ஶ்ரீ வெம்கடேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்‌ | Venkateshwara Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

கமலாகுச சூசுக கும்குமதோ

னியதாருணி தாதுல னீலதனோ |

கமலாயத லோசன லோகபதே

விஜயீ பவ வேம்கடஶைலபதே ||௧||

ஸ சதுர்முகஷண்முக பம்சமுக

ப்ரமாகாகில தைவதமௌளிமணே |

ஶரணாகத வத்ஸல ஸாரனிதே

பரிபாலய மாம் வ்றுஷஶைலபதே ||௨||

அதிவேலதயா தவ துர்விஷஹை-

ரனுவேலக்றுதைரபராதஶதை: |

பரிதம் த்வரிதம் வ்றுஷஶைலபதே

பரயா க்றுபயா பரிபாஹி ஹரே ||௩||

அதிவெம்கடஶைலமுதாரமதேர்

ஜனதாபி மதாதிக தானரதாத் |

பரதேவரதயா கடிதான்னி கமை:

கமலாதயிதான்ன பரம் கலயே ||௪||

கல வேணுரவாவஶ கோபவதூ

ஶதகோடிவ்றுதாத் ஸ்மரகோடிஸமாத் |

ப்ரதிவல்லவிகாபிமதாத் ஸுகதாத்

வஸுதேவஸுதான்ன பரம் கலயே ||௫||

அபிராம குணாகர தாஶரதே

ஜகதேக தனுர்தர தீரமதே |

ரகுனாயக ராம ரமேஶ விபோ

வரதோ பவ தேவ தயாஜலதே ||௬||

அவனீதனயா கமனீய கரம்

ரஜனீகரசாரு முகாம்புருஹம் |

ரஜனீசர ராஜதமோமிஹிரம்

மஹனீயமஹம் ரகுராமமயே ||௭||

ஸுமுகம் ஸுஹ்றுதம் ஸுலபம் ஸுகதம்

ஸ்வனுஜம் ச ஸுகாயமமோகஶரம்‌ |

அபஹாய ரகூத்வஹமன்யமஹம்

ன கதம்சன கம்சன ஜாது பஜே ||௮||

வினா வேம்கடேஶம் ன னாதோ ன னாத:

ஸதா வெம்கடேஶம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி |

ஹரே வெம்கடேஶம் ப்ரஸீத ப்ரஸீத

ப்ரியம் வேம்கடேஶ ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச ||௯||

அஹம் தூரதஸ்தே பதாம்போஜயுக்ம

ப்ரணாமேச்சயா&கத்ய ஸேவாம் கரோமி |

ஸக்றுத்ஸேவயா னித்யஸேவாபலம் த்வம்

ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச ப்ரபோ வேம்கடேஶ ||௧0||

அஜ்ஞானினா மயா தோஷா ன ஶேஷான்‌ விஹிதான்‌ ஹரே |

க்ஷமஸ்வ த்வம் க்ஷமஸ்வம் த்வம் ஶேஷஶைல ஶிகாமணே ||௧௧||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *