શ્રી સૂર્ય નમસ્કાર મંત્રં | Surya Namaskar Mantra In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં ધ્યાયેસ્સદા સવિતૃમંડલમધ્યવર્તી
નારાયણસ્સરસિજાસન સન્નિવિષ્ટઃ ।
કેયૂરવાન્ મકરકુંડલવાન્ કિરીટી
હારી હિરણ્મયવપુઃ ધૃતશંખચક્રઃ ॥

ઓં મિત્રાય નમઃ ।
ઓં રવયે નમઃ ।
ઓં સૂર્યાય નમઃ ।
ઓં ભાનવે નમઃ ।
ઓં ખગાય નમઃ ।
ઓં પૂષ્ણે નમઃ ।
ઓં હિરણ્યગર્ભાય નમઃ ।
ઓં મરીચયે નમઃ ।
ઓં આદિત્યાય નમઃ ।
ઓં સવિત્રે નમઃ ।
ઓં અર્કાય નમઃ ।
ઓં ભાસ્કરાય નમઃ ।
ઓં શ્રીસવિતૃસૂર્યનારાયણાય નમઃ ॥

આદિત્યસ્ય નમસ્કારાન્ યે કુર્વંતિ દિને દિને ।
આયુઃ પ્રજ્ઞાં બલં વીર્યં તેજસ્તેષાં ચ જાયતે ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *