ശ്രീ വെംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്‌  | Venkateshwara Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

കമലാകുച ചൂചുക കുംകുമതോ

നിയതാരുണി താതുല നീലതനോ |

കമലായത ലോചന ലോകപതേ

വിജയീ ഭവ വേംകടശൈലപതേ ||൧||

സ ചതുര്മുഖഷണ്മുഖ പംചമുഖ

പ്രമാഖാഖില ദൈവതമൗളിമണേ |

ശരണാഗത വത്സല സാരനിധേ

പരിപാലയ മാം വൃഷശൈലപതേ ||൨||

അതിവേലതയാ തവ ദുര്വിഷഹൈ-

രനുവേലകൃതൈരപരാധശതൈ: |

ഭരിതം ത്വരിതം വൃഷശൈലപതേ

പരയാ കൃപയാ പരിപാഹി ഹരേ ||൩||

അധിവെംകടശൈലമുദാരമതേര്

ജനതാഭി മതാധിക ദാനരതാത് |

പരദേവരതയാ ഗഡിതാന്നി ഗമൈ:

കമലാദയിതാന്ന പരം കലയേ ||൪||

കല വേണുരവാവശ ഗോപവധൂ

ശതകോടിവൃതാത് സ്മരകോടിസമാത് |

പ്രതിവല്ലവികാഭിമതാത് സുഖദാത്

വസുദേവസുതാന്ന പരം കലയേ ||൫||

അഭിരാമ ഗുണാകര ദാശരഥേ

ജഗദേക ധനുര്ധര ധീരമതേ |

രഘുനായക രാമ രമേശ വിഭോ

വരദോ ഭവ ദേവ ദയാജലധേ ||൬||

അവനീതനയാ കമനീയ കരം

രജനീകരചാരു മുഖാംബുരുഹമ് |

രജനീചര രാജതമോമിഹിരം

മഹനീയമഹം രഘുരാമമയേ ||൭||

സുമുഖം സുഹൃദം സുലഭം സുഖദം

സ്വനുജം ച സുഖായമമോഘശരമ്‌ |

അപഹായ രഘൂദ്വഹമന്യമഹം

ന കഥംചന കംചന ജാതു ഭജേ ||൮||

വിനാ വേംകടേശം ന നാഥോ ന നാഥ:

സദാ വെംകടേശം സ്മരാമി സ്മരാമി |

ഹരേ വെംകടേശം പ്രസീദ പ്രസീദ

പ്രിയം വേംകടേശ പ്രയച്ഛ പ്രയച്ഛ ||൯||

അഹം ദൂരതസ്തേ പദാംഭോജയുഗ്മ

പ്രണാമേച്ഛയാഽഗത്യ സേവാം കരോമി |

സകൃത്സേവയാ നിത്യസേവാഫലം ത്വം

പ്രയച്ഛ പ്രയച്ഛ പ്രഭോ വേംകടേശ ||൧൦||

അജ്ഞാനിനാ മയാ ദോഷാ ന ശേഷാന്‌ വിഹിതാന്‌ ഹരേ |

ക്ഷമസ്വ ത്വം ക്ഷമസ്വം ത്വം ശേഷശൈല ശിഖാമണേ ||൧൧||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *