ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰ੍ਯ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਮਂਤ੍ਰਂ | Surya Namaskar Mantra In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਧ੍ਯਾਯੇਸ੍ਸਦਾ ਸਵਿਤ੍ਰੁਰੁਇਮਂਡਲਮਧ੍ਯਵਰ੍ਤੀ
ਨਾਰਾਯਣਸ੍ਸਰਸਿਜਾਸਨ ਸਨ੍ਨਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ।
ਕੇਯੂਰਵਾਨ੍ ਮਕਰਕੁਂਡਲਵਾਨ੍ ਕਿਰੀਟੀ
ਹਾਰੀ ਹਿਰਣ੍ਮਯਵਪੁਃ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਸ਼ਂਖਚਕ੍ਰਃ ॥

ਓਂ ਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਵਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਸ਼੍ਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਰੀਚਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਦਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਵਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਰ੍ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਸਵਿਤ੍ਰੁਰੁਇਸੂਰ੍ਯਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਸ੍ਯ ਨਮਸ੍ਕਾਰਾਨ੍ ਯੇ ਕੁਰ੍ਵਂਤਿ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ।
ਆਯੁਃ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਂ ਬਲਂ ਵੀਰ੍ਯਂ ਤੇਜਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾਯਤੇ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *