ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ପଂଚରତ୍ନମ୍ | Ganesha Pancharatnam Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ମୁଦାକରାତ୍ତ ମୋଦକଂ ସଦା ଵିମୁକ୍ତି ସାଧକମ୍ ।
କଳାଧରାଵତଂସକଂ ଵିଲାସିଲୋକ ରକ୍ଷକମ୍ ।
ଅନାୟକୈକ ନାୟକଂ ଵିନାଶିତେଭ ଦୈତ୍ୟକମ୍ ।
ନତାଶୁଭାଶୁ ନାଶକଂ ନମାମି ତଂ ଵିନାୟକମ୍ ॥ 1 ॥

ନତେତରାତି ଭୀକରଂ ନଵୋଦିତାର୍କ ଭାସ୍ଵରମ୍ ।
ନମତ୍ସୁରାରି ନିର୍ଜରଂ ନତାଧିକାପଦୁଦ୍ଢରମ୍ ।
ସୁରେଶ୍ଵରଂ ନିଧୀଶ୍ଵରଂ ଗଜେଶ୍ଵରଂ ଗଣେଶ୍ଵରମ୍ ।
ମହେଶ୍ଵରଂ ତମାଶ୍ରୟେ ପରାତ୍ପରଂ ନିରଂତରମ୍ ॥ 2 ॥

ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶଂକରଂ ନିରସ୍ତ ଦୈତ୍ୟ କୁଂଜରମ୍ ।
ଦରେତରୋଦରଂ ଵରଂ ଵରେଭ ଵକ୍ତ୍ରମକ୍ଷରମ୍ ।
କୃପାକରଂ କ୍ଷମାକରଂ ମୁଦାକରଂ ୟଶସ୍କରମ୍ ।
ମନସ୍କରଂ ନମସ୍କୃତାଂ ନମସ୍କରୋମି ଭାସ୍ଵରମ୍ ॥ 3 ॥

ଅକିଂଚନାର୍ତି ମାର୍ଜନଂ ଚିରଂତନୋକ୍ତି ଭାଜନମ୍ ।
ପୁରାରି ପୂର୍ଵ ନଂଦନଂ ସୁରାରି ଗର୍ଵ ଚର୍ଵଣମ୍ ।
ପ୍ରପଂଚ ନାଶ ଭୀଷଣଂ ଧନଂଜୟାଦି ଭୂଷଣମ୍ ।
କପୋଲ ଦାନଵାରଣଂ ଭଜେ ପୁରାଣ ଵାରଣମ୍ ॥ 4 ॥

ନିତାଂତ କାଂତି ଦଂତ କାଂତି ମଂତ କାଂତି କାତ୍ମଜମ୍ ।
ଅଚିଂତ୍ୟ ରୂପମଂତ ହୀନ ମଂତରାୟ କୃଂତନମ୍ ।
ହୃଦଂତରେ ନିରଂତରଂ ଵସଂତମେଵ ୟୋଗିନାମ୍ ।
ତମେକଦଂତମେଵ ତଂ ଵିଚିଂତୟାମି ସଂତତମ୍ ॥ 5 ॥

ମହାଗଣେଶ ପଂଚରତ୍ନମାଦରେଣ ୟୋଽନ୍ଵହମ୍ ।
ପ୍ରଜଲ୍ପତି ପ୍ରଭାତକେ ହୃଦି ସ୍ମରନ୍ ଗଣେଶ୍ଵରମ୍ ।
ଅରୋଗତାମଦୋଷତାଂ ସୁସାହିତୀଂ ସୁପୁତ୍ରତାମ୍ ।
ସମାହିତାୟୁ ରଷ୍ଟଭୂତି ମଭ୍ୟୁପୈତି ସୋଽଚିରାତ୍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *