વેમન શતકમ્ | Vemana Satakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

તલપુલોન ગલુગુ દા દૈવમે પ્રોદ્દુ
તલચિ ચૂડનતકુ તત્વમગુનુ
વૂ઱કુંડ નેર્વુનુત્તમ યોગિરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 1 ॥

તન વિરક્તિ યનેડિ દાસિ ચેતનુ જિક્કિ
મિગિલિ વેડલવેક મિણુકુચુન્ન
નરુડિ કેડમુક્તિ વરલેડિ ચેપ્પડી
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 2 ॥

તનદુ મનસુચેત દર્કિંચિ જ્યોતિષ
મેંત ચેસે નનુચુ નેંચિ ચૂચુ,
તન યદૃષ્ટમંત દૈવ મે઱ુંગડા?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 3 ॥

ટીક વ્રાસિનટ્લેનેકુલુ પેદ્દલુ
લોકમંદુ જેપ્પિ મંચુ
કાકુલટ્ટિ જનુલ કાનરી મર્મમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 4 ॥

જ્ઞાનમેન્ન ગુરુવુ જ્ઞાનહૈન્યમુ બુદ્ધિ
રેંટિનંદુ રિમ્મરેચુનપુડુ
રિમ્મ તેલિપેનેનિ રેંડોક રૂપુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 5 ॥

જાણલમનિ યંદ્રુ ચપલાત્મુલગુવારુ
તેલિવિલેક તમ્મુતેલિયલેરુ
કષ્ટમૈન યડવિ ગાસીલુચુન્નારુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 6 ॥

જનન મરણમુલન સ્વપ્ન સુષુપ્તુલુ
જગમુલંદુ નેંડ જગમુલુંડુ
નરુડુ જગમુનંટ નડુબાટુ કાદોકો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 7 ॥

છાયનનોસગુચેટ્લુ સાધુવુ બોધટ્ટુ
લડગિ દરિનિજેરિ પડયવચ્ચુ
નટ્ટુનિટ્ટુ દાટનદિ પોવુનિદિ રામ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 8 ॥

નરુડેયૈન લેક નારાયણુંડૈન
તત્ત્વબદ્ધુડૈન દરણિ નરય
મરણમુન્નદનુચુ મદિનિ નમ્મગવલે
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 9 ॥

દ્વારંબંધમુનકુ દલુપુલુ ગડિયલુ
વલેને નોટિકોપ્પુગલ નિયતુલુ
ધર્મમેરિગિ પલુક ધન્યુંડૌ ભુવિલોન
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 10 ॥

બ્રહ્મઘટમુ મેનુ પ્રાણંબુ તગગાલિ
મિત્રચંદ્ર શિખુલુ નેત્રચયમુ
મ઱િયુ બ્રહ્મમનગ મહિમીદ લેદયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 11 ॥

યોગિનનુચુ ગોંત યોગમુગૂર્ચક
જગમુનેલ્લબટ્ટ ચંપિ તિનુચુ
ધનમુ કો઱કુ વાડુ તગવાડુચુંડિન
યોગિકાડુ વાડે યોગુ વેમ! ॥ 12 ॥

અર્ધ યંકણમુન કાધારમૈનટ્ટિ
યોંટિમેડ ગુંજુ નોનરનિલ્પે
નિંટિકોક મગંડે યિલ્લાંડ્રુનેદ્ગુરુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 13 ॥

અન્નદાનમુનકુ નધિક સંપદગલ્ગિ
યમરલોક પૂજ્યુડગુનુ મી઱ુ
અન્નમગુનુ બ્રહ્મમદિ કનલેરયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 14 ॥

બોંદિ યેવરિ સોમ્મુ પોષિંપબલુમારુ
પ્રાણ મેવરિ સોમ્મુ ભક્તિસેય,
ધનમદેવરિસોમ્મુ ધર્મમે તન સોમ્મુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 15 ॥

પંડુવલન બુટ્ટે બરગ પ્રપંચમુ
પંડુવલન બુટ્ટે પરમુ નિહમુ
પંડુ મેલે઱િંગે બ્રહ્લાદુડિલલોન
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 16 ॥

તપમુવેલ? યરય ધાત્રિજનુલકેલ્લ
નોનર શિવુનિ જૂડ નુપમ ગલદુ
મનસુ ચદરનીક મહિલોન જૂડરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 17 ॥

તનગુણમુ તનકુ નુંડગ
નેનયંગા નોરુનિ ગુણમુ નેંચુનુ મદિલો
દન ગુણમુ તેલિય કન્યુનિ
બનિગોનિ દૂષિંચુવાડુ વ્યર્થુડુ વેમ! ॥ 18 ॥

જાલિનોંદરાદુ જવદાટિ કનરાદુ
અદિ મૂલમૈન આત્મમ઱ુગુ
પોરિચેરિ પોંદિ પૂર્ણમુ નંદુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 19 ॥

જાતિ, મતમુ વિડિચિ ચનિ યોગિકામેલુ
જાતિતો નેયુન્ન નીતિવલદે
મતમુબટ્ટિ જાતિ માનકુંટ કો઱ંત
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 20 ॥

નીવનિનનુ નેનનિનનુ
ભાવમ્મુન ને઱ુકયોક્ક પદ્ધતિયગુના
ભાવંબુ દેલિસિ મદિનિ
ર્ભાવમુગા નિન્નુ ગનુટ પરમગુ વેમ! ॥ 21 ॥

નીળ્લ મુનુગુનેલ? નિધુલ મેટ્ટગનેલ
મોનસિ વેલ્પુલકુનુ મ્રોક્કનેલ
કપટ કલ્મષમુલુ કડુપુલો નુંડગા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 22 ॥

પંચ મુખમુલંદુ બંચાક્ષરિ જનિંચે
પંચ વર્ણમુલનુ પ્રબલે જગમુ
પંચમુખુનિ મીરુ પ્રસ્તુતિ ચેયુંડી
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 23 ॥

નેયિ વેન્ન કાચિ નીડને યુંચિન
બેરિ ગટ્ટિપડુનુ પેરુગુરીતિ
પોરિપોરિ મદિનિ પોનીક પટ્ટુમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 24 ॥

મંટિકુંડવંટિ માય શરીરંબુ
ચચ્ચુનેન્નડૈન, ચાવદાત્મ
ઘટમુલેન્નિયૈન ગગનમોક્કટેગદા,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 25 ॥

મંટ લોહમંદુ મ્રાકુલ શિલલંદુ
પટમુલંદુ ગોડપ્રતિમલંદુ
તન્નુદેલિયુ કો઱કુદગુલદા પરમાત્મ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 26 ॥

નિમિષમૈનનુ મદિ નિલ્ચિ નિર્મલમુગ
લિંગ જીવાવેશુલનુ ગાંચિ ભંગપડક
પૂજ મદિયંદુ જેરુટ પૂર્ણપદવિ
પરમુ ગોરિન નિદિચેય બાગુ વેમ! ॥ 27 ॥

ધૂમાદુલ નાવૃતમૈ
વ્યોમંબુનકેગનિ કલિયુ નુપમુલુ તનલો
શ્રીમિંચુ શિવુનિ જેરુનુ
ગામાદુલ ગલિયડતડુ ઘનમુગ વેમ! ॥ 28 ॥

પગલુડુગ નાસલુડુગુનુ
વગપુડુગં ગોર્કેલુડુગુ વડિ જન્મંબુલ્
તગુલુડુગુ ભોગમુડિગિન
ત્રિગુણંબુનુ નડુગ મુક્તિ તેરુવગુ વેમ! ॥ 29 ॥

પાલ નીટિ કલત પરમહંસ મે઱ુગુનુ
નીરુ પાલુ નેટ્લુ નેર્ચુનેમલિ
લજ્ઞુડૈન હીનુડલ શિવુ ને઱ુગુના?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 30 ॥

પુટ્ટુ પુટ્ટલેદે પુડમિનિ જનુલેલ્લ
પુટ્ટિ ગિટ્ટલેદે પૂર્વુલેવરુ
પુટ્ટિ ગિટ્ટુટેલ્લ વટ્ટિ ભ્રાંતુલુ સુમી,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 31 ॥

પરુલ વિત્તમંદુ ભ્રાંતિ વાસિનયટ્ટિ
પુરુષુડવનિલોન પુણ્યમૂર્તિ
પરુલ વિત્તમરય પાપસંચિતમગુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 32 ॥

પરધનંબુલકુનુ પ્રાણમુલિચ્ચુનુ
સત્યમંતલેક જારડગુનુ
દ્વિજુલમંચુ નિંત્રુતેજમિંચુકલેદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 33 ॥

નોરુ પલકવચ્ચુ નુડિ વ્રાયગરાદુ
વ્રાતકન્ન સાક્ષિ વલવદન્ન
પરગલેનિ વ્રાત ભંગ પાટુંદેચ્ચુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 34 ॥

નિજમાકલ્લ રેંડુ નીલકંઠુડે઱ુંગુ
નિજમુલાડકુન્ન નીતિદપ્પુ
નિજમુલાડુનપુડુ ની રૂપમનવચ્ચુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 35 ॥

દશગલારિનેલ્લ દમ બંધુવુ લટંડ્રુ
દશયલેમિ નેંત્રુ તક્કુવગનુ
દશયન ગમ ધન દશમોક્કટે દશ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 36 ॥

તામસિંચિ ચેયદગ દેટ્ટિ કાર્યંબુ
વેગિરિંપ નદિયુ વિષમગુનુ
પચ્ચિકાયદેચ્ચિ પડવેય ફલમૌને
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 37 ॥

તલ્લિબિડ્ડલકુનુ તગવુ પુટ્ટિંચેડિ
ધનમુ સુખમુ ગૂર્ચુનનિ ગડિંત્રુ
કાનિ યેલ્લયેડલ ઘન દુઃખન્​દમદિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 38 ॥

તલ્લિદંડ્રુલેન્નદગુ તોલિ ગુરુવુલુ
પાર્વતીભવુ લિલબરમગુરુલુ
કૂલિવાંડ્ર જગતિ ગુરુલન દ્રોહમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 39 ॥

તામસિંચિ ચેયદગ દેટ્ટિ કાર્યંબુ
વેગિરિંપ નદિયુ વિષમગુનુ
પચ્ચિકાયદેચ્ચિ પડવેય ફલમૌને
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 40 ॥

પુટ્ટુ પુટ્ટલેદે પુડમિનિ જનુલેલ્લ
પુટ્ટિ ગિટ્ટલેદે પૂર્વુલેવરુ
પુટ્ટિ ગિટ્ટુટેલ્લ વટ્ટિ ભ્રાંતુલુ સુમી,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 41 ॥

પેટ્ટિપોયલેનિ વટ્ટિ દેબેલુ ભૂમિ
બુટ્ટિરેમિ વારુ ગિટ્ટરેમિ
પુટ્ટલોનિ ચેદલુ પુટ્ટદા ગિટ્ટદા!
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 42 ॥

લોકમંદુબુટ્ટિ લોકમંદે પેરિગિ
લોક વિભવમોર્વલેક જનુડુ
લોકમંદુ જનિકિ લોબડિ ચેડિપોવુનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 43 ॥

મદિ ગલિગિન પૂજ મદનારિ મેચ્ચુનુ
મનસુ નિલ્સિનંત મહિતુડગુનુ
મનસુલેનિ પૂજ મટ્ટિ સમાનમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 44 ॥

તામુનુ જનુલેમનુ કોન
બૂનુદુરો દાનિ સરસિ પોંદિન જડની,
રાનિ પધંબુન નડિચિન
દાનને ધર્માત્મુડંડ્રુ તન્નિટ વેમ! ॥ 45 ॥

મદમુ વલન ગલુગુ માટલુ મ઱િપલ્કિ
મ્રુચ્ચુ સદ્દુલનોગિ મોસપુચ્ચિ
કાસુરાબેનગેડુ કષ્ઠુંડુ ગુરુડૌને?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 46 ॥

મનસે માયા મૃગમૌ
મનનેમિટિ પૈકિગાની મણિપોનીકા
મનસુન મનસુનુ જંપિન
મનંદે મુક્તિગલદુ મહિલો વેમ! ॥ 47 ॥

મંત્રમોકટિ ચેપ્પિ મ઱િ દેવતાર્ચન
ચેસિ તમકુગરુણચેંદિનદનિ
વેદપઠન ચેસિ વેર્રુલૈ પોદુરુ,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 48 ॥

મઠમુલોનિયોગિ માયલન્નિયુગોસિ
ઘટમુલોન નુન્ન ઘનુનિદેલિસિ
માટ માટકુગુરુ મરુવક તેલુપુરા,
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 49 ॥

તિરિગિ વચ્ચુવેળ મરલિપોયેડિ વેળ
વેંટ દેરુ ધનમુ વંટબોરુ
તોનેટકુ જનુનો ધનમેંદુ બોવુનો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 50 ॥

આશયનેડુ દાનિ ગોસિવેયગાલેક
મોહબુદ્દિ વલન મુનુગુવારુ
કાશિવાસુલૈન ગનબોરુ મોક્ષમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 51 ॥

ચિત્તમનેડિ વેરે શિથિલમૈનપ્પુડે
પ્રકૃતિ યનેડિ ચેટ્ટુ પડુનુ પિદપ
ગોર્કુલનેડિ પેદ્દકોમ્મલેંડુનુ ગદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 52 ॥

ભોગંબુલ કાશિંપક
રાગદ્વેષંબુ રંગુડદમલો
વેગમે મોક્ષ પદંબુનુ
રાગનુ નાતંડુ યોગિરાયુડુ વેમ! ॥ 53 ॥

ચનુવારેલ્લનુ જનુલં
જનિપોયિન વારિ પુણ્ય સત્કથલેલ્લન્
વિનવલે ગનવલે મનવલે
નનિ મષુલકુ દેલુસગૂડ દંત્યમુ વેમ! ॥ 54 ॥

આશયનેડિ ત્રાળ્ળ નખિલ જનંબુલુ
કટ્ટુપડુચુ મુક્તિગાનરૈરિ
જ્ઞાનખડ્ગમુનનુ ખંડિંપ રાદોકો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 55 ॥

અતિથિ રાક ચૂચિ યદલિંચિ પડવૈચિ
કઠિન ચિતુલગુચુ ગાનલેરુ
કર્મમુનકુ મુંદુ ધર્મમુ ગાનરો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 56 ॥

તનુ વલચિન દાવલચુનુ તનુ
વલવક યુન્નનેનડુ તાવલવ ડિલન્
તનદુ પટાટોપંબુલુ તન
માયલુ પનિકિરાવુ ધરલોન વેમ! ॥ 57 ॥

માટલાડ વચ્ચુ મનસુ નિલ્વગલેદુ
તેલુપવચ્ચુ દન્નુ તેલિયલેદુ
સુરિયબટ્ટવચ્ચુ શૂરુડુ કાલેડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 58 ॥

તનકેનાડુ સુભિક્ષમુ
તનકેનાડુનુ ભગંબુ તનરવયુનં
ચુનુ તન દશકૈ યેલ્લેડ
મનસંદુન જિવુકુચુંડુ મહિલો વેમ! ॥ 59 ॥

એંડિન મા નોકટડવિનિ
મંડિન નંદગ્નિ પુટ્ટિ યૂડ્ચુનુ ચેટ્લન્
દંડિગલ વંશમેલ્લનુ
ચંડાલુંડોકડુ પુટ્ટિ ચદુપુનુ વેમ! ॥ 60 ॥

નિજમુ તેલિસિયુન્ન સુજિનુડાનિજમુને
પલુકવલયુગાનિ પરુલકોરકુ
ચાવકૂડ દિંક નોપદવ્યં પલ્ક
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 61 ॥

તામુનુ જનુલેમનુ કોન
બૂનુદુરો દાનિ સરસિ પોંદિન જડની,
રાનિ પધંબુન નડિચિન
દાનને ધર્માત્મુડંડ્રુ તન્નિટ વેમ! ॥ 62 ॥

વિનિયુ વિનકયુંડુ કનિયુ ગનક યુંડુ
તલચિ તલપકુંડુ તાનુ યોગિ
મનુજવરુલચેત મણિપૂજ ગોનુચુંડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 63 ॥

વેન્ન ચેતબટ્ટિ વિવરંબુ તેલિયક
ઘૃતમુ કોરુનટ્ટિ યતનિ ભંડિ
તાનુ દૈવમય્યુ દૈવંબુ દલચુનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 64 ॥

રૂપુવંક પેરુ રૂઢિગા નિલુચુનુ
પેરુવંક ક્રિયલુ પેનગુચુંડુ
નાશમૌનુ તુદકુ નામરૂપ ક્રિયલ્
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 65 ॥

લોભમોહમુલનુ પ્રાભવમુલુ તપ્પુ
તલચિન પનુલેલ્લ તપ્પિ ચનુનુ
તાનોકટિ દલચિન દૈવમોંડગુચુંડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 66 ॥

શાંતમે જનુલનુ જયમુનોંદિંચુનુ
શાંતમુનને ગુરુવુ જાડ તેલિયુ
શાંત ભાવ મહિમ જર્ચિંપલેમયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 67 ॥

વેષધારિનેપુડુ વિશ્વસિંપગરાદુ
વેષદોષમુલોક વિધયે યગુનુ
રટ્ટુકાદે મુનુપુ રાવણુ વેષંબુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 68 ॥

ઇંગલંબુ તોડ નિલ સલ્પુતોડનુ
પરુનિ યાલિતોડ પતિતુતોડ
સરસમાડુટેલ્લ ચાવુકુ મૂલમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 69 ॥

ઐકમત્યમોક્ક ટાવશ્યકં બેપ્ડુ
દાનિ બલિમિ નેંતયૈન ગૂડુ
ગડ્ડિ વેંટ બેટ્ટિ કટ્ટરા યેનુંગુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 70 ॥

તામસિંચિ ચેયદગદેટ્ટિ કાર્યંબુ
વેગિરિંપ નદિયુ વિષમગુનુ
પચ્ચિકાયદેચ્ચિ પડવેય ફલમૌના?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 71 ॥

તલ્લી બિડ્ડલકુ તગવુ પુટ્ટિંચેડિ
ધનમુ સુખમુ ગૂર્ચુનનિ ગડિંત્રુ
કાનીયેલ્લ યેડલ ઘન દુઃખકરમદિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 72 ॥

દોંગમાટલાડ દોરુકુને મોક્ષમુ
ચેતગાનિ પલુકુ ચેટુદેચ્ચુ
ગુરુવુપદ્દુ કાદુ ગુનહૈન્ય મદિયગુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 73 ॥

નલુગુરુ કલ ચોટનુ દા
દલ ચૂપુચુ મેલગુચુંડિ ધન્યાત ગનગા
દલચેડિ યાતડુ નિચ્ચલુ
ગલ માટલે પલુકુચુંડગા દગુ વેમ! ॥ 74 ॥

નડુચુનિચ્ચુ નતનિ બત્તેમિચ્ચિન વાનિ
કડુપુ ચલ્લજેસિ ઘનત વિડુચુ
નડુપ નેર નેર નતડુ નાલિ મુચ્ચેગદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 75 ॥

પદુગુરાડુમાટ પાડિયૈ ધરજેલ્લુ
નોક્કડાડુમાટ યેક્કદેંદુ
વૂરકુંડુ વાનિ કૂરેલ્લ નોપદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 76 ॥

પતક મંદુ નોપ્પુ પલુ રત્નમુલ પેંપુ
બંગરંદુ કૂર્પ બરુવુ ગનુનુ
ગાનિ યિતર લોહમૈન હીનમુ ગાદે
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 77 ॥

જન્નમુલનુ મરિયુ જન્નિયલ નનેક
મુલ નોનર્ચિયુન્ન ફલમુકાન
રાક યુંડુ નીતિ લેકુન્ન માત્રાન
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 78 ॥

તપ્પુ પલુકુ પલિકિ તાતોટ ચેસિન
કૂડિયુન લક્ષ્મી ક્રુંગિપોવુ
નોટિકુંડ નીળ્ળુ નોનરગા નિલુચુના
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 79 ॥

ભૂમિ નાદિ યનિન ભૂમિ ફક્કુન નવ્વુ
દાન હીનુ~ં જૂચિ ધનમુ નવ્વુ
કદન ભીતુ~ં જૂચિ કાલુ~ંડુ નવ્વુનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 80 ॥

નીતિ જ્યોતિલેક નિર્મલંબગુ નેદિ
એટ્લુ કલગુબર મદેંતયૈન
ધનમુ ગલિગિયુન્ન દૈવંબુ ગલુગદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 81 ॥

પગયુડગુ ગોપમુડિગિન
પગયુડુગન્​ કોર્કેલુડુગુ બરજન્મંપું
દગુલુડુગુ ભેદમુડિગિન
ત્રિગુણમુ લુડુગંગ મુક્તિ સ્થિરમગુ વેમ! ॥ 82 ॥

પપ્પુલેનિ કૂડુ પરુલકોસહ્યમે
યુપ્પુલેનિ વાડે યધિક બલુડુ
મુપ્પુલેનિ વાડુ મોદટિ સુજ્જાનિરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 83 ॥

નિક્કમૈન મંચિ નીલમોક્કટિ ચાલુ
તળુકુ બેળુકુ રાલુ તટ્ટેડેલ
ચદુવ પદ્યમરય જાલદા યોક્કટિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 84 ॥

પરુલ દત્તમોપ્પિ પાલનચેસિન
નિલ સ્વદત્તમુનકુ વિનુ મડિયગુ
નવનિ પરુલ દત્ત મહપરિંપગ રાદુ
વિશ્વધાબિરામ વિનુર વેમ! ॥ 85 ॥

નિજમુલાડુ વાનિ નિંદિંચુ જગમેલ્લ
નિજમુ બલ્કરાદુ નીચુલકડ
નિજ મહાત્મુગૂડ નિજમાડવલયુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 86 ॥

પદુગુરાડુમાટ પાડિયૈ ધરજેલ્લુ
નોક્કડાડુમાટ યેક્કદેંદુ
વૂરકુંડુ વાનિ કૂરેલ્લ નોપદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 87 ॥

પરુલ મેલુ ચૂચિ પલુગાકિ વલે નેપ્પુ
વટ્ટિ માટલાડુ વાડધમુડુ
અટ્ટિ વાનિ બ્રતુકુ ટદિયેલ મંટિકા
વિશ્વધાબિરામ વિનુર વેમ! ॥ 88 ॥

ભયમંતયુ દેહમુનકે
ભય મુડિગિન નિશ્ચયંબુ પરમાત્મુનકે
લયમંતયુ જીવુનકે
જયમાત્મકુ નનુચુ જગતિ~ં જાટુર વેમ! ॥ 89 ॥

ભૂમિ નાદિ યનિન ભૂમિ ફક્કુન નવ્વુ
દાન હીનુ~ં જૂચિ ધનમુ નવ્વુ
કદન ભીતુ~ં જૂચિ કાલુ~ંડુ નવ્વુનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 90 ॥

માટજેપ્પ વિનનિ મનુજુડુ મૂર્ખુડુ
માટ વિન્ન નરુડુ માનુડગુનુ
માટ વિનગ જેપ્પ માનુટ કૂડદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 91 ॥

મનસુ તેલિસિ યોકનિ માટકુ બ્રતિચેપ્પ
સંતસિંચુ નતડુ ચાલમેચ્ચુ
મનસુ દેલિયકુન્નડનિયુચુ નનુનેદો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 92 ॥

આલિમાટલુ વિનિ અન્નદમ્મુલ રોસિ
વેરેપોવુવાડુ વેર્રિવાડુ
કુક્કતોક પટ્ટિ ગોદારીદિના?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 93 ॥

જ્ઞાનિયૈનવાનિ માનક પૂજિંચુ
મનુજુડેપ્પુડુ પરમુનનુ મુદંબુ
સુખમુનંદુચુંડુસૂરુલુ મેચ્ચગ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 94 ॥

હાનિ કલુગબોદુ હરિમદિ નેંચેડુ
વાનિ કબ્દુ પરમુ વસુધયંદુ
પૂનિ નિષ્ઠમીરિ પોદલક યુંડુમુ
વિશ્વરાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 95 ॥

અલ્પુડેપ્પુડુ પલુકુ નાડંબરમુગાનુ
સજ્જનુંડુ પલુકુ ચલ્લગાનુ
કંચુ મોગિનટ્લુ કનકંબુ મોગુના
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 96 ॥

ન્યાયશાસ્ત્ર મરય નન્યાયમુન દિંચુ
ધર્મશાસ્ત્ર મોસગુ રુગ્મતંબુ
જ્યોતિષમુ જનમુલ નીતુલ દપ્પિંચુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 97 ॥

દેવુડનગ વેરે દેશમુંદુન્નાડે
દેહિતોડ નેપુડુ દેહમંદે
વાહનમુલનેક્કિ પડિદોલુચુન્નાડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 98 ॥

ભૂમિલોન બુટ્ટુ ભૂસારમેલ્લનુ
તનુવુલોન બુટ્ટુ તત્ત્વમેલ્લ
શ્રમલોન બુટ્ટુ સર્વંબુ તાનૌનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 99 ॥

વ્રાતકંટે હેચ્ચુ પરમીદુ દૈવંબુ
ચેતકંટે હેચ્ચુ વ્રાત લેદુ
વ્રાત કજુડુ કર્ત ચેતકુ દાકર્ત
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 100 ॥

ચિપ્પલોનબડ્ડ ચિનુકુ મુત્યંબય્યે
નીટ બડ્ડ ચિનુકુ નીટ ગલિસે
બ્રાપ્તિ ગલુગુ ચોટ ફલમેલ તપ્પુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 101 ॥

ઇંટિ ઇંટિલોનનીશ્વરુડુંડગ
નંટિ ચૂડલેક યડવુલંદુ
નુંટ મેટંચુનુંદુરા જોગુલૈ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 102 ॥

ચિત્તશુદ્ધિ કલિગિચેસિન પુણ્યંબુ
કોંચેમૈન નદિયુ કોદવગાદુ
વિત્તનંબુ મર્રિ વૃક્ષંબુનકુ નેંતો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 103 ॥

અગ્નિબાના મેસિ યંબુધિ નિંકિંચુ
રામુડવલિ કેગ રાક, નિલિચિ
ચેટ્લુ ગિરુલુ તેચ્ચિ સેતુવુ ગટ્ટડા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 104 ॥

ઐદુ વેળ્લુ બલિમિ હસ્તંબુ પનિચેયુ
નં દોકંડુ વિડ્ડ પોંદુ ચેડુનુ
સ્વીયુડોકડુ વિડિન જેડુકદા પનિબલ્મિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 105 ॥

આત્મબુદ્ધિ વલન નખિલંબ તાનય્યે
જીવબુદ્ધિ વલન જીવુડય્યે
મોહબુદ્ધિલયમુ મુંદર ગનુગોનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 106 ॥

ગુણમુલોગલવાનિ કુલમેંચગાનેલ
ગુણમુ કલિગેનેનિ કોટિસેયુ
ગણમુલેક યુન્ન ગુડ્ડિગવ્વયુલેદુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 107 ॥

તલ્લિતંડ્રુલંદુ દયલેનિ પુત્રુંડુ
પુટ્ટનેમિ? વાડુ ગિટ્ટનેમિ?
પુટ્ટલોનિ ચેદલુ પુટ્ટદા ગિટ્ટદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 108 ॥

કોપમુન ઘનત કોંચેમૈપોવુનુ
કોપમુનનુ ગુણમુ કોરતપડુનુ
કોપમણચનેનિ કોરિકલીડેરુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 109 ॥

એલુગુ તોલુ તેચ્ચિ એડાદિ યુતિકિના
નલુપુ નલુપેકાનિ તેલુપુકાદુ
કોય્યબોમ્મ તેચ્ચિ કોટ્ટિતે ગુણિયોને
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 110 ॥

અલ્પબુદ્ધિવાનિકધિકારમિચ્ચિન
દોડ્ડવારિનેલ્લ તોલગગોટ્ટુ
ચેપ્પુદિનેડુ કુક્ક ચેરકુ તીપેરુગુના
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 111 ॥

પટ્ટુપટ્ટરાદુ પટ્ટિવિડુવરાદુ
પટ્ટેનેનિ બિગિય પટ્ટવલયુ
પટ્ટુવિડુટકન્ના પડિચચ્ચુટેમેલુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 112 ॥

તુમ્મચેટ્ટુ મુંડ્લ તોડનેપુટ્ટુનુ
વિત્તુલોનનુંડુ વેડલુનટ્લુ
મૂર્ખુનકુનુ બુદ્ધિ મુંદુગા બુટ્ટનુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 113 ॥

કપટિ વેષમૂનિ કડગંડ્લુ પડનેલ
વિપિન ભૂમિ તિરિગિ વિસુગનેલ
યુપમુતોને મુક્તિ ઉન્નદિ ચૂડરા
વિશ્વદાભિ રામ વિનુર વેમ ॥ 114 ॥

અનુવુગાનિ ચોટ અધિકુલમનરાદુ
કોંચેમુંદુટેલ્લ કોદુવકાદુ
કોંડ યદ્દમંદુ કોંચમૈ ઉંડદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 115 ॥

મનસુલોનુન્ન મર્મમંત એરિગિ
સ્થિરમુ ચેસિ આત્મ તેટપરિચિ
ઘટમુ નિલ્પવલયુ, ઘનતલિંકેટિકિ
વિશ્વદાભિ રામવિનુર વેમ! ॥ 116 ॥

કદલનીયકુંડ ગટ્ટિગા લિંગંબુ
કટ્ટિવેયનેમિ ઘનત કલુગુ
ભાવમંદુ શિવુનિ ભાવિંચિ કાનરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 117 ॥

મેક જંકબેટ્ટિમેલગુચુ મંદલો
બ્રમનિ તિરુગુ ગોલ્લ પગિદિગાનુ
દેવુનેરુગક પરદવેતલ દલચુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 118 ॥

તન કુલ ગોત્રમુ લાકૃતિ
તન સંપદ કલિમિ બલિમિ તનકેલનયા?
તન વેંટરાવુ નિજમિદિ
તન સત્યમે તોડુવચ્ચુ તનતો
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 119 ॥

કલિમિગલ્ગનેમિ કરુણ લેકુંડિન
કલિમિ તગુને દુષ્ટકર્મુલકુનુ
તેનેગૂર્પનીગ તેરુવુન બોવદા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 120 ॥

એંડિન માનોકટડવિનિ
મંડિન નંદગ્નિ પુટ્ટિ યૂડ્ચુનુ ચેટ્લન્
દંડિગલ વંશમેલ્લનુ
ચંડાલુંડોકડુ પુટ્ટિ ચદુવુનુ વેમ! ॥ 121 ॥

કનુલુ પોવુવાડુ કાળ્લુ પોયિનવાડુ
ઉભયુલરયુગૂડિ યુંડિનટ્લુ
પેદ પેદ ગૂડિ પેનગોનિ યુંડુનુ
વિશ્વદાભિરામા વિનુર વેમ! ॥ 122 ॥

માટલાડુ ગલ્ગુ મર્મમુલેરિગિન
પિન્નપેદ્દતનમુ લેન્નવલદુ
પિન્નચેતિ દિવ્વે પેદ્દગા વેલગદા?
વિશ્વધાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 123 ॥

કોંડમુચ્ચુ પેંડ્લિકિ કોતિ પેરંટાલુ
મોંડિ વાનિ હિતુડુ બંડવાડુ
દુંડગીડુનકુનુ કોંડેડુ દળવાયિ
વિશ્વદાભિરામા વિનુર વેમ! ॥ 124 ॥

ઝુષમુ નીરુ વેડલ જચ્ચુટે સિદ્ધમુ
નીટનુંડનેનિ નિક્કિપડુનુ
અંડતોલુગુ નેડલ નંદર પનિ અટ્લે
વિશ્વદાભિ રામ વિનુર વેમ! ॥ 125 ॥

તલ્લિયેડ્વ વિનક તનયાલુ વગચિન
જાલિપડેડુ વાડુ જડુડુ સુમ્મિ
તારતમ્ય મેરુગનેરનિ પશુવદિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 126 ॥

પરુલમેલુ ચૂસિ પલુકાકિ વલે
વટ્ટિમાટલાડુ વાડુ અધમુડુ
અટ્ટિવાનિ બતુકુટદિ એલ મંટિકા?
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 127 ॥

ગંગિ ગોવુપાલુ ગરિટડૈનનુ ચાલુ
કડવેડૈનનુ નેમિ ખરમુપાલુ
ભક્તિકલ્ગુકૂડુ પટ્ટેડૈનનુ ચાલુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 128 ॥

ચિક્કિયુન્નવેળ સિંહંબુનૈનનુ
બક્ક કુક્કયૈના બાધસેયુ
બલિમિલેનિ વેળ પંતમુલુ ચેલ્લવુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 129 ॥

પનસતોનલકન્ન પંચદારલકન્ન
જુંટિતેનેકન્ન જુન્નુકન્ન
ચે઱ુકુ રસમુકન્ન ચેલુલ માટલે તીપિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 130 ॥

નિંડુનદુલુ પારુ નિલચિ ગંભીરમૈ
વે઱્રિવાગુ પા઱ુ વેગબોર્લિ
અલ્પુડાડુરીતિ નધિકુંડુ નાડુના
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 131 ॥

ઉપ્પુલેનિકૂર યોપ્પદુ રુચુલકુ
પપ્પુલેનિ તિંડિ ફલમુલેદુ
અપ્પુલેનિવાડે યધિક સંપન્નુડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 132 ॥

પસુલ વન્ને વેરુ પાલેલ્લ ઓક્કટિ
પુષ્પજાતિ વેરુ પૂજ ઓકટિ
દર્શનંબુલારુ દૈવંબુ ઓક્કટિ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 133 ॥

ચંપદગિન શતૃવુ તનચેત
ચિક્કેનેનિ કીડુ ચેયરાદુ
પોસગ મેલુ ચેસિ પોમ્મનુટે મેલુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 134 ॥

આપદગલ વેળ અરસિ બંધુવુ જૂડુ
ભયમુ વેળ જૂડુ બંટુતનમુ
પેદવેળ જૂડુ પેંડ્લામુ ગુણમુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 135 ॥

ઉપ્પુ કપ્પુરંબુ ઓક્ક પોલિકનુંડુ
ચૂડ ચૂડ રુચુલ જાડ વેરુ
પુરુષુલંદુ પુણ્ય પુરુષુલુ વેરય
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 136 ॥

આત્મ શુદ્દિ લેનિ યાચારમદિયેલ
ભાંડશુદ્દિ લેનિ પાક મેલ
ચિત્તશુદ્દિલેનિ શિવપૂજલેલરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 137 ॥

યિનુમુ વિરગનેનિ યિનુમૂરુ મુમ્મારુ
કાચિયેતકવચ્ચુ ગ્રમમુ ગાનુ
મનસુ વિરિગેનેનિ મરિ ચેર્ચરાદયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 138 ॥

કુંડ કુંભમન્ન કોંડ પર્વતમન્ન
નુપ્પુ લવણમન્ન નોકટિ કાદે
ભાષ લિટ્ટે વેરુ પરતત્વમોકટે
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 139 ॥

અનગ નનગ રાગ મતિશ યિલ્લુચુનુંડુ
દિનગ દિનગ વેમુ તિય્યનુંડુ
સાધનમુન પનુલુ સમકૂરુ ધરલોન
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 140 ॥

ચેપ્પુલોનિ રાયિ ચેવિલોનિ જોરીગ
કંટિલોનિ નલુસુ કાલિ મુલ્લુ
ઇંટિલોનિ પોરુ નિંતિંત ગાદયા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 141 ॥

તપ્પુ લેન્નુવારુ તંડોપ તંડંબુ
લુર્વિ જનુલકેલ્લ નુંડુ તપ્પુ
તપ્પુ લેન્નુવારુ તમ તપ્પુલેરુગરુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 142 ॥

મિરપ ગિંજ ચૂડ મીદ નલ્લગનુંડુ
કોરિકિ જૂડલોન જુરુકુમનુનુ
સજ્જનુ લગુ વારિ સાર મિટ્લુંડુ
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 143 ॥

મેડિપંડુ ચૂડ મેલિમૈ યુંડુનુ
પોટ્ટવિચ્ચિ ચૂડ પુરુગુલુંડુ
પિરિકિવાનિ મદિનિ બિંકમીલાગુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 144 ॥

વેરુ પુરુગુ ચેરિ વૃક્ષંબુ જેરુચુનુ
ચીડપુરુગુ ચેરિ ચેટ્ટુ જેરચુ
કુત્સિતુંડુ ચેરિ ગુણવંતુ જેરચુરા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 145 ॥

વેષભાષ લેરિગિ કાષયવસ્ત્રમુલ્
ગટ્ટગાને મુક્તિ ગલુગબોદુ
તલલુ બોડુલૃન તલપુલૂ બોડૂલા
વિશ્વદાભિરામ વિનુર વેમ! ॥ 146 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *