ଶିଵ ମଂଗଳାଷ୍ଟକମ୍ | Shiv Mangalashtakam In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଭଵାୟ ଚଂଦ୍ରଚୂଡାୟ ନିର୍ଗୁଣାୟ ଗୁଣାତ୍ମନେ ।
କାଲକାଲାୟ ରୁଦ୍ରାୟ ନୀଲଗ୍ରୀଵାୟ ମଂଗଳମ୍ ॥ 1 ॥

ଵୃଷାରୂଢାୟ ଭୀମାୟ ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାଂବରାୟ ଚ ।
ପଶୂନାଂପତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ଗୌରୀକାଂତାୟ ମଂଗଳମ୍ ॥ 2 ॥

ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଳିତଦେହାୟ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନେ ।
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଭୂଷାୟ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ମଂଗଳମ୍ ॥ 3 ॥

ସୂର୍ୟଚଂଦ୍ରାଗ୍ନିନେତ୍ରାୟ ନମଃ କୈଲାସଵାସିନେ ।
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦରୂପାୟ ପ୍ରମଥେଶାୟ ମଂଗଳମ୍ ॥ 4 ॥

ମୃତ୍ୟୁଂଜୟାୟ ସାଂବାୟ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟଂତକାରିଣେ ।
ତ୍ରୟଂବକାୟ ଶାଂତାୟ ତ୍ରିଲୋକେଶାୟ ମଂଗଳମ୍ ॥ 5 ॥

ଗଂଗାଧରାୟ ସୋମାୟ ନମୋ ହରିହରାତ୍ମନେ ।
ଉଗ୍ରାୟ ତ୍ରିପୁରଘ୍ନାୟ ଵାମଦେଵାୟ ମଂଗଳମ୍ ॥ 6 ॥

ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ ଶର୍ଵାୟ ଭଵ୍ୟ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟିନେ ।
ଈଶାନାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପଂଚଵକ୍ରାୟ ମଂଗଳମ୍ ॥ 7 ॥

ସଦାଶିଵ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମସ୍ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ଚ ।
ଅଘୋରାୟ ଚ ଘୋରାୟ ମହାଦେଵାୟ ମଂଗଳମ୍ ॥ 8 ॥

ମହାଦେଵସ୍ୟ ଦେଵସ୍ୟ ୟଃ ପଠେନ୍ମଂଗଳାଷ୍ଟକମ୍ ।
ସର୍ଵାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ମାପ୍ନୋତି ସ ସାୟୁଜ୍ୟଂ ତତଃ ପରମ୍ ॥ 9 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *