ગો સૂક્તમ્ | Go Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ઋ.6.28.1)

આ ગાવો॑ અગ્મન્નુ॒ત ભ॒દ્રમ॑ક્રં॒ત્સીદં॑તુ ગો॒ષ્ઠે ર॒ણયં॑ત્વ॒સ્મે ।
પ્ર॒જાવ॑તીઃ પુરુ॒રુપા॑ ઇ॒હ સ્યુ॒રિંદ્રા॑ય પૂ॒ર્વીરુ॒ષસો॒ દુહા॑નાઃ ॥ 1

ઇંદ્રો॒ યજ્વ॑ને પૃણ॒તે ચ॑ શિક્ષ॒ત્યુપેદ્દ॑દાતિ॒ ન સ્વં મા॑ષુયતિ ।
ભૂયો॑ભૂયો ર॒યિમિદ॑સ્ય વ॒ર્ધય॒ન્નભિ॑ન્ને ખિ॒લ્યે નિ દ॑ધાતિ દેવ॒યુમ્ ॥ 2

ન તા ન॑શંતિ॒ ન દ॑ભાતિ॒ તસ્ક॑રો॒ નાસા॑મામિ॒ત્રો વ્યથિ॒રા દ॑ધર્​ષતિ ।
દે॒વાંશ્ચ॒ યાભિ॒ર્યજ॑તે॒ દદા॑તિ ચ॒ જ્યોગિત્તાભિઃ॑ સચતે॒ ગોપ॑તિઃ સ॒હ ॥ 3

ન તા અર્વા॑ રે॒ણુક॑કાટો અશ્નુતે॒ ન સં॑સ્કૃત॒ત્રમુપ॑ યંતિ॒ તા અ॒ભિ ।
ઉ॒રુ॒ગા॒યમભ॑યં॒ તસ્ય॒ તા અનુ॒ ગાવો॒ મર્ત॑સ્ય॒ વિ ચ॑રંતિ॒ યજ્વ॑નઃ ॥ 4

ગાવો॒ ભગો॒ ગાવ॒ ઇંદ્રો॑ મ અચ્છા॒ન્ ગાવઃ॒ સોમ॑સ્ય પ્રથ॒મસ્ય॑ ભ॒ક્ષઃ ।
ઇ॒મા યા ગાવઃ॒ સ જ॑નાસ॒ ઇંદ્ર॑ ઇ॒ચ્છામીદ્ધૃ॒દા મન॑સા ચિ॒દિંદ્ર॑મ્ ॥ 5

યૂ॒યં ગા॑વો મેદયથા કૃ॒શં ચિ॑દશ્રી॒રં ચિ॑ત્કૃણુથા સુ॒પ્રતી॑કમ્ ।
ભ॒દ્રં ગૃ॒હં કૃ॑ણુથ ભદ્રવાચો બૃ॒હદ્વો॒ વય॑ ઉચ્યતે સ॒ભાસુ॑ ॥ 6

પ્ર॒જાવ॑તીઃ સૂ॒યવ॑સં રિ॒શંતીઃ॑ શુ॒દ્ધા અ॒પઃ સુ॑પ્રપા॒ણે પિબં॑તીઃ ।
મા વઃ॑ સ્તે॒ન ઈ॑શત॒ માઘશં॑સઃ॒ પરિ॑ વો હે॒તિ રુ॒દ્રસ્ય॑ વૃજ્યાઃ ॥ 7

ઉપે॒દમુ॑પ॒પર્ચ॑નમા॒સુ ગોષૂપ॑ પૃચ્યતામ્ ।
ઉપ॑ ઋષ॒ભસ્ય॒ રેત॒સ્યુપેં॑દ્ર॒ તવ॑ વી॒ર્યે॑ ॥ 8

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *