അയ്യപ്പ പംച രത്നമ് | Ayyappa Pancharatnam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ലോകവീരം മഹാപൂജ്യം സര്വരക്ഷാകരം വിഭുമ് ।
പാര്വതീ ഹൃദയാനംദം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹമ് ॥ 1 ॥

വിപ്രപൂജ്യം വിശ്വവംദ്യം വിഷ്ണുശംഭോഃ പ്രിയം സുതമ് ।
ക്ഷിപ്രപ്രസാദനിരതം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹമ് ॥ 2 ॥

മത്തമാതംഗഗമനം കാരുണ്യാമൃതപൂരിതമ് ।
സര്വവിഘ്നഹരം ദേവം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹമ് ॥ 3 ॥

അസ്മത്കുലേശ്വരം ദേവമസ്മച്ഛത്രു വിനാശനമ് ।
അസ്മദിഷ്ടപ്രദാതാരം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹമ് ॥ 4 ॥

പാംഡ്യേശവംശതിലകം കേരലേ കേലിവിഗ്രഹമ് ।
ആര്തത്രാണപരം ദേവം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹമ് ॥ 5 ॥

പംചരത്നാഖ്യമേതദ്യോ നിത്യം ശുദ്ധഃ പഠേന്നരഃ ।
തസ്യ പ്രസന്നോ ഭഗവാന് ശാസ്താ വസതി മാനസേ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *