राम लाली मेघश्याम लाली | Rama Laali Megha Shyama Lali In Sanskrit

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu.

राम लाली मेघश्याम लाली
तामरसा नयन दशरथ तनय लाली ॥

अच्चावदन आटलाडि अलसिनावुरा
बॊज्जलोपलरिगॆदाक निदुरपोवरा ॥

जोल पाडि जोकॊट्टितॆ आलकिञ्चॆवु
चालिञ्चमरि ऊरुकुण्टे सञ्ज्ञ चेसेवु ॥

ऎन्तो ऎत्तु मरिगिनावु एमि सेतुरा
इन्तुल चेतुल काकलकु ऎन्तो कन्देवु ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *