ஸுப்³ரஹ்மண்ய அபராத⁴ க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் | Subrahmanya Aparadha Kshamapana Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ தாரகாரே
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ ஶக்திபாணே ।
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ தி³வ்யமூர்தே
க்ஷமஸ்வ க்ஷமஸ்வ ஸமஸ்தாபராத⁴ம் ॥ 1 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ தா³னவாரே
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ சாருமூர்தே ।
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ புண்யமூர்தே
க்ஷமஸ்வ க்ஷமஸ்வ ஸமஸ்தாபராத⁴ம் ॥ 2 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேஶாத்மபுத்ர
நமஸ்தே நமஸ்தே மயூராஸனஸ்த² ।
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸரோர்பூ⁴த தே³வ
க்ஷமஸ்வ க்ஷமஸ்வ ஸமஸ்தாபராத⁴ம் ॥ 3 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே ஸ்வயம் ஜ்யோதிரூப
நமஸ்தே நமஸ்தே பரம் ஜ்யோதிரூப ।
நமஸ்தே நமஸ்தே ஜக³ம் ஜ்யோதிரூப
க்ஷமஸ்வ க்ஷமஸ்வ ஸமஸ்தாபராத⁴ம் ॥ 4 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ மஞ்ஜுகா³த்ர
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ ஸச்சரித்ர ।
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ ப⁴க்தமித்ர
க்ஷமஸ்வ க்ஷமஸ்வ ஸமஸ்தாபராத⁴ம் ॥ 5 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ லோகபால
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ த⁴ர்மபால ।
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ ஸத்யபால
க்ஷமஸ்வ க்ஷமஸ்வ ஸமஸ்தாபராத⁴ம் ॥ 6 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ லோகதீ³ப
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ போ³த⁴ரூப ।
நமஸ்தே நமஸ்தே கு³ஹ கா³னலோல
க்ஷமஸ்வ க்ஷமஸ்வ ஸமஸ்தாபராத⁴ம் ॥ 7 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாதே³வஸூனோ
நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாமோஹஹாரின் ।
நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாரோக³ஹாரின்
க்ஷமஸ்வ க்ஷமஸ்வ ஸமஸ்தாபராத⁴ம் ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய அபராத⁴க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *