શ્રી મહાગણેશ પંચરત્નમ્ | Ganesha Pancharatnam Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

મુદાકરાત્ત મોદકં સદા વિમુક્તિ સાધકમ્ ।
કળાધરાવતંસકં વિલાસિલોક રક્ષકમ્ ।
અનાયકૈક નાયકં વિનાશિતેભ દૈત્યકમ્ ।
નતાશુભાશુ નાશકં નમામિ તં વિનાયકમ્ ॥ 1 ॥

નતેતરાતિ ભીકરં નવોદિતાર્ક ભાસ્વરમ્ ।
નમત્સુરારિ નિર્જરં નતાધિકાપદુદ્ઢરમ્ ।
સુરેશ્વરં નિધીશ્વરં ગજેશ્વરં ગણેશ્વરમ્ ।
મહેશ્વરં તમાશ્રયે પરાત્પરં નિરંતરમ્ ॥ 2 ॥

સમસ્ત લોક શંકરં નિરસ્ત દૈત્ય કુંજરમ્ ।
દરેતરોદરં વરં વરેભ વક્ત્રમક્ષરમ્ ।
કૃપાકરં ક્ષમાકરં મુદાકરં યશસ્કરમ્ ।
મનસ્કરં નમસ્કૃતાં નમસ્કરોમિ ભાસ્વરમ્ ॥ 3 ॥

અકિંચનાર્તિ માર્જનં ચિરંતનોક્તિ ભાજનમ્ ।
પુરારિ પૂર્વ નંદનં સુરારિ ગર્વ ચર્વણમ્ ।
પ્રપંચ નાશ ભીષણં ધનંજયાદિ ભૂષણમ્ ।
કપોલ દાનવારણં ભજે પુરાણ વારણમ્ ॥ 4 ॥

નિતાંત કાંતિ દંત કાંતિ મંત કાંતિ કાત્મજમ્ ।
અચિંત્ય રૂપમંત હીન મંતરાય કૃંતનમ્ ।
હૃદંતરે નિરંતરં વસંતમેવ યોગિનામ્ ।
તમેકદંતમેવ તં વિચિંતયામિ સંતતમ્ ॥ 5 ॥

મહાગણેશ પંચરત્નમાદરેણ યોઽન્વહમ્ ।
પ્રજલ્પતિ પ્રભાતકે હૃદિ સ્મરન્ ગણેશ્વરમ્ ।
અરોગતામદોષતાં સુસાહિતીં સુપુત્રતામ્ ।
સમાહિતાયુ રષ્ટભૂતિ મભ્યુપૈતિ સોઽચિરાત્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *