வேமன ஶதகம் | Vemana Satakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

தலபுலோன க³லுகு³ தா³ தை³வமே ப்ரொத்³து³
தலசி சூட³னதகு தத்வமகு³னு
வூறகுண்ட³ நேர்வுனுத்தம யோகி³ரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1 ॥

தன விரக்தி யனெடி³ தா³ஸி சேதனு ஜிக்கி
மிகி³லி வெட³லவேக மிணுகுசுன்ன
நருடி³ கேட³முக்தி வரலெடி³ செப்படீ³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 2 ॥

தனது³ மனஸுசேத த³ர்கிஞ்சி ஜ்யோதிஷ
மென்த சேஸே நனுசு நெஞ்சி சூசு,
தன யத்³ருஷ்டமன்த தை³வ மெறுங்க³டா³?
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 3 ॥

டீக வ்ராஸினட்லேனேகுலு பெத்³த³லு
லோகமன்து³ ஜெப்பி மஞ்சு
காகுலட்டி ஜனுல கானரீ மர்மமு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 4 ॥

ஜ்ஞானமென்ன கு³ருவு ஜ்ஞானஹைன்யமு பு³த்³தி⁴
ரெண்டினந்து³ ரிம்மரேசுனபுடு³
ரிம்ம தெலிபெனேனி ரெண்டொ³க ரூபுரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 5 ॥

ஜாணலமனி யன்த்³ரு சபலாத்முலகு³வாரு
தெலிவிலேக தம்முதெலியலேரு
கஷ்டமைன யட³வி கா³ஸீலுசுன்னாரு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 6 ॥

ஜனந மரணமுலன ஸ்வப்ன ஸுஷுப்துலு
ஜக³முலன்து³ நெண்ட³ ஜக³முலுண்டு³
நருடு³ ஜக³முனண்ட நடு³பா³டு காதொ³கோ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 7 ॥

சா²யனநொஸகு³செட்லு ஸாது⁴வு போ³த⁴ட்டு
லட³கி³ த³ரினிஜேரி பட³யவச்சு
நட்டுனிட்டு தா³டனதி³ போவுனிதி³ ராம
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 8 ॥

நருடெ³யைன லேக நாராயணுண்டை³ன
தத்த்வப³த்³து⁴டை³ன த³ரணி நரய
மரணமுன்னத³னுசு மதி³னி நம்மக³வலெ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 9 ॥

த்³வாரம்ப³ன்த⁴முனகு த³லுபுலு க³டி³யலு
வலெனெ நோடிகொப்புக³ல நியதுலு
த⁴ர்மமெரிகி³ பலுக த⁴ன்யுண்டௌ³ பு⁴விலோன
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦ ॥

ப்³ரஹ்மக⁴டமு மேனு ப்ராணம்பு³ தக³கா³லி
மித்ரசன்த்³ர ஶிகு²லு நேத்ரசயமு
மறியு ப்³ரஹ்மமனக³ மஹிமீத³ லேத³யா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 11 ॥

யோகி³னநுசு கொ³ன்த யோக³முகூ³ர்சக
ஜக³முனெல்லப³ட்ட சம்பி தினுசு
த⁴னமு கொறகு வாடு³ தக³வாடு³சுண்டி³ன
யோகி³காடு³ வாடெ³ யோகு³ வேம! ॥ 12 ॥

அர்த⁴ யங்கணமுன காதா⁴ரமைனட்டி
யொண்டிமேட³ கு³ஞ்ஜு நொனரனில்பெ
நிண்டிகொக மக³ண்டெ³ யில்லாண்ட்³ருனேத்³கு³ரு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 13 ॥

அன்னதா³னமுனகு நதி⁴க ஸம்பத³க³ல்கி³
யமரலோக பூஜ்யுட³கு³னு மீறு
அன்னமகு³னு ப்³ரஹ்மமதி³ கனலேரயா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 14 ॥

பொ³ன்தி³ யெவரி ஸொம்மு போஷிம்பப³லுமாரு
ப்ராண மெவரி ஸொம்மு ப⁴க்திஸேய,
த⁴னமதெ³வரிஸொம்மு த⁴ர்மமெ தன ஸொம்மு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 15 ॥

பண்டு³வலன பு³ட்டெ ப³ரக³ ப்ரபஞ்சமு
பண்டு³வலன பு³ட்டெ பரமு நிஹமு
பண்டு³ மேலெறிங்கெ³ ப்³ரஹ்லாது³டி³லலோன
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 16 ॥

தபமுவேல? யரய தா⁴த்ரிஜனுலகெல்ல
நொனர ஶிவுனி ஜூட³ நுபம க³லது³
மனஸு சத³ரனீக மஹிலோன ஜூட³ரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 17 ॥

தனகு³ணமு தனகு நுண்ட³க³
நெனயங்கா³ நோருனி கு³ணமு நெஞ்சுனு மதி³லோ
த³ன கு³ணமு தெலிய கன்யுனி
ப³னிகொ³னி தூ³ஷிஞ்சுவாடு³ வ்யர்து²டு³ வேம! ॥ 18 ॥

ஜாலினொன்த³ராது³ ஜவதா³டி கனராது³
அதி³ மூலமைன ஆத்மமறுகு³
போரிசேரி பொன்தி³ பூர்ணமு நன்து³ரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 19 ॥

ஜாதி, மதமு விடி³சி சனி யோகி³காமேலு
ஜாதிதோ நெயுன்ன நீதிவலதெ³
மதமுப³ட்டி ஜாதி மானகுண்ட கொறன்த
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 2௦ ॥

நீவனினநு நேனநினநு
பா⁴வம்முன நெறுகயொக்க பத்³த⁴தியகு³னா
பா⁴வம்பு³ தெ³லிஸி மதி³னி
ர்பா⁴வமுகா³ நின்னு க³னுட பரமகு³ வேம! ॥ 21 ॥

நீல்த்³ல முனுகு³னேல? நிது⁴ல மெட்டக³னேல
மொனஸி வேல்புலகுனு ம்ரொக்கனேல
கபட கல்மஷமுலு கடு³புலோ நுண்ட³கா³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 22 ॥

பஞ்ச முக²முலன்து³ ப³ஞ்சாக்ஷரி ஜனிஞ்செ
பஞ்ச வர்ணமுலனு ப்ரப³லெ ஜக³மு
பஞ்சமுகு²னி மீரு ப்ரஸ்துதி சேயுண்டீ³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 23 ॥

நேயி வென்ன காசி நீட³னே யுஞ்சின
பே³ரி க³ட்டிபடு³னு பெருகு³ரீதி
போரிபோரி மதி³னி போனீக பட்டுமு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 24 ॥

மண்டிகுண்ட³வண்டி மாய ஶரீரம்பு³
சச்சுனென்னடை³ன, சாவதா³த்ம
க⁴டமுலென்னியைன க³க³னமொக்கடேக³தா³,
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 25 ॥

மண்ட லோஹமன்து³ ம்ராகுல ஶிலலன்து³
படமுலன்து³ கோ³ட³ப்ரதிமலன்து³
தன்னுதெ³லியு கொறகுத³கு³லதா³ பரமாத்ம
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 26 ॥

நிமிஷமைனநு மதி³ நில்சி நிர்மலமுக³
லிங்க³ ஜீவாவேஶுலனு கா³ஞ்சி ப⁴ங்க³பட³க
பூஜ மதி³யன்து³ ஜேருட பூர்ணபத³வி
பரமு கோ³ரின நிதி³சேய பா³கு³ வேம! ॥ 27 ॥

தூ⁴மாது³ல நாவ்ருதமை
வ்யோமம்பு³னகெக³னி கலியு நுபமுலு தனலோ
ஶ்ரீமிஞ்சு ஶிவுனி ஜேருனு
கா³மாது³ல க³லியட³தடு³ க⁴னமுக³ வேம! ॥ 28 ॥

பக³லுடு³க³ நாஸலுடு³கு³னு
வக³புடு³க³ம் கோ³ர்கெலுடு³கு³ வடி³ ஜன்மம்பு³ல்
தகு³லுடு³கு³ போ⁴க³முடி³கி³ன
த்ரிகு³ணம்பு³னு நடு³க³ முக்தி தெருவகு³ வேம! ॥ 29 ॥

பால நீடி கலத பரமஹம்ஸ மெறுகு³னு
நீரு பாலு நெட்லு நேர்சுனெமலி
லஜ்ஞுடை³ன ஹீனுட³ல ஶிவு நெறுகு³னா?
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 3௦ ॥

புட்டு புட்டலேதே³ புட³மினி ஜனுலெல்ல
புட்டி கி³ட்டலேதெ³ பூர்வுலெவரு
புட்டி கி³ட்டுடெல்ல வட்டி ப்⁴ரான்துலு ஸுமீ,
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 31 ॥

பருல வித்தமன்து³ ப்⁴ரான்தி வாஸினயட்டி
புருஷுட³வனிலோன புண்யமூர்தி
பருல வித்தமரய பாபஸஞ்சிதமகு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 32 ॥

பரத⁴னம்பு³லகுனு ப்ராணமுலிச்சுனு
ஸத்யமன்தலேக ஜாரட³கு³னு
த்³விஜுலமஞ்சு நின்த்ருதேஜமிஞ்சுகலேது³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 33 ॥

நோரு பலகவச்சு நுடி³ வ்ராயக³ராது³
வ்ராதகன்ன ஸாக்ஷி வலவத³ன்ன
பரக³லேனி வ்ராத ப⁴ங்க³ பாடுன்தெ³ச்சு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 34 ॥

நிஜமாகல்ல ரெண்டு³ நீலகண்டு²டெ³றுங்கு³
நிஜமுலாட³குன்ன நீதித³ப்பு
நிஜமுலாடு³னபுடு³ நீ ரூபமனவச்சு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 35 ॥

த³ஶக³லாரினெல்ல த³ம ப³ன்து⁴வு லடண்ட்³ரு
த³ஶயலேமி நென்த்ரு தக்குவக³னு
த³ஶயன க³ம த⁴ன த³ஶமொக்கடே த³ஶ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 36 ॥

தாமஸிஞ்சி சேயத³க³ தெ³ட்டி கார்யம்பு³
வேகி³ரிம்ப நதி³யு விஷமகு³னு
பச்சிகாயதெ³ச்சி பட³வேய ப²லமௌனே
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 37 ॥

தல்லிபி³ட்³ட³லகுனு தக³வு புட்டிஞ்செடி³
த⁴னமு ஸுக²மு கூ³ர்சுனநி க³டி³ன்த்ரு
கானி யெல்லயெட³ல க⁴ன து³:க²ன்​த³மதி³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 38 ॥

தல்லித³ண்ட்³ருலென்னத³கு³ தொலி கு³ருவுலு
பார்வதீப⁴வு லிலப³ரமகு³ருலு
கூலிவாண்ட்³ர ஜக³தி கு³ருலன த்³ரோஹமு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 39 ॥

தாமஸிஞ்சி சேயத³க³ தெ³ட்டி கார்யம்பு³
வேகி³ரிம்ப நதி³யு விஷமகு³னு
பச்சிகாயதெ³ச்சி பட³வேய ப²லமௌனே
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 4௦ ॥

புட்டு புட்டலேதே³ புட³மினி ஜனுலெல்ல
புட்டி கி³ட்டலேதெ³ பூர்வுலெவரு
புட்டி கி³ட்டுடெல்ல வட்டி ப்⁴ரான்துலு ஸுமீ,
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 41 ॥

பெட்டிபோயலேனி வட்டி தே³பெ³லு பூ⁴மி
பு³ட்டிரேமி வாரு கி³ட்டரேமி
புட்டலோனி செத³லு புட்டதா³ கி³ட்டதா³!
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 42 ॥

லோகமன்து³பு³ட்டி லோகமன்தெ³ பெரிகி³
லோக விப⁴வமோர்வலேக ஜனுடு³
லோகமன்து³ ஜனிகி லோப³டி³ செடி³போவுனு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 43 ॥

மதி³ க³லிகி³ன பூஜ மத³னாரி மெச்சுனு
மனஸு நில்ஸினந்த மஹிதுட³கு³னு
மனஸுலேனி பூஜ மட்டி ஸமானமு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 44 ॥

தாமுனு ஜனுலேமனு கொன
பூ³னுது³ரோ தா³னி ஸரஸி பொன்தி³ன ஜட³னீ,
ரானி பத⁴ம்பு³ன நடி³சின
தா³னநெ த⁴ர்மாத்முட³ண்ட்³ரு தன்னிட வேம! ॥ 45 ॥

மத³மு வலன க³லுகு³ மாடலு மறிபல்கி
ம்ருச்சு ஸத்³து³லனொகி³ மோஸபுச்சி
காஸுராபெ³னகெ³டு³ கஷ்டு²ண்டு³ கு³ருடௌ³னே?
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 46 ॥

மனஸே மாயா ம்ருக³மௌ
மனநேமிடி பைகிகா³னீ மணிபோனீகா
மனஸுன மனஸுனு ஜம்பின
மனந்தே³ முக்திக³லது³ மஹிலோ வேம! ॥ 47 ॥

மன்த்ரமொகடி செப்பி மறி தே³வதார்சன
சேஸி தமகுக³ருணசென்தி³னத³னி
வேத³பட²ன சேஸி வெர்ருலை போது³ரு,
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 48 ॥

மட²முலோனியோகி³ மாயலன்னியுகோ³ஸி
க⁴டமுலோன நுன்ன க⁴னுனிதெ³லிஸி
மாட மாடகுகு³ரு மருவக தெலுபுரா,
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 49 ॥

திரிகி³ வச்சுவேல்த³ மரலிபோயெடி³ வேல்த³
வெண்ட தே³ரு த⁴னமு வண்டபோ³ரு
தொனெடகு ஜனுனொ த⁴னமென்து³ போ³வுனோ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 5௦ ॥

ஆஶயனெடு³ தா³னி கோ³ஸிவேயகா³லேக
மொஹபு³த்³தி³ வலன முனுகு³வாரு
காஶிவாஸுலைன க³னபோ³ரு மோக்ஷமு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 51 ॥

சித்தமனேடி³ வேரே ஶிதி²லமைனப்புடே³
ப்ரக்ருதி யனெடி³ செட்டு படு³னு பித³ப
கோ³ர்குலனெடி³ பெத்³த³கொம்மலெண்டு³னு க³தா³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 52 ॥

போ⁴க³ம்பு³ல காஶிம்பக
ராக³த்³வேஷம்பு³ ரங்கு³ட³த³மலோ
வேக³மெ மோக்ஷ பத³ம்பு³னு
ராக³னு நாதண்டு³ யோகி³ராயுடு³ வேம! ॥ 53 ॥

சனுவாரெல்லனு ஜனுலம்
ஜனிபோயின வாரி புண்ய ஸத்கத²லெல்லன்
வினவலெ க³னவலெ மனவலெ
நனி மஷுலகு தெ³லுஸகூ³ட³ த³ன்த்யமு வேம! ॥ 54 ॥

ஆஶயனெடி³ த்ரால்த்³ல்த³ நகி²ல ஜனம்பு³லு
கட்டுபடு³சு முக்திகா³னரைரி
ஜ்ஞானக²ட்³க³முனநு க²ண்டி³ம்ப ராதொ³கோ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 55 ॥

அதிதி² ராக சூசி யத³லிஞ்சி பட³வைசி
கடி²ன சிதுலகு³சு கா³னலேரு
கர்மமுனகு முன்து³ த⁴ர்மமு கா³னரோ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 56 ॥

தனு வலசின தா³வலசுனு தனு
வலவக யுன்னநெனடு³ தாவலவ டி³லன்
தனது³ படாடோபம்பு³லு தன
மாயலு பனிகிராவு த⁴ரலோன வேம! ॥ 57 ॥

மாடலாட³ வச்சு மனஸு நில்வக³லேது³
தெலுபவச்சு த³ன்னு தெலியலேது³
ஸுரியப³ட்டவச்சு ஶூருடு³ காலேடு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 58 ॥

தனகேனாடு³ ஸுபி⁴க்ஷமு
தனகேனாடு³னு ப⁴க³ம்பு³ தனரவயுனம்
சுனு தன த³ஶகை யெல்லெட³
மனஸன்து³ன ஜிவுகுசுண்டு³ மஹிலோ வேம! ॥ 59 ॥

எண்டி³ன மா நொகடட³வினி
மண்டி³ன நன்த³க்³னி புட்டி யூட்³சுனு செட்லன்
த³ண்டி³க³ல வம்ஶமெல்லனு
சண்டா³லுண்டொ³கடு³ புட்டி சது³புனு வேம! ॥ 6௦ ॥

நிஜமு தெலிஸியுன்ன ஸுஜினுடா³னிஜமுனெ
பலுகவலயுகா³னி பருலகொரகு
சாவகூட³ தி³ங்க நோபத³வ்யம் பல்க
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 61 ॥

தாமுனு ஜனுலேமனு கொன
பூ³னுது³ரோ தா³னி ஸரஸி பொன்தி³ன ஜட³னீ,
ரானி பத⁴ம்பு³ன நடி³சின
தா³னநெ த⁴ர்மாத்முட³ண்ட்³ரு தன்னிட வேம! ॥ 62 ॥

வினியு வினகயுண்டு³ கனியு க³னக யுண்டு³
தலசி தலபகுண்டு³ தானு யோகி³
மனுஜவருலசேத மணிபூஜ கொ³னுசுண்டு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 63 ॥

வென்ன சேதப³ட்டி விவரம்பு³ தெலியக
க்⁴ருதமு கோருனட்டி யதனி ப⁴ண்டி³
தானு தை³வமய்யு தை³வம்பு³ த³லசுனு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 64 ॥

ரூபுவங்க பேரு ரூடி⁴கா³ நிலுசுனு
பேருவங்க க்ரியலு பெனகு³சுண்டு³
நாஶமௌனு துத³கு நாமரூப க்ரியல்
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 65 ॥

லோப⁴மோஹமுலனு ப்ராப⁴வமுலு தப்பு
தலசின பனுலெல்ல தப்பி சனுனு
தானொகடி த³லசின தை³வமொண்ட³கு³சுண்டு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 66 ॥

ஶான்தமே ஜனுலனு ஜயமுனொன்தி³ஞ்சுனு
ஶான்தமுனநெ கு³ருவு ஜாட³ தெலியு
ஶான்த பா⁴வ மஹிம ஜர்சிம்பலேமயா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 67 ॥

வேஷதா⁴ரினெபுடு³ விஶ்வஸிம்பக³ராது³
வேஷதோ³ஷமுலொக வித⁴யெ யகு³னு
ரட்டுகாதெ³ முனுபு ராவணு வேஷம்பு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 68 ॥

இங்க³லம்பு³ தோட³ நில ஸல்புதோட³னு
பருனி யாலிதோட³ பதிதுதோட³
ஸரஸமாடு³டெல்ல சாவுகு மூலமு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 69 ॥

ஐகமத்யமொக்க டாவஶ்யகம் பெ³ப்டு³
தா³னி ப³லிமி நென்தயைன கூ³டு³
க³ட்³டி³ வெண்ட பெ³ட்டி கட்டரா யேனுங்கு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 7௦ ॥

தாமஸிஞ்சி சேயத³க³தெ³ட்டி கார்யம்பு³
வேகி³ரிம்ப நதி³யு விஷமகு³னு
பச்சிகாயதெ³ச்சி பட³வேய ப²லமௌனா?
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 71 ॥

தல்லீ பி³ட்³ட³லகு தக³வு புட்டிஞ்செடி³
த⁴னமு ஸுக²மு கூ³ர்சுனநி க³டி³ன்த்ரு
கானீயெல்ல யெட³ல க⁴ன து³:க²கரமதி³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 72 ॥

தொ³ங்க³மாடலாட³ தொ³ருகுனெ மோக்ஷமு
சேதகா³னி பலுகு சேடுதெ³ச்சு
கு³ருவுபத்³து³ காது³ கு³னஹைன்ய மதி³யகு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 73 ॥

நலுகு³ரு கல சோடனு தா³
த³ல சூபுசு மெலகு³சுண்டி³ த⁴ன்யாத க³னகா³
த³லசெடி³ யாதடு³ நிச்சலு
க³ல மாடலே பலுகுசுண்ட³கா³ த³கு³ வேம! ॥ 74 ॥

நடு³சுனிச்சு நதனி ப³த்தெமிச்சின வானி
கடு³பு சல்லஜேஸி க⁴னத விடு³சு
நடு³ப நேர நேர நதடு³ நாலி முச்சேக³தா³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 75 ॥

பது³கு³ராடு³மாட பாடி³யை த⁴ரஜெல்லு
நொக்கடா³டு³மாட யெக்கதெ³ன்து³
வூரகுண்டு³ வானி கூரெல்ல நோபது³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 76 ॥

பதக மன்து³ நொப்பு பலு ரத்னமுல பெம்பு
ப³ங்க³ரன்து³ கூர்ப ப³ருவு க³னுனு
கா³னி யிதர லோஹமைன ஹீனமு கா³தெ³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 77 ॥

ஜன்னமுலனு மரியு ஜன்னியல நனேக
முல நொனர்சியுன்ன ப²லமுகான
ராக யுண்டு³ நீதி லேகுன்ன மாத்ரான
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 78 ॥

தப்பு பலுகு பலிகி தாதோட சேஸின
கூடி³யுன லக்ஷ்மீ க்ருங்கி³போவு
நோடிகுண்ட³ நீல்த்³ல்து³ நொனரகா³ நிலுசுனா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 79 ॥

பூ⁴மி நாதி³ யனின பூ⁴மி ப²க்குன நவ்வு
தா³ன ஹீனும் ஜூசி த⁴னமு நவ்வு
கத³ன பீ⁴தும் ஜூசி காலுண்டு³ நவ்வுனு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 8௦ ॥

நீதி ஜ்யோதிலேக நிர்மலம்ப³கு³ நேதி³
எட்லு கலகு³ப³ர மதெ³ன்தயைன
த⁴னமு க³லிகி³யுன்ன தை³வம்பு³ க³லுக³து³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 81 ॥

பக³யுட³கு³ கோ³பமுடி³கி³ன
பக³யுடு³க³ன்​ கோர்கெலுடு³கு³ ப³ரஜன்மம்பும்
த³கு³லுடு³கு³ பே⁴த³முடி³கி³ன
த்ரிகு³ணமு லுடு³க³ங்க³ முக்தி ஸ்தி²ரமகு³ வேம! ॥ 82 ॥

பப்புலேனி கூடு³ பருலகோஸஹ்யமே
யுப்புலேனி வாடெ³ யதி⁴க ப³லுடு³
முப்புலேனி வாடு³ மொத³டி ஸுஜ்ஜானிரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 83 ॥

நிக்கமைன மஞ்சி நீலமொக்கடி சாலு
தல்து³கு பெ³ல்து³கு ராலு தட்டெடே³ல
சது³வ பத்³யமரய ஜாலதா³ யொக்கடி
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 84 ॥

பருல த³த்தமொப்பி பாலனசேஸின
நில ஸ்வத³த்தமுனகு வினு மடி³யகு³
நவனி பருல த³த்த மஹபரிம்பக³ ராது³
விஶ்வதா⁴பி³ராம வினுர வேம! ॥ 85 ॥

நிஜமுலாடு³ வானி நின்தி³ஞ்சு ஜக³மெல்ல
நிஜமு ப³ல்கராது³ நீசுலகட³
நிஜ மஹாத்முகூ³ட³ நிஜமாட³வலயுரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 86 ॥

பது³கு³ராடு³மாட பாடி³யை த⁴ரஜெல்லு
நொக்கடா³டு³மாட யெக்கதெ³ன்து³
வூரகுண்டு³ வானி கூரெல்ல நோபது³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 87 ॥

பருல மேலு சூசி பலுகா³கி வலெ நெப்பு
வட்டி மாடலாடு³ வாட³த⁴முடு³
அட்டி வானி ப்³ரதுகு டதி³யேல மண்டிகா
விஶ்வதா⁴பி³ராம வினுர வேம! ॥ 88 ॥

ப⁴யமன்தயு தே³ஹமுனகெ
ப⁴ய முடி³கி³ன நிஶ்சயம்பு³ பரமாத்முனகே
லயமன்தயு ஜீவுனகே
ஜயமாத்மகு நனுசு ஜக³திம் ஜாடுர வேம! ॥ 89 ॥

பூ⁴மி நாதி³ யனின பூ⁴மி ப²க்குன நவ்வு
தா³ன ஹீனும் ஜூசி த⁴னமு நவ்வு
கத³ன பீ⁴தும் ஜூசி காலுண்டு³ நவ்வுனு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 9௦ ॥

மாடஜெப்ப வினநி மனுஜுடு³ மூர்கு²டு³
மாட வின்ன நருடு³ மானுட³கு³னு
மாட வினக³ ஜெப்ப மானுட கூட³து³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 91 ॥

மனஸு தெலிஸி யொகனி மாடகு ப்³ரதிசெப்ப
ஸன்தஸிஞ்சு நதடு³ சாலமெச்சு
மனஸு தெ³லியகுன்னட³னியுசு நனுனேதோ³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 92 ॥

ஆலிமாடலு வினி அன்னத³ம்முல ரோஸி
வேரேபோவுவாடு³ வெர்ரிவாடு³
குக்கதோக பட்டி கோ³தா³ரீதி³னா?
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 93 ॥

ஜ்ஞானியைனவானி மானக பூஜிஞ்சு
மனுஜுடெ³ப்புடு³ பரமுனநு முத³ம்பு³
ஸுக²முனந்து³சுண்டு³ஸூருலு மெச்சக³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 94 ॥

ஹானி கலுக³போ³து³ ஹரிமதி³ நெஞ்செடு³
வானி கப்³து³ பரமு வஸுத⁴யன்து³
பூனி நிஷ்ட²மீரி பொத³லக யுண்டு³மு
விஶ்வராபி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 95 ॥

அல்புடெ³ப்புடு³ பலுகு நாட³ம்ப³ரமுகா³னு
ஸஜ்ஜனுண்டு³ பலுகு சல்லகா³னு
கஞ்சு மோகி³னட்லு கனகம்பு³ மோகு³னா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 96 ॥

ந்யாயஶாஸ்த்ர மரய நன்யாயமுன தி³ஞ்சு
த⁴ர்மஶாஸ்த்ர மொஸகு³ ருக்³மதம்பு³
ஜ்யோதிஷமு ஜனமுல நீதுல த³ப்பிஞ்சு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 97 ॥

தே³வுட³னக³ வேரே தே³ஶமுன்து³ன்னாடெ³
தே³ஹிதோட³ நெபுடு³ தே³ஹமன்தெ³
வாஹனமுலனெக்கி படி³தோ³லுசுன்னாடு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 98 ॥

பூ⁴மிலோன பு³ட்டு பூ⁴ஸாரமெல்லனு
தனுவுலோன பு³ட்டு தத்த்வமெல்ல
ஶ்ரமலோன பு³ட்டு ஸர்வம்பு³ தானௌனு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 99 ॥

வ்ராதகண்டெ ஹெச்சு பரமீது³ தை³வம்பு³
சேதகண்டெ ஹெச்சு வ்ராத லேது³
வ்ராத கஜுடு³ கர்த சேதகு தா³கர்த
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦௦ ॥

சிப்பலோனப³ட்³ட³ சினுகு முத்யம்ப³ய்யெ
நீட ப³ட்³ட³ சினுகு நீட க³லிஸெ
ப்³ராப்தி க³லுகு³ சோட ப²லமேல தப்புரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦1 ॥

இண்டி இண்டிலோனநீஶ்வருடு³ண்ட³க³
நண்டி சூட³லேக யட³வுலன்து³
நுண்ட மேடஞ்சுனுன்து³ரா ஜோகு³லை
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦2 ॥

சித்தஶுத்³தி⁴ கலிகி³சேஸின புண்யம்பு³
கொஞ்செமைன நதி³யு கொத³வகா³து³
வித்தனம்பு³ மர்ரி வ்ருக்ஷம்பு³னகு நென்தோ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦3 ॥

அக்³னிபா³னா மேஸி யம்பு³தி⁴ நிங்கிஞ்சு
ராமுட³வலி கேக³ ராக, நிலிசி
செட்லு கி³ருலு தெச்சி ஸேதுவு க³ட்டடா³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦4 ॥

ஐது³ வேல்த்³லு ப³லிமி ஹஸ்தம்பு³ பனிசேயு
நம் தொ³கண்டு³ விட்³ட³ பொன்து³ செடு³னு
ஸ்வீயுடொ³கடு³ விடி³ன ஜெடு³கதா³ பனிப³ல்மி
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦5 ॥

ஆத்மபு³த்³தி⁴ வலன நகி²லம்ப³ தானய்யெ
ஜீவபு³த்³தி⁴ வலன ஜீவுட³ய்யெ
மோஹபு³த்³தி⁴லயமு முன்த³ர க³னுகொ³னு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦6 ॥

கு³ணமுலோக³லவானி குலமெஞ்சகா³னேல
கு³ணமு கலிகெ³னேனி கோடிஸேயு
க³ணமுலேக யுன்ன கு³ட்³டி³க³வ்வயுலேது³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦7 ॥

தல்லிதண்ட்³ருலன்து³ த³யலேனி புத்ருண்டு³
புட்டனேமி? வாடு³ கி³ட்டனேமி?
புட்டலோனி செத³லு புட்டதா³ கி³ட்டதா³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦8 ॥

கோபமுன க⁴னத கொஞ்செமைபோவுனு
கோபமுனநு கு³ணமு கொரதபடு³னு
கோபமணசனேனி கோரிகலீடே³ரு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 1௦9 ॥

எலுகு³ தோலு தெச்சி ஏடா³தி³ யுதிகினா
நலுபு நலுபேகானி தெலுபுகாது³
கொய்யபொ³ம்ம தெச்சி கொட்டிதே கு³ணியோனெ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 11௦ ॥

அல்பபு³த்³தி⁴வானிகதி⁴காரமிச்சின
தொ³ட்³ட³வாரினெல்ல தொலக³கொ³ட்டு
செப்புதி³னெடு³ குக்க செரகு தீபெருகு³னா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 111 ॥

பட்டுபட்டராது³ பட்டிவிடு³வராது³
பட்டெனேனி பி³கி³ய பட்டவலயு
பட்டுவிடு³டகன்னா படி³சச்சுடேமேலு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 112 ॥

தும்மசெட்டு முண்ட்³ல தோட³னேபுட்டுனு
வித்துலொனநுண்டு³ வெட³லுனட்லு
மூர்கு²னகுனு பு³த்³தி⁴ முன்து³கா³ பு³ட்டனு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 113 ॥

கபடி வேஷமூனி கட³க³ண்ட்³லு பட³னேல
விபின பூ⁴மி திரிகி³ விஸுக³னேல
யுபமுதோனே முக்தி உன்னதி³ சூட³ரா
விஶ்வதா³பி⁴ ராம வினுர வேம ॥ 114 ॥

அனுவுகா³னி சோட அதி⁴குலமனராது³
கொஞ்செமுன்து³டெல்ல கொது³வகாது³
கொண்ட³ யத்³த³மன்து³ கொஞ்சமை உண்ட³தா³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 115 ॥

மனஸுலோனுன்ன மர்மமன்த எரிகி³
ஸ்தி²ரமு சேஸி ஆத்ம தேடபரிசி
க⁴டமு நில்பவலயு, க⁴னதலிங்கேடிகி
விஶ்வதா³பி⁴ ராமவினுர வேம! ॥ 116 ॥

கத³லனீயகுண்ட³ க³ட்டிகா³ லிங்க³ம்பு³
கட்டிவேயனேமி க⁴னத கலுகு³
பா⁴வமன்து³ ஶிவுனி பா⁴விஞ்சி கானரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 117 ॥

மேக ஜங்கபெ³ட்டிமெலகு³சு மன்த³லோ
ப்³ரமனி திருகு³ கொ³ல்ல பகி³தி³கா³னு
தே³வுனெருக³க பரத³வேதல த³லசு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 118 ॥

தன குல கோ³த்ரமு லாக்ருதி
தன ஸம்பத³ கலிமி ப³லிமி தனகேலனயா?
தன வெண்டராவு நிஜமிதி³
தன ஸத்யமே தோடு³வச்சு தனதோ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 119 ॥

கலிமிக³ல்க³னேமி கருண லேகுண்டி³ன
கலிமி தகு³னெ து³ஷ்டகர்முலகுனு
தேனெகூ³ர்பனீக³ தெருவுன போ³வதா³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 12௦ ॥

எண்டி³ன மானொகடட³வினி
மண்டி³ன நன்த³க்³னி புட்டி யூட்³சுனு செட்லன்
த³ண்டி³க³ல வம்ஶமெல்லனு
சண்டா³லுண்டொ³கடு³ புட்டி சது³வுனு வேம! ॥ 121 ॥

கனுலு போவுவாடு³ கால்த்³லு போயினவாடு³
உப⁴யுலரயுகூ³டி³ யுண்டி³னட்லு
பேத³ பேத³ கூ³டி³ பெனகொ³னி யுண்டு³னு
விஶ்வதா³பி⁴ராமா வினுர வேம! ॥ 122 ॥

மாடலாடு³ க³ல்கு³ மர்மமுலெரிகி³ன
பின்னபெத்³த³தனமு லென்னவலது³
பின்னசேதி தி³வ்வெ பெத்³த³கா³ வெலக³தா³?
விஶ்வதா⁴பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 123 ॥

கொண்ட³முச்சு பெண்ட்³லிகி கோதி பேரண்டாலு
மொண்டி³ வானி ஹிதுடு³ ப³ண்ட³வாடு³
து³ண்ட³கீ³டு³னகுனு கொண்டெ³டு³ த³ல்த³வாயி
விஶ்வதா³பி⁴ராமா வினுர வேம! ॥ 124 ॥

ஜு²ஷமு நீரு வெட³ல ஜச்சுடே ஸித்³த⁴மு
நீடனுண்ட³னேனி நிக்கிபடு³னு
அண்ட³தொலுகு³ நெட³ல நன்த³ர பனி அட்லே
விஶ்வதா³பி⁴ ராம வினுர வேம! ॥ 125 ॥

தல்லியேட்³வ வினக தனயாலு வக³சின
ஜாலிபடெ³டு³ வாடு³ ஜடு³டு³ ஸும்மி
தாரதம்ய மெருக³னேரனி பஶுவதி³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 126 ॥

பருலமேலு சூஸி பலுகாகி வலெ
வட்டிமாடலாடு³ வாடு³ அத⁴முடு³
அட்டிவானி ப³துகுடதி³ ஏல மண்டிகா?
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 127 ॥

க³ங்கி³ கோ³வுபாலு க³ரிடடை³னநு சாலு
கட³வெடை³னநு நேமி க²ரமுபாலு
ப⁴க்திகல்கு³கூடு³ பட்டெடை³னநு சாலு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 128 ॥

சிக்கியுன்னவேல்த³ ஸிம்ஹம்பு³னைனநு
ப³க்க குக்கயைனா பா³த⁴ஸேயு
ப³லிமிலேனி வேல்த³ பன்தமுலு செல்லவு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 129 ॥

பனஸதொனலகன்ன பஞ்சதா³ரலகன்ன
ஜுண்டிதேனெகன்ன ஜுன்னுகன்ன
செறுகு ரஸமுகன்ன செலுல மாடலெ தீபி
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 13௦ ॥

நிண்டு³னது³லு பாரு நிலசி க³ம்பீ⁴ரமை
வெற்ரிவாகு³ பாறு வேக³பொ³ர்லி
அல்புடா³டு³ரீதி நதி⁴குண்டு³ நாடு³னா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 131 ॥

உப்புலேனிகூர யொப்பது³ ருசுலகு
பப்புலேனி திண்டி³ ப²லமுலேது³
அப்புலேனிவாடெ³ யதி⁴க ஸம்பன்னுடு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 132 ॥

பஸுல வன்னெ வேரு பாலெல்ல ஒக்கடி
புஷ்பஜாதி வேரு பூஜ ஒகடி
த³ர்ஶனம்பு³லாரு தை³வம்பு³ ஒக்கடி
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 133 ॥

சம்பத³கி³ன ஶத்ருவு தனசேத
சிக்கெனேனி கீடு³ சேயராது³
பொஸக³ மேலு சேஸி பொம்மனுடே மேலு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 134 ॥

ஆபத³க³ல வேல்த³ அரஸி ப³ன்து⁴வு ஜூடு³
ப⁴யமு வேல்த³ ஜூடு³ ப³ண்டுதனமு
பேத³வேல்த³ ஜூடு³ பெண்ட்³லாமு கு³ணமு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 135 ॥

உப்பு கப்புரம்பு³ ஒக்க போலிகனுண்டு³
சூட³ சூட³ ருசுல ஜாட³ வேரு
புருஷுலன்து³ புண்ய புருஷுலு வேரய
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 136 ॥

ஆத்ம ஶுத்³தி³ லேனி யாசாரமதி³யேல
பா⁴ண்ட³ஶுத்³தி³ லேனி பாக மேல
சித்தஶுத்³தி³லேனி ஶிவபூஜலேலரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 137 ॥

யினுமு விரக³னேனி யினுமூரு மும்மாரு
காசியெதகவச்சு க்³ரமமு கா³னு
மனஸு விரிகெ³னேனி மரி சேர்சராத³யா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 138 ॥

குண்ட³ கும்ப⁴மன்ன கொண்ட³ பர்வதமன்ன
நுப்பு லவணமன்ன நொகடி காதெ³
பா⁴ஷ லிட்டெ வேரு பரதத்வமொகடெ
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 139 ॥

அனக³ நனக³ ராக³ மதிஶ யில்லுசுனுண்டு³
தி³னக³ தி³னக³ வேமு திய்யனுண்டு³
ஸாத⁴னமுன பனுலு ஸமகூரு த⁴ரலோன
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 14௦ ॥

செப்புலோனி ராயி செவிலோனி ஜோரீக³
கண்டிலோனி நலுஸு காலி முல்லு
இண்டிலோனி போரு நின்தின்த கா³த³யா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 141 ॥

தப்பு லென்னுவாரு தண்டோ³ப தண்ட³ம்பு³
லுர்வி ஜனுலகெல்ல நுண்டு³ தப்பு
தப்பு லென்னுவாரு தம தப்புலெருக³ரு
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 142 ॥

மிரப கி³ஞ்ஜ சூட³ மீத³ நல்லக³னுண்டு³
கொரிகி ஜூட³லோன ஜுருகுமனுனு
ஸஜ்ஜனு லகு³ வாரி ஸார மிட்லுண்டு³
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 143 ॥

மேடி³பண்டு³ சூட³ மேலிமை யுண்டு³னு
பொட்டவிச்சி சூட³ புருகு³லுண்டு³
பிரிகிவானி மதி³னி பி³ங்கமீலாகு³ரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 144 ॥

வேரு புருகு³ சேரி வ்ருக்ஷம்பு³ ஜெருசுனு
சீட³புருகு³ சேரி செட்டு ஜெரசு
குத்ஸிதுண்டு³ சேரி கு³ணவன்து ஜெரசுரா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 145 ॥

வேஷபா⁴ஷ லெரிகி³ காஷயவஸ்த்ரமுல்
க³ட்டகா³னெ முக்தி க³லுக³போ³து³
தலலு போ³டு³ல்ருன தலபுலூ போ³டூ³லா
விஶ்வதா³பி⁴ராம வினுர வேம! ॥ 146 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *