ਗੋ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ | Go Suktam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ਰੁਰੁਇ.6.28.1)

ਆ ਗਾਵੋ॑ ਅਗ੍ਮਨ੍ਨੁ॒ਤ ਭ॒ਦ੍ਰਮ॑ਕ੍ਰਂ॒ਤ੍ਸੀਦਂ॑ਤੁ ਗੋ॒ਸ਼੍ਠੇ ਰ॒ਣਯਂ॑ਤ੍ਵ॒ਸ੍ਮੇ ।
ਪ੍ਰ॒ਜਾਵ॑ਤੀਃ ਪੁਰੁ॒ਰੁਪਾ॑ ਇ॒ਹ ਸ੍ਯੁ॒ਰਿਂਦ੍ਰਾ॑ਯ ਪੂ॒ਰ੍ਵੀਰੁ॒ਸ਼ਸੋ॒ ਦੁਹਾ॑ਨਾਃ ॥ 1

ਇਂਦ੍ਰੋ॒ ਯਜ੍ਵ॑ਨੇ ਪ੍ਰੁਰੁਇਣ॒ਤੇ ਚ॑ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼॒ਤ੍ਯੁਪੇਦ੍ਦ॑ਦਾਤਿ॒ ਨ ਸ੍ਵਂ ਮਾ॑ਸ਼ੁਯਤਿ ।
ਭੂਯੋ॑ਭੂਯੋ ਰ॒ਯਿਮਿਦ॑ਸ੍ਯ ਵ॒ਰ੍ਧਯ॒ਨ੍ਨਭਿ॑ਨ੍ਨੇ ਖਿ॒ਲ੍ਯੇ ਨਿ ਦ॑ਧਾਤਿ ਦੇਵ॒ਯੁਮ੍ ॥ 2

ਨ ਤਾ ਨ॑ਸ਼ਂਤਿ॒ ਨ ਦ॑ਭਾਤਿ॒ ਤਸ੍ਕ॑ਰੋ॒ ਨਾਸਾ॑ਮਾਮਿ॒ਤ੍ਰੋ ਵ੍ਯਥਿ॒ਰਾ ਦ॑ਧਰ੍​ਸ਼ਤਿ ।
ਦੇ॒ਵਾਂਸ਼੍ਚ॒ ਯਾਭਿ॒ਰ੍ਯਜ॑ਤੇ॒ ਦਦਾ॑ਤਿ ਚ॒ ਜ੍ਯੋਗਿਤ੍ਤਾਭਿਃ॑ ਸਚਤੇ॒ ਗੋਪ॑ਤਿਃ ਸ॒ਹ ॥ 3

ਨ ਤਾ ਅਰ੍ਵਾ॑ ਰੇ॒ਣੁਕ॑ਕਾਟੋ ਅਸ਼੍ਨੁਤੇ॒ ਨ ਸਂ॑ਸ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ॒ਤ੍ਰਮੁਪ॑ ਯਂਤਿ॒ ਤਾ ਅ॒ਭਿ ।
ਉ॒ਰੁ॒ਗਾ॒ਯਮਭ॑ਯਂ॒ ਤਸ੍ਯ॒ ਤਾ ਅਨੁ॒ ਗਾਵੋ॒ ਮਰ੍ਤ॑ਸ੍ਯ॒ ਵਿ ਚ॑ਰਂਤਿ॒ ਯਜ੍ਵ॑ਨਃ ॥ 4

ਗਾਵੋ॒ ਭਗੋ॒ ਗਾਵ॒ ਇਂਦ੍ਰੋ॑ ਮ ਅਚ੍ਛਾ॒ਨ੍ ਗਾਵਃ॒ ਸੋਮ॑ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥ॒ਮਸ੍ਯ॑ ਭ॒ਕ੍ਸ਼ਃ ।
ਇ॒ਮਾ ਯਾ ਗਾਵਃ॒ ਸ ਜ॑ਨਾਸ॒ ਇਂਦ੍ਰ॑ ਇ॒ਚ੍ਛਾਮੀਦ੍ਧ੍ਰੁਰੁਇ॒ਦਾ ਮਨ॑ਸਾ ਚਿ॒ਦਿਂਦ੍ਰ॑ਮ੍ ॥ 5

ਯੂ॒ਯਂ ਗਾ॑ਵੋ ਮੇਦਯਥਾ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼ਂ ਚਿ॑ਦਸ਼੍ਰੀ॒ਰਂ ਚਿ॑ਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਣੁਥਾ ਸੁ॒ਪ੍ਰਤੀ॑ਕਮ੍ ।
ਭ॒ਦ੍ਰਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇ॒ਹਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॑ਣੁਥ ਭਦ੍ਰਵਾਚੋ ਬ੍ਰੁਰੁਇ॒ਹਦ੍ਵੋ॒ ਵਯ॑ ਉਚ੍ਯਤੇ ਸ॒ਭਾਸੁ॑ ॥ 6

ਪ੍ਰ॒ਜਾਵ॑ਤੀਃ ਸੂ॒ਯਵ॑ਸਂ ਰਿ॒ਸ਼ਂਤੀਃ॑ ਸ਼ੁ॒ਦ੍ਧਾ ਅ॒ਪਃ ਸੁ॑ਪ੍ਰਪਾ॒ਣੇ ਪਿਬਂ॑ਤੀਃ ।
ਮਾ ਵਃ॑ ਸ੍ਤੇ॒ਨ ਈ॑ਸ਼ਤ॒ ਮਾਘਸ਼ਂ॑ਸਃ॒ ਪਰਿ॑ ਵੋ ਹੇ॒ਤਿ ਰੁ॒ਦ੍ਰਸ੍ਯ॑ ਵ੍ਰੁਰੁਇਜ੍ਯਾਃ ॥ 7

ਉਪੇ॒ਦਮੁ॑ਪ॒ਪਰ੍ਚ॑ਨਮਾ॒ਸੁ ਗੋਸ਼ੂਪ॑ ਪ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਯਤਾਮ੍ ।
ਉਪ॑ ਰੁਰੁਇਸ਼॒ਭਸ੍ਯ॒ ਰੇਤ॒ਸ੍ਯੁਪੇਂ॑ਦ੍ਰ॒ ਤਵ॑ ਵੀ॒ਰ੍ਯੇ॑ ॥ 8

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *