અય્યપ્પ પંચ રત્નમ્ | Ayyappa Pancharatnam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

લોકવીરં મહાપૂજ્યં સર્વરક્ષાકરં વિભુમ્ ।
પાર્વતી હૃદયાનંદં શાસ્તારં પ્રણમામ્યહમ્ ॥ 1 ॥

વિપ્રપૂજ્યં વિશ્વવંદ્યં વિષ્ણુશંભોઃ પ્રિયં સુતમ્ ।
ક્ષિપ્રપ્રસાદનિરતં શાસ્તારં પ્રણમામ્યહમ્ ॥ 2 ॥

મત્તમાતંગગમનં કારુણ્યામૃતપૂરિતમ્ ।
સર્વવિઘ્નહરં દેવં શાસ્તારં પ્રણમામ્યહમ્ ॥ 3 ॥

અસ્મત્કુલેશ્વરં દેવમસ્મચ્છત્રુ વિનાશનમ્ ।
અસ્મદિષ્ટપ્રદાતારં શાસ્તારં પ્રણમામ્યહમ્ ॥ 4 ॥

પાંડ્યેશવંશતિલકં કેરલે કેલિવિગ્રહમ્ ।
આર્તત્રાણપરં દેવં શાસ્તારં પ્રણમામ્યહમ્ ॥ 5 ॥

પંચરત્નાખ્યમેતદ્યો નિત્યં શુદ્ધઃ પઠેન્નરઃ ।
તસ્ય પ્રસન્નો ભગવાન્ શાસ્તા વસતિ માનસે ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *