ശ്രീ ഹനുമാന് ബഡബാനല സ്തോത്രമ് | Hanuman Badabanala Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം അസ്യ ശ്രീ ഹനുമദ്ബഡബാനല സ്തോത്ര മഹാമംത്രസ്യ ശ്രീരാമചംദ്ര ഋഷിഃ, ശ്രീ ബഡബാനല ഹനുമാന് ദേവതാ, മമ സമസ്ത രോഗ പ്രശമനാര്ഥം ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധ്യര്ഥം സമസ്ത പാപക്ഷയാര്ഥം ശ്രീസീതാരാമചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥം ഹനുമദ്ബഡബാനല സ്തോത്ര ജപം കരിഷ്യേ ।

ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീമഹാഹനുമതേ പ്രകട പരാക്രമ സകല ദിങ്മംഡല യശോവിതാന ധവലീകൃത ജഗത്ത്രിതയ വജ്രദേഹ, രുദ്രാവതാര, ലംകാപുരീ ദഹന, ഉമാ അനലമംത്ര ഉദധിബംധന, ദശശിരഃ കൃതാംതക, സീതാശ്വാസന, വായുപുത്ര, അംജനീഗര്ഭസംഭൂത, ശ്രീരാമലക്ഷ്മണാനംദകര, കപിസൈന്യപ്രാകാര സുഗ്രീവ സാഹായ്യകരണ, പര്വതോത്പാടന, കുമാര ബ്രഹ്മചാരിന്, ഗംഭീരനാദ സര്വപാപഗ്രഹവാരണ, സര്വജ്വരോച്ചാടന, ഡാകിനീ വിധ്വംസന,

ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാവീരായ, സര്വദുഃഖനിവാരണായ, സര്വഗ്രഹമംഡല സര്വഭൂതമംഡല സര്വപിശാചമംഡലോച്ചാടന ഭൂതജ്വര ഏകാഹികജ്വര ദ്വ്യാഹികജ്വര ത്ര്യാഹികജ്വര ചാതുര്ഥികജ്വര സംതാപജ്വര വിഷമജ്വര താപജ്വര മാഹേശ്വര വൈഷ്ണവ ജ്വരാന് ഛിംദി ഛിംദി, യക്ഷ രാക്ഷസ ഭൂതപ്രേതപിശാചാന് ഉച്ചാടയ ഉച്ചാടയ,

ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീമഹാഹനുമതേ,

ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഹ്രൈം ഹ്രൌം ഹ്രഃ ആം ഹാം ഹാം ഹാം ഔം സൌം ഏഹി ഏഹി,

ഓം ഹം ഓം ഹം ഓം ഹം ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീമഹാഹനുമതേ ശ്രവണചക്ഷുര്ഭൂതാനാം ശാകിനീ ഡാകിനീ വിഷമ ദുഷ്ടാനാം സര്വവിഷം ഹര ഹര ആകാശ ഭുവനം ഭേദയ ഭേദയ ഛേദയ ഛേദയ മാരയ മാരയ ശോഷയ ശോഷയ മോഹയ മോഹയ ജ്വാലയ ജ്വാലയ പ്രഹാരയ പ്രഹാരയ സകലമായാം ഭേദയ ഭേദയ,

ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീമഹാഹനുമതേ സര്വഗ്രഹോച്ചാടന പരബലം ക്ഷോഭയ ക്ഷോഭയ സകലബംധന മോക്ഷണം കുരു കുരു ശിരഃശൂല ഗുല്മശൂല സര്വശൂലാന്നിര്മൂലയ നിര്മൂലയ
നാഗ പാശ അനംത വാസുകി തക്ഷക കര്കോടക കാലീയാന് യക്ഷ കുല ജലഗത ബിലഗത രാത്രിംചര ദിവാചര സര്വാന്നിര്വിഷം കുരു കുരു സ്വാഹാ,

രാജഭയ ചോരഭയ പരയംത്ര പരമംത്ര പരതംത്ര പരവിദ്യാ ഛേദയ ഛേദയ സ്വമംത്ര സ്വയംത്ര സ്വവിദ്യഃ പ്രകടയ പ്രകടയ സര്വാരിഷ്ടാന്നാശയ നാശയ സര്വശത്രൂന്നാശയ നാശയ അസാധ്യം സാധയ സാധയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ ।

ഇതി ശ്രീ വിഭീഷണകൃത ഹനുമദ്ബഡബാനല സ്തോത്രമ് ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *