ଅୟ୍ୟପ୍ପ ପଂଚ ରତ୍ନମ୍ | Ayyappa Pancharatnam In Odia

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଲୋକଵୀରଂ ମହାପୂଜ୍ୟଂ ସର୍ଵରକ୍ଷାକରଂ ଵିଭୁମ୍ ।
ପାର୍ଵତୀ ହୃଦୟାନଂଦଂ ଶାସ୍ତାରଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ 1 ॥

ଵିପ୍ରପୂଜ୍ୟଂ ଵିଶ୍ଵଵଂଦ୍ୟଂ ଵିଷ୍ଣୁଶଂଭୋଃ ପ୍ରିୟଂ ସୁତମ୍ ।
କ୍ଷିପ୍ରପ୍ରସାଦନିରତଂ ଶାସ୍ତାରଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ 2 ॥

ମତ୍ତମାତଂଗଗମନଂ କାରୁଣ୍ୟାମୃତପୂରିତମ୍ ।
ସର୍ଵଵିଘ୍ନହରଂ ଦେଵଂ ଶାସ୍ତାରଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ 3 ॥

ଅସ୍ମତ୍କୁଲେଶ୍ଵରଂ ଦେଵମସ୍ମଚ୍ଛତ୍ରୁ ଵିନାଶନମ୍ ।
ଅସ୍ମଦିଷ୍ଟପ୍ରଦାତାରଂ ଶାସ୍ତାରଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ 4 ॥

ପାଂଡ୍ୟେଶଵଂଶତିଲକଂ କେରଲେ କେଲିଵିଗ୍ରହମ୍ ।
ଆର୍ତତ୍ରାଣପରଂ ଦେଵଂ ଶାସ୍ତାରଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ 5 ॥

ପଂଚରତ୍ନାଖ୍ୟମେତଦ୍ୟୋ ନିତ୍ୟଂ ଶୁଦ୍ଧଃ ପଠେନ୍ନରଃ ।
ତସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନୋ ଭଗଵାନ୍ ଶାସ୍ତା ଵସତି ମାନସେ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *