવા
ખંડલ પૂજિતુંડુ દશકંઠ વિલુંઠન ચંડકાંડકો
દંડકળા પ્રવીણુડવુ તાવક કીર્તિ વધૂટિ કિત્તુપૂ
દંડલુ ગાગ ના કવિત દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 19 ॥

શ્રીરમ સીતગાગ નિજસેવક બૃંદમુ વીરવૈષ્ણવા
ચાર જવંબુગાગ વિરજાનદિ ગૌતમિગા વિકુંઠ મુ
ન્નારયભદ્ર શૈલશિખરાગ્રમુગાગ વસિંચુ ચેતનો
દ્ધારકુડૈન વિષ્ણુડવુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 20 ॥

કંટિ નદીતટંબુબોડગંટિનિ ભદ્રનગાધિવાસમુન્
ગંટિ નિલાતનૂજનુરુ કાર્મુક માર્ગણશંખચક્રમુલ્
ગંટિનિ મિમ્મુ લક્ષ્મણુનિ ગંટિ કૃતાર્ધુડ નૈતિ નો જગ
ત્કંટક દૈત્યનિર્ધળન દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 21 ॥

હલિકુનકુન્ હલાગ્રમુન નર્ધમુ સેકુરુભંગિ દપ્પિચે
નલમટ જેંદુવાનિકિ સુરાપગલો જલ મબ્બિનટ્લુ દુ
ર્મલિન મનોવિકારિયગુ મર્ત્યુનિ નન્નોડગૂર્ચિ નીપયિન્
દલવુ ઘટિંપજેસિતિવે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 22 ॥

કોંજકતર્ક વાદમનુ ગુદ્દલિચે બરતત્ત્વભૂસ્ધલિન્
રંજિલદ્રવ્વિ કંગોનનિ રામનિધાનમુ નેડુ ભક્તિસિ
દ્ધાંજનમંદુહસ્તગત મય્યેબળી યનગા મદીયહૃ
ત્કંજમુનન્ વસિંપુમિક દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 23 ॥

રામુ~ંડુ ઘોર પાતક વિરામુડુ સદ્ગુણકલ્પવલ્લિકા
રામુડુ ષડ્વિકારજય રામુડુ સાધુજનાવનવ્રતો
દ્દામુ~ંડુ રામુડે પરમ દૈવમુ માકનિ મી યડુંગુ ગેં
દામરલે ભુજિંચેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 24 ॥

ચક્કેરમાનિવેમુદિન જાલિનકૈવડિ માનવાધમુલ્
પેક્કુરુ ઓક્ક દૈવમુલ વેમ઱ુગોલ્ચેદરટ્લ કાદયા
મ્રોક્કિનનીકુ મ્રોક્કવલે મોક્ષ મોસંગિન નીવયીવલેં
દક્કિનમાટ લેમિટિકિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 25 ॥

‘રા’ કલુષંબુલેલ્લ બયલંબડદ્રોચિન ‘મા’ક વાટમૈ
ડીકોનિપ્રોવુચુનિક્ક મનિધીયુતુલેન્ન~ંદદીય વર્ણમુલ્
ગૈકોનિ ભક્તિ ચે નુડુવ~ંગાનરુ ગાક વિપત્પરંપરલ્
દાકોનુને જગજ્જનુલ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 26 ॥

રામહરે કકુત્ધ્સકુલ રામહરે રઘુરામરામશ્રી
રામહરેયટંચુ મદિ રંજિલ ભેકગળંબુલીલ ની
નામમુ સંસ્મરિંચિન જનંબુ ભવંબેડબાસિ તત્પરં
ધામ નિવાસુલૌદુરટ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 27 ॥

ચક્કેર લપ્પકુન્ મિગુલ જવ્વનિ કેંજિગુરાકુ મોવિકિં
જોક્કપુજુંટિ તેનિયકુ જોક્કુલુચુંગન લેરુ ગાક ને
ડક્કટ રામનામમધુ રામૃતમાનુટકંટે સૌખ્યામા
તક્કિનમાધુરી મહિમ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 28 ॥

અંડજવાહ નિન્નુ હૃદયંબુનનમ્મિન વારિ પાપમુલ્
કોંડલવંટિવૈન વેસગૂલિ નશિંપક યુન્ને સંત તા
ખંડલવૈભવોન્નતુલુ ગલ્ગકમાનુને મોક્ષ લક્ષ્મિકૈ
દંડયોસંગકુન્ને તુદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 29 ॥

ચિક્કનિપાલપૈ મિસિમિ જેંદિન મીગડ પંચદારતો
મેક્કિનભંગિ મીવિમલ મેચકરૂપ સુધારસંબુ ના
મક્કુવ પળ્લેરંબુન સમાહિત દાસ્યમુ નેટિદો યિટન્
દક્કેનટંચુ જુર્રેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 30 ॥

સિરુલિડસીત પીડલેગ જિમ્મુટકુન્ હનુમંતુડાર્તિસો
દરુડુ સુમિત્રસૂતિ દુરિતંબુલુમાનુપ રામ નામમું
ગરુણદલિર્પ માનવુલગાવગ બન્નિન વજ્રપંજરો
ત્કરમુગદા ભવન્મહિમ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 31 ॥

હલિકુલિશાંકુશધ્વજ શરાસન શંખરથાંગ કલ્પકો
જ્વલજલજાત રેખલનુ સાંશમુલૈ કનુપટ્ટુચુન્ન મી
કલિતપદાંબુજ દ્વયમુ ગૌતમપત્નિ કોસંગિનટ્લુ ના
તલપુન જેર્ચિકાવગદે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 32 ॥

જલનિધિલોનદૂ઱િ કુલ શૈલમુમીટિ ધરિત્રિગોમ્મુનં
દલવડમાટિરક્કસુનિ યંગમુગીટિબલીંદ્રુનિન્ રસા
તલમુનમાટિ પાર્ધિવક દંબમુગૂ઱્ચિન મેટિરામ ના
તલપુનનાટિ રાગદવે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 33 ॥

ભંડન ભીમુડા ર્તજન બાંધવુડુજ્જ્વલ બાણતૂણકો
દંડકળાપ્રચંડ ભુજ તાંડવકીર્તિકિ રામમૂર્તિકિન્
રેંડવ સાટિદૈવમિક લેડનુચુન્ ગડગટ્ટિ ભેરિકા
ડાંડ ડડાંડ ડાંડ નિનદંબુ લજાંડમુનિંડ મત્તવે
દંડમુ નેક્કિ ચાટેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 34 ॥

અવનિજ કન્નુદોયિ તોગલંદુ વેલિંગેડુ સોમ, જાનકી
કુવલયનેત્ર ગબ્બિચનુકોંડલ નુંડુ ઘનંબ મૈધિલી
નવનવ યૌવનંબનુ વનંબુકુન્ મદદંતિ વીવેકા
દવિલિ ભજિંતુ નેલ્લપુડુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 35 ॥

ખરકરવંશજા વિનુ મુખંડિત ભૂતપિશાચઢાકિની
જ્વર પરિતાપસર્પભય વારકમૈન ભવત્પદાબ્જ નિ
સ્પુર દુરુવજ્રપંજરમુજોચ્ચિતિ, નીયેડ દીન માનવો
ધ્ધર બિરુદંક મેમ઱ુકુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 36 ॥

જુર્રેદમીક થામૃતમુ જુર્રેદમીપદકંજતો યમુન્
જુર્રેદ રામનામમુન જોબ્બિલુચુન્ન સુધારસંબ ને
જુર્રેદ જુર્રુજુર્રુ~ંગ રુચુલ્ ગનુવારિપદંબુ ગૂર્પવે
તુર્રુલતોડિ પોત્તિડક દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 37 ॥

ઘોરકૃતાંત વીરભટ કોટિકિ ગુંડેદિગુલ્ દરિદ્રતા
કારપિશાચ સંહરણ કાર્યવિનોદિ વિકુંઠ મંદિર
દ્વાર કવાટ ભેદિ નિજદાસ જનાવળિકેલ્લ પ્રોદ્દુ ની
તારકનામ મેન્નુકોન દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 38 ॥

વિન્નપમાલકિંચુ રઘુવીર નહિપ્રતિલોકમંદુ ના
કન્નદુરાત્મુડું બરમ કારુણિકોત્તમ વેલ્પુલંદુ ની
કન્ન મહાત્મુડું બતિત કલ્મષદૂરુડુ લેડુનાકુવિ
દ્વન્નુત નીવેનાકુ ગતિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 39 ॥

પેંપુન~ંદલ્લિવૈ કલુષ બૃંદસમાગમ મોંદુકુંડુ ર
ક્ષિંપનુદંડ્રિવૈ મેયુ વસિંચુદુ શેંદ્રિય રોગમુલ્ નિવા
રિંપનુ વેજ્જવૈ કૃપ ગુ઱િંચિ પરંબુ દિરબુગા~ંગ સ
ત્સંપદલીય નીવેગતિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 40 ॥

કુક્ષિનજાંડપં ક્તુલોન ગૂર્ચિ ચરાચરજંતુકોટિ સં
રક્ષણસેયુ તંડ્રિવિ પરંપર ની તનયુંડનૈન ના
પક્ષમુ નીવુગાવલદે પાપમુ લેન્નિ યોનર્ચિનન્ જગ
દ્રક્ષક કર્તવીવેકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 41 ॥

ગદ્દરિયો ગિહૃત્કમલ ગંધર સાનુભવંબુ~ંજેંદુ પે
ન્નિદ્દવુ ગંડુ~ં દે~ંટિ થરણીસુત કૌ~ંગિલિપંજરંબુનન્
મુદ્દુલુગુલ્કુ રાચિલુક મુક્તિનિધાનમુરામરા~ંગદે
તદ્દયુ ને~ંડુ નાકડકુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 42 ॥

કલિયુગ મર્ત્યકોટિનિનુ ગંગોન રાનિવિધંબો ભક્તવ
ત્સલતવહિંપવો ચટુલ સાંદ્રવિપદ્દશ વાર્ધિ ગ્રુંકુચો
બિલિચિન બલ્ક વિંતમ઱પી નરુલિટ્લનરાદુ ગાક ની
તલપુન લેદે સીત ચે઱ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 43 ॥

જનવર મીક થાલિ વિનસૈ~ંપક કર્ણમુલંદુ ઘંટિકા
નિનદ વિનોદમુલ્ સુલુપુનીચુનકુન્ વરમિચ્ચિનાવુ નિ
ન્નનયમુનમ્મિ કોલ્ચિન મહાત્મુનકેમિ યોસંગુ દોસનં
દનનુત માકોસંગુમય દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 44 ॥

પાપમુ લોંદુવેળ રણપન્નગ ભૂત ભયજ્વારાદુલન્
દાપદ નોંદુવેળ ભરતાગ્રજ મિમ્મુ ભજિંચુવારિકિન્
બ્રાપુગ નીવુદમ્મુ ડિરુપક્કિયલન્ જનિ તદ્વિત્તિ સં
તાપમુ માંપિ કાતુરટ દાશરથી કરુણાપયોનિધિ. ॥ 45 ॥

અગણિત જન્મકર્મદુરિ તાંબુધિલો બહુદુઃખવીચિકલ્
દેગિપડવીડલેક જગતીધર નીપદભક્તિ નાવચે
દગિલિ તરિંપગોરિતિ બદંપબડિ નદુ ભયંભુ માંપવે
તગદનિ ચિત્તમં દિડક દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 46 ॥

નેનોનરિંચુ પાપમુલ નેકમુલૈનનુ નાદુજિહ્વકું
બાનકમય્યેમીપરમ પાવનનામમુદોંટિ ચિલ્કરા
માનનુગાવુમન્ન તુદિ માટકુ સદ્ગતિ જેંદેગાવુનન્
દાનિ ધરિંપગોરેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 47 ॥

પરધનમુલ્ હરિંચિ પરભામલનંટિ પરાન્ન મબ્બિનન્
મુરિપમ કાનિમી~ંદનગુ મોસમે઱ુંગદુ માનસંબુ
સ્તરમદિકાલકિંકર ગદાહતિ પાલ્પડનીક મમ્મુ નેદુ
ત઱િદરિજેર્ચિ કાચેદવો દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 48 ॥

ચેસિતિ ઘોરકૃત્યમુલુ ચેસિતિ ભાગવતાપચારમુલ્
ચેસિતિ નન્યદૈવમુલ~ં જેરિ ભજિંચિન વારિપોંદુ ને~ં
જેસિન નેરમુલ્ દલ~ંચિ ચિક્કુલ~ંબેટ્ટકુમય્યયય્ય ની
દાસુ~ંડનય્ય ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 49 ॥

પરુલ ધનંબુ~ંજૂચિપર ભામલજૂચિ હરિંપગોરુ મ
દ્ગુરુતરમાનસં બનેડુ દોંગનુબટ્ટિનિરૂઢદાસ્ય વિ
સ્ફુરિતવિવેક પાશમુલ~ં જુટ્ટિ ભવચ્ચરણંબને મરુ
ત્તરુવુનગટ્ટિવેયગ દે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 50 ॥

સલલિત રામનામ જપસાર મે઱ુંગનુ ગાશિકાપુરી
નિલયુડગાનુમીચરણ નીરજરેણુ મહાપ્રભાવમું
દેલિયનહલ્યગાનુ જગતીવર નીદગુ સત્યવાક્યમું
દલપગ રાવણાસુરુનિ તમ્મુડગાનુ ભવદ્વિલાસમુલ્
દલચિનુતિંપ નાતરમે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 51 ॥

પાતકુલૈન મીકૃપકુ બાત્રુલુ કારેતલંચિચૂડ જ
ટ્રાતિકિગલ્ગે બાવન મરાતિકિ રાજ્યસુખંબુગલ્ગે દુ
ર્જાતિકિ બુણ્યમબ્બેગપિ જાતિમહત્ત્વમુનોંદેગાવુનં
દાતવ યેટ્ટિવારલકુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 52 ॥

મામક પાતક વજ્રમુ મ્રાંપનગણ્યમુ ચિત્રગુપ્તુલે
યેમનિ વ્રાતુરો? શમનુડેમિ વિધિંચુનો? કાલકિંકર
સ્તોમ મોનર્ચિટેમો? વિનજોપ્પડ દિંતકમુન્નેદીનચિં
તામણિ યોટ્લુ ગાચેદવો દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 53 ॥

દાસિન ચુટ્ટૂમા શબરિ? દાનિ દયામતિ નેલિનાવુ; ની
દાસુનિ દાસુડા? ગુહુડુ તાવકદાસ્ય મોસંગિનાવુ ને
જેસિન પાપમો! વિનુતિ ચેસિનગાવવુ ગાવુમય્ય! ની
દાસુલલોન નેનોક~ંડ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 54 ॥

દીક્ષવહિંચિ નાકોલદિ દીનુલ નેંદ઱િ ગાચિતો જગ
દ્રક્ષક તોલ્લિયા દ્રુપદ રાજતનૂજ તલંચિનંતને
યક્ષયમૈન વલ્વલિડિ તક્કટ નામો઱જિત્તગિંચિ
પ્રત્યક્ષમુ ગાવવેમિટિકિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 55 ॥

નીલઘનાભમૂર્તિવગુ નિન્નુ ગનુંગોનિકોરિ વેડિનન્
જાલમુસેસિ ડાગેદવુ સંસ્તુતિ કેક્કિન રામનામ મે
મૂલનુ દાચુકોગલવુ મુક્તિકિ બ્રાપદિ પાપમૂલકુ
દ્દાલમુગાદે માયેડલ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 56 ॥

વલદુ પરાકુ ભક્તજનવત્સલ ની ચરિતંબુ વમ્મુગા
વલદુ પરાકુ નીબિરુદુ વજ્રમુવંટિદિ ગાન કૂરકે
વલદુ પરાકુ નાદુરિત વાર્ધિકિ દેપ્પવુગા મનંબુલો
દલતુમેકા નિરંતરમુ દાશરથી કરુનાપયોનિધી. ॥ 57 ॥

તપ્પુલે઱ુંગ લેક દુરિતંબુલુ સેસિતિનંટિ નીવુમા
યપ્પવુગાવુ મંટિ નિકનન્યુલકુન્ નુદુરંટનંટિની
કોપ્પિદમૈન દાસજનુ લોપ્પિન બંટુકુ બટવંટિ ના
તપ્પુલ કેલ્લ નીવેગતિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 58 ॥

ઇતડુ દુરાત્મુડંચુજનુ લેન્ન~ંગ ના઱ડિ~ંગોંટિનેનેપો
પતિતુ~ંડ નંટિનો પતિત પાવનમૂર્તિવિ નીવુગલ્લ ને
નિતિરુલ વે~ંડનંટિ નિહ મિચ્ચિનનિમ્મુપરંબોસંગુમી
યતુલિત રામનામ મધુ રાક્ષર પાળિનિરંતરં બહૃ
દ્ગતમનિ નમ્મિકોલ્ચેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 59 ॥

અંચિતમૈનનીદુ કરુણામૃતસારમુ નાદુપૈનિ બ્રો
ક્ષિંચિન જાલુદાનનિર સિંચેદનાદુરિતંબુ લેલ્લદૂ
લિંચેદ વૈરિવર્ગ મેડલિંચેદ ગોર્કુલનીદુબંટનૈ
દંચેદ, ગાલકિંકરુલ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 60 ॥

જલનિધુ લેડુનોક્ક મોગિ~ં જક્કિકિદેચ્ચેશરંબુ, ઱ાતિનિં
પલર~ંગ જેસેનાતિગ~ંબ દાબ્જપરાગમુ, ની ચરિત્રમું
જલજભવાદિ નિર્જરુલુ સન્નુતિ સેય~ંગ લેરુ ગાવુનં
દલપનગણ્યમય્ય યિદિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 61 ॥

કોતિકિશક્યમા યસુરકોટુલ ગેલ્વનુ ગાલ્ચેબો નિજં
બાતનિમેન શીતકરુડૌટ દવાનલુ ડેટ્ટિવિંત? મા
સીતપતિવ્રતા મહિમસેવકુ ભાગ્યમુમીકટાક્ષમુ
ધાતકુ શક્યમા પોગડ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 62 ॥

ભૂપલલામ રામરઘુપુંગવરામ ત્રિલોક રાજ્ય સં
સ્ધાપનરામ મોક્ષફલ દાયક રામ મદીય પાપમુલ્
પાપગદય્યરામ નિનુ બ્રસ્તુતિ ચેસેદનય્યરામ સી
તાપતિરામ ભદ્રગિરિ દાસરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 63 ॥

નીસહજંબુ સાત્વિકમુ નીવિડિપટ્ટુ સુધાપયોધિ, પ
દ્માસનુડાત્મજુંડુ, ગમલાલયની પ્રિયુરાલુ નીકુ સિં
હાસનમિદ્ધરિત્રિ; ગોડુગાક સમક્ષુલુ ચંદ્રબાસ્કરુલ્
નીસુમતલ્પમાદિફણિ નીવે સમસ્તમુ ગોલ્ચિનટ્ટિ ની
દાસુલ ભાગ્યમેટ્ટિદય દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 64 ॥

ચરણમુ સોકિનટ્ટિ શિલજવ્વનિરૂપગુ ટોક્કવિંત, સુ
સ્ધિરમુગ નીટિપૈ ગિરુલુ દેલિન દોક્કટિ વિંતગાનિ મી
સ્મરણ દનર્ચુમાનવુલુ સદ્ગતિ જેંદિન દેંતવિંત? યી
ધરનુ ધરાત્મજારમણ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 65 ॥

દૈવમુ તલ્લિદંડ્રિતગુ દાત ગુરુંડુ સખુંડુ નિન્ને કા
ભાવન સેયુચુન્નત઱િ પાપમુલેલ્લ મનોવિકાર દુ
ર્ભાવિતુજેયુચુન્નવિકૃપામતિવૈનનુ કાવુમી જગ
ત્પાવનમૂર્તિ ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 66 ॥

વાસવ રાજ્યભોગ સુખ વાર્ધિનિ દેલુ પ્રભુત્વમબ્બિના
યાસકુમેર લેદુ કનકાદ્રિસમાન ધનંબુગૂર્ચિનં
ગાસુનુ વેંટરાદુ કનિ કાનક ચેસિન પુણ્યપાપમુલ્
વીસરબોવ નીવુ પદિવેલકુ જાલુ ભવંબુનોલ્લ ની
દાસુનિગાગ નેલુકોનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 67 ॥

સૂરિજનુલ્ દયાપરુલુ સૂનૃતવાદુ લલુબ્ધમાનવુલ્
વેરપતિપ્રતાંગનલુ વિપ્રુલુ ગોવુલુ વેદમુલ્ મહા
ભારમુદાલ્પગા જનુલુ પાવનમૈન પરોપકાર સ
ત્કાર મે઱ુંગુલે રકટ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 68 ॥

વારિચરાવતારમુ વારિધિલો જો઱બા઱િ ક્રોધ વિ
સ્તારગુડૈન યા નિગમતસ્કરવીર નિશાચરેંદ્રુનિં
જેરિ વધિંચિ વેદમુલ ચિક્કેડલિંચિ વિરિંચિકિ મહો
દારતનિચ્ચિતીવેગદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 69 ॥

કરમનુર ક્તિમંદરમુ ગવ્વમુગા નહિરાજુદ્રાડુગા
દોરકોન દેવદાનવુલુ દુગ્ધપયોધિમથિંચુચુન્નચો
ધરણિચલિંપલોકમુલુ તલ્લડમંદગ ગૂર્મમૈ ધરા
ધરમુ ધરિંચિતીવેકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 70 ॥

ધારુણિ જાપજુટ્ટિન વિધંબુનગૈકોનિ હેમનેત્રુડ
વ્વારિધિલોનદાગિનનુ વાનિવધિંચિ વરાહમૂર્તિવૈ
ધારુણિદોંટિકૈ વડિનિ દક્ષિણશૃંગમુન ધરિંચિ વિ
સ્તાર મોનર્ચિતીવે કદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 71 ॥

પેટપેટનુક્કુ કંબમુન ભીકરદંત નખાંતર પ્રભા
પટલમુ ગપ્પ નુપ્પતિલિ ભંડનવીધિ નૃસિંહભીકર
સ્ફુટપટુશક્તિ હેમકશિપુ વિદળિંચિ સુરારિપટ્ટિ નં
તટગૃપજૂચિતીવેકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 72 ॥

પદયુગળંબુ ભૂગગન ભાગમુલ વેસનૂનિ વિક્રમા
સ્પદમગુનબ્બલીંદ્રુનોક પાદમુનંદલ ક્રિંદનોત્તિમે
લોદવજગત્ત્રયંબુ બુરુ હૂતુનિકિય્યવટુંડવૈનચિ
ત્સદમલમૂર્તિ વીવેકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 73 ॥

ઇરુવદિયોક્કમા઱ુ ધરણીશુલ નેલ્લવધિંચિ તત્કળે
બર રુધિર પ્રવાહમુન બૈતૃકતર્પણ મોપ્પજેસિ ભૂ
સુરવરકોટિકિ મુદમુ સોપ્પડ ભાર્ગવરામમૂર્તિવૈ
ધરણિનોસંગિતી વેકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 74 ॥

દુરમુન દાટકંદુનિમિ ધૂર્જટિવિલ્ દુનુમાડિસીતનું
બરિણયમંદિ તંડ્રિપનુપ ઘન કાનનભૂમિ કેગિ દુ
સ્તરપટુચંડ કાંડકુલિશાહતિ રાવણકુંભકર્ણ ભૂ
ધરમુલ ગૂલ્ચિતી વેકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 75 ॥

અનુપમયાદવાન્વયસુ ધાબ્ધિસુધાનિધિ કૃષ્ણમૂર્તિની
કનુજુડુગાજનિંચિ કુજનાવળિનેલ્લ નડંચિ રોહિણી
તનયુડનંગ બાહુબલ દર્પમુન બલરામ મૂર્તિવૈ
તનરિન વેલ્પવીવેકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 76 ॥

સુરલુનુતિંપગા દ્રિપુર સુંદરુલ વરિયિંપબુદ્ધરૂ
પરયગ દાલ્ચિતીવુ ત્રિપુરાસુરકોટિ દહિંચુનપ્પુડા
હરુનકુદોડુગા વરશ રાસન બાણમુખો ગ્રસાધનો
ત્કર મોનરિંચિતીવુકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 77 ॥

સંકરદુર્ગમૈ દુરિત સંકુલમૈન જગંબુજૂચિ સ
ર્વંકષલીલ નુ ત્તમ તુરંગમુનેક્કિ કરાસિબૂનિ વી
રાંકવિલાસ મોપ્પ ગલિ કાકૃત સજ્જનકોટિકિ નિરા
તંક મોનર્ચિતીવુકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 78 ॥

મનમુનનૂહપોષણલુ મર્વકમુન્ને કફાદિરોગમુલ્
દનુવુનનંટિ મેનિબિગિ દપ્પકમુન્નેનરુંડુ મોક્ષ સા
ધન મોનરિંપ~ંગાવલયુ~ં દત્ત્વવિચારમુ માનિયુંડુટ
લ્તનુવુનકુ વિરોધમિદિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 79 ॥

મુદમુન કાટપટ્ટુભવ મોહમદ્વ દિરદાંકુશંબુ સં
પદલ કોટારુ કોરિકલ પંટ પરંબુન કાદિ વૈરુલ
ન્નદન જયિંચુત્રોવ વિપદબ્ધિકિનાવગદા સદાભવ
ત્સદમલનામસંસ્મરણ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 80 ॥

દુરિત લતાનુસાર ભય દુઃખ કદંબમુ રામનામભી
કરતલ હેતિચે~ં દેગિ વકાવકલૈ ચનકુંડ નેર્ચુને
દરિકોનિ મંડુચુંડુ શિખ દાર્કોનિન શલબાદિકીટકો
ત્કરમુ વિલીનમૈચનવે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 81 ॥

હરિપદભક્તિનિંદ્રિયજ યાન્વિતુડુત્તમુ~ંડિંદ્રિમંબુલન્
મરુગક નિલ્પનૂદિનનુ મધ્યમુ~ંડિંદ્રિયપારશ્યુડૈ
પરગિનચો નિકૃષ્ટુડનિ પલ્કગ દુર્મતિનૈન નન્નુ ના
દરમુન નેટ્લુકાચેદવો દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 82 ॥

વનકરિચિક્કુ મૈનસકુ પાચવિકિં જેડિપોયે મીનુતા
વિનિકિકિ~ંજિક્કે~ંજિલ્વગનુ વે~ંદુ઱ુ~ં જેંદેનુ લેળ્ળુ તાવિલો
મનિકિનશિંચે દેટિતર માયિરુમૂ~ંટિનિ ગેલ્વનૈ દુસા
ધનમુલની વે કાવનગુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 83 ॥

કરમુલુમીકુમ્રોક્કુલિડ કન્નુલુ મિમ્મુને ચૂડ જિહ્વ મી
સ્મરણદનર્પવીનુલુભ વત્કથલન્ વિનુચુંડનાસ મી
ય઱ુતુનુ બેટ્ટુપૂસરુલ કાસગોનં બરમાર્થ સાધનો
ત્કરમિદિ ચેયવેકૃપનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 84 ॥

ચિરતરભક્તિ નોક્કતુળસીદળ મર્પણ ચેયુવાડુ ખે
ચરગરુ ડોરગ પ્રમુખ સંઘમુલો વેલુગન્ સધા ભવત્
સુરુચિર ધીંદ પાદમુલ બૂજલોનર્ચિન વારિકેલ્લદ
ત્પર મરચેતિધાત્રિગદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 85 ॥

ભાનુડુ તૂર્પુનંદુગનુ પુટ્ટિન~ં બાવક ચંદ્ર તેજમુલ્
હીનત જેંદિનટ્લુ જગદેક વિરાજિતમૈન ની પદ
ધ્યાનમુ ચેયુચુન્ન~ં બર દૈવમરીચુલડંગકુંડુ ને
દાનવ ગર્વ નિર્દળન દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 86 ॥

નીમહનીયતત્ત્વ રસ નિર્ણ યબોધ કથામૃતાબ્ધિલો
દામુનુગ્રુંકુલાડકવૃ થાતનુકષ્ટમુજેંદિ માનવું
ડી મહિલોકતીર્થમુલ નેલ્લ મુનિંગિન દુર્વિકાર હૃ
તામસપંકમુલ્ વિદુને દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 87 ॥

નીમહનીયતત્ત્વ રસ નિર્ણ યબોધ કથામૃતાબ્ધિલો
દામુનુગ્રુંકુલાડકવૃ થાતનુકષ્ટમુજેંદિ માનવું
ડી મહિલોકતીર્થમુલ નેલ્લ મુનિંગિન દુર્વિકાર હૃ
તામસપંકમુલ્ વિદુને દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 88 ॥

કાંચન વસ્તુસંકલિત કલ્મષ મગ્નિ પુટંબુ બેટ્ટેવા
રિંચિનરીતિ નાત્મનિગિડિંચિન દુષ્કર દુર્મલત્રયં
બંચિત ભ ક્તિયોગ દહ નાર્ચિ~ંદગુલ્પક પાયુને કન
ત્કાંચનકુંડલાભરણ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 89 ॥

નીસતિ પેક્કુ ગલ્મુલિડનેર્પિરિ, લોક મકલ્મષંબુગા
નીસુત સેયુ પાવનમુ નિર્મિત કાર્યધુરીણ દક્ષુડૈ
નીસુતુડિચ્ચુ નાયુવુલુ નિન્ન ભુજિંચિન~ં ગલ્ગકુંડુને
દાસુલકીપ્સિ તાર્થમુલ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 90 ॥

વારિજપત્રમંદિડિન વારિવિધંબુન વર્તનીયમં
દારય રોંપિલોન દનુ વંટનિ કુમ્મરપુર્વુરીતિ સં
સારમુન મેલંગુચુ વિચારડૈપરમોંદુગાદેસ
ત્કાર મે઱િંગિ માનવુડુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 91 ॥

એક્કડિ તલ્લિદંડ્રિ સુતુલેક્કડિ વારુ કળત્ર બાંધવં
બેક્કડ જીવુ~ંડેટ્ટિ તનુ વેત્તિન બુટ્ટુનુ બોવુચુન્ન વા
ડોક્કડેપાપ પુણય ફલ મોંદિન નોક્કડે કાનરાડુવે
઱ોક્કડુ વેંટનંટિભવ મોલ્લનયાકૃપ જૂડુવય્યની
ટક્કરિ માયલંદિડક દાશરથી કરુણા પયોનિધી. ॥ 92 ॥

દોરસિનકાયમુલ્મુદિમિ તોચિન~ંજૂચિપ્રભુત્વમુલ્સિરુ
લ્મે઱પુલુગાગજૂચિમ઱િ મેદિનિલો~ંદમતોડિવારુમું
દરુગુટજૂચિચૂચિ તેગુ નાયુવે઱ુંગક મોહપાશમુ
ળરુગનિવારિકેમિગતિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 93 ॥

સિરિગલના~ંડુ મૈમ઱ચિ ચિક્કિનના~ંડુદલંચિ પુણ્યમુલ્
પોરિ~ંબોરિ સેયનૈતિનનિ પોક્કિન~ં ગલ્ગુ નેગાલિચિચ્ચુપૈ~ં
ગેરલિન વેળ~ંદપ્પિકોનિ કીડ્પડુ વેળ જલંબુ ગોરિ ત
ત્તરમુન~ં દ્રવ્વિનં ગલદે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 94 ॥

જીવનમિંક~ં બંકમુન જિક્કિન મીનુ ચલિંપકેંતયુ
દાવુનનિલ્ચિ જીવનમે દદ્દયુ~ં ગોરુવિધંબુ ચોપ્પડં
દાવલમૈન~ંગાનિ ગુ઱િ તપ્પનિવા~ંડુ તરિંચુવા~ંડયા
તાવકભક્તિયો ગમુન દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 95 ॥

સરસુનિમાનસંબુ સર સજ્ઞુડેરુંગુનુ મુષ્કરાધમું
ડે઱િ~ંગિગ્રહિંચુવાડે કોલ નેકનિસમુ~ં ગાગદુર્દુરં
બરય~ંગ નેર્ચુનેટ્લુ વિક ચાબ્દમરંદ રસૈક સૌરભો
ત્કરમુમિળિંદ મોંદુક્રિય દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 96 ॥

નો~ંચિનતલ્લિદંડ્રિકિ~ં દનૂભવુ~ંડોક્કડેચાલુ મેટિચે
ચા~ંચનિવાડુ વે઱ોક~ંડુ ચાચિન લેદન કિચ્ચુવા~ંડુનો
રા~ંચિનિજંબકાનિ પલુ કાડનિવા~ંડુ રણંબુલોન મેન્
દાચનિવા~ંડુ ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 97 ॥

શ્રીયુતજાનકીરમણ ચિન્નયરૂપ રમેશરામ ના
રાયણ પાહિપાહિયનિ બ્રસ્તુતિ~ં જેસિતિ નામનંબુનં
બાયક કિલ્બિષવ્રજ વિ પાટનમંદ~ંગ જેસિ સત્કળા
દાયિ ફલંબુનાકિયવે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 98 ॥

એંતટિપુણ્યમો શબરિ યેંગિલિગોંટિવિ વિંતગાદે ની
મંતન મેટ્ટિદો યુડુત મૈનિક રાગ્ર નખાંકુરંબુલન્
સંતસમંદ~ં જેસિતિવિ સત્કુલજન્મમુ લેમિ લેક્ક વે
દાંતમુગાદે ની મહિમ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 99 ॥

બોંકનિવા~ંડેયોગ્યુડરિ બૃંદમુ લેત્તિન ચોટજિવ્વકું
જંકનિવા~ંડેજોદુ રભસંબુન નર્થિ કરંબુસા~ંચિનં
ગોંકનિવા~ંડેદાત મિમુ~ં ગોલ્ચિભજિંચિન વા~ંડે પોનિરા
તંક મનસ્કુ~ં ડેન્ન ગનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 100 ॥

ભ્રમરમુગીટકંબુ~ં ગોનિ પાલ્પડિ ઝાંકરણો કારિયૈ
ભ્રમરમુગાનોનર્ચુનનિ પલ્કુટ~ં જેસિ ભવાદિ દુઃખસં
તમસમેડલ્ચિ ભક્તિસહિ તંબુગ જીવુનિ વિશ્વરૂપ ત
ત્ત્વમુનધરિંચુ ટેમરુદુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 101 ॥

તરુવુલુ પૂચિકાયલગુ દક્કુસુમંબુલુ પૂજગાભવ
ચ્ચરણમુ સોકિદાસુલકુ સારમુલો ધનધાન્યરાશુલૈ
કરિભટ ઘોટકાંબર નકાયમુલૈ વિરજા સમુ
ત્તરણ મોનર્ચુજિત્રમિદિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 102 ॥

પટ્ટિતિભટ્ટરાર્યગુરુ પાદમુલિમ્મેયિનૂર્ધ્વ પુંડ્રમુલ્
વેટ્ટિતિમંત્રરાજ મોડિ બેટ્ટિતિ નય્યમકિંક રાલિકિં
ગટ્ટિતિબોમ્મમીચરણ કંજલંદુ~ં દલંપુપેટ્ટિ બો
દટ્ટિતિ~ં બાપપુંજમુલ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 103 ॥

અલ્લન લિંગમંત્રિ સુતુડત્રિજ ગોત્રજુડાદિશાખ કં
ચેર્લ કુલોદ્બવું દંબ્રસિદ્ધિડનૈ ભવદંકિતંબુગા
નેલ્લકવુલ્ નુતિંપ રચિયિંચિતિ ગોપકવીંદ્રુડન્ જગ
દ્વલ્લભ નીકુ દાસુડનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 104 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *