సుబ్రహ్మణ్య అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | Subrahmanya Aparadha Kshamapana Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

నమస్తే నమస్తే గుహ తారకారే
నమస్తే నమస్తే గుహ శక్తిపాణే ।
నమస్తే నమస్తే గుహ దివ్యమూర్తే
క్షమస్వ క్షమస్వ సమస్తాపరాధమ్ ॥ 1 ॥

నమస్తే నమస్తే గుహ దానవారే
నమస్తే నమస్తే గుహ చారుమూర్తే ।
నమస్తే నమస్తే గుహ పుణ్యమూర్తే
క్షమస్వ క్షమస్వ సమస్తాపరాధమ్ ॥ 2 ॥

నమస్తే నమస్తే మహేశాత్మపుత్ర
నమస్తే నమస్తే మయూరాసనస్థ ।
నమస్తే నమస్తే సరోర్భూత దేవ
క్షమస్వ క్షమస్వ సమస్తాపరాధమ్ ॥ 3 ॥

నమస్తే నమస్తే స్వయం జ్యోతిరూప
నమస్తే నమస్తే పరం జ్యోతిరూప ।
నమస్తే నమస్తే జగం జ్యోతిరూప
క్షమస్వ క్షమస్వ సమస్తాపరాధమ్ ॥ 4 ॥

నమస్తే నమస్తే గుహ మంజుగాత్ర
నమస్తే నమస్తే గుహ సచ్చరిత్ర ।
నమస్తే నమస్తే గుహ భక్తమిత్ర
క్షమస్వ క్షమస్వ సమస్తాపరాధమ్ ॥ 5 ॥

నమస్తే నమస్తే గుహ లోకపాల
నమస్తే నమస్తే గుహ ధర్మపాల ।
నమస్తే నమస్తే గుహ సత్యపాల
క్షమస్వ క్షమస్వ సమస్తాపరాధమ్ ॥ 6 ॥

నమస్తే నమస్తే గుహ లోకదీప
నమస్తే నమస్తే గుహ బోధరూప ।
నమస్తే నమస్తే గుహ గానలోల
క్షమస్వ క్షమస్వ సమస్తాపరాధమ్ ॥ 7 ॥

నమస్తే నమస్తే మహాదేవసూనో
నమస్తే నమస్తే మహామోహహారిన్ ।
నమస్తే నమస్తే మహారోగహారిన్
క్షమస్వ క్షమస్వ సమస్తాపరాధమ్ ॥ 8 ॥

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అపరాధక్షమాపణ స్తోత్రమ్ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *