બિલ્વાષ્ટકમ્ | Bilvashtakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રિયાયુધમ્ ।
ત્રિજન્મ પાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

ત્રિશાખૈઃ બિલ્વપત્રૈશ્ચ અચ્છિદ્રૈઃ કોમલૈઃ શુભૈઃ ।
તવપૂજાં કરિષ્યામિ એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

કોટિ કન્યા મહાદાનં તિલપર્વત કોટયઃ ।
કાંચનં શૈલદાનેન એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

કાશીક્ષેત્ર નિવાસં ચ કાલભૈરવ દર્શનમ્ ।
પ્રયાગે માધવં દૃષ્ટ્વા એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

ઇંદુવારે વ્રતં સ્થિત્વા નિરાહારો મહેશ્વરાઃ ।
નક્તં હૌષ્યામિ દેવેશ એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

રામલિંગ પ્રતિષ્ઠા ચ વૈવાહિક કૃતં તથા ।
તટાકાનિચ સંધાનં એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

અખંડ બિલ્વપત્રં ચ આયુતં શિવપૂજનમ્ ।
કૃતં નામ સહસ્રેણ એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

ઉમયા સહદેવેશ નંદિ વાહનમેવ ચ ।
ભસ્મલેપન સર્વાંગં એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

સાલગ્રામેષુ વિપ્રાણાં તટાકં દશકૂપયોઃ ।
યજ્ઞ્નકોટિ સહસ્રસ્ય એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

દંતિ કોટિ સહસ્રેષુ અશ્વમેધશતક્રતૌ ચ ।
કોટિકન્યા મહાદાનં એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

બિલ્વાણાં દર્શનં પુણ્યં સ્પર્શનં પાપનાશનમ્ ।
અઘોર પાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

સહસ્રવેદ પાટેષુ બ્રહ્મસ્તાપનમુચ્યતે ।
અનેકવ્રત કોટીનાં એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

અન્નદાન સહસ્રેષુ સહસ્રોપનયનં તધા ।
અનેક જન્મપાપાનિ એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

બિલ્વાષ્ટકમિદં પુણ્યં યઃ પઠેશ્શિવ સન્નિધૌ ।
શિવલોકમવાપ્નોતિ એકબિલ્વં શિવાર્પણમ્ ॥

—————-

વિકલ્પ સંકર્પણ

ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રિયાયુધમ્ ।
ત્રિજન્મ પાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પિતમ્ ॥ 1 ॥

ત્રિશાખૈઃ બિલ્વપત્રૈશ્ચ અચ્છિદ્રૈઃ કોમલૈઃ શુભૈઃ ।
તવપૂજાં કરિષ્યામિ એકબિલ્વં શિવાર્પિતમ્ ॥ 2 ॥

દર્શનં બિલ્વવૃક્ષસ્ય સ્પર્શનં પાપનાશનમ્ ।
અઘોરપાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પિતમ્ ॥ 3 ॥

સાલગ્રામેષુ વિપ્રેષુ તટાકે વનકૂપયોઃ ।
યજ્ઞ્નકોટિ સહસ્રાણાં એકબિલ્વં શિવાર્પિતમ્ ॥ 4 ॥

દંતિકોટિ સહસ્રેષુ અશ્વમેધ શતાનિ ચ ।
કોટિકન્યાપ્રદાનેન એકબિલ્વં શિવાર્પિતમ્ ॥ 5 ॥

એકં ચ બિલ્વપત્રૈશ્ચ કોટિયજ્ઞ્ન ફલં લભેત્ ।
મહાદેવૈશ્ચ પૂજાર્થં એકબિલ્વં શિવાર્પિતમ્ ॥ 6 ॥

કાશીક્ષેત્રે નિવાસં ચ કાલભૈરવ દર્શનમ્ ।
ગયાપ્રયાગ મે દૃષ્ટ્વા એકબિલ્વં શિવાર્પિતમ્ ॥ 7 ॥

ઉમયા સહ દેવેશં વાહનં નંદિશંકરમ્ ।
મુચ્યતે સર્વપાપેભ્યો એકબિલ્વં શિવાર્પિતમ્ ॥ 8 ॥

ઇતિ શ્રી બિલ્વાષ્ટકમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *