રામ લાલી મેઘશ્યામ લાલી | Rama Laali Megha Shyama Lali In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

રામ લાલી મેઘશ્યામ લાલી
તામરસા નયન દશરથ તનય લાલી ॥

અચ્ચાવદન આટલાડિ અલસિનાવુરા
બોજ્જલોપલરિગેદાક નિદુરપોવરા ॥

જોલ પાડિ જોકોટ્ટિતે આલકિંચેવુ
ચાલિંચમરિ ઊરુકુંટે સંજ્ઞ ચેસેવુ ॥

એંતો એત્તુ મરિગિનાવુ એમિ સેતુરા
ઇંતુલ ચેતુલ કાકલકુ એંતો કંદેવુ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *