ശ്രീ മഹാഗണേശ പംചരത്നമ് | Ganesha Pancharatnam Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

മുദാകരാത്ത മോദകം സദാ വിമുക്തി സാധകമ് ।
കലാധരാവതംസകം വിലാസിലോക രക്ഷകമ് ।
അനായകൈക നായകം വിനാശിതേഭ ദൈത്യകമ് ।
നതാശുഭാശു നാശകം നമാമി തം വിനായകമ് ॥ 1 ॥

നതേതരാതി ഭീകരം നവോദിതാര്ക ഭാസ്വരമ് ।
നമത്സുരാരി നിര്ജരം നതാധികാപദുദ്ഢരമ് ।
സുരേശ്വരം നിധീശ്വരം ഗജേശ്വരം ഗണേശ്വരമ് ।
മഹേശ്വരം തമാശ്രയേ പരാത്പരം നിരംതരമ് ॥ 2 ॥

സമസ്ത ലോക ശംകരം നിരസ്ത ദൈത്യ കുംജരമ് ।
ദരേതരോദരം വരം വരേഭ വക്ത്രമക്ഷരമ് ।
കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരമ് ।
മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരമ് ॥ 3 ॥

അകിംചനാര്തി മാര്ജനം ചിരംതനോക്തി ഭാജനമ് ।
പുരാരി പൂര്വ നംദനം സുരാരി ഗര്വ ചര്വണമ് ।
പ്രപംച നാശ ഭീഷണം ധനംജയാദി ഭൂഷണമ് ।
കപോല ദാനവാരണം ഭജേ പുരാണ വാരണമ് ॥ 4 ॥

നിതാംത കാംതി ദംത കാംതി മംത കാംതി കാത്മജമ് ।
അചിംത്യ രൂപമംത ഹീന മംതരായ കൃംതനമ് ।
ഹൃദംതരേ നിരംതരം വസംതമേവ യോഗിനാമ് ।
തമേകദംതമേവ തം വിചിംതയാമി സംതതമ് ॥ 5 ॥

മഹാഗണേശ പംചരത്നമാദരേണ യോഽന്വഹമ് ।
പ്രജല്പതി പ്രഭാതകേ ഹൃദി സ്മരന് ഗണേശ്വരമ് ।
അരോഗതാമദോഷതാം സുസാഹിതീം സുപുത്രതാമ് ।
സമാഹിതായു രഷ്ടഭൂതി മഭ്യുപൈതി സോഽചിരാത് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *