ਹਨੁਮਾਨ੍ ਬਡਬਾਨਲ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Hanuman Badabanala Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਦ੍ਬਡਬਾਨਲ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਮਹਾਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਡਬਾਨਲ ਹਨੁਮਾਨ੍ ਦੇਵਤਾ, ਮਮ ਸਮਸ੍ਤ ਰੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਰ੍ਥਂ ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਭਿਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸਮਸ੍ਤ ਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਾਰ੍ਥਂ ਸ਼੍ਰੀਸੀਤਾਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਹਨੁਮਦ੍ਬਡਬਾਨਲ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਜਪਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ।

ਓਂ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਹਨੁਮਤੇ ਪ੍ਰਕਟ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਸਕਲ ਦਿਙ੍ਮਂਡਲ ਯਸ਼ੋਵਿਤਾਨ ਧਵਲ਼ੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਿਤਯ ਵਜ੍ਰਦੇਹ, ਰੁਦ੍ਰਾਵਤਾਰ, ਲਂਕਾਪੁਰੀ ਦਹਨ, ਉਮਾ ਅਨਲਮਂਤ੍ਰ ਉਦਧਿਬਂਧਨ, ਦਸ਼ਸ਼ਿਰਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਤਕ, ਸੀਤਾਸ਼੍ਵਾਸਨ, ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰ, ਅਂਜਨੀਗਰ੍ਭਸਂਭੂਤ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਨਂਦਕਰ, ਕਪਿਸੈਨ੍ਯਪ੍ਰਾਕਾਰ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਸਾਹਾਯ੍ਯਕਰਣ, ਪਰ੍ਵਤੋਤ੍ਪਾਟਨ, ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਨ੍, ਗਂਭੀਰਨਾਦ ਸਰ੍ਵਪਾਪਗ੍ਰਹਵਾਰਣ, ਸਰ੍ਵਜ੍ਵਰੋਚ੍ਚਾਟਨ, ਡਾਕਿਨੀ ਵਿਧ੍ਵਂਸਨ,

ਓਂ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਮਹਾਵੀਰਾਯ, ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਨਿਵਾਰਣਾਯ, ਸਰ੍ਵਗ੍ਰਹਮਂਡਲ ਸਰ੍ਵਭੂਤਮਂਡਲ ਸਰ੍ਵਪਿਸ਼ਾਚਮਂਡਲੋਚ੍ਚਾਟਨ ਭੂਤਜ੍ਵਰ ਏਕਾਹਿਕਜ੍ਵਰ ਦ੍ਵ੍ਯਾਹਿਕਜ੍ਵਰ ਤ੍ਰ੍ਯਾਹਿਕਜ੍ਵਰ ਚਾਤੁਰ੍ਥਿਕਜ੍ਵਰ ਸਂਤਾਪਜ੍ਵਰ ਵਿਸ਼ਮਜ੍ਵਰ ਤਾਪਜ੍ਵਰ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰ ਵੈਸ਼੍ਣਵ ਜ੍ਵਰਾਨ੍ ਛਿਂਦਿ ਛਿਂਦਿ, ਯਕ੍ਸ਼ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਾਨ੍ ਉਚ੍ਚਾਟਯ ਉਚ੍ਚਾਟਯ,

ਓਂ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਹਨੁਮਤੇ,

ਓਂ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਹ੍ਰੈਂ ਹ੍ਰੌਂ ਹ੍ਰਃ ਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਔਂ ਸੌਂ ਏਹਿ ਏਹਿ,

ਓਂ ਹਂ ਓਂ ਹਂ ਓਂ ਹਂ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਹਨੁਮਤੇ ਸ਼੍ਰਵਣਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਭੂਤਾਨਾਂ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਡਾਕਿਨੀ ਵਿਸ਼ਮ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼ਂ ਹਰ ਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਭੁਵਨਂ ਭੇਦਯ ਭੇਦਯ ਛੇਦਯ ਛੇਦਯ ਮਾਰਯ ਮਾਰਯ ਸ਼ੋਸ਼ਯ ਸ਼ੋਸ਼ਯ ਮੋਹਯ ਮੋਹਯ ਜ੍ਵਾਲਯ ਜ੍ਵਾਲਯ ਪ੍ਰਹਾਰਯ ਪ੍ਰਹਾਰਯ ਸਕਲਮਾਯਾਂ ਭੇਦਯ ਭੇਦਯ,

ਓਂ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਹਨੁਮਤੇ ਸਰ੍ਵਗ੍ਰਹੋਚ੍ਚਾਟਨ ਪਰਬਲਂ ਕ੍ਸ਼ੋਭਯ ਕ੍ਸ਼ੋਭਯ ਸਕਲਬਂਧਨ ਮੋਕ੍ਸ਼ਣਂ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਸ਼ਿਰਃਸ਼ੂਲ ਗੁਲ੍ਮਸ਼ੂਲ ਸਰ੍ਵਸ਼ੂਲਾਨ੍ਨਿਰ੍ਮੂਲਯ ਨਿਰ੍ਮੂਲਯ
ਨਾਗ ਪਾਸ਼ ਅਨਂਤ ਵਾਸੁਕਿ ਤਕ੍ਸ਼ਕ ਕਰ੍ਕੋਟਕ ਕਾਲ਼ੀਯਾਨ੍ ਯਕ੍ਸ਼ ਕੁਲ ਜਲਗਤ ਬਿਲਗਤ ਰਾਤ੍ਰਿਂਚਰ ਦਿਵਾਚਰ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ਂ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਸ੍ਵਾਹਾ,

ਰਾਜਭਯ ਚੋਰਭਯ ਪਰਯਂਤ੍ਰ ਪਰਮਂਤ੍ਰ ਪਰਤਂਤ੍ਰ ਪਰਵਿਦ੍ਯਾ ਛੇਦਯ ਛੇਦਯ ਸ੍ਵਮਂਤ੍ਰ ਸ੍ਵਯਂਤ੍ਰ ਸ੍ਵਵਿਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰਕਟਯ ਪ੍ਰਕਟਯ ਸਰ੍ਵਾਰਿਸ਼੍ਟਾਨ੍ਨਾਸ਼ਯ ਨਾਸ਼ਯ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੂਨ੍ਨਾਸ਼ਯ ਨਾਸ਼ਯ ਅਸਾਧ੍ਯਂ ਸਾਧਯ ਸਾਧਯ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਭੀਸ਼ਣਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਹਨੁਮਦ੍ਬਡਬਾਨਲ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *