ਸ਼ਣ੍ਮੁਖ ਪਂਚਰਤ੍ਨ ਸ੍ਤੁਤਿ | Shanmukha Pancharatna Stuti In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਵਲ੍ਲੀਵਲਯਿਤਮਗੋਤ੍ਸਂਗਵਸਤਿਂ
ਭਵਾਪ੍ਪਿਤ੍ਤਪ੍ਲੁਸ਼੍ਟਾਨਮਿਤਕਰੁਣਾਜੀਵਨਵਸ਼ਾਤ੍ ।
ਅਵਂਤਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮੁਦਯਕਰਮਂਭੋਧਰ ਇਤਿ
ਪ੍ਰਮੋਦਾਦਾਵਾਸਂ ਵ੍ਯਤਨੁਤ ਮਯੂਰੋ਽ਸ੍ਯ ਸਵਿਧੇ ॥ 1 ॥

ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਯੋ ਭਵੇਜ੍ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਸਿਦ੍ਧਂ ਤਸ੍ਮਿਂਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਤ੍ਵਮ੍ ।
ਇਤ੍ਥਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਤ੍ਵਂ
ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬਿਭ੍ਰਦੇਸ਼ ਵ੍ਯਨਕ੍ਤਿ ॥ 2 ॥

ਪਕ੍ਸ਼ੋ਽ਨਿਰ੍ਵਚਨੀਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣ ਇਤਿ ਧਿਯਮਸ਼ੇਸ਼ਜਨਤਾਯਾਃ ।
ਜਨਯਤਿ ਬਰ੍ਹੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਨਿਰ੍ਵਚਨਾਯੋਗ੍ਯਪਕ੍ਸ਼ਯੁਕ੍ਤੋ਽ਯਮ੍ ॥ 3 ॥

ਯਃ ਪਕ੍ਸ਼ਮਨਿਰ੍ਵਚਨਂ ਯਾਤਿ ਸਮਵਲਂਬ੍ਯ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਤੇ ਤੇਨ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਾਤ੍ਪਰਮਮਲਂ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਭਿਧਂ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ॥ 4 ॥

ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਂ ਹਸਨ੍ਮੁਖਂ ਸੁਖਾਂਬੁਰਾਸ਼ਿਖੇਲਨਂ
ਸਨ੍ਮੁਨੀਂਦ੍ਰਸੇਵ੍ਯਮਾਨਪਾਦਪਂਕਜਂ ਸਦਾ ।
ਮਨ੍ਮਥਾਦਿਸ਼ਤ੍ਰੁਵਰ੍ਗਨਾਸ਼ਕਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਂਬੁਧਿਂ
ਮਨ੍ਮਹੇ ਮੁਦਾ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਕਲ੍ਪਭੂਰੁਹਮ੍ ॥ 5 ॥

ਇਤਿ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗੇਰੀਪੀਠਾਧਿਪ ਸ਼੍ਰੀਚਂਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਪਾਦੈਃ ਵਿਰਚਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਣ੍ਮੁਖਪਂਚਰਤ੍ਨਸ੍ਤੁਤਿਃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *