વેંકટેશ્વર સ્તોત્રમ્‌ | Venkateshwara Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

કમલાકુચ ચૂચુક કુંકુમતો નિયતારુણિ તાતુલ નીલતનો |

કમલાયત લોચન લોકપતે વિજયી ભવ વેંકટશૈલપતે ||૧||

સ ચતુર્મુખષણ્મુખ પંચમુખ પ્રમાખાખિલ દૈવતમૌળિમણે |

શરણાગત વત્સલ સારનિધે પરિપાલય માં વૃષશૈલપતે ||૨||

અતિવેલતયા તવ દુર્વિષહૈ- રનુવેલકૃતૈરપરાધશતૈ: |

ભરિતં ત્વરિતં વૃષશૈલપતે પરયા કૃપયા પરિપાહિ હરે ||૩||

અધિવેંકટશૈલમુદારમતેર જનતાભિ મતાધિક દાનરતાત |

પરદેવરતયા ગડિતાન્નિ ગમૈ: કમલાદયિતાન્ન પરં કલયે ||૪||

કલ વેણુરવાવશ ગોપવધૂ શતકોટિવૃતાત સ્મરકોટિસમાત |

પ્રતિવલ્લવિકાભિમતાત સુખદાત વસુદેવસુતાન્ન પરં કલયે ||૫||

અભિરામ ગુણાકર દાશરથે જગદેક ધનુર્ધર ધીરમતે |

રઘુનાયક રામ રમેશ વિભો વરદો ભવ દેવ દયાજલધે ||૬||

અવનીતનયા કમનીય કરં રજનીકરચારુ મુખાંબુરુહમ |

રજનીચર રાજતમોમિહિરં મહનીયમહં રઘુરામમયે ||૭||

સુમુખં સુહૃદં સુલભં સુખદં સ્વનુજં ચ સુખાયમમોઘશરમ્‌ |

અપહાય રઘૂદ્વહમન્યમહં ન કથંચન કંચન જાતુ ભજે ||૮||

વિના વેંકટેશં ન નાથો ન નાથ: સદા વેંકટેશં સ્મરામિ સ્મરામિ |

હરે વેંકટેશં પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રિયં વેંકટેશ પ્રયચ્છ પ્રયચ્છ ||૯||

અહં દૂરતસ્તે પદાંભોજયુગ્મ પ્રણામેચ્છયાઽગત્ય સેવાં કરોમિ |

સકૃત્સેવયા નિત્યસેવાફલં ત્વં પ્રયચ્છ પ્રયચ્છ પ્રભો વેંકટેશ ||૧૦||

અજ્ઞાનિના મયા દોષા ન શેષાન્‌ વિહિતાન્‌ હરે |

ક્ષમસ્વ ત્વં ક્ષમસ્વં ત્વં શેષશૈલ શિખામણે ||૧૧||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *