ശ്രീ ലലിതാ ത്രിശതിനാമാവലിഃ | Lalitha Trishati Namavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

॥ ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീമ് ॥

ഓം കകാരരൂപായൈ നമഃ
ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ
ഓം കല്യാണഗുണശാലിന്യൈ നമഃ
ഓം കല്യാണശൈലനിലയായൈ നമഃ
ഓം കമനീയായൈ നമഃ
ഓം കലാവത്യൈ നമഃ
ഓം കമലാക്ഷ്യൈ നമഃ
ഓം കല്മഷഘ്ന്യൈ നമഃ
ഓം കരുണമൃതസാഗരായൈ നമഃ
ഓം കദംബകാനനാവാസായൈ നമഃ (10)

ഓം കദംബകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം കംദര്പവിദ്യായൈ നമഃ
ഓം കംദര്പജനകാപാംഗവീക്ഷണായൈ നമഃ
ഓം കര്പൂരവീടീസൌരഭ്യകല്ലോലിതകകുപ്തടായൈ നമഃ
ഓം കലിദോഷഹരായൈ നമഃ
ഓം കംജലോചനായൈ നമഃ
ഓം കമ്രവിഗ്രഹായൈ നമഃ
ഓം കര്മാദിസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
ഓം കാരയിത്ര്യൈ നമഃ
ഓം കര്മഫലപ്രദായൈ നമഃ (20)

ഓം ഏകാരരൂപായൈ നമഃ
ഓം ഏകാക്ഷര്യൈ നമഃ
ഓം ഏകാനേകാക്ഷരാകൃത്യൈ നമഃ
ഓം ഏതത്തദിത്യനിര്ദേശ്യായൈ നമഃ
ഓം ഏകാനംദചിദാകൃത്യൈ നമഃ
ഓം ഏവമിത്യാഗമാബോധ്യായൈ നമഃ
ഓം ഏകഭക്തിമദര്ചിതായൈ നമഃ
ഓം ഏകാഗ്രചിതനിര്ധ്യാതായൈ നമഃ
ഓം ഏഷണാരഹിതാദൃതായൈ നമഃ
ഓം ഏലാസുഗംധിചികുരായൈ നമഃ (30)

ഓം ഏനഃകൂടവിനാശിന്യൈ നമഃ
ഓം ഏകഭോഗായൈ നമഃ
ഓം ഏകരസായൈ നമഃ
ഓം ഏകൈശ്വര്യപ്രദായിന്യൈ നമഃ
ഓം ഏകാതപത്രസാമ്രാജ്യപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ഏകാംതപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ഏധമാനപ്രഭായൈ നമഃ
ഓം ഏജദനേജജ്ജഗദീശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ഏകവീരാദിസംസേവ്യായൈ നമഃ
ഓം ഏകപ്രാഭവശാലിന്യൈ നമഃ (40)

ഓം ഈകാരരൂപായൈ നമഃ
ഓം ഈശിത്ര്യൈ നമഃ
ഓം ഈപ്സിതാര്ഥപ്രദായിന്യൈ നമഃ
ഓം ഈദൃഗിത്യാവിനിര്ദേശ്യായൈ നമഃ
ഓം ഈശ്വരത്വവിധായിന്യൈ നമഃ
ഓം ഈശാനാദിബ്രഹ്മമയ്യൈ നമഃ
ഓം ഈശിത്വാദ്യഷ്ടസിദ്ധിദായൈ നമഃ
ഓം ഈക്ഷിത്ര്യൈ നമഃ
ഓം ഈക്ഷണസൃഷ്ടാംഡകോട്യൈ നമഃ
ഓം ഈശ്വരവല്ലഭായൈ നമഃ
ഓം ഈഡിതായൈ നമഃ (50)

ഓം ഈശ്വരാര്ധാംഗശരീരായൈ നമഃ
ഓം ഈശാധിദേവതായൈ നമഃ
ഓം ഈശ്വരപ്രേരണകര്യൈ നമഃ
ഓം ഈശതാംഡവസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഈശ്വരോത്സംഗനിലയായൈ നമഃ
ഓം ഈതിബാധാവിനാശിന്യൈ നമഃ
ഓം ഈഹാവിരഹിതായൈ നമഃ
ഓം ഈശശക്ത്യൈ നമഃ
ഓം ഈഷത്സ്മിതാനനായൈ നമഃ (60)

ഓം ലകാരരൂപായൈ നമഃ
ഓം ലലിതായൈ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മീവാണീനിഷേവിതായൈ നമഃ
ഓം ലാകിന്യൈ നമഃ
ഓം ലലനാരൂപായൈ നമഃ
ഓം ലസദ്ദാഡിമപാടലായൈ നമഃ
ഓം ലലംതികാലസത്ഫാലായൈ നമഃ
ഓം ലലാടനയനാര്ചിതായൈ നമഃ
ഓം ലക്ഷണോജ്ജ്വലദിവ്യാംഗ്യൈ നമഃ
ഓം ലക്ഷകോട്യംഡനായികായൈ നമഃ (70)

ഓം ലക്ഷ്യാര്ഥായൈ നമഃ
ഓം ലക്ഷണാഗമ്യായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധകാമായൈ നമഃ
ഓം ലതാതനവേ നമഃ
ഓം ലലാമരാജദലികായൈ നമഃ
ഓം ലംബിമുക്താലതാംചിതായൈ നമഃ
ഓം ലംബോദരപ്രസുവേ നമഃ
ഓം ലഭ്യായൈ നമഃ
ഓം ലജ്ജാഢ്യായൈ നമഃ
ഓം ലയവര്ജിതായൈ നമഃ (80)

ഓം ഹ്രീംകാരരൂപായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരനിലയായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംപദപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരബീജായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരമംത്രായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരലക്ഷണായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരജപസുപ്രീതായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംമത്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംവിഭൂഷണായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംശീലായൈ നമഃ (90)

ഓം ഹ്രീംപദാരാധ്യായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംഗര്ഭായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംപദാഭിധായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരവാച്യായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരപൂജ്യായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരപീഠികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരവേദ്യായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരചിംത്യായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീം നമഃ
ഓം ഹ്രീംശരീരിണ്യൈ നമഃ (100)

ഓം ഹകാരരൂപായൈ നമഃ
ഓം ഹലധൃത്പൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ഹരിണേക്ഷണായൈ നമഃ
ഓം ഹരപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഹരാരാധ്യായൈ നമഃ
ഓം ഹരിബ്രഹ്മേംദ്രവംദിതായൈ നമഃ
ഓം ഹയാരൂഢാസേവിതാംഘ്ര്യൈ നമഃ
ഓം ഹയമേധസമര്ചിതായൈ നമഃ
ഓം ഹര്യക്ഷവാഹനായൈ നമഃ
ഓം ഹംസവാഹനായൈ നമഃ (110)

ഓം ഹതദാനവായൈ നമഃ
ഓം ഹത്ത്യാദിപാപശമന്യൈ നമഃ
ഓം ഹരിദശ്വാദിസേവിതായൈ നമഃ
ഓം ഹസ്തികുംഭോത്തുംഗകുചായൈ നമഃ
ഓം ഹസ്തികൃത്തിപ്രിയാംഗനായൈ നമഃ
ഓം ഹരിദ്രാകുംകുമാദിഗ്ധായൈ നമഃ
ഓം ഹര്യശ്വാദ്യമരാര്ചിതായൈ നമഃ
ഓം ഹരികേശസഖ്യൈ നമഃ
ഓം ഹാദിവിദ്യായൈ നമഃ
ഓം ഹാലാമദാലസായൈ നമഃ (120)

ഓം സകാരരൂപായൈ നമഃ
ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം സര്വേശ്യൈ നമഃ
ഓം സര്വമംഗലായൈ നമഃ
ഓം സര്വകര്ത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സര്വഭര്ത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സര്വഹംത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സനാതന്യൈ നമഃ
ഓം സര്വാനവദ്യായൈ നമഃ
ഓം സര്വാംഗസുംദര്യൈ നമഃ (130)

ഓം സര്വസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
ഓം സര്വാത്മികായൈ നമഃ
ഓം സര്വസൌഖ്യദാത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സര്വവിമോഹിന്യൈ നമഃ
ഓം സര്വാധാരായൈ നമഃ
ഓം സര്വഗതായൈ നമഃ
ഓം സര്വാവഗുണവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം സര്വാരുണായൈ നമഃ
ഓം സര്വമാത്രേ നമഃ
ഓം സര്വഭുഷണഭുഷിതായൈ നമഃ (140)

ഓം കകാരാര്ഥായൈ നമഃ
ഓം കാലഹംത്ര്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്യൈ നമഃ
ഓം കാമിതാര്ഥദായൈ നമഃ
ഓം കാമസംജീവിന്യൈ നമഃ
ഓം കല്യായൈ നമഃ
ഓം കഠിനസ്തനമംഡലായൈ നമഃ
ഓം കരഭോരവേ നമഃ
ഓം കലാനാഥമുഖ്യൈ നാമഃ
ഓം കചജിതാംബുദായൈ നമഃ (150)

ഓം കടാക്ഷസ്യംദികരുണായൈ നമഃ
ഓം കപാലിപ്രാണനായികായൈ നമഃ
ഓം കാരുണ്യവിഗ്രഹായൈ നമഃ
ഓം കാംതായൈ നമഃ
ഓം കാംതിധൂതജപാവല്യൈ നമഃ
ഓം കലാലാപായൈ നമഃ
ഓം കംബുകംഠ്യൈ നമഃ
ഓം കരനിര്ജിതപല്ലവായൈ നമഃ
ഓം കല്പവല്ലീസമഭുജായൈ നമഃ
ഓം കസ്തൂരീതിലകാംചിതായൈ നമഃ (160)

ഓം ഹകാരാര്ഥായൈ നമഃ
ഓം ഹംസഗത്യൈ നമഃ
ഓം ഹാടകാഭരണോജ്ജ്വലായൈ നമഃ
ഓം ഹാരഹാരികുചാഭോഗായൈ നമഃ
ഓം ഹാകിന്യൈ നമഃ
ഓം ഹല്യവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം ഹരിത്പതിസമാരാധ്യായൈ നമഃ
ഓം ഹടാത്കാരഹതാസുരായൈ നമഃ
ഓം ഹര്ഷപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ഹവിര്ഭോക്ത്ര്യൈ നമഃ (170)

ഓം ഹാര്ദസംതമസാപഹായൈ നമഃ
ഓം ഹല്ലീസലാസ്യസംതുഷ്ടായൈ നമഃ
ഓം ഹംസമംത്രാര്ഥരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഹാനോപാദാനനിര്മുക്തായൈ നമഃ
ഓം ഹര്ഷിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഹരിസോദര്യൈ നമഃ
ഓം ഹാഹാഹൂഹൂമുഖസ്തുത്യായൈ നമഃ
ഓം ഹാനിവൃദ്ധിവിവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം ഹയ്യംഗവീനഹൃദയായൈ നമഃ
ഓം ഹരികോപാരുണാംശുകായൈ നമഃ (180)

ഓം ലകാരാഖ്യായൈ നമഃ
ഓം ലതാപുജ്യായൈ നമഃ
ഓം ലയസ്ഥിത്യുദ്ഭവേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ലാസ്യദര്ശനസംതുഷ്ടായൈ നമഃ
ഓം ലാഭാലാഭവിവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം ലംഘ്യേതരാജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം ലാവണ്യശാലിന്യൈ നമഃ
ഓം ലഘുസിദ്ധദായൈ നമഃ
ഓം ലാക്ഷാരസസവര്ണാഭായൈ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മണാഗ്രജപൂജിതായൈ നമഃ (190)

ഓം ലഭ്യേതരായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധഭക്തിസുലഭായൈ നമഃ
ഓം ലാംഗലായുധായൈ നമഃ
ഓം ലഗ്നചാമരഹസ്ത ശ്രീശാരദാ പരിവീജിതായൈ നമഃ
ഓം ലജ്ജാപദസമാരാധ്യായൈ നമഃ
ഓം ലംപടായൈ നമഃ
ഓം ലകുലേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധമാനായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധരസായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധസംപത്സമുന്നത്യൈ നമഃ (200)

ഓം ഹ്രീംകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാദ്യായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംമധ്യായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംശിഖാമണ്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരകുംഡാഗ്നിശിഖായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരശശിചംദ്രികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരഭാസ്കരരുച്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാംഭോദചംചലായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരകംദാംകുരികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരൈകപരായണായൈ നമഃ (210)

ഓം ഹ്രീംകാരദീര്ധികാഹംസ്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരോദ്യാനകേകിന്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാരണ്യഹരിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാവാലവല്ലര്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരപംജരശുക്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാംഗണദീപികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരകംദരാസിംഹ്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാംഭോജഭൃംഗികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരസുമനോമാധ്വ്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരതരുമംജര്യൈ നമഃ (220)

ഓം സകാരാഖ്യായൈ നമഃ
ഓം സമരസായൈ നമഃ
ഓം സകലാഗമസംസ്തുതായൈ നമഃ
ഓം സര്വവേദാംത താത്പര്യഭൂമ്യൈ നമഃ
ഓം സദസദാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം സകലായൈ നമഃ
ഓം സച്ചിദാനംദായൈ നമഃ
ഓം സാധ്യായൈ നമഃ
ഓം സദ്ഗതിദായിന്യൈ നമഃ
ഓം സനകാദിമുനിധ്യേയായൈ നമഃ (230)

ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യൈ നമഃ
ഓം സകലാധിഷ്ഠാനരൂപായൈ നമഃ
ഓം സത്യരൂപായൈ നമഃ
ഓം സമാകൃത്യൈ നമഃ
ഓം സര്വപ്രപംചനിര്മാത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സമാനാധികവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം സര്വോത്തുംഗായൈ നമഃ
ഓം സംഗഹീനായൈ നമഃ
ഓം സഗുണായൈ നമഃ
ഓം സകലേഷ്ടദായൈ നമഃ (240)

ഓം കകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം കാവ്യലോലായൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരമനോഹരായൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരപ്രാണനാഡ്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശോത്സംഗവാസിന്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരാലിംഗിതാംഗ്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരസുഖപ്രദായൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരപ്രണയിന്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരവിലാസിന്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരതപസ്സിദ്ധ്യൈ നമഃ (250)

ഓം കാമേശ്വരമനഃപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരപ്രാണനാഥായൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരവിമോഹിന്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരബ്രഹ്മവിദ്യായൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരഗൃഹേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരാഹ്ലാദകര്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വരമഹേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം കാമേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം കാമകോടിനിലയായൈ നമഃ
ഓം കാംക്ഷിതാര്ഥദായൈ നമഃ (260)

ഓം ലകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധരൂപായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധധിയേ നമഃ
ഓം ലബ്ധവാംഛിതായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധപാപമനോദൂരായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധാഹംകാരദുര്ഗമായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധശക്ത്യൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധദേഹായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധൈശ്വര്യസമുന്നത്യൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധബുദ്ധ്യൈ നമഃ (270)

ഓം ലബ്ധലീലായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധയൌവനശാലിന്യൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധാതിശയസര്വാംഗസൌംദര്യായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധവിഭ്രമായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധരാഗായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധഗത്യൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധനാനാഗമസ്ഥിത്യൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധഭോഗായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധസുഖായൈ നമഃ
ഓം ലബ്ധഹര്ഷാഭിപൂജിതായൈ നമഃ (280)

ഓം ഹ്രീംകാരമൂര്ത്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരസൌധശൃംഗകപോതികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരദുഗ്ധബ്ധിസുധായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരകമലേംദിരായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകരമണിദീപാര്ചിഷേ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരതരുശാരികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരപേടകമണ്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാദര്ശബിംബികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരകോശാസിലതായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാസ്ഥാനനര്തക്യൈ നമഃ (290)

ഓം ഹ്രീംകാരശുക്തികാ മുക്താമണ്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരബോധിതായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരമയസൌര്ണസ്തംഭവിദൃമ പുത്രികായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരവേദോപനിഷദേ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാധ്വരദക്ഷിണായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരനംദനാരാമനവകല്പക വല്ലര്യൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരഹിമവദ്ഗംഗായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരാര്ണവകൌസ്തുഭായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരമംത്രസര്വസ്വായൈ നമഃ
ഓം ഹ്രീംകാരപരസൌഖ്യദായൈ നമഃ (300)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *