વિષ્ણુ સહસ્રનામ |  Vishnu Sahasranama In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

|| હરિ: ૐ ||

વિશ્વં વિષ્ણુર્વષટ્કારો: ભૂતભવ્યભવત્પ્રભુ: |

ભૂતકૃદ્ભૂતભૃદ્ભાવો ભૂતાત્મા ભૂતભાવન: ||૧||

પૂતાત્મા પરમાત્મા ચ મુક્તાનાં પરમાગતિ: |

અવ્યય: પુરુષ: સાક્ષી ક્ષેત્રજ્ઞોક્ષર એવ ચ ||૨||

યોગો યોગવિદાં નેતા પ્રધાન પુરુષેશ્વર: |

નારસિંહવપુ: શ્રીમાન કેશવ: પુરુષોત્તમ: ||૩||

સર્વ: શર્વ: શિવ: સ્થાણુર્ભૂતાદિર્નિધિરવ્યય: |

સંભવો ભાવનો ભર્તા પ્રભવ: પ્રભુરીશ્વર: ||૪||

સ્વયંભૂ: શંભુરાદિત્ય: પુષ્કરાક્ષો મહાસ્વન: |

અનાદિનિધનો ધાતા વિધાતા ધાતુરુત્તમ: ||૫||

અપ્રમેયો હૃષીકેશ: પદ્મનાભોઽમરપ્રભુ: |

વિશ્વકર્મા મનુસ્ત્વષ્ટાસ્થવિષ્ટા: સ્થવિરો ધ્રુવ: ||૬||

અગ્રાહ્ય: શાશ્વત: કૃષ્ણો લોહિતાક્ષ: પ્રતર્દન: |

પ્રભૂતસ્ત્રિકકુબ્ધામ પવિત્રં મંગલં પરમ્ ||૭||

ઈશાન: પ્રાણદ: પ્રાણો જ્યેષ્ઠ: શ્રેષ્ઠ: પ્રજાપતિ: |

હિરણ્યગર્ભો ભૂગર્ભો માધવો મધુસૂદન: ||૮||

ઈશ્વરો વિક્રમી ધન્વી મેધાવી વિક્રમ: ક્રમ: |

અનુત્તમો દુરાધર્ષ: કૃતજ્ઞ: કૃતિરાત્મવાન ||૯||

સુરેશ: શરણં શર્મ વિશ્વરેતા: પ્રજાભવ: |

અહ: સંવત્સરો વ્યાલ: પ્રત્યય: સર્વદર્શન: ||૧૦||

અજ: સર્વેશ્વર: સિદ્ધ: સિદ્ધિ: સર્વાદિરચ્યુત: |

વૃષાકપિરમેયાત્મા સર્વયોગવિનિસ્સૃત: ||૧૧||

વસુર્વસુમના: સત્ય: સમાત્મા સમ્મિત: સમ: |

અમોઘ: પુંડરીકાક્ષો વૃષકર્મા વૃષાકૃતિ: ||૧૨||

રુદ્રો બહુશિરા બભ્રુ: વિશ્વયોનિ: શુચિશ્રવા: |

અમૃત: શાશ્વત: સ્થાણુ: વરારોહો મહાતપા: ||૧૩||

સર્વગસ્સર્વ વિદ્ભાનુ: વિશ્વક્સેનો જનાર્દન: |

વેદો વેદવિદવ્યંગો વેદાંગો વેદવિત કવિ: ||૧૪||

લોકાધ્યક્ષ: સુરાધ્યક્ષો ધર્માધ્યક્ષ: કૃતાકૃત: |

ચતુરાત્મા ચતુર્વ્યૂહ શ્ચતુર્દંષ્ટ્ર શ્ચતુર્ભુજ: ||૧૫||

ભ્રાજિષ્ણુર્ભોજનં ભોક્તા સહિષ્ણુર્જગદાદિજ: |

અનઘો વિજયો જેતા વિશ્વયોનિ: પુનર્વસુ: ||૧૬||

ઉપેંદ્રો વામન: પ્રાંશુરમોઘ: શુચિરૂર્જિત: |

અતીંદ્ર: સંગ્રહ: સર્ગો ધૃતાત્મ નિયમો યમ: ||૧૭||

વેદ્યો વૈદ્ય: સદાયોગી વીરહા માધવો મધુ: |

અતીંદ્રિયો મહામાયો મહોત્સાહો મહાબલ: ||૧૮||

મહાબુદ્ધિર્મહાવીર્યો મહાશક્તિર્મહાદ્યુતિ: |

અનિર્દેશ્યવપુ: શ્રીમાનમેયાત્મા મહાદ્રિધૃક્ ||૧૯||

મહેષ્વાસો મહીભર્તા શ્રીનિવાસ: સતાં ગતિ: |

અનિરુદ્ધ: સુરાનંદો ગોવિંદો ગોવિદાંપતિ: ||૨૦||

મરીચિર્દમનો હંસ: સુપર્ણો ભુજગોત્તમ: |

હિરણ્યનાભ: સુતપા: પદ્મનાભ: પ્રજાપતિ: ||૨૧||

અમૃત્યુ: સર્વદૃક્ સિંહ: સંધાતા સંધિમાન્ સ્થિર: |

અજો દુર્મર્ષણ: શાસ્તા વિશ્રુતાત્મા સુરારિહા ||૨૨||

ગુરુર્ગુરુતમો ધામ સત્ય: સત્યપરાક્રમ: |

નિમિષોઽનિમિષ: સ્રગ્વી વાચસ્પતિરુદારધી: ||૨૩||

અગ્રણીર્ગ્રામણી: શ્રીમાન ન્યાયો નેતા સમીરણ: |

સહસ્રમૂર્ધા વિશ્વાત્મા સહસ્રાક્ષ: સહસ્રપાત્ ||૨૪||

આવર્તનો વિવૃત્તાત્મા સંવૃત: સંપ્રમર્દન: |

અહ: સંવર્તકો વહ્નિરનિલો ધરણીધર: ||૨૫||

સુપ્રસાદ: પ્રસન્નાત્મા વિશ્વધગ્વિશ્વભુગ્વિભુ: |

સત્કર્તા સત્કૃત: સાધુર્જહ્નુર્નારાયણો નર: ||૨૬||

અસંખ્યેયોઽપ્રમેયાત્મા વિશિષ્ટ: શિષ્ટકૃચ્છુચિ: |

સિધ્ધાર્થ: સિદ્ધ સંકલ્પ: સિધ્ધિદ: સિધ્ધિ સાધન: ||૨૭||

વૃષાહી વૃષભો વિષ્ણુર્વૃષપર્વા વૃષોદર: |

વર્ધનો વર્ધમાનશ્ચ વિવિક્ત: શ્રુતિસાગર: ||૨૮||

સુભુજો દુર્ધરો વાગ્મી મહેંદ્રો વસુદો વસુ: |

નૈકરૂપો બૃહદ્રૂપ: શિપિવિષ્ટ: પ્રકાશન: ||૨૯||

ઓજસ્તેજોદ્યુતિધર: પ્રકાશાત્મા પ્રતાપન: |

ઋધ્ધ: સ્પષ્ટાક્ષરો મંત્રશ્ચંદ્રાંશુર્ભાસ્કરદ્યુતિ: ||૩૦||

અમૃતાંશૂધ્ભવો ભાનુ: શશબિંદુ: સુરેશ્વર: |

ઔષધં જગત: સેતુ: સત્યધર્મપરાક્રમ: ||૩૧||

ભૂતભવ્યભવન્નાથ: પવન: પાવનોઽનલ: |

કામહા કામકૃત કાંત: કામ: કામપ્રદ: પ્રભુ: ||૩૨||

યુગાદિકૃદ યુગાવર્તો નૈકમાયો મહાશન: |

અદૃશ્યો વ્યક્ત રૂપશ્ચ સહસ્રજિદનંતજિત્ ||૩૩||

ઇષ્ટોઽવિશિષ્ટ: શિષ્ટેષ્ટ: શિખંડી નહુષો વૃષ: |

ક્રોધહા ક્રોધકૃત કર્તા વિશ્વબાહુર્મહીધર: ||૩૪||

અચ્યુત: પ્રથિત: પ્રાણ: પ્રાણદો વાસવાનુજ: |

અપાંનિધિરધિષ્ઠાનમપ્રમત્ત: પ્રતિષ્ઠિત: ||૩૫||

સ્કંદ: સ્કંદધરો ધુર્યો વરદો વાયુવાહન: |

વાસુદેવો બૃહદ્ભાનુરાદિદેવ: પુરંદર: ||૩૬||

અશોકસ્તારણસ્તાર: શૂર: શૌરિર્જનેશ્વર: |

અનુકૂલ: શતાવર્ત: પદ્મી પદ્મનિભેક્ષણ: ||૩૭||

પદ્મનાભોઽરવિંદાક્ષ: પદ્મગર્ભ: શરીરભૃત્ |

મહર્દ્ધિઋદ્ધો વૃદ્ધાત્મા મહાક્ષો ગરુડધ્વજ: ||૩૮||

અતુલ: શરભો ભીમ: સમયજ્ઞો હવિર્હરિ: |

સર્વલક્ષણલક્ષણ્યો લક્ષ્મીવાન સમિતિંજય: ||૩૯||

વિક્ષરો રોહિતો માર્ગો હેતુર્દામોદર: સહ: |

મહીધરો મહાભાગો વેગવાનમિતાશન: ||૪૦||

ઉદ્ભવ: ક્ષોભણો દેવ: શ્રીગર્ભ: પરમેશ્વર: |

કરણં કારણં કર્તા વિકર્તા ગહનો ગુહ: ||૪૧||

વ્યવસાયો વ્યવસ્થાન: સંસ્થાન: સ્થાનદો ધ્રુવ: |

પરર્દ્ધી: પરમસ્પષ્ટસ્તુષ્ટ: પુષ્ટ: શુભેક્ષણ: ||૪૨||

રામો વિરામો વિરતો માર્ગો નેયો નયોઽનય: |

વીર: શક્તિમતાં શ્રેષ્ઠો ધર્મો ધર્મવિદુત્તમ: ||૪૩||

વૈકુંઠ: પુરુષ: પ્રાણ: પ્રાણદ: પ્રણવ: પૃથુ: |

હિરણ્યગર્ભ: શત્રુઘ્ઞો વ્યાપ્તો વાયુરધોક્ષજ: ||૪૪||

ઋતુસ્સુદર્શન: કાલ: પરમેષ્ઠી પરિગ્રહ: |

ઉગ્રસ્સંવત્સરો દક્ષો વિશ્રામો વિશ્વદક્ષિણ: ||૪૫||

વિસ્તાર: સ્થાવર: સ્થાણુ: પ્રમાણં બીજમવ્યયમ્ |

અર્થોનર્થો મહાકોશો મહાભોગો મહાધન: ||૪૬||

અનિર્વિણ્ણ: સ્થવિષ્ઠોઽભૂર્ધર્મયૂપો મહામુખ: |

નક્ષત્રનેમિર્નક્ષત્રી ક્ષમ: ક્ષામ: સમીહન: ||૪૭||

યજ્ઞ ઇજ્યો મહેજ્યશ્ચ ક્રતુ: સત્રં સતાં ગતિ: |

સર્વદર્શી વિમુક્તાત્મા સર્વજ્ઞો જ્ઞાનમુત્તમમ્ ||૪૮||

સુવ્રત: સુમુખ: સૂક્ષ્મ: સુઘોષ: સુખદ: સુહૃત્ |

મનોહરો જિતક્રોધો વીરબાહુર્વિદારણ: ||૪૯||

સ્વાપન: સ્વવશો વ્યાપી નૈકાત્મા નૈકકર્મકૃત્ |

વત્સરો વત્સલો વત્સી રત્નગર્ભો ધનેશ્વર: ||૫૦||

ધર્મગુબ્ધર્મકૃદ્ધર્મી સદસત્ ક્ષરમક્ષરમ્ |

અવિજ્ઞાતા સ્રહસ્રાંશુ: વિધાતા કૃતલક્ષણ: ||૫૧||

ગભસ્તિનેમિ: સત્ત્વસ્થ: સિંહો ભૂતમહેશ્વર: |

આદિદેવો મહાદેવો દેવેશો દેવભૃદ્ગુરુ: ||૫૨||

ઉત્તરો ગોપતિર્ગોપ્તા જ્ઞાનગમ્ય: પુરાતન: |

શરીરભૂતભૃદ્ભોક્તા કપીંદ્રો ભૂરિદક્ષિણ: ||૫૩||

સોમપોઽમૃતપ: સોમ: પુરુજિત પુરુસત્તમ: |

વિનયો જય: સત્યસંધો દાશાર્હ: સાત્વતાં પતિ: ||૫૪||

જીવો વિનયિતા સાક્ષી મુકુંદોઽમિતવિક્રમ: |

અંભોનિધિરનંતાત્મા મહોદધિશયોઽંતક: ||૫૫||

અજો મહાર્હ: સ્વાભાવ્યો જિતામિત્ર: પ્રમોદન: |

આનંદો નંદનો નંદ: સત્યધર્મા ત્રિવિક્રમ: ||૫૬||

મહર્ષી: કપિલાચાર્ય: કૃતજ્ઞો મેદિનીપતિ: |

ત્રિપદસ્ત્રિદશાધ્યક્ષો મહાશૃંગ: કૃતાંતકૃત્ ||૫૭||

મહાવરાહો ગોવિંદ: સુષેણ: કનકાંગદી |

ગુહ્યો ગભીરો ગહનો ગુપ્તશ્ચક્રગદાધર: ||૫૮||

વેધા: સ્વાંગોઽજિત: કૃષ્ણો દૃઢ: સંકર્ષણોચ્યુત: |

વરુણો વારુણો વૃક્ષ: પુષ્કરાક્ષો મહામના: ||૫૯||

ભગવાન ભગહાઽનંદી વનમાલી હલાયુધ: |

આદિત્યો જ્યોતિરાદિત્ય: સહિષ્ણુર્ગતિસત્તમ: ||૬૦||

સુધન્વા ખંડપરશુર્દારુણો દ્રવિણપ્રદ: |

દિવિસ્પૃક્ સર્વદૃગ્વ્યાસો વાચસ્પતિરયોનિજ: ||૬૧||

ત્રિસામા સામગ: સામ નિર્વાણં ભેષજં ભિષક્ |

સંન્યાસકૃચ્છમ: શાંતો નિષ્ઠા શાંતિ: પરાયણમ્ ||૬૨||

શુભાંગ: શાંતિદ: સ્રષ્ટા કુમુદ: કુવલેશય: |

ગોહિતો ગોપતિર્ગોપ્તા વૃષભાક્ષો વૃષપ્રિય: ||૬૩||

અનિવર્તી નિવૃત્તાત્મા સંક્ષેપ્તા ક્ષેમકૃચ્છિવ: |

શ્રીવત્સવક્ષા: શ્રીવાસ: શ્રીપતિ: શ્રીમતાં વર: ||૬૪||

શ્રીદ: શ્રીશ: શ્રીનિવાસ: શ્રીનિધિ: શ્રીવિભાવન: |

શ્રીધર: શ્રીકર: શ્રેય: શ્રીમાન લોકત્રયાશ્રય: ||૬૫||

સ્વક્ષ: સ્વંગ: શતાનંદો નંદિર્જ્યોતિર્ગણેશ્વર: |

વિજિતાત્માઽવિધેયાત્મા સત્કીર્તિશ્છિન્નસંશય: ||૬૬||

ઉદીર્ણ: સર્વતશ્ચક્ષુરનીશ: શાશ્વત: સ્થિર: |

ભૂષયો ભૂષણો ભૂતિર્વિશોક: શોકનાશન: ||૬૭||

અર્ચિષ્માનર્ચિત: કુંભો વિશુદ્ધાત્મા વિશોધન: |

અનિરુધ્ધોઽપ્રતિરથ: પ્રદ્યુમ્નોઽમિતવિક્રમ: ||૬૮||

કાલનેમિનિહા વીર: શૌરિ: શૂરજનેશ્વર: |

ત્રિલોકાત્મા ત્રિલોકેશ: કેશવ: કેશિહા હરિ: ||૬૯||

કામદેવ: કામપાલ: કામી કાંત: કૃતાગમ: |

અનિર્દેશ્યવપુર્વિષ્ણુર્વીરોઽનંતો ધનંજય: ||૭૦||

બ્રહ્મણ્યો ભહ્મકૃદ બ્રહ્મા બ્રહ્મવિવર્ધન: |

બ્રહ્મવિદ બ્રાહ્મણો બ્રહ્મી બ્રહ્મજ્ઞો બ્રાહ્મણપ્રિય: ||૭૧||

મહાક્રમો મહાકર્મા મહાતેજા મહોરગ: |

મહાક્રતુર્મહાયજ્વા મહાયજ્ઞો મહાહવિ: ||૭૨||

સ્તવ્ય: સ્તવપ્રિય: સ્તોત્રં સ્તુતિ: સ્તોતા રણપ્રિય: |

પૂર્ણ: પૂરયિતા પુણ્ય: પુણ્યકીર્તિરનામય: ||૭૩||

મનોજવસ્તીર્થકરો વસુરેતા વસુપ્રદ: |

વસુપ્રદો વાસુદેવો વસુર્વસુમના હવિ: ||૭૪||

સદ્ગતિ: સત્કૃતિ: સત્તા સદ્ભૂતિ: સત્પરાયણ: |

શૂરસેનો યદુશ્રેષ્ઠ: સન્નિવાસ: સુયામુન: ||૭૫||

ભૂતાવાસો વાસુદેવ: સર્વાસુનિલય઼ોઽનલ: |

દર્પહા દર્પદો દૃપ્તો દુર્ધરોઽથાપરાજિત: ||૭૬||

વિશ્વમૂર્તિર્ મહામૂર્તિર્ દીપ્તમૂર્તિરમૂર્તિમાન્ |

અનેકમૂર્તિરવ્યક્ત: શતમૂર્તિ: શતાનન: ||૭૭||

એકો નૈક: સવ: ક: કિં યત્તત્પદમનુત્તમમ્ |

લોકબંધુર્લોકનાથો માધવો ભક્તવત્સલ: ||૭૮||

સુવર્ણવર્ણો હેમાંગો વરાંગશ્ચંદનાંગદી |

વીરહા વિષમ: શૂન્યો ઘૃતાશીરચલશ્ચલ: ||૭૯||

અમાની માનદો માન્યો લોકસ્વામી ત્રિલોકધૃત્ |

સુમેધા મેધજો ધન્ય: સત્યમેધા ધરાધર: ||૮૦||

તેજોવૃષો દ્યુતિધર: સર્વશસ્ત્રભૃતાં વર: |

પ્રગ્રહો નિગ્રહો વ્યગ્રો નૈકશૃંગો ગદાગ્રજ: ||૮૧||

ચતુર્મૂર્તિ શ્ચતુર્બાહુ શ્ચતુર્વ્યૂહ શ્ચતુર્ગતિ: |

ચતુરાત્મા ચતુર્ભાવશ્ચતુર્વેદ વિદેકપાત્ ||૮૨||

સમાવર્તોઽવિવૃત્તાત્મા દુર્જયો દુરતિક્રમ: |

દુર્લભો દુર્ગમો દુર્ગો દુરાવાસો દુરારિહા ||૮૩||

શુભાંગો લોકસારંગ: સુતંતુસ્તંતુવર્ધન: |

ઇંદ્રકર્મા મહાકર્મા કૃતકર્મા કૃતાગમ: ||૮૪||

ઉધ્ભવ: સુંદર: સુંદો રત્નનાભ: સુલોચન: |

અર્કો વાજસન: શૃંગી જયંત: સર્વવિજ્જયી ||૮૫||

સુવર્ણબિંદુરક્ષોભ્ય: સર્વવાગીશ્વરેશ્વર: |

મહાહ્રદો મહાગર્તો મહાભૂતો મહાનિધિ: ||૮૬||

કુમુદ: કુંદર: કુંદ: પર્જન્ય: પાવનોઽનિલ: |

અમૃતાશોઽમૃતવપુ: સર્વજ્ઞ: સર્વતોમુખ: ||૮૭||

સુલભ: સુવ્રત: સિદ્ધ: શત્રુજિચ્છત્રુતાપન: |

ન્યગ્રોધોદુંબરો અશ્વત્થશ્ચાણૂરાંધ્ર નીષૂદન: ||૮૮||

સહસ્રાર્ચિ: સપ્તજિહ્વ: સપ્તૈધા: સપ્તવાહન: |

આમૂર્તિરનઘોઽચિંત્યો ભયકૃદ્ભયનાશન: ||૮૯||

અણુર્બૃહત્કૃશ: સ્થૂલો ગુણભૃન્નિર્ગુણો મહાન્ |

અધૃત: સ્વધૃત: સ્વાસ્ય: પ્રાંગ્વશો વંશવર્ધન: ||૯૦||

ભારભૃત્ કથિતો યોગી યોગીશ: સર્વકામદ: |

આશ્રમ: શ્રમણ: ક્ષામ: સુપર્ણો વાયુવાહન: ||૯૧||

ધનુર્ધરો ધનુર્વેદો દંડો દમરિતા દમ: |

અપરાજિત: સર્વસહો નિયંતાઽનિયમોયમ: ||૯૨||

સત્ત્વવાન્ સાત્ત્વિક: સત્ય: સત્યધર્મપયાયણ: |

અભિપ્રાય: પ્રિયાહોઽર્હ: પ્રિયકૃત્ પ્રીતિવર્ધન: ||૯૩||

વિહાયસગતિર્જ્યોતિ: સુરુચિર્હુતભુગ્વિભુ: |

રવિર્વિરોચન: સૂર્ય: સવિતા રવિલોચન: ||૯૪||

અનંતો હુતભુગ્ભોક્તા સુખદો નૈકજોઽગ્રજ: |

અનિર્વિણ્ણ: સદામર્ષી લોકાધિષ્ઠાનમદ્ભુત: ||૯૫||

સનાત્ સનાતનતમ: કપિલ: કપિરવ્યય: |

સ્વસ્તિદ: સ્વસ્તિકૃત્ સ્વસ્તિ સ્વસ્તિભુક્ સ્વસ્તિદક્ષિણ: ||૯૬||

આરૌદ્ર: કુંડલી ચક્રી વિક્રમ્ય઼ૂર્જિતશાસન: |

શબ્દાતિગ: શબ્દસહ: શિશિર: શર્વરીકર: ||૯૭||

અક્રૂર: પેશલો દક્ષો દક્ષિણ: ક્ષમિણાં વર: |

વિદ્વત્તમો વીતભય: પુણ્યશ્રવણકીર્તન: ||૯૮||

ઉત્તારણો દુષ્કૃતિહા પુણ્યો દુઃસ્વપ્નનાશન: |

વીરહા રક્ષણ: સંતો જીવન: પર્યવસ્થિત: ||૯૯||

અનંતરૂપોઽનંતશ્રીર્જિતમન્યુર્ભયાપહ: |

ચતુરશ્રો ગભીરાત્મા વિદિશો વ્યાદિશો દિશ: ||૧૦૦||

અનાદિર્ભૂર્ભુવો લક્ષ્મી સુવીરો રુચિરાંગદ: |

જનનો જનજન્માદિર્ભીમો ભીમપરાક્રમ: ||૧૦૧||

આધારનિલયોઽધાતા પુષ્પહાસ: પ્રજાગર: |

ઊર્ધ્વગ: સત્પથાચાર: પ્રણદ: પ્રણવ: પણ: ||૧૦૨||

પ્રમાણં પ્રાણનિલય: પ્રાણભૃત્ પ્રાણજીવન: |

તત્વં તત્ત્વવિદેકાત્મા જન્મ મૃત્યુજરાતિગ: ||૧૦૩||

ભૂર્ભુવ: સ્વસ્તરુસ્તાર: સવિતા પ્રપિતામહ: |

યજ્ઞો યજ્ઞ પતિર્યજ્વા યજ્ઞાંગો યજ્ઞવાહન: ||૧૦૪||

યજ્ઞભૃત્ યજ્ઞકૃદ્યજ્ઞી યજ્ઞભુગ્ યજ્ઞસાધન: |

યજ્ઞાંતકૃદ્ યજ્ઞગુહ્યમન્નમન્નાદ એવ ચ ||૧૦૫||

આત્મયોનિ: સ્વયંજાતો વૈખાન: સામગાયન: |

દેવકીનંદન: સ્રષ્ટાક્ષિતીશ: પાપનાશન: || ૧૦૬ ||

શંખભૃન્નંદકી ચક્રી શાંઙ્ગ્રધન્વા ગદાધર: |

રથાંગપાણિરક્ષોભ્ય: સર્વપ્રહરણાયુધ: || ૧૦૭ ||

||સર્વપ્રહરણાયુધ ૐ નમ ઇતિ ||

વનમાલી ગદી શાંર્ઙ્ગી શંખી ચક્રી ચ નંદકી |

શ્રીમન્નારાયણો વિષ્ણુર્વાસુદેવોઽભિરક્ષતુ || ૧૦૮ ||

|| શ્રી વાસુદેવોઽભિરક્ષતુ ૐ નમ ઇતિ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *