ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്ര നാമാവലി | Subramanya Sahasranamavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം അചിംത്യശക്തയേ നമഃ ।
ഓം അനഘായ നമഃ ।
ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ ।
ഓം അപരാജിതായ നമഃ ।
ഓം അനാഥവത്സലായ നമഃ ।
ഓം അമോഘായ നമഃ ।
ഓം അശോകായ നമഃ ।
ഓം അജരായ നമഃ ।
ഓം അഭയായ നമഃ ।
ഓം അത്യുദാരായ നമഃ ।
ഓം അഘഹരായ നമഃ ।
ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ ।
ഓം അദ്രിജാസുതായ നമഃ ।
ഓം അനംതമഹിമ്നേ നമഃ ।
ഓം അപാരായ നമഃ ।
ഓം അനംതസൌഖ്യപ്രദായ നമഃ ।
ഓം അവ്യയായ നമഃ ।
ഓം അനംതമോക്ഷദായ നമഃ ।
ഓം അനാദയേ നമഃ ।
ഓം അപ്രമേയായ നമഃ । 20

ഓം അക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം അച്യുതായ നമഃ ।
ഓം അകല്മഷായ നമഃ ।
ഓം അഭിരാമായ നമഃ ।
ഓം അഗ്രധുര്യായ നമഃ ।
ഓം അമിതവിക്രമായ നമഃ ।
ഓം അനാഥനാഥായ നമഃ ।
ഓം അമലായ നമഃ ।
ഓം അപ്രമത്തായ നമഃ ।
ഓം അമരപ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം അരിംദമായ നമഃ ।
ഓം അഖിലാധാരായ നമഃ ।
ഓം അണിമാദിഗുണായ നമഃ ।
ഓം അഗ്രണ്യേ നമഃ ।
ഓം അചംചലായ നമഃ ।
ഓം അമരസ്തുത്യായ നമഃ ।
ഓം അകലംകായ നമഃ ।
ഓം അമിതാശനായ നമഃ ।
ഓം അഗ്നിഭുവേ നമഃ ।
ഓം അനവദ്യാംഗായ നമഃ । 40

ഓം അദ്ഭുതായ നമഃ ।
ഓം അഭീഷ്ടദായകായ നമഃ ।
ഓം അതീംദ്രിയായ നമഃ ।
ഓം അപ്രമേയാത്മനേ നമഃ ।
ഓം അദൃശ്യായ നമഃ ।
ഓം അവ്യക്തലക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം ആപദ്വിനാശകായ നമഃ ।
ഓം ആര്യായ നമഃ ।
ഓം ആഢ്യായ നമഃ ।
ഓം ആഗമസംസ്തുതായ നമഃ ।
ഓം ആര്തസംരക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം ആദ്യായ നമഃ ।
ഓം ആനംദായ നമഃ ।
ഓം ആര്യസേവിതായ നമഃ ।
ഓം ആശ്രിതേഷ്ടാര്ഥവരദായ നമഃ ।
ഓം ആനംദിനേ നമഃ ।
ഓം ആര്തഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ആശ്ചര്യരൂപായ നമഃ ।
ഓം ആനംദായ നമഃ ।
ഓം ആപന്നാര്തിവിനാശനായ നമഃ । 60

ഓം ഇഭവക്ത്രാനുജായ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഇഭാസുരഹരാത്മജായ നമഃ ।
ഓം ഇതിഹാസശ്രുതിസ്തുത്യായ നമഃ ।
ഓം ഇംദ്രഭോഗഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ടാപൂര്തഫലപ്രാപ്തയേ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ടേഷ്ടവരദായകായ നമഃ ।
ഓം ഇഹാമുത്രേഷ്ടഫലദായ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ടദായ നമഃ ।
ഓം ഇംദ്രവംദിതായ നമഃ ।
ഓം ഈഡനീയായ നമഃ ।
ഓം ഈശപുത്രായ നമഃ ।
ഓം ഈപ്സിതാര്ഥപ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം ഈതിഭീതിഹരായ നമഃ ।
ഓം ഈഡ്യായ നമഃ ।
ഓം ഈഷണാത്രയവര്ജിതായ നമഃ ।
ഓം ഉദാരകീര്തയേ നമഃ ।
ഓം ഉദ്യോഗിനേ നമഃ ।
ഓം ഉത്കൃഷ്ടോരുപരാക്രമായ നമഃ ।
ഓം ഉത്കൃഷ്ടശക്തയേ നമഃ । 80

ഓം ഉത്സാഹായ നമഃ ।
ഓം ഉദാരായ നമഃ ।
ഓം ഉത്സവപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഉജ്ജൃംഭായ നമഃ ।
ഓം ഉദ്ഭവായ നമഃ ।
ഓം ഉഗ്രായ നമഃ ।
ഓം ഉദഗ്രായ നമഃ ।
ഓം ഉഗ്രലോചനായ നമഃ ।
ഓം ഉന്മത്തായ നമഃ ।
ഓം ഉഗ്രശമനായ നമഃ ।
ഓം ഉദ്വേഗഘ്നോരഗേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഉരുപ്രഭാവായ നമഃ ।
ഓം ഉദീര്ണായ നമഃ ।
ഓം ഉമാപുത്രായ നമഃ ।
ഓം ഉദാരധിയേ നമഃ ।
ഓം ഊര്ധ്വരേതഃസുതായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ധ്വഗതിദായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ജപാലകായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ജിതായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ധ്വഗായ നമഃ । 100

ഓം ഊര്ധ്വായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ധ്വലോകൈകനായകായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ജാവതേ നമഃ ।
ഓം ഊര്ജിതോദാരായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ജിതോര്ജിതശാസനായ നമഃ ।
ഓം ഋഷിദേവഗണസ്തുത്യായ നമഃ ।
ഓം ഋണത്രയവിമോചനായ നമഃ ।
ഓം ഋജുരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഋജുകരായ നമഃ ।
ഓം ഋജുമാര്ഗപ്രദര്ശനായ നമഃ ।
ഓം ഋതംഭരായ നമഃ ।
ഓം ഋജുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ഋഷഭായ നമഃ ।
ഓം ഋദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ഋതായ നമഃ ।
ഓം ലുലിതോദ്ധാരകായ നമഃ ।
ഓം ലൂതഭവപാശപ്രഭംജനായ നമഃ ।
ഓം ഏണാംകധരസത്പുത്രായ നമഃ ।
ഓം ഏകസ്മൈ നമഃ ।
ഓം ഏനോവിനാശനായ നമഃ । 120

ഓം ഐശ്വര്യദായ നമഃ ।
ഓം ഐംദ്രഭോഗിനേ നമഃ ।
ഓം ഐതിഹ്യായ നമഃ ।
ഓം ഐംദ്രവംദിതായ നമഃ ।
ഓം ഓജസ്വിനേ നമഃ ।
ഓം ഓഷധിസ്ഥാനായ നമഃ ।
ഓം ഓജോദായ നമഃ ।
ഓം ഓദനപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഔദാര്യശീലായ നമഃ ।
ഓം ഔമേയായ നമഃ ।
ഓം ഔഗ്രായ നമഃ ।
ഓം ഔന്നത്യദായകായ നമഃ ।
ഓം ഔദാര്യായ നമഃ ।
ഓം ഔഷധകരായ നമഃ ।
ഓം ഔഷധായ നമഃ ।
ഓം ഔഷധാകരായ നമഃ ।
ഓം അംശുമതേ നമഃ ।
ഓം അംശുമാലീഡ്യായ നമഃ ।
ഓം അംബികാതനയായ നമഃ ।
ഓം അന്നദായ നമഃ । 140

ഓം അംധകാരിസുതായ നമഃ ।
ഓം അംധത്വഹാരിണേ നമഃ ।
ഓം അംബുജലോചനായ നമഃ ।
ഓം അസ്തമായായ നമഃ ।
ഓം അമരാധീശായ നമഃ ।
ഓം അസ്പഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം അസ്തോകപുണ്യദായ നമഃ ।
ഓം അസ്താമിത്രായ നമഃ ।
ഓം അസ്തരൂപായ നമഃ ।
ഓം അസ്ഖലത്സുഗതിദായകായ നമഃ ।
ഓം കാര്തികേയായ നമഃ ।
ഓം കാമരൂപായ നമഃ ।
ഓം കുമാരായ നമഃ ।
ഓം ക്രൌംചദാരണായ നമഃ ।
ഓം കാമദായ നമഃ ।
ഓം കാരണായ നമഃ ।
ഓം കാമ്യായ നമഃ ।
ഓം കമനീയായ നമഃ ।
ഓം കൃപാകരായ നമഃ ।
ഓം കാംചനാഭായ നമഃ । 160

ഓം കാംതിയുക്തായ നമഃ ।
ഓം കാമിനേ നമഃ ।
ഓം കാമപ്രദായ നമഃ ।
ഓം കവയേ നമഃ ।
ഓം കീര്തികൃതേ നമഃ ।
ഓം കുക്കുടധരായ നമഃ ।
ഓം കൂടസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം കുവലേക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം കുംകുമാംഗായ നമഃ ।
ഓം ക്ലമഹരായ നമഃ ।
ഓം കുശലായ നമഃ ।
ഓം കുക്കുടധ്വജായ നമഃ ।
ഓം കുശാനുസംഭവായ നമഃ ।
ഓം ക്രൂരായ നമഃ ।
ഓം ക്രൂരഘ്നായ നമഃ ।
ഓം കലിതാപഹൃതേ നമഃ ।
ഓം കാമരൂപായ നമഃ ।
ഓം കല്പതരവേ നമഃ ।
ഓം കാംതായ നമഃ ।
ഓം കാമിതദായകായ നമഃ । 180

ഓം കല്യാണകൃതേ നമഃ ।
ഓം ക്ലേശനാശായ നമഃ ।
ഓം കൃപാലവേ നമഃ ।
ഓം കരുണാകരായ നമഃ ।
ഓം കലുഷഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ക്രിയാശക്തയേ നമഃ ।
ഓം കഠോരായ നമഃ ।
ഓം കവചിനേ നമഃ ।
ഓം കൃതിനേ നമഃ ।
ഓം കോമലാംഗായ നമഃ ।
ഓം കുശപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം കുത്സിതഘ്നായ നമഃ ।
ഓം കലാധരായ നമഃ ।
ഓം ഖ്യാതായ നമഃ ।
ഓം ഖേടധരായ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗിനേ നമഃ ।
ഓം ഖട്വാംഗിനേ നമഃ ।
ഓം ഖലനിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ഖ്യാതിപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഖേചരേശായ നമഃ । 200

ഓം ഖ്യാതേഹായ നമഃ ।
ഓം ഖേചരസ്തുതായ നമഃ ।
ഓം ഖരതാപഹരായ നമഃ ।
ഓം ഖസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം ഖേചരായ നമഃ ।
ഓം ഖേചരാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ഖംഡേംദുമൌലിതനയായ നമഃ ।
ഓം ഖേലായ നമഃ ।
ഓം ഖേചരപാലകായ നമഃ ।
ഓം ഖസ്ഥലായ നമഃ ।
ഓം ഖംഡിതാര്കായ നമഃ ।
ഓം ഖേചരീജനപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഗാംഗേയായ നമഃ ।
ഓം ഗിരിജാപുത്രായ നമഃ ।
ഓം ഗണനാഥാനുജായ നമഃ ।
ഓം ഗുഹായ നമഃ ।
ഓം ഗോപ്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഗീര്വാണസംസേവ്യായ നമഃ ।
ഓം ഗുണാതീതായ നമഃ ।
ഓം ഗുഹാശ്രയായ നമഃ । 220

ഓം ഗതിപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഗുണനിധയേ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരായ നമഃ ।
ഓം ഗിരിജാത്മജായ നമഃ ।
ഓം ഗൂഢരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഗദഹരായ നമഃ ।
ഓം ഗുണാധീശായ നമഃ ।
ഓം ഗുണാഗ്രണ്യേ നമഃ ।
ഓം ഗോധരായ നമഃ ।
ഓം ഗഹനായ നമഃ ।
ഓം ഗുപ്തായ നമഃ ।
ഓം ഗര്വഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ഗുണവര്ധനായ നമഃ ।
ഓം ഗുഹ്യായ നമഃ ।
ഓം ഗുണജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ഗീതിജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ഗതാതംകായ നമഃ ।
ഓം ഗുണാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ഗദ്യപദ്യപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഗുണ്യായ നമഃ । 240

ഓം ഗോസ്തുതായ നമഃ ।
ഓം ഗഗനേചരായ നമഃ ।
ഓം ഗണനീയചരിത്രായ നമഃ ।
ഓം ഗതക്ലേശായ നമഃ ।
ഓം ഗുണാര്ണവായ നമഃ ।
ഓം ഘൂര്ണിതാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ഘൃണിനിധയേ നമഃ ।
ഓം ഘനഗംഭീരഘോഷണായ നമഃ ।
ഓം ഘംടാനാദപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഘോഷായ നമഃ ।
ഓം ഘോരാഘൌഘവിനാശനായ നമഃ ।
ഓം ഘനാനംദായ നമഃ ।
ഓം ഘര്മഹംത്രേ നമഃ ।
ഓം ഘൃണാവതേ നമഃ ।
ഓം ഘൃഷ്ടിപാതകായ നമഃ ।
ഓം ഘൃണിനേ നമഃ ।
ഓം ഘൃണാകരായ നമഃ ।
ഓം ഘോരായ നമഃ ।
ഓം ഘോരദൈത്യപ്രഹാരകായ നമഃ ।
ഓം ഘടിതൈശ്വര്യസംദോഹായ നമഃ । 260

ഓം ഘനാര്ഥായ നമഃ ।
ഓം ഘനസംക്രമായ നമഃ ।
ഓം ചിത്രകൃതേ നമഃ ।
ഓം ചിത്രവര്ണായ നമഃ ।
ഓം ചംചലായ നമഃ ।
ഓം ചപലദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം ചിന്മയായ നമഃ ।
ഓം ചിത്സ്വരൂപായ നമഃ ।
ഓം ചിരാനംദായ നമഃ ।
ഓം ചിരംതനായ നമഃ ।
ഓം ചിത്രകേലയേ നമഃ ।
ഓം ചിത്രതരായ നമഃ ।
ഓം ചിംതനീയായ നമഃ ।
ഓം ചമത്കൃതയേ നമഃ ।
ഓം ചോരഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ചതുരായ നമഃ ।
ഓം ചാരവേ നമഃ ।
ഓം ചാമീകരവിഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം ചംദ്രാര്കകോടിസദൃശായ നമഃ ।
ഓം ചംദ്രമൌലിതനൂഭവായ നമഃ । 280

ഓം ഛാദിതാംഗായ നമഃ ।
ഓം ഛദ്മഹംത്രേ നമഃ ।
ഓം ഛേദിതാഖിലപാതകായ നമഃ ।
ഓം ഛേദീകൃതതമഃക്ലേശായ നമഃ ।
ഓം ഛത്രീകൃതമഹായശസേ നമഃ ।
ഓം ഛാദിതാശേഷസംതാപായ നമഃ ।
ഓം ഛരിതാമൃതസാഗരായ നമഃ ।
ഓം ഛന്നത്രൈഗുണ്യരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഛാതേഹായ നമഃ ।
ഓം ഛിന്നസംശയായ നമഃ ।
ഓം ഛംദോമയായ നമഃ ।
ഓം ഛംദഗാമിനേ നമഃ ।
ഓം ഛിന്നപാശായ നമഃ ।
ഓം ഛവിശ്ഛദായ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്ധിതായ നമഃ ।
ഓം ജഗത്പൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം ജഗന്മയായ നമഃ ।
ഓം ജനകായ നമഃ ।
ഓം ജാഹ്നവീസൂനവേ നമഃ । 300

ഓം ജിതാമിത്രായ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ ।
ഓം ജയിനേ നമഃ ।
ഓം ജിതേംദ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ജൈത്രായ നമഃ ।
ഓം ജരാമരണവര്ജിതായ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിര്മയായ നമഃ ।
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ ।
ഓം ജഗജ്ജീവായ നമഃ ।
ഓം ജനാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ജഗത്സേവ്യായ നമഃ ।
ഓം ജഗത്കര്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ജഗത്സാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം ജഗത്പ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ജംഭാരിവംദ്യായ നമഃ ।
ഓം ജയദായ നമഃ ।
ഓം ജഗജ്ജനമനോഹരായ നമഃ ।
ഓം ജഗദാനംദജനകായ നമഃ ।
ഓം ജനജാഡ്യാപഹാരകായ നമഃ ।
ഓം ജപാകുസുമസംകാശായ നമഃ । 320

ഓം ജനലോചനശോഭനായ നമഃ ।
ഓം ജനേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ജിതക്രോധായ നമഃ ।
ഓം ജനജന്മനിബര്ഹണായ നമഃ ।
ഓം ജയദായ നമഃ ।
ഓം ജംതുതാപഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ജിതദൈത്യമഹാവ്രജായ നമഃ ।
ഓം ജിതമായായ നമഃ ।
ഓം ജിതക്രോധായ നമഃ ।
ഓം ജിതസംഗായ നമഃ ।
ഓം ജനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഝംഝാനിലമഹാവേഗായ നമഃ ।
ഓം ഝരിതാശേഷപാതകായ നമഃ ।
ഓം ഝര്ഝരീകൃതദൈത്യൌഘായ നമഃ ।
ഓം ഝല്ലരീവാദ്യസംപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനമൂര്തയേ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനഗമ്യായ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനിനേ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനമഹാനിധയേ നമഃ ।
ഓം ടംകാരനൃത്തവിഭവായ നമഃ । 340

ഓം ടംകവജ്രധ്വജാംകിതായ നമഃ ।
ഓം ടംകിതാഖിലലോകായ നമഃ ।
ഓം ടംകിതൈനസ്തമോരവയേ നമഃ ।
ഓം ഡംബരപ്രഭവായ നമഃ ।
ഓം ഡംഭായ നമഃ ।
ഓം ഡംബായ നമഃ ।
ഓം ഡമരുകപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഡമരോത്കടസന്നാദായ നമഃ ।
ഓം ഡിംഭരൂപസ്വരൂപകായ നമഃ ।
ഓം ഢക്കാനാദപ്രീതികരായ നമഃ ।
ഓം ഢാലിതാസുരസംകുലായ നമഃ ।
ഓം ഢൌകിതാമരസംദോഹായ നമഃ ।
ഓം ഢുംഢിവിഘ്നേശ്വരാനുജായ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വഗായ നമഃ ।
ഓം തീവ്രായ നമഃ ।
ഓം തപോരൂപായ നമഃ ।
ഓം തപോമയായ നമഃ ।
ഓം ത്രയീമയായ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലജ്ഞായ നമഃ । 360

ഓം ത്രിമൂര്തയേ നമഃ ।
ഓം ത്രിഗുണാത്മകായ നമഃ ।
ഓം ത്രിദശേശായ നമഃ ।
ഓം താരകാരയേ നമഃ ।
ഓം താപഘ്നായ നമഃ ।
ഓം താപസപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ടിദായ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ടികൃതേ നമഃ ।
ഓം തീക്ഷ്ണായ നമഃ ।
ഓം തപോരൂപായ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലവിദേ നമഃ ।
ഓം സ്തോത്രേ നമഃ ।
ഓം സ്തവ്യായ നമഃ ।
ഓം സ്തവപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം സ്തുതയേ നമഃ ।
ഓം സ്തോത്രായ നമഃ ।
ഓം സ്തുതിപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാപകായ നമഃ । 380

ഓം സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മപ്രദര്ശകായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥവിഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥവിരായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥൂലായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാനദായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥൈര്യദായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥിരായ നമഃ ।
ഓം ദാംതായ നമഃ ।
ഓം ദയാപരായ നമഃ ।
ഓം ദാത്രേ നമഃ ।
ഓം ദുരിതഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ദുരാസദായ നമഃ ।
ഓം ദര്ശനീയായ നമഃ ।
ഓം ദയാസാരായ നമഃ ।
ഓം ദേവദേവായ നമഃ ।
ഓം ദയാനിധയേ നമഃ ।
ഓം ദുരാധര്ഷായ നമഃ ।
ഓം ദുര്വിഗാഹ്യായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ദര്പണശോഭിതായ നമഃ । 400

ഓം ദുര്ധരായ നമഃ ।
ഓം ദാനശീലായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാദശാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിഷഡ്ഭുജായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിഷട്കര്ണായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിഷഡ്ബാഹവേ നമഃ ।
ഓം ദീനസംതാപനാശനായ നമഃ ।
ഓം ദംദശൂകേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ദേവായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം ദമായ നമഃ ।
ഓം ദീര്ഘവൃത്തായ നമഃ ।
ഓം ദീര്ഘബാഹവേ നമഃ ।
ഓം ദീര്ഘദൃഷ്ടയേ നമഃ ।
ഓം ദിവസ്പതയേ നമഃ ।
ഓം ദംഡായ നമഃ ।
ഓം ദമയിത്രേ നമഃ ।
ഓം ദര്പായ നമഃ ।
ഓം ദേവസിംഹായ നമഃ । 420

ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ ।
ഓം ദുര്ലഭായ നമഃ ।
ഓം ദുര്ഗമായ നമഃ ।
ഓം ദീപ്തായ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യമംഡനായ നമഃ ।
ഓം ദുരോദരഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ദുഃഖഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ദുരാരിഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ദിശാം പതയേ നമഃ ।
ഓം ദുര്ജയായ നമഃ ।
ഓം ദേവസേനേശായ നമഃ ।
ഓം ദുര്ജ്ഞേയായ നമഃ ।
ഓം ദുരതിക്രമായ നമഃ ।
ഓം ദംഭായ നമഃ ।
ഓം ദൃപ്തായ നമഃ ।
ഓം ദേവര്ഷയേ നമഃ ।
ഓം ദൈവജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ദൈവചിംതകായ നമഃ ।
ഓം ധുരംധരായ നമഃ । 440

ഓം ധര്മപരായ നമഃ ।
ഓം ധനദായ നമഃ ।
ഓം ധൃതവര്ധനായ നമഃ ।
ഓം ധര്മേശായ നമഃ ।
ഓം ധര്മശാസ്ത്രജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ധന്വിനേ നമഃ ।
ഓം ധര്മപരായണായ നമഃ ।
ഓം ധനാധ്യക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ധനപതയേ നമഃ ।
ഓം ധൃതിമതേ നമഃ ।
ഓം ധൂതകില്ബിഷായ നമഃ ।
ഓം ധര്മഹേതവേ നമഃ ।
ഓം ധര്മശൂരായ നമഃ ।
ഓം ധര്മകൃതേ നമഃ ।
ഓം ധര്മവിദേ നമഃ ।
ഓം ധ്രുവായ നമഃ ।
ഓം ധാത്രേ നമഃ ।
ഓം ധീമതേ നമഃ ।
ഓം ധര്മചാരിണേ നമഃ ।
ഓം ധന്യായ നമഃ । 460

ഓം ധുര്യായ നമഃ ।
ഓം ധൃതവ്രതായ നമഃ ।
ഓം നിത്യോത്സവായ നമഃ ।
ഓം നിത്യതൃപ്തായ നമഃ ।
ഓം നിര്ലേപായ നമഃ ।
ഓം നിശ്ചലാത്മകായ നമഃ ।
ഓം നിരവദ്യായ നമഃ ।
ഓം നിരാധാരായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലംകായ നമഃ ।
ഓം നിരംജനായ നമഃ ।
ഓം നിര്മമായ നമഃ ।
ഓം നിരഹംകാരായ നമഃ ।
ഓം നിര്മോഹായ നമഃ ।
ഓം നിരുപദ്രവായ നമഃ ।
ഓം നിത്യാനംദായ നമഃ ।
ഓം നിരാതംകായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്പ്രപംചായ നമഃ ।
ഓം നിരാമയായ നമഃ ।
ഓം നിരവദ്യായ നമഃ ।
ഓം നിരീഹായ നമഃ । 480

ഓം നിര്ദര്ശായ നമഃ ।
ഓം നിര്മലാത്മകായ നമഃ ।
ഓം നിത്യാനംദായ നമഃ ।
ഓം നിര്ജരേശായ നമഃ ।
ഓം നിഃസംഗായ നമഃ ।
ഓം നിഗമസ്തുതായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കംടകായ നമഃ ।
ഓം നിരാലംബായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്പ്രത്യൂഹായ നമഃ ।
ഓം നിരുദ്ഭവായ നമഃ ।
ഓം നിത്യായ നമഃ ।
ഓം നിയതകല്യാണായ നമഃ ।
ഓം നിര്വികല്പായ നമഃ ।
ഓം നിരാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം നേത്രേ നമഃ ।
ഓം നിധയേ നമഃ ।
ഓം നൈകരൂപായ നമഃ ।
ഓം നിരാകാരായ നമഃ ।
ഓം നദീസുതായ നമഃ ।
ഓം പുലിംദകന്യാരമണായ നമഃ । 500

ഓം പുരുജിതേ നമഃ ।
ഓം പരമപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം പ്രത്യക്ഷമൂര്തയേ നമഃ ।
ഓം പ്രത്യക്ഷായ നമഃ ।
ഓം പരേശായ നമഃ ।
ഓം പൂര്ണപുണ്യദായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യാകരായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യരൂപായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യപരായണായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യോദയായ നമഃ ।
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം പുണ്യകൃതേ നമഃ ।
ഓം പുണ്യവര്ധനായ നമഃ ।
ഓം പരാനംദായ നമഃ ।
ഓം പരതരായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യകീര്തയേ നമഃ ।
ഓം പുരാതനായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നരൂപായ നമഃ ।
ഓം പ്രാണേശായ നമഃ । 520

ഓം പന്നഗായ നമഃ ।
ഓം പാപനാശനായ നമഃ ।
ഓം പ്രണതാര്തിഹരായ നമഃ ।
ഓം പൂര്ണായ നമഃ ।
ഓം പാര്വതീനംദനായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം പൂതാത്മനേ നമഃ ।
ഓം പുരുഷായ നമഃ ।
ഓം പ്രാണായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭവായ നമഃ ।
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നായ നമഃ ।
ഓം പരമസ്പഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം പരായ നമഃ ।
ഓം പരിബൃഢായ നമഃ ।
ഓം പരായ നമഃ ।
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ।
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം പരാര്ഥായ നമഃ ।
ഓം പ്രിയദര്ശനായ നമഃ । 540

ഓം പവിത്രായ നമഃ ।
ഓം പുഷ്ടിദായ നമഃ ।
ഓം പൂര്തയേ നമഃ ।
ഓം പിംഗലായ നമഃ ।
ഓം പുഷ്ടിവര്ധനായ നമഃ ।
ഓം പാപഹാരിണേ നമഃ ।
ഓം പാശധരായ നമഃ ।
ഓം പ്രമത്താസുരശിക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം പാവനായ നമഃ ।
ഓം പാവകായ നമഃ ।
ഓം പൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം പൂര്ണാനംദായ നമഃ ।
ഓം പരാത്പരായ നമഃ ।
ഓം പുഷ്കലായ നമഃ ।
ഓം പ്രവരായ നമഃ ।
ഓം പൂര്വസ്മൈ നമഃ ।
ഓം പിതൃഭക്തായ നമഃ ।
ഓം പുരോഗമായ നമഃ ।
ഓം പ്രാണദായ നമഃ ।
ഓം പ്രാണിജനകായ നമഃ । 560

ഓം പ്രദിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം പാവകോദ്ഭവായ നമഃ ।
ഓം പരബ്രഹ്മസ്വരൂപായ നമഃ ।
ഓം പരമൈശ്വര്യകാരണായ നമഃ ।
ഓം പരര്ധിദായ നമഃ ।
ഓം പുഷ്ടികരായ നമഃ ।
ഓം പ്രകാശാത്മനേ നമഃ ।
ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ ।
ഓം പ്രജ്ഞാപരായ നമഃ ।
ഓം പ്രകൃഷ്ടാര്ഥായ നമഃ ।
ഓം പൃഥുവേ നമഃ ।
ഓം പൃഥുപരാക്രമായ നമഃ ।
ഓം ഫണീശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഫണിവാരായ നമഃ ।
ഓം ഫണാമണിവിഭുഷണായ നമഃ ।
ഓം ഫലദായ നമഃ ।
ഓം ഫലഹസ്തായ നമഃ ।
ഓം ഫുല്ലാംബുജവിലോചനായ നമഃ ।
ഓം ഫഡുച്ചാടിതപാപൌഘായ നമഃ ।
ഓം ഫണിലോകവിഭൂഷണായ നമഃ । 580

ഓം ബാഹുലേയായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹദ്രൂപായ നമഃ ।
ഓം ബലിഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം ബലവതേ നമഃ ।
ഓം ബലിനേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുരൂപായ നമഃ ।
ഓം ബുദ്ധായ നമഃ ।
ഓം ബുദ്ധിമതാം വരായ നമഃ ।
ഓം ബാലരൂപായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മഗര്ഭായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ ।
ഓം ബുധപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ബഹുശ്രുതായ നമഃ ।
ഓം ബഹുമതായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ ।
ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ബലപ്രമഥനായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം ബഹുരൂപായ നമഃ ।
ഓം ബഹുപ്രദായ നമഃ । 600

ഓം ബൃഹദ്ഭാനുതനൂദ്ഭൂതായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹത്സേനായ നമഃ ।
ഓം ബിലേശയായ നമഃ ।
ഓം ബഹുബാഹവേ നമഃ ।
ഓം ബലശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം ബഹുദൈത്യവിനാശകായ നമഃ ।
ഓം ബിലദ്വാരാംതരാലസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹച്ഛക്തിധനുര്ധരായ നമഃ ।
ഓം ബാലാര്കദ്യുതിമതേ നമഃ ।
ഓം ബാലായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹദ്വക്ഷസേ നമഃ ।
ഓം ബൃഹദ്ധനുഷേ നമഃ ।
ഓം ഭവ്യായ നമഃ ।
ഓം ഭോഗീശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഭാവ്യായ നമഃ ।
ഓം ഭവനാശായ നമഃ ।
ഓം ഭവപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിഗമ്യായ നമഃ ।
ഓം ഭയഹരായ നമഃ ।
ഓം ഭാവജ്ഞായ നമഃ । 620

ഓം ഭക്തസുപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഭോഗിനേ നമഃ ।
ഓം ഭഗവതേ നമഃ ।
ഓം ഭാഗ്യവര്ധനായ നമഃ ।
ഓം ഭ്രാജിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം ഭാവനായ നമഃ ।
ഓം ഭര്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഭീമായ നമഃ ।
ഓം ഭീമപരാക്രമായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതിദായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതികൃതേ നമഃ ।
ഓം ഭോക്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഭൂതാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ഭുവനേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഭാവകായ നമഃ ।
ഓം ഭീകരായ നമഃ ।
ഓം ഭീഷ്മായ നമഃ ।
ഓം ഭാവകേഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഭവോദ്ഭവായ നമഃ । 640

ഓം ഭവതാപപ്രശമനായ നമഃ ।
ഓം ഭോഗവതേ നമഃ ।
ഓം ഭൂതഭാവനായ നമഃ ।
ഓം ഭോജ്യപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഭ്രാംതിനാശായ നമഃ ।
ഓം ഭാനുമതേ നമഃ ।
ഓം ഭുവനാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ഭൂരിഭോഗപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രായ നമഃ ।
ഓം ഭജനീയായ നമഃ ।
ഓം ഭിഷഗ്വരായ നമഃ ।
ഓം മഹാസേനായ നമഃ ।
ഓം മഹോദരായ നമഃ ।
ഓം മഹാശക്തയേ നമഃ ।
ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം മഹാബുദ്ധയേ നമഃ ।
ഓം മഹാവീര്യായ നമഃ ।
ഓം മഹോത്സാഹായ നമഃ ।
ഓം മഹാബലായ നമഃ ।
ഓം മഹാഭോഗിനേ നമഃ । 660

ഓം മഹാമായിനേ നമഃ ।
ഓം മേധാവിനേ നമഃ ।
ഓം മേഖലിനേ നമഃ ।
ഓം മഹതേ നമഃ ।
ഓം മുനിസ്തുതായ നമഃ ।
ഓം മഹാമാന്യായ നമഃ ।
ഓം മഹാനംദായ നമഃ ।
ഓം മഹായശസേ നമഃ ।
ഓം മഹോര്ജിതായ നമഃ ।
ഓം മാനനിധയേ നമഃ ।
ഓം മനോരഥഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം മഹോദയായ നമഃ ।
ഓം മഹാപുണ്യായ നമഃ ।
ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ ।
ഓം മാനദായ നമഃ ।
ഓം മതിദായ നമഃ ।
ഓം മാലിനേ നമഃ ।
ഓം മുക്താമാലാവിഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം മനോഹരായ നമഃ ।
ഓം മഹാമുഖ്യായ നമഃ । 680

ഓം മഹര്ധയേ നമഃ ।
ഓം മൂര്തിമതേ നമഃ ।
ഓം മുനയേ നമഃ ।
ഓം മഹോത്തമായ നമഃ ।
ഓം മഹോപായായ നമഃ ।
ഓം മോക്ഷദായ നമഃ ।
ഓം മംഗലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം മുദാകരായ നമഃ ।
ഓം മുക്തിദാത്രേ നമഃ ।
ഓം മഹാഭോഗായ നമഃ ।
ഓം മഹോരഗായ നമഃ ।
ഓം യശസ്കരായ നമഃ ।
ഓം യോഗയോനയേ നമഃ ।
ഓം യോഗിഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം യമിനാം വരായ നമഃ ।
ഓം യശസ്വിനേ നമഃ ।
ഓം യോഗപുരുഷായ നമഃ ।
ഓം യോഗ്യായ നമഃ ।
ഓം യോഗനിധയേ നമഃ ।
ഓം യമിനേ നമഃ । 700

ഓം യതിസേവ്യായ നമഃ ।
ഓം യോഗയുക്തായ നമഃ ।
ഓം യോഗവിദേ നമഃ ।
ഓം യോഗസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം യംത്രായ നമഃ ।
ഓം യംത്രിണേ നമഃ ।
ഓം യംത്രജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം യംത്രവതേ നമഃ ।
ഓം യംത്രവാഹകായ നമഃ ।
ഓം യാതനാരഹിതായ നമഃ ।
ഓം യോഗിനേ നമഃ ।
ഓം യോഗീശായ നമഃ ।
ഓം യോഗിനാം വരായ നമഃ ।
ഓം രമണീയായ നമഃ ।
ഓം രമ്യരൂപായ നമഃ ।
ഓം രസജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം രസഭാവനായ നമഃ ।
ഓം രംജനായ നമഃ ।
ഓം രംജിതായ നമഃ ।
ഓം രാഗിണേ നമഃ । 720

ഓം രുചിരായ നമഃ ।
ഓം രുദ്രസംഭവായ നമഃ ।
ഓം രണപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം രണോദാരായ നമഃ ।
ഓം രാഗദ്വേഷവിനാശനായ നമഃ ।
ഓം രത്നാര്ചിഷേ നമഃ ।
ഓം രുചിരായ നമഃ ।
ഓം രമ്യായ നമഃ ।
ഓം രൂപലാവണ്യവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം രത്നാംഗദധരായ നമഃ ।
ഓം രത്നഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം രമണീയകായ നമഃ ।
ഓം രുചികൃതേ നമഃ ।
ഓം രോചമാനായ നമഃ ।
ഓം രംജിതായ നമഃ ।
ഓം രോഗനാശനായ നമഃ ।
ഓം രാജീവാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം രാജരാജായ നമഃ ।
ഓം രക്തമാല്യാനുലേപനായ നമഃ ।
ഓം രാജദ്വേദാഗമസ്തുത്യായ നമഃ । 740

ഓം രജഃസത്ത്വഗുണാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം രജനീശകലാരമ്യായ നമഃ ।
ഓം രത്നകുംഡലമംഡിതായ നമഃ ।
ഓം രത്നസന്മൌലിശോഭാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം രണന്മംജീരഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം ലോകൈകനാഥായ നമഃ ।
ഓം ലോകേശായ നമഃ ।
ഓം ലലിതായ നമഃ ।
ഓം ലോകനായകായ നമഃ ।
ഓം ലോകരക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ലോകശിക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ലോകലോചനരംജിതായ നമഃ ।
ഓം ലോകബംധവേ നമഃ ।
ഓം ലോകധാത്രേ നമഃ ।
ഓം ലോകത്രയമഹാഹിതായ നമഃ ।
ഓം ലോകചൂഡാമണയേ നമഃ ।
ഓം ലോകവംദ്യായ നമഃ ।
ഓം ലാവണ്യവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ലോകാധ്യക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ലീലാവതേ നമഃ । 760

ഓം ലോകോത്തരഗുണാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം വരിഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം വരദായ നമഃ ।
ഓം വൈദ്യായ നമഃ ।
ഓം വിശിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം വിക്രമായ നമഃ ।
ഓം വിഭവേ നമഃ ।
ഓം വിബുധാഗ്രചരായ നമഃ ।
ഓം വശ്യായ നമഃ ।
ഓം വികല്പപരിവര്ജിതായ നമഃ ।
ഓം വിപാശായ നമഃ ।
ഓം വിഗതാതംകായ നമഃ ।
ഓം വിചിത്രാംഗായ നമഃ ।
ഓം വിരോചനായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാധരായ നമഃ ।
ഓം വിശുദ്ധാത്മനേ നമഃ ।
ഓം വേദാംഗായ നമഃ ।
ഓം വിബുധപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം വചസ്കരായ നമഃ ।
ഓം വ്യാപകായ നമഃ । 780

ഓം വിജ്ഞാനിനേ നമഃ ।
ഓം വിനയാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം വിദ്വത്തമായ നമഃ ।
ഓം വിരോധിഘ്നായ നമഃ ।
ഓം വീരായ നമഃ ।
ഓം വിഗതരാഗവതേ നമഃ ।
ഓം വീതഭാവായ നമഃ ।
ഓം വിനീതാത്മനേ നമഃ ।
ഓം വേദഗര്ഭായ നമഃ ।
ഓം വസുപ്രദായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വദീപ്തയേ നമഃ ।
ഓം വിശാലാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം വിജിതാത്മനേ നമഃ ।
ഓം വിഭാവനായ നമഃ ।
ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ ।
ഓം വിധേയാത്മനേ നമഃ ।
ഓം വീതദോഷായ നമഃ ।
ഓം വേദവിദേ നമഃ ।
ഓം വിശ്വകര്മണേ നമഃ ।
ഓം വീതഭയായ നമഃ । 800

ഓം വാഗീശായ നമഃ ।
ഓം വാസവാര്ചിതായ നമഃ ।
ഓം വീരധ്വംസായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വമൂര്തയേ നമഃ ।
ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ ।
ഓം വരാസനായ നമഃ ।
ഓം വിശാഖായ നമഃ ।
ഓം വിമലായ നമഃ ।
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ ।
ഓം വിദുഷേ നമഃ ।
ഓം വേദധരായ നമഃ ।
ഓം വടവേ നമഃ ।
ഓം വീരചൂഡാമണയേ നമഃ ।
ഓം വീരായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യേശായ നമഃ ।
ഓം വിബുധാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം വിജയിനേ നമഃ ।
ഓം വിനയിനേ നമഃ ।
ഓം വേത്രേ നമഃ ।
ഓം വരീയസേ നമഃ । 820

ഓം വിരജസേ നമഃ ।
ഓം വസവേ നമഃ ।
ഓം വീരഘ്നായ നമഃ ।
ഓം വിജ്വരായ നമഃ ।
ഓം വേദ്യായ നമഃ ।
ഓം വേഗവതേ നമഃ ।
ഓം വീര്യവതേ നമഃ ।
ഓം വശിനേ നമഃ ।
ഓം വരശീലായ നമഃ ।
ഓം വരഗുണായ നമഃ ।
ഓം വിശോകായ നമഃ ।
ഓം വജ്രധാരകായ നമഃ ।
ഓം ശരജന്മനേ നമഃ ।
ഓം ശക്തിധരായ നമഃ ।
ഓം ശത്രുഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ശിഖിവാഹനായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ശുചയേ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധായ നമഃ । 840

ഓം ശാശ്വതായ നമഃ ।
ഓം ശ്രുതിസാഗരായ നമഃ ।
ഓം ശരണ്യായ നമഃ ।
ഓം ശുഭദായ നമഃ ।
ഓം ശര്മണേ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്ടേഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ശുഭലക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം ശാംതായ നമഃ ।
ഓം ശൂലധരായ നമഃ ।
ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ശംകരായ നമഃ ।
ഓം ശിവായ നമഃ ।
ഓം ശിതികംഠാത്മജായ നമഃ ।
ഓം ശൂരായ നമഃ ।
ഓം ശാംതിദായ നമഃ ।
ഓം ശോകനാശനായ നമഃ ।
ഓം ഷാണ്മാതുരായ നമഃ ।
ഓം ഷണ്മുഖായ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യസംയുതായ നമഃ । 860

ഓം ഷട്ചക്രസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം ഷഡൂര്മിഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ഷഡംഗശ്രുതിപാരഗായ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്ഭാവരഹിതായ നമഃ ।
ഓം ഷട്കായ നമഃ ।
ഓം ഷട്ഛാസ്ത്രസ്മൃതിപാരഗായ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്വര്ഗദാത്രേ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്ഗ്രീവായ നമഃ ।
ഓം ഷഡരിഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ഷഡാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ഷട്കിരീടധരായ ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം ഷഡാധാരായ നമഃ ।
ഓം ഷട്ക്രമായ നമഃ ।
ഓം ഷട്കോണമധ്യനിലയായ നമഃ ।
ഓം ഷംഡത്വപരിഹാരകായ നമഃ ।
ഓം സേനാന്യേ നമഃ ।
ഓം സുഭഗായ നമഃ ।
ഓം സ്കംദായ നമഃ ।
ഓം സുരാനംദായ നമഃ ।
ഓം സതാം ഗതയേ നമഃ । 880

ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ ।
ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ ।
ഓം സര്വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം സര്വദായ നമഃ ।
ഓം സുഖിനേ നമഃ ।
ഓം സുലഭായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം സൌമ്യായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധേശായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധിസാധനായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധാര്ഥായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധസംകല്പായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധസാധവേ നമഃ ।
ഓം സുരേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സുഭുജായ നമഃ ।
ഓം സര്വദൃശേ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം സുപ്രസാദായ നമഃ ।
ഓം സനാതനായ നമഃ ।
ഓം സുധാപതയേ നമഃ । 900

ഓം സ്വയം‍ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം സ്വയം‍ഭുവേ നമഃ ।
ഓം സര്വതോമുഖായ നമഃ ।
ഓം സമര്ഥായ നമഃ ।
ഓം സത്കൃതയേ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ ।
ഓം സുഘോഷായ നമഃ ।
ഓം സുഖദായ നമഃ ।
ഓം സുഹൃദേ നമഃ ।
ഓം സുപ്രസന്നായ നമഃ ।
ഓം സുരശ്രേഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം സുശീലായ നമഃ ।
ഓം സത്യസാധകായ നമഃ ।
ഓം സംഭാവ്യായ നമഃ ।
ഓം സുമനസേ നമഃ ।
ഓം സേവ്യായ നമഃ ।
ഓം സകലാഗമപാരഗായ നമഃ ।
ഓം സുവ്യക്തായ നമഃ ।
ഓം സച്ചിദാനംദായ നമഃ ।
ഓം സുവീരായ നമഃ । 920

ഓം സുജനാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം സര്വലക്ഷണസംപന്നായ നമഃ ।
ഓം സത്യധര്മപരായണായ നമഃ ।
ഓം സര്വദേവമയായ നമഃ ।
ഓം സത്യായ നമഃ ।
ഓം സദാമൃഷ്ടാന്നദായകായ നമഃ ।
ഓം സുധാപിനേ നമഃ ।
ഓം സുമതയേ നമഃ ।
ഓം സത്യായ നമഃ ।
ഓം സര്വവിഘ്നവിനാശനായ നമഃ ।
ഓം സര്വദുഃഖപ്രശമനായ നമഃ ।
ഓം സുകുമാരായ നമഃ ।
ഓം സുലോചനായ നമഃ ।
ഓം സുഗ്രീവായ നമഃ ।
ഓം സുധൃതയേ നമഃ ।
ഓം സാരായ നമഃ ।
ഓം സുരാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം സുവിക്രമായ നമഃ ।
ഓം സുരാരിഘ്നായ നമഃ ।
ഓം സ്വര്ണവര്ണായ നമഃ । 940

ഓം സര്പരാജായ നമഃ ।
ഓം സദാശുചയേ നമഃ ।
ഓം സപ്താര്ചിര്ഭുവേ നമഃ ।
ഓം സുരവരായ നമഃ ।
ഓം സര്വായുധവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്തിചര്മാംബരസുതായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്തിവാഹനസേവിതായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്തചിത്രായുധധരായ നമഃ ।
ഓം ഹൃതാഘായ നമഃ ।
ഓം ഹസിതാനനായ നമഃ ।
ഓം ഹേമഭൂഷായ നമഃ ।
ഓം ഹരിദ്വര്ണായ നമഃ ।
ഓം ഹൃഷ്ടിദായ നമഃ ।
ഓം ഹൃഷ്ടിവര്ധനായ നമഃ ।
ഓം ഹേമാദ്രിഭിദേ നമഃ ।
ഓം ഹംസരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഹുംകാരഹതകില്ബിഷായ നമഃ ।
ഓം ഹിമാദ്രിജാതാതനുജായ നമഃ ।
ഓം ഹരികേശായ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്മയായ നമഃ । 960

ഓം ഹൃദ്യായ നമഃ ।
ഓം ഹൃഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഹരിസഖായ നമഃ ।
ഓം ഹംസായ നമഃ ।
ഓം ഹംസഗതയേ നമഃ ।
ഓം ഹവിഷേ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യവര്ണായ നമഃ ।
ഓം ഹിതകൃതേ നമഃ ।
ഓം ഹര്ഷദായ നമഃ ।
ഓം ഹേമഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം ഹരപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഹിതകരായ നമഃ ।
ഓം ഹതപാപായ നമഃ ।
ഓം ഹരോദ്ഭവായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേമദായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേമകൃതേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേമ്യായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷാമവര്ജിതായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേത്രപാലായ നമഃ । 980

ഓം ക്ഷമാധാരായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേമക്ഷേത്രായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമാകരായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷുദ്രഘ്നായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷാംതിദായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേമായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷിതിഭൂഷായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷാലിതാഘായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷിതിധരായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷീണസംരക്ഷണക്ഷമായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷണഭംഗുരസന്നദ്ധഘനശോഭികപര്ദകായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷിതിഭൃന്നാഥതനയാമുഖപംകജഭാസ്കരായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷതാഹിതായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷംത്രേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷതദോഷായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമാനിധയേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷപിതാഖിലസംതാപായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷപാനാഥസമാനനായ നമഃ । 1000

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *