ਰਾਮ ਲਾਲੀ ਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮ ਲਾਲੀ | Rama Laali Megha Shyama Lali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਰਾਮ ਲਾਲੀ ਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮ ਲਾਲੀ
ਤਾਮਰਸਾ ਨਯਨ ਦਸ਼ਰਥ ਤਨਯ ਲਾਲੀ ॥

ਅਚ੍ਚਾਵਦਨ ਆਟਲਾਡਿ ਅਲਸਿਨਾਵੁਰਾ
ਬੋਜ੍ਜਲੋਪਲਰਿਗੇਦਾਕ ਨਿਦੁਰਪੋਵਰਾ ॥

ਜੋਲ ਪਾਡਿ ਜੋਕੋਟ੍ਟਿਤੇ ਆਲਕਿਂਚੇਵੁ
ਚਾਲਿਂਚਮਰਿ ਊਰੁਕੁਂਟੇ ਸਂਜ੍ਞ ਚੇਸੇਵੁ ॥

ਏਂਤੋ ਏਤ੍ਤੁ ਮਰਿਗਿਨਾਵੁ ਏਮਿ ਸੇਤੁਰਾ
ਇਂਤੁਲ ਚੇਤੁਲ ਕਾਕਲਕੁ ਏਂਤੋ ਕਂਦੇਵੁ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *