ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಂ | Surya Namaskar Mantra In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವು ಹನ್ನೆರಡು ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಕಾಲು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಪಠಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಠಣಗಳು ದೇಹ, ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಠಿಸಿ.

ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಸ್ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ |
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುಃ ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ‖

ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ | 1 |
ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ | 2 |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ | 3 |
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ | 4 |
ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ | 5 |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ | 6 |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ | 7 |
ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ | 8 |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ | 9 |
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ | 10 |
ಓಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ | 11 |
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ | 12 |

ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ |
ಆಯುಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಬಲಂ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಸ್ತೇಷಾಂ ಚ ಜಾಯತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *