ਅਯ੍ਯਪ੍ਪ ਪਂਚ ਰਤ੍ਨਮ੍ | Ayyappa Pancharatnam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਲੋਕਵੀਰਂ ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਂ ਵਿਭੁਮ੍ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਨਂਦਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ 1 ॥

ਵਿਪ੍ਰਪੂਜ੍ਯਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਂਦ੍ਯਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਂਭੋਃ ਪ੍ਰਿਯਂ ਸੁਤਮ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਨਿਰਤਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ 2 ॥

ਮਤ੍ਤਮਾਤਂਗਗਮਨਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਪੂਰਿਤਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਹਰਂ ਦੇਵਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ 3 ॥

ਅਸ੍ਮਤ੍ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਂ ਦੇਵਮਸ੍ਮਚ੍ਛਤ੍ਰੁ ਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਅਸ੍ਮਦਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਤਾਰਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ 4 ॥

ਪਾਂਡ੍ਯੇਸ਼ਵਂਸ਼ਤਿਲਕਂ ਕੇਰਲੇ ਕੇਲਿਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਆਰ੍ਤਤ੍ਰਾਣਪਰਂ ਦੇਵਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ 5 ॥

ਪਂਚਰਤ੍ਨਾਖ੍ਯਮੇਤਦ੍ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਵਸਤਿ ਮਾਨਸੇ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *