ଵେମନ ଶତକମ୍ | Vemana Satakam In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ତଲପୁଲୋନ ଗଲୁଗୁ ଦା ଦୈଵମେ ପ୍ରୋଦ୍ଦୁ
ତଲଚି ଚୂଡନତକୁ ତତ୍ଵମଗୁନୁ
ଵୂ଱କୁଂଡ ନେର୍ଵୁନୁତ୍ତମ ୟୋଗିରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 1 ॥

ତନ ଵିରକ୍ତି ୟନେଡି ଦାସି ଚେତନୁ ଜିକ୍କି
ମିଗିଲି ଵେଡଲଵେକ ମିଣୁକୁଚୁନ୍ନ
ନରୁଡି କେଡମୁକ୍ତି ଵରଲେଡି ଚେପ୍ପଡୀ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 2 ॥

ତନଦୁ ମନସୁଚେତ ଦର୍କିଂଚି ଜ୍ୟୋତିଷ
ମେଂତ ଚେସେ ନନୁଚୁ ନେଂଚି ଚୂଚୁ,
ତନ ୟଦୃଷ୍ଟମଂତ ଦୈଵ ମେ଱ୁଂଗଡା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 3 ॥

ଟୀକ ଵ୍ରାସିନଟ୍ଲେନେକୁଲୁ ପେଦ୍ଦଲୁ
ଲୋକମଂଦୁ ଜେପ୍ପି ମଂଚୁ
କାକୁଲଟ୍ଟି ଜନୁଲ କାନରୀ ମର୍ମମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 4 ॥

ଜ୍ଞାନମେନ୍ନ ଗୁରୁଵୁ ଜ୍ଞାନହୈନ୍ୟମୁ ବୁଦ୍ଧି
ରେଂଟିନଂଦୁ ରିମ୍ମରେଚୁନପୁଡୁ
ରିମ୍ମ ତେଲିପେନେନି ରେଂଡୋକ ରୂପୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 5 ॥

ଜାଣଲମନି ୟଂଦ୍ରୁ ଚପଲାତ୍ମୁଲଗୁଵାରୁ
ତେଲିଵିଲେକ ତମ୍ମୁତେଲିୟଲେରୁ
କଷ୍ଟମୈନ ୟଡଵି ଗାସୀଲୁଚୁନ୍ନାରୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 6 ॥

ଜନନ ମରଣମୁଲନ ସ୍ଵପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତୁଲୁ
ଜଗମୁଲଂଦୁ ନେଂଡ ଜଗମୁଲୁଂଡୁ
ନରୁଡୁ ଜଗମୁନଂଟ ନଡୁବାଟୁ କାଦୋକୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 7 ॥

ଛାୟନନୋସଗୁଚେଟ୍ଲୁ ସାଧୁଵୁ ବୋଧଟ୍ଟୁ
ଲଡଗି ଦରିନିଜେରି ପଡୟଵଚ୍ଚୁ
ନଟ୍ଟୁନିଟ୍ଟୁ ଦାଟନଦି ପୋଵୁନିଦି ରାମ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 8 ॥

ନରୁଡେୟୈନ ଲେକ ନାରାୟଣୁଂଡୈନ
ତତ୍ତ୍ଵବଦ୍ଧୁଡୈନ ଦରଣି ନରୟ
ମରଣମୁନ୍ନଦନୁଚୁ ମଦିନି ନମ୍ମଗଵଲେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 9 ॥

ଦ୍ଵାରଂବଂଧମୁନକୁ ଦଲୁପୁଲୁ ଗଡିୟଲୁ
ଵଲେନେ ନୋଟିକୋପ୍ପୁଗଲ ନିୟତୁଲୁ
ଧର୍ମମେରିଗି ପଲୁକ ଧନ୍ୟୁଂଡୌ ଭୁଵିଲୋନ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 10 ॥

ବ୍ରହ୍ମଘଟମୁ ମେନୁ ପ୍ରାଣଂବୁ ତଗଗାଲି
ମିତ୍ରଚଂଦ୍ର ଶିଖୁଲୁ ନେତ୍ରଚୟମୁ
ମ଱ିୟୁ ବ୍ରହ୍ମମନଗ ମହିମୀଦ ଲେଦୟା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 11 ॥

ୟୋଗିନନୁଚୁ ଗୋଂତ ୟୋଗମୁଗୂର୍ଚକ
ଜଗମୁନେଲ୍ଲବଟ୍ଟ ଚଂପି ତିନୁଚୁ
ଧନମୁ କୋ଱କୁ ଵାଡୁ ତଗଵାଡୁଚୁଂଡିନ
ୟୋଗିକାଡୁ ଵାଡେ ୟୋଗୁ ଵେମ! ॥ 12 ॥

ଅର୍ଧ ୟଂକଣମୁନ କାଧାରମୈନଟ୍ଟି
ୟୋଂଟିମେଡ ଗୁଂଜୁ ନୋନରନିଲ୍ପେ
ନିଂଟିକୋକ ମଗଂଡେ ୟିଲ୍ଲାଂଡ୍ରୁନେଦ୍ଗୁରୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 13 ॥

ଅନ୍ନଦାନମୁନକୁ ନଧିକ ସଂପଦଗଲ୍ଗି
ୟମରଲୋକ ପୂଜ୍ୟୁଡଗୁନୁ ମୀ଱ୁ
ଅନ୍ନମଗୁନୁ ବ୍ରହ୍ମମଦି କନଲେରୟା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 14 ॥

ବୋଂଦି ୟେଵରି ସୋମ୍ମୁ ପୋଷିଂପବଲୁମାରୁ
ପ୍ରାଣ ମେଵରି ସୋମ୍ମୁ ଭକ୍ତିସେୟ,
ଧନମଦେଵରିସୋମ୍ମୁ ଧର୍ମମେ ତନ ସୋମ୍ମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 15 ॥

ପଂଡୁଵଲନ ବୁଟ୍ଟେ ବରଗ ପ୍ରପଂଚମୁ
ପଂଡୁଵଲନ ବୁଟ୍ଟେ ପରମୁ ନିହମୁ
ପଂଡୁ ମେଲେ଱ିଂଗେ ବ୍ରହ୍ଲାଦୁଡିଲଲୋନ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 16 ॥

ତପମୁଵେଲ? ୟରୟ ଧାତ୍ରିଜନୁଲକେଲ୍ଲ
ନୋନର ଶିଵୁନି ଜୂଡ ନୁପମ ଗଲଦୁ
ମନସୁ ଚଦରନୀକ ମହିଲୋନ ଜୂଡରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 17 ॥

ତନଗୁଣମୁ ତନକୁ ନୁଂଡଗ
ନେନୟଂଗା ନୋରୁନି ଗୁଣମୁ ନେଂଚୁନୁ ମଦିଲୋ
ଦନ ଗୁଣମୁ ତେଲିୟ କନ୍ୟୁନି
ବନିଗୋନି ଦୂଷିଂଚୁଵାଡୁ ଵ୍ୟର୍ଥୁଡୁ ଵେମ! ॥ 18 ॥

ଜାଲିନୋଂଦରାଦୁ ଜଵଦାଟି କନରାଦୁ
ଅଦି ମୂଲମୈନ ଆତ୍ମମ଱ୁଗୁ
ପୋରିଚେରି ପୋଂଦି ପୂର୍ଣମୁ ନଂଦୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 19 ॥

ଜାତି, ମତମୁ ଵିଡିଚି ଚନି ୟୋଗିକାମେଲୁ
ଜାତିତୋ ନେୟୁନ୍ନ ନୀତିଵଲଦେ
ମତମୁବଟ୍ଟି ଜାତି ମାନକୁଂଟ କୋ଱ଂତ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 20 ॥

ନୀଵନିନନୁ ନେନନିନନୁ
ଭାଵମ୍ମୁନ ନେ଱ୁକୟୋକ୍କ ପଦ୍ଧତିୟଗୁନା
ଭାଵଂବୁ ଦେଲିସି ମଦିନି
ର୍ଭାଵମୁଗା ନିନ୍ନୁ ଗନୁଟ ପରମଗୁ ଵେମ! ॥ 21 ॥

ନୀଳ୍ଲ ମୁନୁଗୁନେଲ? ନିଧୁଲ ମେଟ୍ଟଗନେଲ
ମୋନସି ଵେଲ୍ପୁଲକୁନୁ ମ୍ରୋକ୍କନେଲ
କପଟ କଲ୍ମଷମୁଲୁ କଡୁପୁଲୋ ନୁଂଡଗା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 22 ॥

ପଂଚ ମୁଖମୁଲଂଦୁ ବଂଚାକ୍ଷରି ଜନିଂଚେ
ପଂଚ ଵର୍ଣମୁଲନୁ ପ୍ରବଲେ ଜଗମୁ
ପଂଚମୁଖୁନି ମୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚେୟୁଂଡୀ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 23 ॥

ନେୟି ଵେନ୍ନ କାଚି ନୀଡନେ ୟୁଂଚିନ
ବେରି ଗଟ୍ଟିପଡୁନୁ ପେରୁଗୁରୀତି
ପୋରିପୋରି ମଦିନି ପୋନୀକ ପଟ୍ଟୁମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 24 ॥

ମଂଟିକୁଂଡଵଂଟି ମାୟ ଶରୀରଂବୁ
ଚଚ୍ଚୁନେନ୍ନଡୈନ, ଚାଵଦାତ୍ମ
ଘଟମୁଲେନ୍ନିୟୈନ ଗଗନମୋକ୍କଟେଗଦା,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 25 ॥

ମଂଟ ଲୋହମଂଦୁ ମ୍ରାକୁଲ ଶିଲଲଂଦୁ
ପଟମୁଲଂଦୁ ଗୋଡପ୍ରତିମଲଂଦୁ
ତନ୍ନୁଦେଲିୟୁ କୋ଱କୁଦଗୁଲଦା ପରମାତ୍ମ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 26 ॥

ନିମିଷମୈନନୁ ମଦି ନିଲ୍ଚି ନିର୍ମଲମୁଗ
ଲିଂଗ ଜୀଵାଵେଶୁଲନୁ ଗାଂଚି ଭଂଗପଡକ
ପୂଜ ମଦିୟଂଦୁ ଜେରୁଟ ପୂର୍ଣପଦଵି
ପରମୁ ଗୋରିନ ନିଦିଚେୟ ବାଗୁ ଵେମ! ॥ 27 ॥

ଧୂମାଦୁଲ ନାଵୃତମୈ
ଵ୍ୟୋମଂବୁନକେଗନି କଲିୟୁ ନୁପମୁଲୁ ତନଲୋ
ଶ୍ରୀମିଂଚୁ ଶିଵୁନି ଜେରୁନୁ
ଗାମାଦୁଲ ଗଲିୟଡତଡୁ ଘନମୁଗ ଵେମ! ॥ 28 ॥

ପଗଲୁଡୁଗ ନାସଲୁଡୁଗୁନୁ
ଵଗପୁଡୁଗଂ ଗୋର୍କେଲୁଡୁଗୁ ଵଡି ଜନ୍ମଂବୁଲ୍
ତଗୁଲୁଡୁଗୁ ଭୋଗମୁଡିଗିନ
ତ୍ରିଗୁଣଂବୁନୁ ନଡୁଗ ମୁକ୍ତି ତେରୁଵଗୁ ଵେମ! ॥ 29 ॥

ପାଲ ନୀଟି କଲତ ପରମହଂସ ମେ଱ୁଗୁନୁ
ନୀରୁ ପାଲୁ ନେଟ୍ଲୁ ନେର୍ଚୁନେମଲି
ଲଜ୍ଞୁଡୈନ ହୀନୁଡଲ ଶିଵୁ ନେ଱ୁଗୁନା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 30 ॥

ପୁଟ୍ଟୁ ପୁଟ୍ଟଲେଦେ ପୁଡମିନି ଜନୁଲେଲ୍ଲ
ପୁଟ୍ଟି ଗିଟ୍ଟଲେଦେ ପୂର୍ଵୁଲେଵରୁ
ପୁଟ୍ଟି ଗିଟ୍ଟୁଟେଲ୍ଲ ଵଟ୍ଟି ଭ୍ରାଂତୁଲୁ ସୁମୀ,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 31 ॥

ପରୁଲ ଵିତ୍ତମଂଦୁ ଭ୍ରାଂତି ଵାସିନୟଟ୍ଟି
ପୁରୁଷୁଡଵନିଲୋନ ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତି
ପରୁଲ ଵିତ୍ତମରୟ ପାପସଂଚିତମଗୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 32 ॥

ପରଧନଂବୁଲକୁନୁ ପ୍ରାଣମୁଲିଚ୍ଚୁନୁ
ସତ୍ୟମଂତଲେକ ଜାରଡଗୁନୁ
ଦ୍ଵିଜୁଲମଂଚୁ ନିଂତ୍ରୁତେଜମିଂଚୁକଲେଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 33 ॥

ନୋରୁ ପଲକଵଚ୍ଚୁ ନୁଡି ଵ୍ରାୟଗରାଦୁ
ଵ୍ରାତକନ୍ନ ସାକ୍ଷି ଵଲଵଦନ୍ନ
ପରଗଲେନି ଵ୍ରାତ ଭଂଗ ପାଟୁଂଦେଚ୍ଚୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 34 ॥

ନିଜମାକଲ୍ଲ ରେଂଡୁ ନୀଲକଂଠୁଡେ଱ୁଂଗୁ
ନିଜମୁଲାଡକୁନ୍ନ ନୀତିଦପ୍ପୁ
ନିଜମୁଲାଡୁନପୁଡୁ ନୀ ରୂପମନଵଚ୍ଚୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 35 ॥

ଦଶଗଲାରିନେଲ୍ଲ ଦମ ବଂଧୁଵୁ ଲଟଂଡ୍ରୁ
ଦଶୟଲେମି ନେଂତ୍ରୁ ତକ୍କୁଵଗନୁ
ଦଶୟନ ଗମ ଧନ ଦଶମୋକ୍କଟେ ଦଶ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 36 ॥

ତାମସିଂଚି ଚେୟଦଗ ଦେଟ୍ଟି କାର୍ୟଂବୁ
ଵେଗିରିଂପ ନଦିୟୁ ଵିଷମଗୁନୁ
ପଚ୍ଚିକାୟଦେଚ୍ଚି ପଡଵେୟ ଫଲମୌନେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 37 ॥

ତଲ୍ଲିବିଡ୍ଡଲକୁନୁ ତଗଵୁ ପୁଟ୍ଟିଂଚେଡି
ଧନମୁ ସୁଖମୁ ଗୂର୍ଚୁନନି ଗଡିଂତ୍ରୁ
କାନି ୟେଲ୍ଲୟେଡଲ ଘନ ଦୁଃଖନ୍​ଦମଦି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 38 ॥

ତଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲେନ୍ନଦଗୁ ତୋଲି ଗୁରୁଵୁଲୁ
ପାର୍ଵତୀଭଵୁ ଲିଲବରମଗୁରୁଲୁ
କୂଲିଵାଂଡ୍ର ଜଗତି ଗୁରୁଲନ ଦ୍ରୋହମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 39 ॥

ତାମସିଂଚି ଚେୟଦଗ ଦେଟ୍ଟି କାର୍ୟଂବୁ
ଵେଗିରିଂପ ନଦିୟୁ ଵିଷମଗୁନୁ
ପଚ୍ଚିକାୟଦେଚ୍ଚି ପଡଵେୟ ଫଲମୌନେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 40 ॥

ପୁଟ୍ଟୁ ପୁଟ୍ଟଲେଦେ ପୁଡମିନି ଜନୁଲେଲ୍ଲ
ପୁଟ୍ଟି ଗିଟ୍ଟଲେଦେ ପୂର୍ଵୁଲେଵରୁ
ପୁଟ୍ଟି ଗିଟ୍ଟୁଟେଲ୍ଲ ଵଟ୍ଟି ଭ୍ରାଂତୁଲୁ ସୁମୀ,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 41 ॥

ପେଟ୍ଟିପୋୟଲେନି ଵଟ୍ଟି ଦେବେଲୁ ଭୂମି
ବୁଟ୍ଟିରେମି ଵାରୁ ଗିଟ୍ଟରେମି
ପୁଟ୍ଟଲୋନି ଚେଦଲୁ ପୁଟ୍ଟଦା ଗିଟ୍ଟଦା!
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 42 ॥

ଲୋକମଂଦୁବୁଟ୍ଟି ଲୋକମଂଦେ ପେରିଗି
ଲୋକ ଵିଭଵମୋର୍ଵଲେକ ଜନୁଡୁ
ଲୋକମଂଦୁ ଜନିକି ଲୋବଡି ଚେଡିପୋଵୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 43 ॥

ମଦି ଗଲିଗିନ ପୂଜ ମଦନାରି ମେଚ୍ଚୁନୁ
ମନସୁ ନିଲ୍ସିନଂତ ମହିତୁଡଗୁନୁ
ମନସୁଲେନି ପୂଜ ମଟ୍ଟି ସମାନମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 44 ॥

ତାମୁନୁ ଜନୁଲେମନୁ କୋନ
ବୂନୁଦୁରୋ ଦାନି ସରସି ପୋଂଦିନ ଜଡନୀ,
ରାନି ପଧଂବୁନ ନଡିଚିନ
ଦାନନେ ଧର୍ମାତ୍ମୁଡଂଡ୍ରୁ ତନ୍ନିଟ ଵେମ! ॥ 45 ॥

ମଦମୁ ଵଲନ ଗଲୁଗୁ ମାଟଲୁ ମ଱ିପଲ୍କି
ମ୍ରୁଚ୍ଚୁ ସଦ୍ଦୁଲନୋଗି ମୋସପୁଚ୍ଚି
କାସୁରାବେନଗେଡୁ କଷ୍ଠୁଂଡୁ ଗୁରୁଡୌନେ?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 46 ॥

ମନସେ ମାୟା ମୃଗମୌ
ମନନେମିଟି ପୈକିଗାନୀ ମଣିପୋନୀକା
ମନସୁନ ମନସୁନୁ ଜଂପିନ
ମନଂଦେ ମୁକ୍ତିଗଲଦୁ ମହିଲୋ ଵେମ! ॥ 47 ॥

ମଂତ୍ରମୋକଟି ଚେପ୍ପି ମ଱ି ଦେଵତାର୍ଚନ
ଚେସି ତମକୁଗରୁଣଚେଂଦିନଦନି
ଵେଦପଠନ ଚେସି ଵେର୍ରୁଲୈ ପୋଦୁରୁ,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 48 ॥

ମଠମୁଲୋନିୟୋଗି ମାୟଲନ୍ନିୟୁଗୋସି
ଘଟମୁଲୋନ ନୁନ୍ନ ଘନୁନିଦେଲିସି
ମାଟ ମାଟକୁଗୁରୁ ମରୁଵକ ତେଲୁପୁରା,
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 49 ॥

ତିରିଗି ଵଚ୍ଚୁଵେଳ ମରଲିପୋୟେଡି ଵେଳ
ଵେଂଟ ଦେରୁ ଧନମୁ ଵଂଟବୋରୁ
ତୋନେଟକୁ ଜନୁନୋ ଧନମେଂଦୁ ବୋଵୁନୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 50 ॥

ଆଶୟନେଡୁ ଦାନି ଗୋସିଵେୟଗାଲେକ
ମୋହବୁଦ୍ଦି ଵଲନ ମୁନୁଗୁଵାରୁ
କାଶିଵାସୁଲୈନ ଗନବୋରୁ ମୋକ୍ଷମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 51 ॥

ଚିତ୍ତମନେଡି ଵେରେ ଶିଥିଲମୈନପ୍ପୁଡେ
ପ୍ରକୃତି ୟନେଡି ଚେଟ୍ଟୁ ପଡୁନୁ ପିଦପ
ଗୋର୍କୁଲନେଡି ପେଦ୍ଦକୋମ୍ମଲେଂଡୁନୁ ଗଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 52 ॥

ଭୋଗଂବୁଲ କାଶିଂପକ
ରାଗଦ୍ଵେଷଂବୁ ରଂଗୁଡଦମଲୋ
ଵେଗମେ ମୋକ୍ଷ ପଦଂବୁନୁ
ରାଗନୁ ନାତଂଡୁ ୟୋଗିରାୟୁଡୁ ଵେମ! ॥ 53 ॥

ଚନୁଵାରେଲ୍ଲନୁ ଜନୁଲଂ
ଜନିପୋୟିନ ଵାରି ପୁଣ୍ୟ ସତ୍କଥଲେଲ୍ଲନ୍
ଵିନଵଲେ ଗନଵଲେ ମନଵଲେ
ନନି ମଷୁଲକୁ ଦେଲୁସଗୂଡ ଦଂତ୍ୟମୁ ଵେମ! ॥ 54 ॥

ଆଶୟନେଡି ତ୍ରାଳ୍ଳ ନଖିଲ ଜନଂବୁଲୁ
କଟ୍ଟୁପଡୁଚୁ ମୁକ୍ତିଗାନରୈରି
ଜ୍ଞାନଖଡ୍ଗମୁନନୁ ଖଂଡିଂପ ରାଦୋକୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 55 ॥

ଅତିଥି ରାକ ଚୂଚି ୟଦଲିଂଚି ପଡଵୈଚି
କଠିନ ଚିତୁଲଗୁଚୁ ଗାନଲେରୁ
କର୍ମମୁନକୁ ମୁଂଦୁ ଧର୍ମମୁ ଗାନରୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 56 ॥

ତନୁ ଵଲଚିନ ଦାଵଲଚୁନୁ ତନୁ
ଵଲଵକ ୟୁନ୍ନନେନଡୁ ତାଵଲଵ ଡିଲନ୍
ତନଦୁ ପଟାଟୋପଂବୁଲୁ ତନ
ମାୟଲୁ ପନିକିରାଵୁ ଧରଲୋନ ଵେମ! ॥ 57 ॥

ମାଟଲାଡ ଵଚ୍ଚୁ ମନସୁ ନିଲ୍ଵଗଲେଦୁ
ତେଲୁପଵଚ୍ଚୁ ଦନ୍ନୁ ତେଲିୟଲେଦୁ
ସୁରିୟବଟ୍ଟଵଚ୍ଚୁ ଶୂରୁଡୁ କାଲେଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 58 ॥

ତନକେନାଡୁ ସୁଭିକ୍ଷମୁ
ତନକେନାଡୁନୁ ଭଗଂବୁ ତନରଵୟୁନଂ
ଚୁନୁ ତନ ଦଶକୈ ୟେଲ୍ଲେଡ
ମନସଂଦୁନ ଜିଵୁକୁଚୁଂଡୁ ମହିଲୋ ଵେମ! ॥ 59 ॥

ଏଂଡିନ ମା ନୋକଟଡଵିନି
ମଂଡିନ ନଂଦଗ୍ନି ପୁଟ୍ଟି ୟୂଡ୍ଚୁନୁ ଚେଟ୍ଲନ୍
ଦଂଡିଗଲ ଵଂଶମେଲ୍ଲନୁ
ଚଂଡାଲୁଂଡୋକଡୁ ପୁଟ୍ଟି ଚଦୁପୁନୁ ଵେମ! ॥ 60 ॥

ନିଜମୁ ତେଲିସିୟୁନ୍ନ ସୁଜିନୁଡାନିଜମୁନେ
ପଲୁକଵଲୟୁଗାନି ପରୁଲକୋରକୁ
ଚାଵକୂଡ ଦିଂକ ନୋପଦଵ୍ୟଂ ପଲ୍କ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 61 ॥

ତାମୁନୁ ଜନୁଲେମନୁ କୋନ
ବୂନୁଦୁରୋ ଦାନି ସରସି ପୋଂଦିନ ଜଡନୀ,
ରାନି ପଧଂବୁନ ନଡିଚିନ
ଦାନନେ ଧର୍ମାତ୍ମୁଡଂଡ୍ରୁ ତନ୍ନିଟ ଵେମ! ॥ 62 ॥

ଵିନିୟୁ ଵିନକୟୁଂଡୁ କନିୟୁ ଗନକ ୟୁଂଡୁ
ତଲଚି ତଲପକୁଂଡୁ ତାନୁ ୟୋଗି
ମନୁଜଵରୁଲଚେତ ମଣିପୂଜ ଗୋନୁଚୁଂଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 63 ॥

ଵେନ୍ନ ଚେତବଟ୍ଟି ଵିଵରଂବୁ ତେଲିୟକ
ଘୃତମୁ କୋରୁନଟ୍ଟି ୟତନି ଭଂଡି
ତାନୁ ଦୈଵମୟ୍ୟୁ ଦୈଵଂବୁ ଦଲଚୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 64 ॥

ରୂପୁଵଂକ ପେରୁ ରୂଢିଗା ନିଲୁଚୁନୁ
ପେରୁଵଂକ କ୍ରିୟଲୁ ପେନଗୁଚୁଂଡୁ
ନାଶମୌନୁ ତୁଦକୁ ନାମରୂପ କ୍ରିୟଲ୍
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 65 ॥

ଲୋଭମୋହମୁଲନୁ ପ୍ରାଭଵମୁଲୁ ତପ୍ପୁ
ତଲଚିନ ପନୁଲେଲ୍ଲ ତପ୍ପି ଚନୁନୁ
ତାନୋକଟି ଦଲଚିନ ଦୈଵମୋଂଡଗୁଚୁଂଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 66 ॥

ଶାଂତମେ ଜନୁଲନୁ ଜୟମୁନୋଂଦିଂଚୁନୁ
ଶାଂତମୁନନେ ଗୁରୁଵୁ ଜାଡ ତେଲିୟୁ
ଶାଂତ ଭାଵ ମହିମ ଜର୍ଚିଂପଲେମୟା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 67 ॥

ଵେଷଧାରିନେପୁଡୁ ଵିଶ୍ଵସିଂପଗରାଦୁ
ଵେଷଦୋଷମୁଲୋକ ଵିଧୟେ ୟଗୁନୁ
ରଟ୍ଟୁକାଦେ ମୁନୁପୁ ରାଵଣୁ ଵେଷଂବୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 68 ॥

ଇଂଗଲଂବୁ ତୋଡ ନିଲ ସଲ୍ପୁତୋଡନୁ
ପରୁନି ୟାଲିତୋଡ ପତିତୁତୋଡ
ସରସମାଡୁଟେଲ୍ଲ ଚାଵୁକୁ ମୂଲମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 69 ॥

ଐକମତ୍ୟମୋକ୍କ ଟାଵଶ୍ୟକଂ ବେପ୍ଡୁ
ଦାନି ବଲିମି ନେଂତୟୈନ ଗୂଡୁ
ଗଡ୍ଡି ଵେଂଟ ବେଟ୍ଟି କଟ୍ଟରା ୟେନୁଂଗୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 70 ॥

ତାମସିଂଚି ଚେୟଦଗଦେଟ୍ଟି କାର୍ୟଂବୁ
ଵେଗିରିଂପ ନଦିୟୁ ଵିଷମଗୁନୁ
ପଚ୍ଚିକାୟଦେଚ୍ଚି ପଡଵେୟ ଫଲମୌନା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 71 ॥

ତଲ୍ଲୀ ବିଡ୍ଡଲକୁ ତଗଵୁ ପୁଟ୍ଟିଂଚେଡି
ଧନମୁ ସୁଖମୁ ଗୂର୍ଚୁନନି ଗଡିଂତ୍ରୁ
କାନୀୟେଲ୍ଲ ୟେଡଲ ଘନ ଦୁଃଖକରମଦି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 72 ॥

ଦୋଂଗମାଟଲାଡ ଦୋରୁକୁନେ ମୋକ୍ଷମୁ
ଚେତଗାନି ପଲୁକୁ ଚେଟୁଦେଚ୍ଚୁ
ଗୁରୁଵୁପଦ୍ଦୁ କାଦୁ ଗୁନହୈନ୍ୟ ମଦିୟଗୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 73 ॥

ନଲୁଗୁରୁ କଲ ଚୋଟନୁ ଦା
ଦଲ ଚୂପୁଚୁ ମେଲଗୁଚୁଂଡି ଧନ୍ୟାତ ଗନଗା
ଦଲଚେଡି ୟାତଡୁ ନିଚ୍ଚଲୁ
ଗଲ ମାଟଲେ ପଲୁକୁଚୁଂଡଗା ଦଗୁ ଵେମ! ॥ 74 ॥

ନଡୁଚୁନିଚ୍ଚୁ ନତନି ବତ୍ତେମିଚ୍ଚିନ ଵାନି
କଡୁପୁ ଚଲ୍ଲଜେସି ଘନତ ଵିଡୁଚୁ
ନଡୁପ ନେର ନେର ନତଡୁ ନାଲି ମୁଚ୍ଚେଗଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 75 ॥

ପଦୁଗୁରାଡୁମାଟ ପାଡିୟୈ ଧରଜେଲ୍ଲୁ
ନୋକ୍କଡାଡୁମାଟ ୟେକ୍କଦେଂଦୁ
ଵୂରକୁଂଡୁ ଵାନି କୂରେଲ୍ଲ ନୋପଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 76 ॥

ପତକ ମଂଦୁ ନୋପ୍ପୁ ପଲୁ ରତ୍ନମୁଲ ପେଂପୁ
ବଂଗରଂଦୁ କୂର୍ପ ବରୁଵୁ ଗନୁନୁ
ଗାନି ୟିତର ଲୋହମୈନ ହୀନମୁ ଗାଦେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 77 ॥

ଜନ୍ନମୁଲନୁ ମରିୟୁ ଜନ୍ନିୟଲ ନନେକ
ମୁଲ ନୋନର୍ଚିୟୁନ୍ନ ଫଲମୁକାନ
ରାକ ୟୁଂଡୁ ନୀତି ଲେକୁନ୍ନ ମାତ୍ରାନ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 78 ॥

ତପ୍ପୁ ପଲୁକୁ ପଲିକି ତାତୋଟ ଚେସିନ
କୂଡିୟୁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୁଂଗିପୋଵୁ
ନୋଟିକୁଂଡ ନୀଳ୍ଳୁ ନୋନରଗା ନିଲୁଚୁନା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 79 ॥

ଭୂମି ନାଦି ୟନିନ ଭୂମି ଫକ୍କୁନ ନଵ୍ଵୁ
ଦାନ ହୀନୁ~ଂ ଜୂଚି ଧନମୁ ନଵ୍ଵୁ
କଦନ ଭୀତୁ~ଂ ଜୂଚି କାଲୁ~ଂଡୁ ନଵ୍ଵୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 80 ॥

ନୀତି ଜ୍ୟୋତିଲେକ ନିର୍ମଲଂବଗୁ ନେଦି
ଏଟ୍ଲୁ କଲଗୁବର ମଦେଂତୟୈନ
ଧନମୁ ଗଲିଗିୟୁନ୍ନ ଦୈଵଂବୁ ଗଲୁଗଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 81 ॥

ପଗୟୁଡଗୁ ଗୋପମୁଡିଗିନ
ପଗୟୁଡୁଗନ୍​ କୋର୍କେଲୁଡୁଗୁ ବରଜନ୍ମଂପୁଂ
ଦଗୁଲୁଡୁଗୁ ଭେଦମୁଡିଗିନ
ତ୍ରିଗୁଣମୁ ଲୁଡୁଗଂଗ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିରମଗୁ ଵେମ! ॥ 82 ॥

ପପ୍ପୁଲେନି କୂଡୁ ପରୁଲକୋସହ୍ୟମେ
ୟୁପ୍ପୁଲେନି ଵାଡେ ୟଧିକ ବଲୁଡୁ
ମୁପ୍ପୁଲେନି ଵାଡୁ ମୋଦଟି ସୁଜ୍ଜାନିରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 83 ॥

ନିକ୍କମୈନ ମଂଚି ନୀଲମୋକ୍କଟି ଚାଲୁ
ତଳୁକୁ ବେଳୁକୁ ରାଲୁ ତଟ୍ଟେଡେଲ
ଚଦୁଵ ପଦ୍ୟମରୟ ଜାଲଦା ୟୋକ୍କଟି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 84 ॥

ପରୁଲ ଦତ୍ତମୋପ୍ପି ପାଲନଚେସିନ
ନିଲ ସ୍ଵଦତ୍ତମୁନକୁ ଵିନୁ ମଡିୟଗୁ
ନଵନି ପରୁଲ ଦତ୍ତ ମହପରିଂପଗ ରାଦୁ
ଵିଶ୍ଵଧାବିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 85 ॥

ନିଜମୁଲାଡୁ ଵାନି ନିଂଦିଂଚୁ ଜଗମେଲ୍ଲ
ନିଜମୁ ବଲ୍କରାଦୁ ନୀଚୁଲକଡ
ନିଜ ମହାତ୍ମୁଗୂଡ ନିଜମାଡଵଲୟୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 86 ॥

ପଦୁଗୁରାଡୁମାଟ ପାଡିୟୈ ଧରଜେଲ୍ଲୁ
ନୋକ୍କଡାଡୁମାଟ ୟେକ୍କଦେଂଦୁ
ଵୂରକୁଂଡୁ ଵାନି କୂରେଲ୍ଲ ନୋପଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 87 ॥

ପରୁଲ ମେଲୁ ଚୂଚି ପଲୁଗାକି ଵଲେ ନେପ୍ପୁ
ଵଟ୍ଟି ମାଟଲାଡୁ ଵାଡଧମୁଡୁ
ଅଟ୍ଟି ଵାନି ବ୍ରତୁକୁ ଟଦିୟେଲ ମଂଟିକା
ଵିଶ୍ଵଧାବିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 88 ॥

ଭୟମଂତୟୁ ଦେହମୁନକେ
ଭୟ ମୁଡିଗିନ ନିଶ୍ଚୟଂବୁ ପରମାତ୍ମୁନକେ
ଲୟମଂତୟୁ ଜୀଵୁନକେ
ଜୟମାତ୍ମକୁ ନନୁଚୁ ଜଗତି~ଂ ଜାଟୁର ଵେମ! ॥ 89 ॥

ଭୂମି ନାଦି ୟନିନ ଭୂମି ଫକ୍କୁନ ନଵ୍ଵୁ
ଦାନ ହୀନୁ~ଂ ଜୂଚି ଧନମୁ ନଵ୍ଵୁ
କଦନ ଭୀତୁ~ଂ ଜୂଚି କାଲୁ~ଂଡୁ ନଵ୍ଵୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 90 ॥

ମାଟଜେପ୍ପ ଵିନନି ମନୁଜୁଡୁ ମୂର୍ଖୁଡୁ
ମାଟ ଵିନ୍ନ ନରୁଡୁ ମାନୁଡଗୁନୁ
ମାଟ ଵିନଗ ଜେପ୍ପ ମାନୁଟ କୂଡଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 91 ॥

ମନସୁ ତେଲିସି ୟୋକନି ମାଟକୁ ବ୍ରତିଚେପ୍ପ
ସଂତସିଂଚୁ ନତଡୁ ଚାଲମେଚ୍ଚୁ
ମନସୁ ଦେଲିୟକୁନ୍ନଡନିୟୁଚୁ ନନୁନେଦୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 92 ॥

ଆଲିମାଟଲୁ ଵିନି ଅନ୍ନଦମ୍ମୁଲ ରୋସି
ଵେରେପୋଵୁଵାଡୁ ଵେର୍ରିଵାଡୁ
କୁକ୍କତୋକ ପଟ୍ଟି ଗୋଦାରୀଦିନା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 93 ॥

ଜ୍ଞାନିୟୈନଵାନି ମାନକ ପୂଜିଂଚୁ
ମନୁଜୁଡେପ୍ପୁଡୁ ପରମୁନନୁ ମୁଦଂବୁ
ସୁଖମୁନଂଦୁଚୁଂଡୁସୂରୁଲୁ ମେଚ୍ଚଗ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 94 ॥

ହାନି କଲୁଗବୋଦୁ ହରିମଦି ନେଂଚେଡୁ
ଵାନି କବ୍ଦୁ ପରମୁ ଵସୁଧୟଂଦୁ
ପୂନି ନିଷ୍ଠମୀରି ପୋଦଲକ ୟୁଂଡୁମୁ
ଵିଶ୍ଵରାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 95 ॥

ଅଲ୍ପୁଡେପ୍ପୁଡୁ ପଲୁକୁ ନାଡଂବରମୁଗାନୁ
ସଜ୍ଜନୁଂଡୁ ପଲୁକୁ ଚଲ୍ଲଗାନୁ
କଂଚୁ ମୋଗିନଟ୍ଲୁ କନକଂବୁ ମୋଗୁନା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 96 ॥

ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ମରୟ ନନ୍ୟାୟମୁନ ଦିଂଚୁ
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋସଗୁ ରୁଗ୍ମତଂବୁ
ଜ୍ୟୋତିଷମୁ ଜନମୁଲ ନୀତୁଲ ଦପ୍ପିଂଚୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 97 ॥

ଦେଵୁଡନଗ ଵେରେ ଦେଶମୁଂଦୁନ୍ନାଡେ
ଦେହିତୋଡ ନେପୁଡୁ ଦେହମଂଦେ
ଵାହନମୁଲନେକ୍କି ପଡିଦୋଲୁଚୁନ୍ନାଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 98 ॥

ଭୂମିଲୋନ ବୁଟ୍ଟୁ ଭୂସାରମେଲ୍ଲନୁ
ତନୁଵୁଲୋନ ବୁଟ୍ଟୁ ତତ୍ତ୍ଵମେଲ୍ଲ
ଶ୍ରମଲୋନ ବୁଟ୍ଟୁ ସର୍ଵଂବୁ ତାନୌନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 99 ॥

ଵ୍ରାତକଂଟେ ହେଚ୍ଚୁ ପରମୀଦୁ ଦୈଵଂବୁ
ଚେତକଂଟେ ହେଚ୍ଚୁ ଵ୍ରାତ ଲେଦୁ
ଵ୍ରାତ କଜୁଡୁ କର୍ତ ଚେତକୁ ଦାକର୍ତ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 100 ॥

ଚିପ୍ପଲୋନବଡ୍ଡ ଚିନୁକୁ ମୁତ୍ୟଂବୟ୍ୟେ
ନୀଟ ବଡ୍ଡ ଚିନୁକୁ ନୀଟ ଗଲିସେ
ବ୍ରାପ୍ତି ଗଲୁଗୁ ଚୋଟ ଫଲମେଲ ତପ୍ପୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 101 ॥

ଇଂଟି ଇଂଟିଲୋନନୀଶ୍ଵରୁଡୁଂଡଗ
ନଂଟି ଚୂଡଲେକ ୟଡଵୁଲଂଦୁ
ନୁଂଟ ମେଟଂଚୁନୁଂଦୁରା ଜୋଗୁଲୈ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 102 ॥

ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କଲିଗିଚେସିନ ପୁଣ୍ୟଂବୁ
କୋଂଚେମୈନ ନଦିୟୁ କୋଦଵଗାଦୁ
ଵିତ୍ତନଂବୁ ମର୍ରି ଵୃକ୍ଷଂବୁନକୁ ନେଂତୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 103 ॥

ଅଗ୍ନିବାନା ମେସି ୟଂବୁଧି ନିଂକିଂଚୁ
ରାମୁଡଵଲି କେଗ ରାକ, ନିଲିଚି
ଚେଟ୍ଲୁ ଗିରୁଲୁ ତେଚ୍ଚି ସେତୁଵୁ ଗଟ୍ଟଡା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 104 ॥

ଐଦୁ ଵେଳ୍ଲୁ ବଲିମି ହସ୍ତଂବୁ ପନିଚେୟୁ
ନଂ ଦୋକଂଡୁ ଵିଡ୍ଡ ପୋଂଦୁ ଚେଡୁନୁ
ସ୍ଵୀୟୁଡୋକଡୁ ଵିଡିନ ଜେଡୁକଦା ପନିବଲ୍ମି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 105 ॥

ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଵଲନ ନଖିଲଂବ ତାନୟ୍ୟେ
ଜୀଵବୁଦ୍ଧି ଵଲନ ଜୀଵୁଡୟ୍ୟେ
ମୋହବୁଦ୍ଧିଲୟମୁ ମୁଂଦର ଗନୁଗୋନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 106 ॥

ଗୁଣମୁଲୋଗଲଵାନି କୁଲମେଂଚଗାନେଲ
ଗୁଣମୁ କଲିଗେନେନି କୋଟିସେୟୁ
ଗଣମୁଲେକ ୟୁନ୍ନ ଗୁଡ୍ଡିଗଵ୍ଵୟୁଲେଦୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 107 ॥

ତଲ୍ଲିତଂଡ୍ରୁଲଂଦୁ ଦୟଲେନି ପୁତ୍ରୁଂଡୁ
ପୁଟ୍ଟନେମି? ଵାଡୁ ଗିଟ୍ଟନେମି?
ପୁଟ୍ଟଲୋନି ଚେଦଲୁ ପୁଟ୍ଟଦା ଗିଟ୍ଟଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 108 ॥

କୋପମୁନ ଘନତ କୋଂଚେମୈପୋଵୁନୁ
କୋପମୁନନୁ ଗୁଣମୁ କୋରତପଡୁନୁ
କୋପମଣଚନେନି କୋରିକଲୀଡେରୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 109 ॥

ଏଲୁଗୁ ତୋଲୁ ତେଚ୍ଚି ଏଡାଦି ୟୁତିକିନା
ନଲୁପୁ ନଲୁପେକାନି ତେଲୁପୁକାଦୁ
କୋୟ୍ୟବୋମ୍ମ ତେଚ୍ଚି କୋଟ୍ଟିତେ ଗୁଣିୟୋନେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 110 ॥

ଅଲ୍ପବୁଦ୍ଧିଵାନିକଧିକାରମିଚ୍ଚିନ
ଦୋଡ୍ଡଵାରିନେଲ୍ଲ ତୋଲଗଗୋଟ୍ଟୁ
ଚେପ୍ପୁଦିନେଡୁ କୁକ୍କ ଚେରକୁ ତୀପେରୁଗୁନା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 111 ॥

ପଟ୍ଟୁପଟ୍ଟରାଦୁ ପଟ୍ଟିଵିଡୁଵରାଦୁ
ପଟ୍ଟେନେନି ବିଗିୟ ପଟ୍ଟଵଲୟୁ
ପଟ୍ଟୁଵିଡୁଟକନ୍ନା ପଡିଚଚ୍ଚୁଟେମେଲୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 112 ॥

ତୁମ୍ମଚେଟ୍ଟୁ ମୁଂଡ୍ଲ ତୋଡନେପୁଟ୍ଟୁନୁ
ଵିତ୍ତୁଲୋନନୁଂଡୁ ଵେଡଲୁନଟ୍ଲୁ
ମୂର୍ଖୁନକୁନୁ ବୁଦ୍ଧି ମୁଂଦୁଗା ବୁଟ୍ଟନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 113 ॥

କପଟି ଵେଷମୂନି କଡଗଂଡ୍ଲୁ ପଡନେଲ
ଵିପିନ ଭୂମି ତିରିଗି ଵିସୁଗନେଲ
ୟୁପମୁତୋନେ ମୁକ୍ତି ଉନ୍ନଦି ଚୂଡରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭି ରାମ ଵିନୁର ଵେମ ॥ 114 ॥

ଅନୁଵୁଗାନି ଚୋଟ ଅଧିକୁଲମନରାଦୁ
କୋଂଚେମୁଂଦୁଟେଲ୍ଲ କୋଦୁଵକାଦୁ
କୋଂଡ ୟଦ୍ଦମଂଦୁ କୋଂଚମୈ ଉଂଡଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 115 ॥

ମନସୁଲୋନୁନ୍ନ ମର୍ମମଂତ ଏରିଗି
ସ୍ଥିରମୁ ଚେସି ଆତ୍ମ ତେଟପରିଚି
ଘଟମୁ ନିଲ୍ପଵଲୟୁ, ଘନତଲିଂକେଟିକି
ଵିଶ୍ଵଦାଭି ରାମଵିନୁର ଵେମ! ॥ 116 ॥

କଦଲନୀୟକୁଂଡ ଗଟ୍ଟିଗା ଲିଂଗଂବୁ
କଟ୍ଟିଵେୟନେମି ଘନତ କଲୁଗୁ
ଭାଵମଂଦୁ ଶିଵୁନି ଭାଵିଂଚି କାନରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 117 ॥

ମେକ ଜଂକବେଟ୍ଟିମେଲଗୁଚୁ ମଂଦଲୋ
ବ୍ରମନି ତିରୁଗୁ ଗୋଲ୍ଲ ପଗିଦିଗାନୁ
ଦେଵୁନେରୁଗକ ପରଦଵେତଲ ଦଲଚୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 118 ॥

ତନ କୁଲ ଗୋତ୍ରମୁ ଲାକୃତି
ତନ ସଂପଦ କଲିମି ବଲିମି ତନକେଲନୟା?
ତନ ଵେଂଟରାଵୁ ନିଜମିଦି
ତନ ସତ୍ୟମେ ତୋଡୁଵଚ୍ଚୁ ତନତୋ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 119 ॥

କଲିମିଗଲ୍ଗନେମି କରୁଣ ଲେକୁଂଡିନ
କଲିମି ତଗୁନେ ଦୁଷ୍ଟକର୍ମୁଲକୁନୁ
ତେନେଗୂର୍ପନୀଗ ତେରୁଵୁନ ବୋଵଦା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 120 ॥

ଏଂଡିନ ମାନୋକଟଡଵିନି
ମଂଡିନ ନଂଦଗ୍ନି ପୁଟ୍ଟି ୟୂଡ୍ଚୁନୁ ଚେଟ୍ଲନ୍
ଦଂଡିଗଲ ଵଂଶମେଲ୍ଲନୁ
ଚଂଡାଲୁଂଡୋକଡୁ ପୁଟ୍ଟି ଚଦୁଵୁନୁ ଵେମ! ॥ 121 ॥

କନୁଲୁ ପୋଵୁଵାଡୁ କାଳ୍ଲୁ ପୋୟିନଵାଡୁ
ଉଭୟୁଲରୟୁଗୂଡି ୟୁଂଡିନଟ୍ଲୁ
ପେଦ ପେଦ ଗୂଡି ପେନଗୋନି ୟୁଂଡୁନୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମା ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 122 ॥

ମାଟଲାଡୁ ଗଲ୍ଗୁ ମର୍ମମୁଲେରିଗିନ
ପିନ୍ନପେଦ୍ଦତନମୁ ଲେନ୍ନଵଲଦୁ
ପିନ୍ନଚେତି ଦିଵ୍ଵେ ପେଦ୍ଦଗା ଵେଲଗଦା?
ଵିଶ୍ଵଧାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 123 ॥

କୋଂଡମୁଚ୍ଚୁ ପେଂଡ୍ଲିକି କୋତି ପେରଂଟାଲୁ
ମୋଂଡି ଵାନି ହିତୁଡୁ ବଂଡଵାଡୁ
ଦୁଂଡଗୀଡୁନକୁନୁ କୋଂଡେଡୁ ଦଳଵାୟି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମା ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 124 ॥

ଝୁଷମୁ ନୀରୁ ଵେଡଲ ଜଚ୍ଚୁଟେ ସିଦ୍ଧମୁ
ନୀଟନୁଂଡନେନି ନିକ୍କିପଡୁନୁ
ଅଂଡତୋଲୁଗୁ ନେଡଲ ନଂଦର ପନି ଅଟ୍ଲେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭି ରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 125 ॥

ତଲ୍ଲିୟେଡ୍ଵ ଵିନକ ତନୟାଲୁ ଵଗଚିନ
ଜାଲିପଡେଡୁ ଵାଡୁ ଜଡୁଡୁ ସୁମ୍ମି
ତାରତମ୍ୟ ମେରୁଗନେରନି ପଶୁଵଦି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 126 ॥

ପରୁଲମେଲୁ ଚୂସି ପଲୁକାକି ଵଲେ
ଵଟ୍ଟିମାଟଲାଡୁ ଵାଡୁ ଅଧମୁଡୁ
ଅଟ୍ଟିଵାନି ବତୁକୁଟଦି ଏଲ ମଂଟିକା?
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 127 ॥

ଗଂଗି ଗୋଵୁପାଲୁ ଗରିଟଡୈନନୁ ଚାଲୁ
କଡଵେଡୈନନୁ ନେମି ଖରମୁପାଲୁ
ଭକ୍ତିକଲ୍ଗୁକୂଡୁ ପଟ୍ଟେଡୈନନୁ ଚାଲୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 128 ॥

ଚିକ୍କିୟୁନ୍ନଵେଳ ସିଂହଂବୁନୈନନୁ
ବକ୍କ କୁକ୍କୟୈନା ବାଧସେୟୁ
ବଲିମିଲେନି ଵେଳ ପଂତମୁଲୁ ଚେଲ୍ଲଵୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 129 ॥

ପନସତୋନଲକନ୍ନ ପଂଚଦାରଲକନ୍ନ
ଜୁଂଟିତେନେକନ୍ନ ଜୁନ୍ନୁକନ୍ନ
ଚେ଱ୁକୁ ରସମୁକନ୍ନ ଚେଲୁଲ ମାଟଲେ ତୀପି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 130 ॥

ନିଂଡୁନଦୁଲୁ ପାରୁ ନିଲଚି ଗଂଭୀରମୈ
ଵେ଱୍ରିଵାଗୁ ପା଱ୁ ଵେଗବୋର୍ଲି
ଅଲ୍ପୁଡାଡୁରୀତି ନଧିକୁଂଡୁ ନାଡୁନା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 131 ॥

ଉପ୍ପୁଲେନିକୂର ୟୋପ୍ପଦୁ ରୁଚୁଲକୁ
ପପ୍ପୁଲେନି ତିଂଡି ଫଲମୁଲେଦୁ
ଅପ୍ପୁଲେନିଵାଡେ ୟଧିକ ସଂପନ୍ନୁଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 132 ॥

ପସୁଲ ଵନ୍ନେ ଵେରୁ ପାଲେଲ୍ଲ ଓକ୍କଟି
ପୁଷ୍ପଜାତି ଵେରୁ ପୂଜ ଓକଟି
ଦର୍ଶନଂବୁଲାରୁ ଦୈଵଂବୁ ଓକ୍କଟି
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 133 ॥

ଚଂପଦଗିନ ଶତୃଵୁ ତନଚେତ
ଚିକ୍କେନେନି କୀଡୁ ଚେୟରାଦୁ
ପୋସଗ ମେଲୁ ଚେସି ପୋମ୍ମନୁଟେ ମେଲୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 134 ॥

ଆପଦଗଲ ଵେଳ ଅରସି ବଂଧୁଵୁ ଜୂଡୁ
ଭୟମୁ ଵେଳ ଜୂଡୁ ବଂଟୁତନମୁ
ପେଦଵେଳ ଜୂଡୁ ପେଂଡ୍ଲାମୁ ଗୁଣମୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 135 ॥

ଉପ୍ପୁ କପ୍ପୁରଂବୁ ଓକ୍କ ପୋଲିକନୁଂଡୁ
ଚୂଡ ଚୂଡ ରୁଚୁଲ ଜାଡ ଵେରୁ
ପୁରୁଷୁଲଂଦୁ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷୁଲୁ ଵେରୟ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 136 ॥

ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଦି ଲେନି ୟାଚାରମଦିୟେଲ
ଭାଂଡଶୁଦ୍ଦି ଲେନି ପାକ ମେଲ
ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଦିଲେନି ଶିଵପୂଜଲେଲରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 137 ॥

ୟିନୁମୁ ଵିରଗନେନି ୟିନୁମୂରୁ ମୁମ୍ମାରୁ
କାଚିୟେତକଵଚ୍ଚୁ ଗ୍ରମମୁ ଗାନୁ
ମନସୁ ଵିରିଗେନେନି ମରି ଚେର୍ଚରାଦୟା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 138 ॥

କୁଂଡ କୁଂଭମନ୍ନ କୋଂଡ ପର୍ଵତମନ୍ନ
ନୁପ୍ପୁ ଲଵଣମନ୍ନ ନୋକଟି କାଦେ
ଭାଷ ଲିଟ୍ଟେ ଵେରୁ ପରତତ୍ଵମୋକଟେ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 139 ॥

ଅନଗ ନନଗ ରାଗ ମତିଶ ୟିଲ୍ଲୁଚୁନୁଂଡୁ
ଦିନଗ ଦିନଗ ଵେମୁ ତିୟ୍ୟନୁଂଡୁ
ସାଧନମୁନ ପନୁଲୁ ସମକୂରୁ ଧରଲୋନ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 140 ॥

ଚେପ୍ପୁଲୋନି ରାୟି ଚେଵିଲୋନି ଜୋରୀଗ
କଂଟିଲୋନି ନଲୁସୁ କାଲି ମୁଲ୍ଲୁ
ଇଂଟିଲୋନି ପୋରୁ ନିଂତିଂତ ଗାଦୟା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 141 ॥

ତପ୍ପୁ ଲେନ୍ନୁଵାରୁ ତଂଡୋପ ତଂଡଂବୁ
ଲୁର୍ଵି ଜନୁଲକେଲ୍ଲ ନୁଂଡୁ ତପ୍ପୁ
ତପ୍ପୁ ଲେନ୍ନୁଵାରୁ ତମ ତପ୍ପୁଲେରୁଗରୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 142 ॥

ମିରପ ଗିଂଜ ଚୂଡ ମୀଦ ନଲ୍ଲଗନୁଂଡୁ
କୋରିକି ଜୂଡଲୋନ ଜୁରୁକୁମନୁନୁ
ସଜ୍ଜନୁ ଲଗୁ ଵାରି ସାର ମିଟ୍ଲୁଂଡୁ
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 143 ॥

ମେଡିପଂଡୁ ଚୂଡ ମେଲିମୈ ୟୁଂଡୁନୁ
ପୋଟ୍ଟଵିଚ୍ଚି ଚୂଡ ପୁରୁଗୁଲୁଂଡୁ
ପିରିକିଵାନି ମଦିନି ବିଂକମୀଲାଗୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 144 ॥

ଵେରୁ ପୁରୁଗୁ ଚେରି ଵୃକ୍ଷଂବୁ ଜେରୁଚୁନୁ
ଚୀଡପୁରୁଗୁ ଚେରି ଚେଟ୍ଟୁ ଜେରଚୁ
କୁତ୍ସିତୁଂଡୁ ଚେରି ଗୁଣଵଂତୁ ଜେରଚୁରା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 145 ॥

ଵେଷଭାଷ ଲେରିଗି କାଷୟଵସ୍ତ୍ରମୁଲ୍
ଗଟ୍ଟଗାନେ ମୁକ୍ତି ଗଲୁଗବୋଦୁ
ତଲଲୁ ବୋଡୁଲୃନ ତଲପୁଲୂ ବୋଡୂଲା
ଵିଶ୍ଵଦାଭିରାମ ଵିନୁର ଵେମ! ॥ 146 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *